Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenStaatscourant 2019, 71071Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan en definitieve omgevingsvergunning Zonneakker Haarstdiek, Sleen (Coördinatieregeling)

Logo Coevorden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden maakt, op grond van de artikelen 3.8 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 17 december 2019 het bestemmingsplan Zonneakker Haarstdiek, Sleen gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is op 20 december 2019 een omgevingsvergunning verleend (zaaknummer 1330-2019) voor de bouw van het zonnepark ten behoeve van de realisatie van de Zonneakker Haarstdiek, Sleen.

Coördinatieregeling

Artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening Coevorden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Dat wil zeggen dat de voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten tegelijk worden behandeld. De aanvrager heeft verzocht om op grond van de coördinatieverordening naast het verzoek om herziening van het bestemmingsplan ook de omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonneakker gecoördineerd te behandelen.

Het plan

Het plan omvat de realisatie van een zonneakker/zonnepark aan de Haarstdiek in Sleen. Het plangebied bestaat uit twee percelen die kadastraal bekend staan als gemeente Sleen, sectie R, nummers 326 en 1955 met een totale oppervlakte van circa 10,9 ha. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Het betreft de volgende wijzigingen:

-De functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – zonnepark’ op de verbeelding wordt dusdanig verkleind zodat deze buiten de gasleiding en de beschermingszone komt te liggen. Daarnaast wordt de beschermingszone van de gasleiding op de verbeelding verkleind naar 2x4 meter in plaats van 2x5.

-Het participatieplan (bijlage 2 bij de toelichting) wordt uitgebreid met een kort verslag van het overleg tussen de initiatiefnemers en een aantal indieners van zienswijze 2. Tevens is in het participatieplan een beschrijving opgenomen van de aanbieding van de initiatiefnemer aan inwoners van het dorp Sleen.

-De maximale hoogte van de zonnepanelen wordt verlaagd van 2,5 naar 1,5 meter. Dit is verwerkt in hoofdstuk 2 van de toelichting, het erfinrichtingsplan en de regels. Ook is de aanvraag omgevingsvergunning hier op aangepast.

-In de groenstrook aan de oostzijde van het plangebied wordt een grondwal met een hoogte van 1,5 meter met lage beplanting opgenomen. Deze aanpassing wordt verwerkt in hoofdstuk 2 van de toelichting en het erfinrichtingsplan.

Raadplegen stukken

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kan op afspraak op werkdagen vanaf 24 december 2019 tot en met 3 februari 2020 worden ingezien in het Klantcontactcentrum Hof van Coevorden, Kasteel 1 te Coevorden.

Het bestemmingsplan met bijlagen is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDnummer NL.IMRO.0109.100BP00031-0003

Beroep

Ingevolge artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Tegen het gecoördineerde besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en verlening van de omgevingsvergunning kan gedurende de beroepstermijn (tot en met 3 februari 2020) door de volgende personen en/of instanties beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

-Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;

-Iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen.

-Iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld tegen de wijigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van beroep als voor een verzoek om voorlopige voorziening worden griffierechten geheven.

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Coevorden, 23 december 2019.