Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2019, 707Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december 2018, 2018-218117, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015 in verband met de vaststelling van het legestarief voor de Wft-examens vanaf 1 april 2019 en de invoering van een legestarief voor een bijzonder examen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 11k, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Artikel 1 van de Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 67’ vervangen door ‘€ 60’.

2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt het door exameninstituten verschuldigde tarief voor een bijzonder examen, bedoeld in artikel 11, vierde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, € 80,– per afgenomen examen.

3. In het derde lid (nieuw) wordt ‘eerste lid’ vervangen door ‘eerste en tweede lid’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling wijzigt het legestarief voor initiële-examens en PE-examens in de Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015 en bepaalt een legestarief voor bijzondere examens. Het door exameninstituten verschuldigde tarief per afgenomen Wft-examen wordt met ingang van 1 april 2019 vastgesteld op € 60,–. Voor bijzondere examens zal het verschuldigde tarief € 80,– gaan bedragen.

Verlaging legestarief Wft-examens

De uitgaven aan het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die het Ministerie van Financiën jaarlijks doet om de Wft-examens te construeren en via een centrale examenbank online ter beschikking te stellen aan exameninstituten, worden gedekt met leges. Instituten betalen per afgenomen Wft-examen het legestarief.

Voor de tweede PE-periode van 1 april 2019 tot 31 maart 2022 wordt het legestarief verlaagd naar € 60,–. Deze verlaging volgt uit de omstandigheid dat ten opzichte van voorgaande jaren de uitvoeringskosten van DUO zijn afgenomen. Momenteel dekt het Ministerie van Financiën de kosten voor het CDFD voor 81% uit leges en voor 19% uit de algemene middelen door middel van een subsidie van € 436.000,–. De subsidie zal komen te vervallen waardoor al deze kosten vanuit de leges zullen worden gedekt. Dit met het oog op het uitgangspunt om het stelsel over de jaren heen in zijn geheel kostendekkend te maken.

De centrale Wft-examinering is met een legestarief van € 60,– per afgelegd examen naar verwachting kostendekkend als jaarlijks tussen de 70.000 en 80.000 examens worden afgelegd.

Legestarief bijzonder examen

De eerste PE-periode begon op 1 april 2017 en loopt nog tot en met 31 maart 2019. Indien een houder van een diploma of erkenning niet binnen deze PE-periode een PE-examen met goed gevolg heeft afgelegd, verliest hij zijn bevoegdheid om advieswerkzaamheden te verrichten. Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft biedt de mogelijkheid om een bijzonder examen af te leggen om de bevoegdheid te laten herleven. Na 31 maart 2019 kan deze situatie zich voor het eerst voordoen. Voor deze bijzondere examens worden hogere uitvoeringskosten gemaakt dan voor de reguliere examens omdat ze slechts een paar maal per jaar worden afgelegd. Dit resulteert er in dat het legestarief hoger is dan het legestarief voor een regulier PE-examen. Het legestarief is gebaseerd op de aanname dat maximaal 150 bijzondere examens per jaar afgenomen gaan worden. De te dekken aanvullende uitvoeringskosten van DUO en het CDFD bedragen dan per jaar naar verwachting € 12.000,–.

Regeldruk

De wijziging van de Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015 brengt ten opzichte van de bestaande regeling geen extra lasten met zich mee.

Consultatie

Deze wijzigingsregeling is van 6 november 2018 tot en met 4 december 2018 openbaar geconsulteerd op www.internetconsultatie.nl. Er zijn geen reacties ontvangen. De regeling is na de internetconsultatie niet gewijzigd.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra