Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloStaatscourant 2019, 7044VerkeersbesluitenOntwerp verkeersbesluit parkeerverbod, Fokko Kortlanglaan, Ermelo

Logo Ermelo

Ontwerp Verkeersbesluit parkeerverbod Fokko Kortlanglaan

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Gelet op het collegevoorstel van 8 januari 2019, nummer 02330000029933 zijn wij gekomen tot de volgende overwegingen en motivering op grond waarvan wij een besluit hebben genomen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • -

  dat de Fokko Kortlanglaan een erftoegangsweg is;

 • -

  dat de gemeente de laatste jaren mondeling klachten krijgt over het parkeren van auto’s langs de Fokko Kortlanglaan ter hoogte van de camping;

 • -

  dat ondanks de beschikbaarheid van voldoende parkeervoorzieningen op aanliggend campingterreinen en woonpercelen veelvuldig langs de Fokko Kortlanglaan wordt geparkeerd;

 • -

  dat meerdere caravaneigenaren van de aanliggende camping hun auto’s parkeren langs de weg, omdat dit de dichtstbijzijnde en gemakkelijkste parkeerplek bij hun standplaats is;

 • -

  dat caravaneigenaren oneigenlijk gebruik maken van de greppel langs de Fokko Kortlanglaan door het maken van dammetjes en bruggetjes om zo snel en makkelijk vanaf de Fokko Kortlanglaan op het terrein van de camping te komen;

 • -

  dat de gemeente door de geparkeerde auto’s en aanpassingen in de greppel niet in staat is om het onderhoud aan de greppel goed uit te voeren;

 • -

  dat door de geparkeerde auto’s het vrachtverkeer voor bevoorrading en afhalen van producten vastloopt;

 • -

  dat de geparkeerde auto’s zorgen voor een onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke verkeerssituatie;

 • -

  dat door de gemeentelijke kantonnier herhaaldelijk verzoeken zijn ingediend bij betreffende auto-eigenaren om hun auto’s niet langs de Fokko Kortlanglaan te parkeren, maar dat dit zonder resultaat is gebleven;

 • -

  dat het parkeerverbod van de Fokko Kortlanglaan 128 tot de splitsing met de Julianalaan de verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en de toegankelijkheid van de aanliggende percelen verbetert;

 • -

  dat met het instellen van een dubbelzijdig parkeerverbod wordt voorkomen dat het parkeren verschuift naar de andere zijde van de weg;

 • -

  de betreffende weg in beheer en eigendom is bij de gemeente. 

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens (BABW), alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. 

In artikel 12 van het BABW is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit is vereist. In bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is een overzicht van de verkeersborden opgenomen.   

Te (ver)plaatsen bebording:

Bord E1: Parkeerverbod, alleen geldig aan de kant van de weg waar het bord staat.

Motivatie van het besluit

Het instellen van een dubbelzijdig parkeerverbod langs de Fokko Kortlanglaan van huisnummer 128 tot de splitsing met de Julianalaan zorgt voor een betere doorstroming, bevordert de toegankelijkheid van de aanliggende percelen en vergroot de verkeersveiligheid. De maatregel belemmerd de mogelijkheid om te parkeren in de directe nabijheid niet. Op de camping en op de aanliggende woonpercelen is voldoende parkeercapaciteit. Daarnaast kunnen ook de onderhoudswerkzaamheden van de greppel langs de Fokko Kortlanglaan weer goed worden uitgevoerd.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaats gevonden met de door de korpschef  gemandateerde verkeersadviseur van de politie, dhr. RHEU, eenheid oost Nederland. De politie heeft positief geadviseerd op de verkeersmaatregel.

Besluit

 • I.

  In overeenstemming met het kaartbeeld in bijlage 1, instellen van een “parkeerverbod” door het plaatsen van borden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

A.M. Weststrate,

secretaris,

 

A.A.J. Baars,

burgemeester

 

Zienswijze

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken hiertegen een met redenen omklede zienswijze indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de datum waarop wij het ontwerpverkeersbesluit ter inzage hebben gelegd.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo.

 

Bijlage 1: Kaartbeeld parkeerverbod Fokko Kortlanglaan