Verkeersbesluit reserveren tweede parkeerplaats ten behoeve van opladen elektrische voertuigen, ter hoogte van Generaalstraat 28 te Huissen

Logo Lingewaard

 

Onderwerp

Reserveren tweede parkeervak bij oplaadplaats elektrische voertuigen in de aan de Generaalstraat 28 te Huissen.

 

Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders van Lingewaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en paragraaf 7b van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard 2014, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

 • Op 1 oktober 2018 het verkeersbesluit is gepubliceerd voor het reserveren van een parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen aan de Generaalstraat 28 te Huissen (publicatie Staatscourant nummer 2018-55611);

 • In dit besluit al is gerefereerd aan de mogelijkheid om een tweede parkeervak te reserveren;

 • op 26 november 2019, kenmerk , een aanvraag is ontvangen van Allego BV voor het reserveren van het tweede parkeervak bij de laadplaats voor elektrische voertuigen aan de Generaalstraat te Huissen. Dit naar aanleiding van concrete behoefte naar een oplaadvoorziening in deze wijk;

 • dat uit de gebruiksgegevens van Allego is gebleken dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van deze oplaadvoorziening;

 • dat het reserveren van een tweede parkeervak op basis van deze gebruiksgegevens gerechtvaardigd wordt geacht;

 • dat de verdere overwegingen uit het eerdere besluit van 2018 nog steeds van toepassing zijn;

   

Vereiste van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Motivering

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik

Het is daarom gewenst om bij de laadplaats voor elektrische voertuigen ter hoogte van de Generaalstraat 28 te Huissen ook het rechter parkeervak te reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen.

 

Overleg

 • Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van het regionaal politiekorps Gelderland midden, district Betuwe of diens gemandateerde.

 •  

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

 • 1.

  Een tweede parkeervak te reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen bij de reeds aanwezige oplaadvoorziening ter hoogte van de Generaalstraat 28 te Huissen door het wijzigen van het bestaande onderbord naar OB504, conform bijlage 1 RVV1990.

 

Bemmel, 12 december 2019

 

namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,

 

 

T. Pruijn, teammanager Openbare Ruimte en Vastgoed.

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.

 

U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.

 

U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.

 

Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.

 

Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

 

Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

 

 

 

Naar boven