Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Kerkrade Oost I, 1e herziening

Logo Kerkrade

Het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade maakt op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 28 november 2018 het bestemmingsplan Kerkrade Oost I, 1e herziening gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied bestaat uit een oostelijk en een westelijk deel, waarbij het oostelijk deel globaal wordt begrensd door de locatie van de voormalige Veldblomschool, gelegen tussen de Van Gronsveldstraat, Nassaustraat, Prinses Irenestraat en de Colenstraat. Het westelijk deel wordt globaal begrensd door de Prinses Irenestraat, Poyckstraat, Erensteinerstraat en de Teutelebroekstraat. De exacte grens van het plangebied wordt bepaald door de plangrens op de (digitale) verbeelding.

 

Het bestemmingsplan maakt binnen het plangebied de realisatie van 30 woningen mogelijk, ter vervanging van 104 zogenoemde Vascowoningen.

 

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan hebben betrekking op beperkte verschuivingen van de bestemmingsgrenzen van en de bouwvlakken binnen de bestemming Wonen.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan Kerkrade Oost I, 1e herziening ligt met ingang van donderdag 3 januari 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij het informatiecentrum op de begane grond van het Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade. Indien u inhoudelijke vragen heeft dan wel een inhoudelijke toelichting wenst, kunt u een afspraak maken met het vakloket Bouwen, Wonen en Leefomgeving van de Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer via het telefoonnummer van de gemeente Kerkrade 14045. Het bestemmingsplan kan ook digitaal worden ingezien via de gemeentelijke website www.kerkrade.nl onder de rubriek Wonen&Leven\ Projecten\ Ruimtelijke plannen in procedure en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0928.BPKerkradeOostI1eH-Vg01.

 

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen gedurende voornoemde termijn beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, net als belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die in het plan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor meer informatie.

 

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kerkrade, 2 januari 2019

Het college voornoemd,

J.J.M. Som, burgemeester,

H.J.M. Coumans MPM, secretaris.

Naar boven