Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 70986Vergunningen

Rectificatie besluit winningsvergunning aardwarmte Naaldwijk, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

9 januari 2020

DGKE-WO/ 20001797

Overwegingen m.b.t. de rectificatie:

  • Aan Trias Westland B.V. is bij beschikking van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 19 december 2019 met kenmerk DGKE-WO/19310584 (Staatscourant 2019, nr. 70986) een winningsvergunning aardwarmte voor het gebied genaamd Naaldwijk verleend;

  • per abuis is in artikel 2 van de beschikking een aantal foutieve coördinaten opgenomen, waardoor de begrenzing van het vergunde gebied niet correct is weergegeven;

  • de beschikking wordt derhalve gerectificeerd, zodat artikel 2 de correcte coördinaten bevat die het vergunde gebied begrenzen;

De tekst van de artikelen 1 tot en met 4 van het besluit met kenmerk DGKE-WO/19310584 wordt vervangen door de volgende tekst:

Artikel 1

Aan Trias Westland B.V. (hierna: de vergunninghouder) wordt een winningsvergunning voor aardwarmte verleend voor het gebied genaamd Naaldwijk.

Artikel 2

De vergunning geldt voor het gebied dat ligt in de provincie Zuid-Holland, in de gemeente Westland en wordt begrensd door de rechte lijnen tussen de punten zoals weergegeven in tabel 1.

Tabel 1:

Punt

X

Y

1

74529,110

446148,077

2

75606,026

447214,673

3

76356,000

446549,000

4

77843,682

445042,259

5

77733,700

444980,100

6

77745,396

444959,407

7

76734,600

443946,304

Bovenstaande coördinaten zijn weergegeven volgens het coördinatiestelsel van de Rijksdriehoekmeting (RD).

Het gebied waarvoor de vergunning geldt, is verticaal begrensd met als bovengrens de basis van de Holland Formatie en als ondergrens de top van de Altena Groep.

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte 4,85 km2.

Artikel 3

De vergunning geldt vanaf het tijdstip waarop zij in werking is getreden tot 30 jaar na het tijdstip waarop zij onherroepelijk is geworden.

Artikel 4

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Van deze rectificatie wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid directie Warmte en Ondergrond