Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenStaatscourant 2019, 70830VergunningenCoevorden - Thorbeckestraat 1: voor brandveilig gebruik t.b.v. e locatie Peuterspelen (verleend)

Logo Coevorden

Omgevingsvergunning - verleend

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze omgevingsvergunning is verleend. Deze vergunning heeft de uitgebreide procedure doorlopen.

 

Ontvangen op 4 september 2019. Besluit verzonden op 18 december 2019.

 

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 23 december 2019 tot en met 3 februari 2020 ter inzage tijdens de openingsuren van het Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Aldus kan degene die tijdig zijn/haar zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij niet overeenkomstig artikel 3.12van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Rechtbank.

 

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Degene die een beroepschrift heeft ingediend kan, om te voorkomen dat door de uitvoering van het besluit onomkeerbare gevolgen ontstaan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Zaak - 53107-2019.