Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2019, 70543VerkeersbesluitenVerkeersbesluit - Aanwijzen twee parkeerplaatsen e-laden ter hoogte van Zilvergesp 1.

Logo Edam-Volendam

Aanleiding

Het aantal elektrische auto's in Nederland neemt toe. Het is helaas niet voor iedere eigenaar van een elektrische auto mogelijk het voertuig op eigen terrein te plaatsen en daar op te laden. Het is dan ook gewenst dat er in de openbare ruimte parkeerplaatsen aangewezen en ingericht worden voor het opladen van elektrische auto's. In dit kader wil de gemeente twee parkeerplaatsen aan het Zilvergesp ter hoogte van nummer 1 aan wijzen voor alleen het opladen van elektrische voertuigen middels bord E4 uit bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop de tekst 'opladen elektrische voertuigen'.

Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaatregeling Edam-Volendam d.d. 14-06-2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Openbare Werken.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Aan het verkeersbesluit liggen een aantal redenen ten grondslag:

- dat een verzoek is ingediend voor het plaatsen van een oplaadpaal en het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan het Zilvergesp ter hoogte van nummer 1;

- dat door aanvrager voldoende is aangetoond dat er ter plaatse behoefte bestaat aan een oplaadpaal voor het opladen van dit soort voertuigen;

- dat in deze behoefte niet kan worden voorzien door reeds aanwezige oplaadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein;

- dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;

- dat de parkeerdruk in de directe omgeving toelaat dat één parkeerplaats wordt aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen;

- dat dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer;

- dat de parkeerplaats onderdeel uitmaakt van een weg die onder beheer is van de gemeente;

- dat getoetst is aan de beleidsregels ‘laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Edam-Volendam’.

- dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de korpschef van politie, waarbij te kennen is gegeven dat met het voorgestelde verkeersbesluit wordt ingestemd;

Besluit

1. twee parkeerplaatsen bij de te plaatsen laadpaal aan het Zilvergesp ter hoogte van nummer 1 aan te wijzen als parkeerplaatsen voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.

2. Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’.

Edam-Volendam 19-12-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam,

Namens dezen,

Drs. ing. J.P. Leek

Hoofd van de afdeling Openbare Werken

Mededelingen

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze publicatie, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 180, 1130 AD Volendam.

Daarnaast kan op grond van artikel 8.81 van genoemde wet, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de voorzieningenrechter te Haarlem worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.