Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2019, 70700Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Baandervesting, Edam

Logo Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 6 januari 2020 het ontwerpbestemmingsplan "Baandervesting, Edam” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.0385.BPBaandervesting-ow01.

 

Plangebied

Het Korsnäs-terrein ligt binnen de vesting in het historische centrum van Edam. Het gebied wordt omsloten door de Baanstraat in het westen, de Baandervesting in het zuiden, de Korte Baansteeg in het oosten en ’t Marken in het noorden.

 

Doel

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van het voormalige bedrijfsterrein met een nieuwbouwplan voor circa 80 woningen. Aan het parkeerterrein Baanstraat is daarnaast het voornemen om een kleinschalige commerciële voorziening te realiseren.

Het bestemmingsplan geeft regels voor bebouwing en gebruik.

 

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 6 januari 2020 gedurende 6 weken digitaal in te zien via de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website.

 

Het fysieke exemplaar van het plan ligt in de genoemde periode tevens ter inzage, tijdens de openingsuren van 8.30-12.30 uur, bij de receptie van het stadskantoor, W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam. Buiten die uren kan het plan op afspraak worden ingezien tel. (0299) 398 398.

 

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpplan bij de gemeenteraad van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam, o.v.v. “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Baandervesting, Edam”. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid, tel. (0299) 398 398. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan deze betrekking heeft.

 

Inloopavond op 22 januari 2020

Voor dit ontwerpbestemmingsplan wordt op 22 januari 2020 van 19.00 uur tot 20.30 uur een inloopavond gehouden, waarbij belangstellenden kennis kunnen nemen van het plan en voor hun vragen of opmerkingen terecht kunnen. Deze inloopavond wordt gehouden in het Damhotel Edam, Keizersgracht 1 te Edam.

 

Crisis- en herstelwet (Chw) is van toepassing

Omdat met dit plan de bouw van meer dan 11 woningen planologisch wordt gemaakt is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepsschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

 

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuwbouwproject Baandervesting in Edam dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van de ontwikkelaar op www.nieuwbouw-baandervesting.nl.  

 

Welstandscriteria

Voor dit plan zijn ontwerp welstandscriteria opgesteld. Per brief d.d. 18 september 2019 heeft de Welstands- en monumentencommissie Edam-Volendam aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de opgestelde ontwerp welstandscriteria. De gemeenteraad stelt uiteindelijke de welstandscriteria vast ter aanvulling op de welstandsnota. Voor dergelijke aanvullingen op de gemeentelijke welstandsnota geldt dat de inspraak wordt gekoppeld aan de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Ter uniformering en deregulering is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing verklaard op de inspraak. In artikel 3:10 tot en met 3:18 Awb is de inspraakprocedure te vinden.

 

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling een inspraakreactie inbrengen over het ontwerp welstandscriteria bij de gemeenteraad van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam, o.v.v. “inspraak ontwerp welstandscriteria Baandervesting Plan”.

 

Binnen de genoemde termijn kan tijdens openingstijden kennis worden genomen van de ontwerp welstandscriteria. De ontwerp welstandscriteria zijn ook digitaal in te zien via de gemeentelijke website.

 

Bekendmaking anterieure exploitatieovereenkomst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat er op dinsdag 10 december 2019 een anterieure overeenkomst is gesloten, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 Bro, tussen de gemeente Edam-Volendam en Baandervesting V.O.F.

 

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure exploitatieovereenkomst ligt met ingang van 6 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage. Binnen de genoemde termijn kan tijdens openingstijden kennis worden genomen van de zakelijke beschrijving van de anterieure exploitatieovereenkomst. De zakelijke beschrijving is digitaal in te zien via de gemeentelijke website.

 

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunt u geen zienswijzen of bezwaren indienen.

 

Algemene informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid, tel. (0299) 398 398.

 

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Volendam, 23 december 2019.