Bekendmaking ex artikel 53, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (1e wijziging gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân)

Logo Fryslân

Gedeputeerde staten van Fryslân,

 

 

maken bekend dat:

de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. vanwege een herindeling per 1 januari 2019 zijn opgegaan in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân;

vanwege deze herindeling de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân wijziging behoeft en ten behoeve van deze wijziging:

  • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân van 12 november 2019, met toestemming van de raad van 4 december 2019;

  • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen van

  • 12 november 2019, met toestemming van de raad van 12 december 2019;

  • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel van

  • 12 november 2019, met toestemming van de raad van 12 december 2019; en

  • het college van gedeputeerde staten van Fryslân van 15 oktober 2019, met toestemming van provinciale staten van Fryslân van 27 november 2019;

eensluidend hebben besloten als volgt:

Artikel I

De gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân wordt als volgt gewijzigd.

 

A.

De aanhef wijzigt als volgt:

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel alsmede het college van gedeputeerde staten van Fryslân,

 

B.

Artikel 1, onder d komt te luiden:

Deelnemer: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel alsmede het college van gedeputeerde staten van Fryslân.

Artikel II

Dit wijzigingsbesluit wordt aangehaald als: 1e wijziging gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt bekendgemaakt.

 

 

 

Gedeputeerde staten van Fryslân,

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

R.E. Bouius-Riemersma, MBA MCM, secretaris

Naar boven