Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstStaatscourant 2019, 70128Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Polveensweg 23-25, Klarenbeek, ontwerpbeeldkwaliteitsplan Functieveranderingsplan Polveensweg 23-25, Klarenbeek en ontwerpbesluit geen exploitatieplan vast te stellen

Logo Voorst

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Vanaf 19 december 2019 ligt voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage een ontwerp van het bestemmingsplan Polveensweg 23-25, Klarenbeek (NL.IMRO.0285.20285-OW00), een ontwerp van het beeldkwaliteitsplan Functieveranderingsplan Polveensweg 23-25, Klarenbeek, een ontwerp van het besluit geen exploitatieplan vast te stellen en de bijbehorende stukken zijn op werkdagen van 8.30 uur tot 12.15 uur in te zien bij de balie VROM in het gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello. Ook bestaat de mogelijkheid om op andere tijden de stukken in te zien. Hiervoor maakt u een afspraak met Paulien Dekker-Klein Overmeen. Haar telefoonnummer is 0571-27 93 43. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal beschikbaar gesteld. Bekijk de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Dit ontwerpbestemmingsplan maakt het bouwen van een extra woning mogelijk op het erf Polveensweg 23-25 in Klarenbeek in ruil voor sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen, landschappelijke versterking van het erf en omzetting van agrarische gronden in natuur.

Om uitvoering van het plan te garanderen krijgt het functieveranderingsplan de status van beeldkwaliteitsplan. Na vaststelling door de gemeenteraad vormt het beeldkwaliteitsplan het wettelijk toetsingsinstrument voor welstand voor het desbetreffende plangebied en komt daarmee voor wat betreft het plangebied in de plaats van de Welstandsnota.

Zienswijze

Tijdens de bovengenoemde periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar de gemeenteraad van Voorst. Het e-mailadres is raad@voorst.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om het ontwerpbestemmingsplan Polveensweg 23-25, Klarenbeek. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met Paulien Dekker-Klein Overmeen.

Twello, 18 december 2019

J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris