Ontwerpbestemmingsplan “Herziening bepaling wonen 2019”

Logo Son en Breugel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 19 december 2019 tot en met woensdag 29 januari 2020, voor een ieder in het gemeentehuis (tijdelijke locatie De Vijverberg, Rembrandtstraat, 5691 DZ, Son en Breugel) het ontwerpbestemmingsplan “Herziening bepaling wonen 2019” (NL.IMRO.0848.BP153BEBOUWDEKOM-ON01) ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan “Herziening bepaling wonen 2019” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Het ontwerpbestemmingsplan “Herziening bepaling wonen 2019” heeft betrekking op de vertaling van het ‘Beleid toevoegen woningen’.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Herziening bepaling wonen 2019”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoonnummer 0499-491491).

 

Naar boven