Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenStaatscourant 2019, 70867Ruimtelijke plannenBestemmingsplan “Centrum Laren 2018” vastgesteld

Logo Laren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2019 het bestemmingsplan ‘Centrum Laren 2018” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft het kenmerk NL.IMRO.0417.BPCentrumLRN2018-Va01.

Inhoud plan

De wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan betreffen onder meer:

  • Het wijzigen van de bestemming verkeer in tuin met parkeren bij een perceel noordelijk van Naarderstraat 34;

  • Het wijzigen van de maximale bouwhoogte van een bijgebouw/garage bij Oosterend 8a naar 3 meter;

  • De aanwijzing van de kleine Brink voor de Sint Jan basiliek als terrein ‘groen met waarden’ alsmede de aanduiding ‘evenementen toegestaan’;

  • Het wijzigen van de bouwvlek van de woning Oosterend 7-9;

  • Het wijzigen van de bestemming van het perceel Groene Gerritsweg 2 naar 4 dienstwoningen toegestaan;

  • Het wijzigen van de bouwhoogte van het perceel Plein 1945-35 van 8 naar 7 meter;

  • Het wijzigen van een deel van de bestemming bij Naarderstraat 11-13 van wonen naar verkeer;

  • Het wijzigen van maximale goot- en nokhoogtes bij de percelen Kerklaan 28 t/m 42, Oud Laren 6 en 8;

  • Het toevoegen van de aanduiding ‘welness, zonder horecafunctie’ bij het perceel Schoutenbosje 3a en 3b.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt vanaf 20 december tot en met 30 januari 2020 ter inzage en kan worden ingezien in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. Inzage kan uitsluitend op afspraak, telefoonnummer 14 035. Tevens kunt u het bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA,’s-Gravenhage door:

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad;

- een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in te dienen;

- een belanghebbende die het niet eens is met de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden, indien er sprake is van onverwijlde spoed. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA,’s-Gravenhage

In werking treding

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot het moment waarop op het verzoek is beslist.

Laren, 20 december 2019