Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelftStaatscourant 2019, 70141VerkeersbesluitenGemeente Delft, intrekken verkeersbesluit Lepelaarstraat, opheffen geslotenverklaring, bussluis en fietsstrook

Logo Delft

 

 

 

 

Nr. 4059310

 

Burgemeester en wethouders van Delft,

 

Gelet op:

 

 • -

  artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap en dat deze bevoegdheid op grond van het gewijzigde mandaatbesluit van 27 september 2011 is gemandateerd aan de gemeentedirecteur, waarbij ondermandaat is verleend aan de assetmanager Gebiedsbeheer bij afdeling Beheer Openbare Ruimte;

 • -

  artikel 15 lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  krachtens artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

 • -

  artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

Overwegende dat:

 

 • 1.

  dit verkeersbesluit betrekking heeft op de Lepelaarstraat in Delft;

 • 2.

  de Lepelaarstraat gelegen is in de wijk Tanthof-Oost van Delft;

 • 3.

  er in oktober een verkeersbesluit is genomen voor het opheffen van de geslotenverklaring, bussluis en fietsstrook op de Lepelaarstraat;

 • 4.

  de maatregel bedoeld was om de Lepelaarstraat weer open te stellen voor al het verkeer;

 • 5.

  de voorgenomen maatregelen uitgevoerd zouden worden met de herinrichting van de Lepelaarstraat die voor 2021 zijn ingepland;

 • 6.

  de wens sterk is om vooraf te participeren met de scholen en omgeving over deze verkeerssituatie;

 • 7.

  daarom het eerder gepubliceerde verkeersbesluit met zaaknummer 4059310 wordt ingetrokken;

 • 8.

  de onder ‘besluiten’ genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Delft;

 • 9.

  overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de chef van politie en dat positief is geadviseerd;

 • 10.

  het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

BESLUITEN:

 

 • 1.

  in te trekken het bepaalde ten aanzien van de Lepelaarstraat in het besluit met nummer 4059310, d.d. 28 oktober 2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Namens het college,

De heer P.A.J. Coene

Assetbeheerder Gebiedsbeheer & Leefbaarheid

Afdeling Beheer Openbare Ruimte

(Deze brief is digitaal goedgekeurd en daarom niet met de hand ondertekend)

Delft, 16 december 2019

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u bi nnen 6 weken na dagtekening een

bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft. Hoe u dat doet,

kunt u lezen op www.delft.nl/bezwaarschrift.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van di t besluit niet. Degenen die een

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, als er sprake is van spoedeisend belang, ook op

grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursre cht, bij de president van de

Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH

’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treff en. Voor het behandelen van een

dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.