Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2019, 71066VergunningenBurgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: verleende projectomgevingsvergunning en besluit hogere waarden Wet geluidhinder Perkinsbaan 1;

Logo Nieuwegein

 

In het kader van de beroepsprocedure ligt bij de receptie, Stadsplein 1 te Nieuwegein, van 24 december 2019 tot en met 3 februari 2019 ter inzage:

• Locatie: Perkinsbaan 1, Nieuwegein

• Omschrijving: het realiseren van 123 appartementen/woningen en een commerciële ruimte

• Kenmerk: 748699

 

Wilt u meer informatie?

 

U kunt dit besluit ook inzien via de website van de gemeente Nieuwegein (https://ropubliceer.nieuwegein.nl/) of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, met de code NL.IMRO.0356.OVPW2019002-VA02.

 

Uitvoering van een besluit

 

Dit besluit krijgt rechtskracht (mag worden uitgevoerd) met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Als gedurende de beroepstermijn echter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Beroepsclausule

 

Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een periode van zes weken die start op de dag nadat de gemeente het besluit ter inzage heeft gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Beroep kan enkel worden ingediend door belanghebbenden die in de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend of aan kunnen tonen hiertoe niet in staat te zijn geweest.

 

Voorlopige voorziening

 

Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de inwerkingtreding van dit besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat echter de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als een voorlopige voorziening wordt toegekend, wordt de inwerkingtreding van dit besluit tijdelijk uitgesteld.

 

Digitaal indienen

 

U kunt een beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Kosten

 

Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De informatiebalie van de Rechtbank Midden-Nederland (tel: 030-2233010 of www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/) kan u hierover informeren.

 

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

23 december 2019