Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2019, 71306VergunningenKennisgeving omgevingsvergunning Kamperzand (Val van Urk)

Logo Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat zij op 20 december 2019 met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo omgevingsvergunning, fase 1 hebben verleend voor de bouw van een 18 appartementen op het perceel Kamperzand (Val van Urk) in Volendam. Hiertoe heeft de gemeenteraad op 10 oktober 2019 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven (voorstelnummer 77-2019). Op deze aanvraag is de uitgebreide procedure van toepassing. De omgevingsvergunning, fase 1 wordt verleend voor de volgende activiteit:

- het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met regels van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo;

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, fase 1 en de daarbij behorende stukken tezamen met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de gesloten anterieure overeenkomst hebben vanaf 10 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er een aantal zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben geleid tot wijziging van het besluit.

Beroep indienen

De verleende omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 27 december 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen dit besluit kan, gedurende bovengenoemde periode, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem, wanneer u:

- Belanghebbende bent en;

- tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht over het ontwerpbesluit (of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest).

Het beroepsschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het indienen van een beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking.

Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Hiervoor bent u tevens griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Edam-Volendam 24 december 2019