Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2019, 70953Instelling gemeenschappelijke regelingenWIJZIGINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERK EN INKOMEN LEKSTROOM (TWEEDE WIJZIGING) 2019, Versie 2.2

Logo Nieuwegein

De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

 

overwegende,

 

dat op 1 januari 2013 de Gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom in werking getreden is,

 

dat deze regeling op 1 januari 2016 gewijzigd is als gevolg van de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen,

 

dat de gemeente Vianen per 1 januari 2019 gefuseerd is met de gemeenten Zederik en Leerdam tot de gemeente Vijfheerenlanden,

 

dat er op grond van de Wet ARHI een keuze gemaakt moet worden bij welke gemeenschappelijke regelingen de nieuwe gemeente zich aansluit,

 

dat de raad, het college van burgemeester en wethouders alsmede de burgemeester van de gemeente Vianen (sinds 1 januari 2019 gemeente Vijfheerenlanden), hebben besloten per 1 januari 2020 uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom,

 

dat de regeling daarop moet worden aangepast;

 

dat voor dit moment gekozen wordt voor een technische aanpassing van de regeling aan deze uittreding, met daarbij een aanpassing van artikel 22 aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) welke op 1 januari 2020 in werking treedt;

 

dat een inhoudelijke, meer fundamentele wijziging van de gemeenschappelijke regeling op een later moment aan de orde komt, op basis van de ervaringen die worden opgedaan met de uitvoering van de innovatieagenda (WIL 3.0).

 

 

gelet op

 

artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

 

de toestemming van de gemeenteraden van Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden overeenkomstig artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

 

besluiten,

 

vast te stellen het navolgende

 

Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (tweede wijziging)

Artikel I

 • A.

  In de aanhef van de regeling wordt “gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen” vervangen door “gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein”;

 • B.

  In artikel 1, lid 1, onderdeel c wordt “Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen” vervangen door “Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein”;

 • C.

  In artikel 8, eerste lid wordt “tien” vervangen door “acht”.

 • D.

  In artikel 17 wordt “vier” gewijzigd in “drie”.

 • E.

  De huidige tekst van artikel 22 komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de tekst:

  “Het openbaar lichaam is lid van de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties en past voor de rechtspositie van de werknemers de cao toe die deze werkgeversvereniging voor haar leden afsluit.”

 • F.

  Bij de ondertekening vervallen de bestuursorganen van de gemeente Vianen.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020, danwel – bij besluitvorming na 1 januari 2020 - op de dag van bekendmaking in de Staatscourant en werkt in dat geval terug tot 1 januari 2020.

Artikel III

Dit besluit kan worden aangehaald als Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (tweede wijziging).

 

Aldus besloten in de vergaderingen van:

De burgemeester van Houten, d.d. 17 december 2019

Burgemeester G.P. Isabella

Het college van de gemeente Houten, d.d. 17 december 2019

Burgemeester G.P. Isabella secretaris A. Barink,

De raad van de gemeente Houten, d.d. 10 december 2019

Burgemeester G.P. Isabella griffier W. van Zanen

De burgemeester van IJsselstein, d.d. 5 november 2019

Burgemeester P.J.M. van Domburg

Het college van de gemeente IJsselstein, d.d. 5 november 2019

Burgemeester P.J.M. van Domburg secretaris E.D. Luchtenburg

De raad van de gemeente IJsselstein, d.d. 12 december 2019

Burgemeester P.J.M. van Domburg griffier A.J.O. van Kooij

De burgemeester van Lopik, d.d. 15 oktober 2019

Burgemeester L. de Graaf

Het college van de gemeente Lopik, d.d. 15 oktober 2019

Burgemeester L. de Graaf secretaris Y. Halman-van der Linden

De raad van de gemeente Lopik, d.d. 26 november 2019

Burgemeester L. de Graaf griffier G. Dolders

De burgemeester van Nieuwegein, d.d. 8 oktober 2019

Burgemeester F. Backhuijs

Het college van de gemeente Nieuwegein, d.d. 8 oktober 2019

Burgemeester F. Backhuijs secretaris E. Liebregts,

De raad van de gemeente Nieuwegein, d.d. 14 november 2019

Burgemeester F. Backhuijs griffier J. Houtman

De burgemeester van Vijfheerenlanden, d.d. 22 oktober 2019

Burgemeester S. Fröhlich

Het college van de gemeente Vijfheerenlanden, d.d. 22 oktober 2019

Burgemeester S. Fröhlich secretaris N. van Ameijde

De raad van de gemeente Vijfheerenlanden, d.d. 12 december 2019.

Burgemeester S. Fröhlich griffier K. Goossens