Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2019, 70576Besluiten van algemene strekking

Wijziging instellingsbesluit BIT

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 juli 2015, nr. 0000373449, tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. De Bureaumanager kan adviezen van het BIT zonder tussenkomst van hogere ambtenaren aan bewindspersonen voorleggen.

B

Artikel 8, tweede lid komt te luiden:

2. Dit besluit vervalt op 31 december 2020.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

TOELICHTING

Artikel 3, zesde lid

Om de onafhankelijkheid van het BIT te benadrukken en te waarborgen, moet het in voorkomende gevallen mogelijk zijn dat de bureaumanager BIT adviezen van het BIT rechtstreeks aan bewindspersonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorlegt, zonder tussenkomst, last of ruggenspraak van hoge(re) ambtenaren. Om deze onafhankelijkheid en mogelijkheid te garanderen, is het aan de bureaumanager BIT om te bepalen wanneer dat wordt gedaan.

Artikel 8, tweede lid

Van het voornemen tot voorlopige continuering van de organisatie van het BIT en de achtergrond daarvan is mededeling gedaan in de Kamerbrief van 29 maart 2019. De verwachting is dat eind 2019 op basis van voornoemde onderzoeken een definitief besluit kan worden genomen over de toekomst van het BIT. De organisatie zal in afwachting daarvan in de huidige vorm worden voortgezet. Omdat het instellingsbesluit van het BIT op 24 juli 2020 verloopt en eventuele onzekerheid en een mogelijke braindrain van hoogwaardige ICT-kennis en expertise bij deze specialistische organisatie moet worden voorkomen, is besloten het BIT vooralsnog tot 31 december 2020 te verlengen.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops