Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânStaatscourant 2019, 70010Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Sneek – Oosterpoort’, Súdwest-Fryslân

Logo Súdwest-Fryslân

De gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 19 december 2019 het bestemmingsplan ‘Sneek – Oosterpoort’ ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken daarom bekend dat dit bestemmingsplan ter inzage ligt.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het doel van dit bestemmingsplan is om een nieuwe invulling van de hoek 2e Oosterkade – Leeuwarderweg mogelijk te maken. Door Frisoplan planontwikkeling is in samenwerking met Wijbenga Architecten een plan ontwikkeld voor de realisatie van appartementen op de 1e, 2e en 3e verdieping en op de begane grond voor commerciële doeleinden. Deze ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Normandiaterrein’, zoals dat op 22 oktober 1985 is vastgesteld. Daarom wordt een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie opgesteld.

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 27 december 2019 tot en met 6 februari 2020. Dit kan bij het gemeenteloket in Sneek.

Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2016oostBPostpsnee-vast.

Hoe kunt u reageren?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u in beroep gaan. Let erop dat u dit doet binnen de bovengenoemde inzagetermijn.

Wie kan beroep indienen?

Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen, kunnen een beroepschrift indienen.

U kunt uw beroepschrift sturen aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage

Wilt u de uitspraak op beroep niet afwachten?

Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechter zal dan snel naar uw verzoek kijken en alvast een voorlopige uitspraak doen.

Het bestemmingsplan is geldig vanaf 7 februari 2020. Ook als u een beroepschrift heeft ingediend. Als er een voorlopige voorziening is aangevraagd geldt het bestemmingsplan pas als er een uitspraak door de rechter is gedaan.