Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2019, 71112VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT INSTELLEN VAN EEN PARKEERVERBOD AAN DE BRUGWACHT TER HOOGTE VAN BRANDWACHT PERCEELNUMMER 11 EN POORTWACHT PERCEELNUMMER 138 TE LEIDERDORP

Logo Leiderdorp

Z/19/087774/176529

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,

Namens deze de beleidsmedewerker verkeer.

Overwegende

- dat de Brugwacht een erftoegangsweg is;

- dat de maximumsnelheid hier 30 km/h bedraagt;

- dat binnen een 30 km/h zone het parkeren op de rijbaan is toegestaan mits anders is aangegeven;

- dat op Brugwacht 24 een kinderdagverblijf is gevestigd;

- dat geconstateerd is dat er nabij het kinderdagverblijf langs de rijbaan wordt geparkeerd;

- dat dit volgens de handhaving voor gevaarlijke en hinderlijke situaties zorgt;

- dat met het instellen van een parkeerverbod voorgenoemdesituaties overzichtelijker en daarmee veiliger worden;

- dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

- dat de weg in eigendom is en onder beheer is van de gemeente Leiderdorp;

- Dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, 460, of zoals nadien gewijzigd) overleg heeft plaatsgevonden met de adviseur van de politie, eenheid Den Haag, waarbij geadviseerd is de voorgestelde maatregel wel in te voeren;

Gelet op de bepalingen in de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

BESLUIT

1. Op de Brugwacht wordt ter hoogte van Brandwacht perceelnummer 11 en Poortwacht perceelnummer 138 een verbod tot parkeren ingevoerd, conform de bijgaande tekening;

2. Het plaatsen van borden E1 (parkeerverbod) van Bijlage 1 van het RVV 1990 een en ander conform bijgevoegde tekening;

3. Om dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en in het Leiderdorps Weekblad;

4. Om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Leiderdorp 18 december 2019

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp

Namens deze,

W. van der Burg

Allround medewerker beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw jandtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.