Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2019, 69888Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Doezumertocht 39 te Doezum

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Doezumertocht 39’ te Doezum ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om een kleinschalig pension op het perceel te realiseren. Om het kleinschalig pension mogelijk te maken is een wijziging nodig van de geldende bestemmingsplannen ‘Buitengebied Grootegast’ en ‘Buitengebied Grootegast 2010 – Gedeeltelijke herziening 2014’.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Doezumertocht 39’  ligt vanaf  19 december 2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis te Grootegast (Hoofdstraat 97 te Grootegast). Het ontwerpbestemmingsplan kan ook digitaal geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl (plancode: NL.IMRO.1969.BPBG19POST2-OW01).

Zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan iedereen de stukken inzien en schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier, postbus 100, 9350 AC Leek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Westerkwartier (tel. 14 0594).