Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2019, 69785Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 december 2019, nr. DGA-DAD/19300757, tot aanwijzing van Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. als gemachtigde instantie als bedoeld in artikel 31, eerste lid, Verordening 2017/625

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 31, tweede lid, verordening (EU) nr. 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012. (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (Pb EU L 95), artikel 6.3 Wet dieren en artikel 3 Besluit uitvoering verordening officiële controles diergezondheid;

Overwegende dat;

 • Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit programma’s uitvoert die tot doel hebben om het voorkomen van bepaalde besmettelijke dierziekten te monitoren;

 • de in dit besluit genoemde programma’s worden uitgevoerd op basis van Europese regelgeving;

 • de taken die Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. in het kader van deze programma’s verricht, andere officiële activiteiten zijn zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van verordening (EU) nr. 2017/625;

 • gemachtigde instanties in plaats van de bevoegde autoriteit andere officiële activiteiten mogen uitvoeren, mits ze daarvoor zijn aangewezen en aan de eisen voor aanwijzing voldoen zoals opgenomen in artikel 31, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625;

 • Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. beschikt over de vereiste deskundigheid, uitrusting, infrastructuur en gekwalificeerd personeel om de in dit besluit omschreven taken uit te kunnen voeren;

 • Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. door haar ondernemingsstructuur, een zogenoemde structuurregime, en de waarborgen in de statuten de aangewezen taken onafhankelijk en onpartijdig kan uitvoeren;

 • Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. hiermee aan de eisen voor het aanwijzen van een gemachtigde instantie voor de uitvoering van andere officiële activiteiten voldoet;

 • het wenselijk is dat Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. na het van toepassing worden van verordening (EU) nr. 2017/625 de taken kan blijven uitvoeren en dus aangewezen moet worden als gemachtigde instantie voor het verrichten deze taken.

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

verordening (EU) nr. 2017/625:

verordening (EU) nr. 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012. (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (Pb EU L 95);

minister:

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2 aanwijzing

Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. wordt aangewezen als gemachtigde instantie als bedoeld in artikel 31, eerste lid, verordening (EU) nr. 2017/625 voor het verrichten van de volgende taken:

 • a. de aansturing van het monitoringsprogramma waarin monsters genomen worden bij melkleverende rundveebedrijven en slachtrunderen en het testen van deze monsters op Enzoötische Bovine Leucose en rapportage daarover ter uitvoering van richtlijn nr. 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PB L 121);

 • b. de aansturing van het monitoringsprogramma waarin monsters worden genomen bij rundveebedrijven en het testen van deze monsters op blauwtong en de rapportage daarover ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1266/2007 van de commissie van 26 oktober 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn 2000/75/EG van de Raad wat betreft bestrijding, monitoring, surveillance en beperkingen op de verplaatsingen van bepaalde dieren van vatbare soorten in verband met bluetongue (PB L 283); en

 • c. de aansturing van het monitoringsprogramma waarin monsters genomen worden bij pluimvee en het testen van deze monsters op de pluimveeziekten Aviaire Influenza, Newcastle Disease, Mycoplasma en non-zoönotische salmonella en de rapportage daar over ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/158/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (PB L 343) en ter uitvoering van besluit nr. 2010/367 van de Commissie van 25 juni 2010 betreffende de uitvoering door de lidstaten van surveillanceprogramma’s voor aviaire influenza bij pluimvee en in het wild levende vogels (Pb L 166).

Artikel 3 meldplicht statuten

Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. meldt, schriftelijk en onverwijld, aan de minister iedere wijziging van de statuten die betrekking heeft op:

 • a. de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van bestuurders of leden van de raad van commissarissen, of de daarop betrekking hebbende ontslagverplichting;

 • b. de benoeming, de uitoefening van de taak, de schorsing of het ontslag van een bestuurder of een lid van de raad van commissarissen;

 • c. een wijziging van de directe of indirecte zeggenschap in Gezondheidsdienst voor Dieren B.V.;

 • d. de toepassing van het vrijwillige structuurregime, bedoeld in artikel 2:267 BW, of het wettelijk verplichte structuurregime, bedoeld in artikel 2:263 BW en

 • e. de verplichting van het bestuur van Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. om een aanwijzing op te volgen van een ander orgaan van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:239, lid 4 BW.

Artikel 4 meldplicht overig

Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. meldt, schriftelijk en onverwijld, ook aan de minister:

 • a. zodra dit haar bekend is, het voornemen van haar aandeelhouder tot overdracht van alle of een deel van de aandelen in Gezondheidsdienst voor Dieren B.V.;

 • b. het aangaan, ingrijpend wijzigen of beëindigen van een duurzame samenwerking tussen Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. en een derde, indien deze samenwerking, of de wijziging of beëindiging ervan, van invloed is op de onafhankelijke en onpartijdige uitvoering van de taken waarvoor Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. in artikel 2 is aangewezen;

 • c. indien niet meer wordt voldaan, of het vermoeden bestaat dat binnen afzienbare tijd niet meer aan de wettelijke eisen van het structuurregime als bedoeld in artikel 2:263, lid 2, BW; en

 • d. indien het voornemen bestaat om aangifte van faillissement te doen, er aangifte van faillissement wordt gedaan, het voornemen bestaat om surséance van betaling aan te vragen of er een aanvraag tot surséance van betaling is gedaan.

Artikel 5 inlichtingen

De minister is bevoegd om alle inlichtingen te vorderen die betrekking hebben op de uitvoering van de andere officiële activiteiten waarvoor Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. is aangewezen als bedoeld in artikel 2 voor zover de inlichtingen noodzakelijk zijn om de uitvoering van de in artikel 2 genoemde taken te beoordelen.

Artikel 6 administratie

 • 1. Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. richt haar administratie zodanig in dat daaruit te allen tijde de gemaakte kosten ter uitvoering van de in artikel 2 genoemde taken op eenvoudige en duidelijke wijze is af te lezen.

 • 2. De gemaakte kosten worden berekend op basis van de aantallen, vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief per uur, per taak genoemd in artikel 2, of overeenkomstig de hieromtrent in de betreffende overeenkomsten gemaakte afspraken.

Artikel 7 intrekken aanwijzing

In aanvulling op artikel 33, onder b, verordening (EU) nr. 2017/625 trekt de minister de aanwijzing, bedoeld in artikel 2, geheel of gedeeltelijk in indien er sprake is van een niet-naleving van de in dit besluit gestelde voorwaarden.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 december 2019.

Dit besluit wordt bekend gemaakt door toezending aan Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. en door plaatsing in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 13 december 2019

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze: J.C. Goet Secretaris-generaal

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, t.a.v. de DIRECTIE DAD, Postbus 20401, 2500 EK, DEN HAAG. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit vermelde datum.