Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenStaatscourant 2019, 71099VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanwijzen van taxistandplaatsen voor schoolbus.

Logo Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

 

Gelet op:

 • De bepalingen in artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • De bepalingen in artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarin is bepaald dat verkeersbesluiten worden genomen voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen door burgemeester en wethouders, of krachtens besluit van hen, door een door hen ingestelde bestuurscommissie;

 • De Bevoegdhedenregeling gemeente Asten d.d. 10 januari 2012, waarin aan de beleidsmedewerker Verkeer mandaat verstrekt is om namens het college van burgemeester en wethouders verkeersbesluiten te nemen;

 

Overwegende dat:

 • Er een verzoek is ingediend door de directie van Korein kinderplein voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor taxi’s aan de Jan van der Diesduncstraat en Molenstraat i.v.m. brengen en halen van scholieren;

 • Er reeds is voorzien in parkeergelegenheid aan de Jan van der Diesduncstraat en Molenstraat in Asten;

 • Deze tijdens breng- en haalmomenten vaak volledig bezet wordt door personenauto’s waardoor er onvoldoende ruimte is voor taxi busjes om scholieren veilige in- en uit te kunnen laten stappen;

 • Door het aanwijzen van een parkeerplaatsen voor taxi’s, scholieren die met de taxi vervoerd worden op de parkeergelegenheid veilig kunnen in- en uitstappen;

 • De desbetreffende weg(gedeelt)en eigendom zijn van en in beheer zijn bij de gemeente Asten;

 • De Jan van der Diesduncstraat en Molenstraat onderdeel uitmaakt van een 30 km/h-zone met overwegend lokaal bestemmingsverkeer;

 • De keuze voor het aanwijzen van een taxistandplaatsen bijdraagt aan het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers evenals het in stand houden en waarborgen van de bruikbaarheid van de weg.

 • Overeenkomstig artikel 24 van het BABW er overleg is geweest met de korpschef van de betrokken regio eenheid van de Politie Oost-Brabant;

 • Overeenkomstig artikel 26 van de BABW, dit verkeersbesluit bekendgemaakt wordt in de Staatscourant.

 

Besluit:

 • Tot het aanwijzen van één taxistandplaats aan de Molenstraat nabij schoollocatie Korein Kinderplein Molenstraat;

 • Tot het aanwijzen van één taxistandplaats aan de Jan van der Diesduncstraat nabij schoollocatie De Horizon;

 • Deze maatregel te ondersteunen met fysieke maatregelen en door middel van het aanbrengen van de bebording E5, taxistandplaats van het RVV 1990;

 • Dit verkeersbesluit in werking te laten treden op het moment van publicatie;

 • Een afschrift van dit besluit te zenden aan de politie.

 • Een en ander overeenkomstig met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening OT-TV-RK DO.35.01 Verkeersbesluit Molenstraat en OT-TV-RK DO.35.02 Verkeersbesluit Jan van der Diesduncstraat.

 • Te bepalen dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn.

 

 

Bijlage(n):

 • Tekening verkeersbesluit taxistandplaats Molenstraat met kenmerk OT-TV-RK DO.35.01 van datum 18-07-2019;

 • Tekening verkeersbesluit taxistandplaats Jan van der Diesdunctraat met kenmerk OT-TV-RK DO.35.02 van datum 18-07-2019;

 

Inzage:

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van de dag van bekendmaking, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten.

 

Asten, d.d. 23-12-2019

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten

Namens deze, R.W.J. van der Kuijlen

Team Ruimte, verkeerskundig medewerker

 

Bezwaar- of beroepsclausule:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, Postbus 290, 5720 AG, Asten.

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.