Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Havenbedrijf RotterdamStaatscourant 2019, 71811Bekendmakingen aan de scheepvaart

Aanwijzingsbesluit regels schepen langszij bij bunkeren

De Havenmeester van Rotterdam,

gelet op:

 • artikel 8.4 van de Havenverordening Rotterdam 2020, Havenverordening Vlaardingen 2019, Havenverordening Schiedam 2020, Havenverordening Dordrecht 2020, Havenverordening Papendrecht 2020 en Havenverordening gemeente Zwijndrecht;

 • Rotterdam: artikel 11.7 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016;

 • Vlaardingen: artikel III van het Mandaatbesluit Havenmeester Rotterdam 2013;

 • Schiedam: artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester 2012;

 • Dordrecht; artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester;

 • Zwijndrecht: artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester 2011;

 • Papendrecht: artikel 4 van het Mandaatbesluit, volmacht en machtiging havenmeester 2011;

overwegende dat:

 • de Havenmeester, namens het college, bevoegd is bij bepaalde brandstoffen en energiebronnen beperkingen te stellen aan het aantal, de locatie en het type schepen dat mag afmeren langszij een schip dat gebunkerd of gedebunkerd wordt;

 • het bunkeren of debunkeren van een brandstof of energiebron risico’s met zich mee kunnen brengen voor langszij liggende schepen;

besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit regels schepen langszij bij bunkeren

Artikel 1 Afmeren van schepen langszij een schip dat gebunkerd of gedebunkerd wordt vanuit een schip

 • 1. Er mogen geen schepen, anders dan het bunkerschip, liggen naast een schip als dat gebunkerd of gedebunkerd wordt van:

  • LNG of vloeibaar gemaakt bioaardgas (BLG);

  • ammoniak, of;

  • waterstof of waterstofdragers.

 • 2. Er mag één schip langszij een schip dat gebunkerd of gedebunkerd wordt liggen, anders dan het bunkerschip, tijdens het bunkeren of debunkeren van:

  • methanol of biomethanol;

  • ethanol of bioethanol, of;

  • elektriciteit.

Artikel 2 Afmeren van schepen langszij een schip dat gebunkerd of gedebunkerd wordt vanuit een voertuig

Er mogen geen schepen langszij het schip dat met een voertuig gebunkerd of gedebunkerd wordt liggen, tijdens het bunkeren of debunkeren van:

 • LNG of vloeibaar gemaakt bioaardgas (BLG);

 • ammoniak, of;

 • waterstof of waterstofdragers.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op 6 januari 2020.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit regels schepen langszij bij bunkeren.

Aldus vastgesteld op 24 december 2019

De colleges van burgemeester en wethouders van Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht. Namens dezen de Havenmeester van Rotterdam, R.J. de Vries

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente waar dit besluit van toepassing is.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college van Rotterdam, Schiedam of Vlaardingen heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Indien u een bezwaarschrift bij het college van Dordrecht, Papendrecht of Zwijndrecht heeft ingediend, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Dordrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Correspondentieadres:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Divisie Havenmeester

Haven Coördinatie Centrum

tel: 010-252 1000

fax: 010-252 1600

vhf: Kanaal 14

HCC@portofrotterdam.com

World Port Center

Bezoekadres: Wilhelminakade 909 / Havennummer 1247

Postadres: Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam

Toelichting op dit aanwijzingsbesluit:

Het bunkeren vanaf een schip of een voertuig kan risico’s met zich mee kan brengen voor de schepen die langszij het bunkerende schip afmeren. Het bunkerschip zelf is ingericht voor deze risico’s en kan daarom wel langszij liggen.

Bij het bunkeren vanuit een voertuig is het risico voor een langszij liggend schip geringer. Het risico ligt dan voornamelijk bij lekkage vanuit een crossover (dwarsscheepse leiding) van het bunkersysteem of een morsing aan dek. Indien een veiligheidsstudie aantoont dat dat de risico’s laag gehouden worden door maatregelen, zijn schepen langszijde alsnog toegestaan. Hiervoor dient bij het Haven Coördinatie Centrum een ontheffing te worden aangevraagd.