Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2019, 71246OverigM.e.r. beoordelingsbesluit Koelmalaan 310, gemeente Alkmaar

Logo Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij een beslissing hebben genomen naar aanleiding van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan Koelmalaan 310, Alkmaar.

Het plan kwalificeert (mogelijk) als een stedelijk ontwikkelingsproject. Deze activiteit is in de bijlage behorende bij het Besluit Milieueffectrapportage opgenomen in categorie D 11.2. Omdat het plangebied kleiner is dan 100 ha en het programma minder dan 2000 woningen omvat is sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. De voor de beoordeling benodigde milieu-informatie is in de toelichting bij het voorontwerp bestemmingsplan, en de daarbij behorende bijlagen, opgenomen.

Op 17 december 2019 heeft het college besloten dat geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld voor de bouw van maximaal 130 woningen aan de Koelmalaan 310. Zij zijn van mening dat het gezien de aard van de activiteit en de zorgvuldigheid waarmee de woningen worden ingepast en gerealiseerd, is uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen met zich meebrengt voor het milieu. Het opstellen van een milieueffectrapportage is dan ook niet noodzakelijk.

Inzien

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van 24 december 2019 tot en met 4 februari 2020 bij de servicebalie Vergunning & subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

Daarnaast kunt u de stukken langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.officielebekendmakingen.nl.

Zienswijzen

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing voor het opstellen van een bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r. beoordelingsbesluit kunt u wel als zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan indienen.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar