Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmelandStaatscourant 2019, 70795Ruimtelijke plannenIntrekking ontwerpbestemmingsplan 6 nieuwe recreatiewoningen recreatieterrein Nes-Buren

Logo Ameland

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 17 december 2019 hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘6 nieuwe recreatiewoningen recreatieterrein Nes-Buren’ (planidentificatienummer: NL.IMRO.0060.130201-ON01) in te trekken. Dit plan voorzag in het planologisch mogelijk maken van 6 nieuwe bouwvlakken voor recreatiewoningen. De reden hiervoor is dat inmiddels een ontwerpbestemmingsplan in procedure is gebracht voor het gehele plangebied recreatiegebied Nes-Buren.

Het ontwerpbestemmingsplan en de ingediende zienswijzen worden niet behandeld door de gemeenteraad. De procedure is hiermee gestopt. Dit hebben wij gedaan door het bestemmingsplan ‘6 nieuwe recreatiewoningen recreatieterrein Nes-Buren’ in zijn geheel te verwijderen van de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Dit is een mededeling. U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

 

Ballum, 24 december 2019

College van burgemeester en wethouders van Ameland,

Namens deze:

G. van Klaveren, burgemeester

I. Valk, secretaris-directeur