Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2019, 69665Verkeersbesluiten2019 - 29274

Logo Zaanstad

 

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 9 december 2019,

overwegende dat;

 

in Zaandam in 1994 voor de Boere Jonkerstraat 200 meter ten oosten van de Oostzijde een geslotenverklaring voor vrachtverkeer is ingesteld;

deze geslotenverklaring werd gemotiveerd dat op de Oostzijde waar veel bedrijven zijn gevestigd; deze veel vrachtverkeer opleverden;

de onderdoorgang bij de A8 werd afgesloten;

als gevolg hiervan gevreesd werd voor veel sluipverkeer, vooral vrachtverkeer, door de Boere Jonkerstraat;

afgelopen jaren het aantal bedrijven aan de Oostzijde is afgenomen en hierdoor het aantal verkeersbewegingen van vrachtwagens is afgenomen;

de bedrijfsgebouwen aan de Oostzijde geen bedrijfsfunctie meer hebben;

de de afname van vrachtverkeer niet tijdelijk zal zijn;

het voor vrachtwagens erg moeilijk is om op de Oostzijde, ter hoogte van Hondemastraat en Rad van Avonturenpad en Boer Jonkerstraat, te keren;

hierdoor overlast en schade ontstaat aan panden en straatmeubilair;

het maar om een enkele vrachtwagen gaat;

de vormgeving van de Boere Jonkerstraat en Slachthuisstraat voldoende is om het weinige vrachtverkeer, zonder overlast en met gepaste snelheid, terug te laten rijden naar het hoofdwegennet;

dit onveilige en schadelijke keerbewegingen op Oostzijde voorkomt.

 

Hiervoor een verkeersbesluit noodzakelijk is;

 

volgens artikel 24 BABW overleg is geweest met de politie Noord-Holland, waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

 

bovengenoemde wegvakken zijn gelegen in de gemeente Zaanstad en bij gemeente Zaanstad in beheer zijn;

 

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn;

weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden;

de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn;

de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

 

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

 

b e s l u i t e n :

 

in Zaandam;

het verkeersbesluit uit 1994 waarbij de Boere Jonkerstraat, 200 meter ten oosten van Oostzijde gesloten wordt verklaard, voor vrachtverkeer in te trekken door middel van het verwijderen van verkeersborden C7 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

   

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en in uw belang wordt geschaad, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

 

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

   

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 9 december 2019,

  

m a k e n b e k e n d :

 

dat zij hebben besloten;

 

in Zaandam;

het verkeersbesluit uit 1994 waarbij de Boere Jonkerstraat 200 meter, ten oosten van Oostzijde, gesloten wordt verklaard voor vrachtverkeer in te trekken door middel van het verwijderen van verkeersborden C7 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

   

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

  

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en in uw belang wordt geschaad, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

 

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.