Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 69586Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 15 december 2019, nr. WJZ/ 19226931, tot wijziging van diverse regelingen op het beleidsterrein van het Ministerie van EZK vanwege de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, de artikelen 11 en 15 van de Wet op de Kamer van Koophandel, de artikelen 5 en 6 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet en artikel 3 van het Besluit kosten hercontroles Metrologiewet.

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling bezoldiging en schadeloosstelling functionarissen Kamer van Koophandel wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid wordt ‘het salaris van bijlage A van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘salarisschaal 19 als overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst die is gesloten voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn’.

b. In het tweede lid wordt ‘van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘als overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst die is gesloten voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn’.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het tweede lid wordt ‘de bepalingen van het Besluit bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid voor de sector Rijk’ vervangen door ‘de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst die is gesloten voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn’.

b. In het derde lid wordt ‘, bedoeld in bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘als overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst die is gesloten voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn’.

C

In artikel 5 wordt ‘van het Algemeen Rijksambtenarenreglement’ vervangen door ‘als overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst die is gesloten voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn’.

D

In artikel 6, eerste lid, wordt ‘artikel 68a, derde lid, onderdeel a, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement’ vervangen door ‘overeenkomstig de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst die is gesloten voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn’.

E

In artikel 9, eerste lid, wordt ‘van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘als overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst die is gesloten voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn’.

ARTIKEL II

De Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2020 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. CAO:

de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst die is gesloten voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

B

In artikel 13 wordt in de tabel ‘salarisschaal BBRA 1984’ vervangen door ‘salarisschaal volgens CAO’.

C

In Bijlage 2. behorende bij de artikelen, 5, eerste lid, 6, 7, tweede lid, 8 en 9 wordt ‘salarisschaal BBRA 1984’ vervangen door ‘salarisschaal volgens CAO’.

ARTIKEL III

De Regeling vergoeding kosten hercontroles Metrologiewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel a, wordt ‘op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage I’ vervangen door ‘op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage I als bepaald in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst die is gesloten voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn’.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2019

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

1. Algemeen

Met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) wordt een systeemovergang gerealiseerd waardoor de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren niet meer aan de hand van publiekrechtelijke regels, maar privaatrechtelijk aan de hand van een collectieve arbeidsovereenkomst (hierna: CAO) worden ingericht.

Vanwege deze systeemovergang worden in drie ministeriële regelingen op het beleidsterrein van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat verwijzingen naar regels in het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Besluit bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid voor de sector Rijk, de Reisregeling Binnenland en het Reisbesluit binnenland, vervangen door verwijzingen naar de CAO voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

Het betreft aanpassing van verwijzingen in de Regeling bezoldiging en schadeloosstelling functionarissen Kamer van Koophandel, de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2020 en de Regeling vergoeding kosten hercontroles Metrologiewet.

Voor een uitgebreide toelichting op de uitgangspunten van deze technische en beleidsneutrale wetgevingsoperatie wordt verwezen naar paragraaf 1 van de memorie van toelichting bij de Aanpassingswet Wnra (Kamerstukken II 2018/19, 35 073, nr. 3). Voor toelichting op de financiële gevolgen en de uitvoerings- en handhavingsaspecten wordt verwezen naar de paragrafen 6 en 7 van die memorie van toelichting.

2. Vaste verandermomenten en inwerkingtreding

Deze Regeling treedt in werking per 1 januari 2020 en is na 1 november 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Hiermee is niet voldaan aan de publicatietermijn van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309). Het wordt van belang geacht dat de met deze regeling beoogde technische aanpassingen aansluiten aan de inwerkingtreding van de Wnra per 1 januari 2020. Vanwege de aard van de aanpassingen wordt daarom afgeweken van de minimale publicatietermijn van twee maanden voorafgaand aan inwerkingtreding.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer