Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2019, 71433Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan Derde Ontsluitingsweg Edam-Volendam en vaststelling besluit van hogere grenswaarden geluid (Wet geluidhinder) woningen langs de Dijkgraaf Poschlaan in verband met Derde ontsluitingsweg

Logo Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de raad in zijn vergadering van 19 december 2019 het bestemmingsplan “Derde Ontsluitingsweg Edam-Volendam” bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.bp3eOntslweg-vg01 met daarbij horende bestanden, gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn nader toegelicht in de “Nota van wijzigingen”, zoals opgenomen in bijlage 19 bij de toelichting van het bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam hebben op 12 november 2019 besloten hogere grenswaarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen voor woningen langs de Dijkgraaf Poschlaan in verband met de Derde ontsluitingsweg Edam-Volendam.

Plangebied

Het plangebied omvat het gebied tussen de bebouwde kernen van Edam en Volendam, de Dijkgraaf Poschlaan en de N247.

Doel

Binnen het genoemde plangebied wordt een derde ontsluitingsweg van Edam-Volendam beoogd. Deze weg verbindt de Dijkgraaf Poschlaan met de kruising N244-N247. Deze weg past niet binnen de ter plaatse geldende beheersverordening Buitengebied Edam-Volendam. In verband daarmee is dit bestemmingsplan noodzakelijk om de weg mogelijk te maken.

MER

Voor het project Derde ontsluitingsweg Edam-Volendam is ook een (vrijwillige) milieueffectrapportage (m.e.r.)-procedure doorlopen en is een Milieueffectrapport (MER) Derde ontsluitingsweg Edam-Volendam opgesteld. Het milieueffectrapport (MER) maakt deel uit van het bestemmingsplan (bijlage 1 bij de plantoelichting). In het MER zijn de milieueffecten van de voorgenomen weg in beeld gebracht. Het doorlopen van een m.e.r.-procedure voor de gewenste ontsluitingsweg is niet verplicht. De gemeente Edam-Volendam heeft er toch voor gekozen deze procedure te doorlopen, omdat het de gemeente helpt een zorgvuldige afweging te maken. Het milieubelang heeft hierdoor een volwaardige plaats gekregen in de besluitvorming. De raad heeft op 19 december 2019 tevens ingestemd met het genoemde MER.

Onteigening

Om de Derde ontsluitingsweg te kunnen realiseren, dienen er een aantal percelen grond te worden verworven. Indien het niet lukt om de gronden te verwerven, zal over moeten worden gegaan tot onteigening van de gronden.

Crisis- en herstelwet

Op de voorbereiding en genomen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit houdt in dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie hierna onder het kopje “Beroep”).

Hogere grenswaarden geluid, op grond van de Wet geluidhinder

In verband met de realisatie van de Derde ontsluitingsweg Edam-Volendam, en de daarmee gepaard gaande wijziging van verkeersstromen op, en de reconstructie van, de Dijkgraaf Poschlaan en Zuidpolderlaan, zijn vanwege de geluidsbelasting op enkele woningen langs de Dijkgraaf Poschlaan (zijnde woningen met een ander adres dan Dijkgraaf Poschlaan) hogere (grens)waarden benodigd. De reconstructie betreft aanpassingen van wegvakken/kruispunten op en bij de Dijkgraaf Poschlaan en Zuidpolderlaan. In verband met de toename van de geluidsbelasting zal geluidsreducerende wegdekverharding worden aangebracht op delen van de Dijkgraaf Poschlaan (dit is niet mogelijk ter plaatse van de Zuidpolderlaan). Ondanks dat zal voor een aantal woningen langs de Dijkgraaf Poschlaan, vanwege het verkeer op de Dijkgraaf Poschlaan en de Zuidpolderlaan, de grenswaarde (voor geluidsbelastingtoename) worden overschreden. In dit verband was het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen voor woningen langs de Dijkgraaf Poschlaan in verband met de Derde ontsluitingsweg en reconstructie Dijkgraaf Poschlaan/Zuidpolderlaan.

Inzien

Het raadsvoorstel en –besluit, het vastgestelde bestemmingsplan “Derde ontsluitingsweg Edam-Volendam” met de daarop betrekking hebbende stukken (waaronder het MER) en het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden liggen met ingang van maandag 30 december 2019 tijdens de openingsuren van 8.30-12.30 uur gedurende een (beroeps)termijn van zes weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1 in Volendam. Buiten die uren kunnen de genoemde stukken op afspraak worden ingezien (tel. 0299-398398).

Digitaal raadplegen

Het vastgestelde bestemmingsplan met daarbij horende stukken (waaronder het MER en het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden) en het raadsvoorstel en –besluit zijn digitaal in te zien via de website van de gemeente: www.edam-volendam.nl, Nieuws van uw gemeente, bekendmakingen of via de rubriek (ver)bouwen & duurzaamheid, bestemmingsplannen, bestemmingsplan “Derde Ontsluitingsweg Edam-Volendam” met een link naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via het planidentificatienummer NL.IMRO.0385.bp3eOntslweg-vg01. Ook kunt u dit bestemmingsplan met daarbij horende stukken rechtstreeks raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met het genoemde planidentificatienummer.

Beroep

Een belanghebbende die op het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Edam-Volendam dan wel tijdig zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam ten aanzien van het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden naar voren heeft gebracht, kan met ingang van de dag na die van de terinzagelegging, te weten 31 december 2019, gedurende een termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken. Ook kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Ook kunnen genoemde belanghebbenden digitaal beroep instellen bij de Raad van State en/of een verzoek om voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Zoals aangegeven is op de vaststelling van het bestemmingsplan afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat in geval van beroep:

 

  • 1.

    beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

  • 2.

    het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;

  • 3.

    beroepsgronden niet na afloop van de beroepstermijn kunnen worden aangevuld.

 

Indien beroep wordt ingesteld, dient een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt, te worden meegezonden. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden.

 

Voorlopige voorziening

Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroep kan daarom eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

   

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Algemene informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid (tel. 0299 – 398398).

 

 

Edam-Volendam, 20 december 2019