Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenStaatscourant 2019, 71117VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT PARKEERVERBOD MET GELE ONDERBROKEN STREEP IN DE BERGWEG TE ASTEN

Logo Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

 

Gelet op:

 • De bepalingen in artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • De bepalingen in artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarin is bepaald dat verkeersbesluiten worden genomen voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen door burgemeester en wethouders, of krachtens besluit van hen, door een door hen ingestelde bestuurscommissie;

 • De Bevoegdhedenregeling gemeente Asten d.d. 10 januari 2012, waarin aan de behandelend ambtenaar mandaat verstrekt is om namens het college van burgemeester en wethouders verkeersbesluiten te nemen;

 

Overwegende dat:

 • Conform de wegencategorisering uit het GVVP 2016 en conform de huidige weginrichting de Bergweg is ingericht als erftoegangsweg binnen een 30 km/h zone;

 • Het verzoek ingediend is door de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Voordeldonk na aanleiding van plannen vanuit de verkeersouders;

 • Door het toewijzen van een parkeerverbod in de Bergweg de verkeersveiligheid verbeterd tijdens de breng- en ophaaltijden van de basisschool Voordeldonk. Gelet op speciale aandacht voor schoolomgevingen op het gebied van het parkeren van motorvoertuigen;

 • Het parkeerverbod besproken is met omwonenden en belanghebbenden;

 • De betrokken weggedeelten in beheer en eigendom zijn van de gemeente Asten;

 • Gezien het voorgaande en het gestelde in artikel 21 van het BABW en artikel 2 Wvw 1994 kan worden opgemerkt dat het nemen van de onderhavige verkeersmaatregel strekt tot:

  • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • Overeenkomstig artikel 24 van het BABW er overleg is geweest met de korpschef van de betrokken regio eenheid van de Politie Oost-Brabant;

 • Overeenkomstig artikel 26 van de BABW, dit verkeersbesluit bekendgemaakt wordt in de Staatscourant;

 

Besluit:

het aanbrengen van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24, eerste lid sub e van het RVV 1990 aan de zuidzijde van de Bergweg tussen de voetgangersoversteek en het zandpad zoals op tekening met het tekeningnummer OT-TV-RK DO.32.

 

 

Bijlage(n):

Tekening met tekeningnummer: OT-TV-RK DO.32.

 

Inzage:

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van de dag van bekendmaking, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten.

 

Asten, d.d. 21-12-2019

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten

Namens deze, R.W.J. van der Kuijlen

Team Ruimte, verkeerskundig medewerker

Bezwaar- of beroepsclausule:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, Postbus 290, 5720 AG, Asten.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.