Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenStaatscourant 2019, 71654Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Kloosterstraat Ommel

Logo Asten

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Ommel Kloosterstraat 8 2019” vanaf 28 december 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 20 nieuwe woningen op het perceel Kloosterstraat 8 te Ommel en splitsing van de bestaande boerderij aan Kloosterstraat 8 in twee woningen. Op grond van de “Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Kloosterstraat 8 en ong. Ommel” oordelen burgemeester en wethouders van Asten dat dit plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt en dat het opstellen van een milieueffectrapportage niet noodzakelijk is.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl Het identificatienummer is: NL.IMRO.0743.BP02019005-OW01. Op de gemeentelijke website vindt u nadere informatie: www.asten.nl/inwoners/bouwen/bestemmingsplannen/

Wilt u de papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan inzien? Of hebt u vragen over de ter inzage liggende stukken? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum voor het maken van een afspraak. Dit kan via telefoonnummer (0493) 671 212.

Tijdens bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad van Asten. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Asten, Postbus 290, 5720 AG Asten. Wilt u mondeling een zienswijze kenbaar maken? Dan kunt u binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. Ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan de openbare stukken.

Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie doorslaggevend.