Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2019, 6983VerkeersbesluitenONTWERPVERKEERSBESLUIT - Instellen parkeerschijfzone Oirschtoseweg t.h.v. winkels

Logo Best

Burgemeester en wethouders,

Gelet op

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan – Beleidsnota – Best Mobiel (december 2017);

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

Dat op dit verkeersbesluit afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is:

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Beheer bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

• Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

Een parkeerschijfzone in te stellen voor de winkels aan de Oirschotseweg aan beide zijdes van de weg. De parkeerschijfzone is van kracht van maandag tot en met vrijdag tussen 9:30 en 16:00 uur.

Motivering

De parkeerplaatsen voor de winkels zijn bedoeld voor de bewoners en de bezoekers van de winkels. Omdat deze parkeerplaatsen dichtbij het station gelegen zijn, worden ze vaak gebruikt door reizigers van de trein. Sommige parkeerplaatsen zijn hiermee meerder dagen bezet. Hierdoor is er minder parkeergelegenheid beschikbaar voor de bezoekers van de winkels en de bewoners. Om de parkeerplaatsen beschikbaar te maken voor de doelgroepen waarvoor ze bedoeld zijn, is het gewenst een parkeerschijfzone in te stellen waar men maximaal twee uren mag parkeren. De parkeerschijfzone geldt van maandag tot en met vrijdag van 9:30 tot 16:00 uur. Op deze doordeweekse dagen staan de meeste auto’s langdurig geparkeerd van mensen die met de trein reizen.

Belangenafweging

De maatregel is voorgesteld aan de direct omwonenden. De ontvangen reacties op de voorgenomen maatregel waren positief. De reacties zijn zowel afkomstig van bewoners als van de winkeliers.

De Projectgroep Verkeer en Vervoer is akkoord met het instellen van de parkeerschijfzone. De Projectgroep bestaat onder meer uit de wethouder verkeer, Politie, Veilig Verkeer Nederland en de Veiligheidsregio.

Voor reizigers met de trein is er in de omgeving voldoende parkeerruimte beschikbaar. Met name aan de zijde van de Molenstraat is een groot P&R terrein.

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

 • 1.

  Het instellen van een parkeerschijfzone aan beide zijdes van de Oirschotseweg t.h.v. nr. 5 door het plaatsen van verkeersbord E10 en E11 uit bijlage I van het RVV 1990 met onderbord ‘’van maandag tot en met vrijdag van 9:30 – 16:00 uur en een blauwe streep bij de parkeervakken;

 • 2.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 3.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 4.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant en op de gemeentelijke website;

Zienswijze

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage.

Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Best. U kunt uw zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best.

04-02-2019

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

Verkeerskundige afdeling Beheer