Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Havenbedrijf RotterdamStaatscourant 2019, 71808Bekendmakingen aan de scheepvaart

Aanwijzingsbesluit invaren en passeren Nijlhaven en Yukonhaven

De Havenmeester van Rotterdam,

gelet op:

 • artikel 3.2 van de Havenverordening Rotterdam 2020;

 • artikel 11.7 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 Rotterdam;

overwegende dat:

 • de havenmeester, namens het college, bevoegd is gebieden aan te wijzen waar bepaalde categorieën van schepen zich niet mogen bevinden, daaronder begrepen het nemen van ligplaats;

 • de volgende gebieden zijn aangewezen als petroleumhaven in het Aanwijzingsbesluit petroleumhavens Rotterdam, Vlaardingen en Dordrecht:

  • de Nijlhaven: het water gelegen tussen oeverfrontnummer 9885 en het meest noordelijk gelegen punt van het aan de Nijlhaven gelegen eiland en tussen oeverfrontnummer 9875 en het meest zuidelijk gelegen punt van het aan de Nijlhaven gelegen eiland;

  • de Yukonhaven: het water ten noorden van een denkbeeldige lijn getrokken tussen de oeverfrontnummers 9849 en 9852;

 • in deze gebieden een LNG terminal is gevestigd, waar tankschepen LNG laden en lossen;

 • binnen deze gebieden vanuit het oogpunt van milieu en veiligheid extra regels gelden voor de scheepvaart, waarbij niet alle schepen in het gebied zijn toegelaten, schepen aan bepaalde uitrustingsvereisten moeten voldoen, dan wel schepen een bepaalde afstand aan moeten houden ten opzichte van schepen die LNG laden of lossen;

besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit invaren en passeren Nijlhaven en Yukonhaven

Artikel 1 Schepen in Nijlhaven en Yukonhaven

Behoudens de navolgende onder a tot en met e genoemde schepen is het verboden om zich met een schip in de Nijlhaven en Yukonhaven te bevinden:

 • a. een schip dat van de havenwerken gebruik maakt, heeft gemaakt of zal maken om LNG te lossen, te laden of te bunkeren;

 • b. een bunkerschip dat gebruikt wordt voor het bunkeren van LNG;

 • c. schepen waarvan de aanwezigheid van dat schip in de haven in verband met de aankomst, het verblijf of het vertrek van een tankschip met LNG als lading uit oogpunt van de uitoefening van het scheepvaartbedrijf noodzakelijk is;

 • d. een vaartuig van de overheid voor de uitoefening van hun taken;

 • e. een dienstverlenend schip of een bunkerschip dat diensten verleent of bunkerolie levert aan een tankschip met LNG als lading.

Artikel 2 Minimale afstand ten opzichte van het manifold

Indien een steiger bezet is met een schip dat LNG laadt of lost, mogen de toegelaten schepen, bedoeld in artikel 1, zich niet bevinden binnen de onderstaande minimale afstand ten opzichte van het in gebruik zijnde manifold van het schip dat LNG laadt of lost:

 • bij een in de Nijlhaven aan steiger 1 afgemeerd schip: 110 m;

 • bij een in de Nijlhaven aan steiger 2 afgemeerd schip: 92 m;

 • bij een in de Yukonhaven op de “barge noord” locatie afgemeerd schip: 53 m;

 • bij een in de Yukonhaven op de “barge zuid” locatie afgemeerd schip: 53 m;

 • bij een in de Yukonhaven op de zeeschepen locatie afgemeerd schip: 58 m.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op 6 januari 2020.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit invaren en passeren Nijlhaven en Yukonhaven.

Aldus vastgesteld op 24 december 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Namens deze de Havenmeester van Rotterdam, R.J. de Vries

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. Indien u er voor kiest om u te laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u om een machtiging te (laten) overleggen. Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden.

Correspondentieadres:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Divisie Havenmeester

Haven Coördinatie Centrum

tel: 010-252 1000

fax: 010-252 1600

vhf: Kanaal 14

HCC@portofrotterdam.com

World Port Center

Bezoekadres: Wilhelminakade 909 / Havennummer 1247

Postadres: Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam

Toelichting op deze aanwijzing:

Het is onwenselijk dat schepen zich bevinden in een haven waar een LNG overslag plaatsvindt, tenzij deze schepen voorbereid zijn op de risico’s en er een haven gerelateerde reden is om zich in de haven te bevinden. In de Nijlhaven en Yukonhaven is om die reden het Petroleumhaven regime van kracht, aangevuld met een toegangsbeperking en aangegeven passeerafstanden. Daarmee wordt aangesloten bij de in de omgevingsvergunning van het walbedrijf aangegeven en op veiligheidsstudie gebaseerde veiligheidsafstanden. Andere schepen, dan de in dit besluit genoemde kunnen alleen met een ontheffing, of op basis van een vergunning in de haven worden toegelaten indien er geen LNG tanker aan het laden of lossen is.