Verkeersbesluit realisatie oplaadplaats voor elektrische voertuigen aan de Adjudantstraat 1 te Huissen

Logo Lingewaard

 

115604

Onderwerp

realisatie oplaadplaats voor elektrische voertuigen aan de Adjudantstraat te Huissen

 

Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders van Lingewaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en paragraaf 7b van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard 2014, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

• op 19 november 2019, kenmerk 128058, een aanvraag is ontvangen van Allego B.V. voor het reserveren van een parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen aan de Adjudantstraat te Huissen.

• de aanschaf en het gebruik van elektrische auto’s in Nederland begint toe te nemen, wat positief is aangezien dit bijdraagt aan het realiseren van duurzame mobiliteit en een schone lucht;

• de gemeente Lingewaard deze ontwikkeling stimuleert door het faciliteren bij het realiseren van openbare oplaadpunten;

• het voorzien van ‘brandstof’ bij een elektrische auto op een andere manier plaatsvindt dan bij conventionele voertuigen met een verbrandingsmotor;

• het opladen van een elektrisch voertuig veel meer tijd kost dan het tanken van een fossiele brandstof bij een conventioneel voertuig met een verbrandingsmotor;

• daarom de parkeertijd gebruikt wordt als oplaadmoment;

• er behoefte is aan elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte, zowel behoefte van bewoners maar ook van bezoekers;

• dat het gezien het nog beperkte aanbod aan laadvoorzieningen van belang is dat deze parkeerplaatsen uitsluitend te gebruiken zijn voor het opladen van elektrische voertuigen;

• dat gezien het beperkte aanbod aan laadvoorzieningen voor deze strategische locatie is gekozen omdat:

  • Binnen een straal van 200 meter ten minste één gebruiker van deze laadpaal woont. Deze laadpaal wordt geplaatst naar aanleiding van een concrete behoefte aan een laadpaal in de openbare ruimte;

  • Met deze locatie zoveel mogelijk inwoners met een laadvoorziening ‘bediend’ worden;

  • Dat de laadvoorziening hier goed vindbaar is;

• de laadpaal twee aansluitpunten heeft om twee voertuigen tegelijkertijd op te laden;

• de laadpaal daarom tussen twee parkeervakken wordt aangebracht;

• het in Nederland gebruikelijk is om bij oplaadpunten een of meerdere parkeerplaatsen aan te wijzen als gereserveerde parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;

• dat hier ook een stimulerende werking vanuit gaat naar de omgeving om een elektrische auto aan te schaffen;

• gelet op het bovenstaande het wenselijk is om ten minste parkeerplaatsen aan te wijzen als gereserveerde parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;

• het instellen van deze maatregel voorts naar verwachting niet zal leiden tot onoverkomelijke parkeerproblemen ter plaatse, aangezien de bestuurder(s) van de elektrische auto(‘s) in de huidige situatie reeds in de (directe) omgeving van deze locatie parkeren.

• de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om doelmatig of zuinig energieverbruik te bevorderen en om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen c.q. in deze te vergroten voor bestuurders die de beschikking hebben over een elektrische auto;

• de onder 'besluiten' genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Lingewaard;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

 

Vereiste van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Motivering

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 

Het is daarom gewenst om in de Adjudantstraat te Huissen een parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische auto's.

 

Overleg politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van het regionaal politiekorps Gelderland midden, district Betuwe of diens gemandateerde.

 

Be sluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

  • 1.

    Een parkeerplaats te reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen in de Adjudantstraat ter hoogte van huisnummer 1 te Huissen, door het plaatsen van een bord model E4 van Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord met daarop de tekst “opladen elektrische voertuigen” en onderbord OB504R, waarmee het rechter vak voor de oplaadpaal direct gereserveerd wordt.

  •  

e.e.a. conform de toelichtende tekening VB2019-020 welke als bijlage is toegevoegd aan dit besluit.

 

Bemmel, 12 december 2019

 

namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,

 

 

 

T. Pruijn, teammanager Openbare Ruimte en Vastgoed.

 

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.

 

U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.

 

U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.

 

Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.

 

Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

 

Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

 

 

Naar boven