Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijk regeling 1Stroom

Logo Westervoort

De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Duiven en

Westervoort, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelet op:

 • -

  de toestemmingsbesluiten van de gemeenteraden van Duiven en Westervoort van 12 november 2019 respectievelijk 9 december 2019 en

 • -

  de toepasselijke bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Archiefwet 1995;

 

besluiten:

 

de gemeenschappelijke regeling te wijzigen:

Artikel I

De Gemeenschappelijke regeling 1Stroom wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Na het tweede lid van artikel 9 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

 • 3.

  Het Algemeen bestuur is bevoegd om te besluiten tot toetreding tot de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, mits de deelnemende gemeenten daarmee instemmen. Dit dient gekwalificeerd te worden als een bevoegdheid als bedoeld in artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen.

 

B.

Artikel 14 leden g en h komen te luiden:

 • g.

  het sluiten van arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht, het schorsen en ontslaan van personeel, waaronder de directie;

 • h.

  het vaststellen van het voor het personeel geldende personeelshandboek, overeenkomstig de geldende cao, waarbij voor zover daartoe de bevoegdheid bestaat aanvullende lokale arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld.

 

C.

Artikel 19 komt te luiden:

Op het personeel is de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van toepassing.

Artikel II

A.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van zijn bekendmaking, met uitzondering van artikel IB en IC, welke artikelen op 1 januari 2020 in werking treden.

 

B.

Indien bekendmaking na 1 januari 2020 plaatsvindt, treedt de wijziging in op de dag nadat deze is bekendgemaakt en werkt deze terug tot 1 januari 2020.

Naar boven