Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 69577VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - instellen éénrichtingsverkeer Olavstraat (gedeelte tussen Hoofdstraat en het Nonnenpad) te Zevenbergschen Hoek

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat de Olavstraat een erftoegangsweg is en gelegen binnen de bebouwde kom van Zevenbergschen Hoek;

 • 2.

  dat de Olavstraat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Moerdijk;

 • 3.

  dat de mimimale wegbreedte voor 2 richtingen autoverkeer volgens CROW ontwerprichtlijnen 4,8 meter bedraagd;

 • 4.

  dat de Olavstraat in Totaliteit slechts 4,5 meter breed is en er ook langs de weg geparkeerd wordt;

 • 5.

  dat in de Olavstraat een basisschool gevestigd is;

 • 6.

  dat de Olavstraat daardoor tijdens piekmomenten zeer druk wordt bezocht met autoverkeer;

 • 7.

  dat hiermee zeer ongewenste en potentieel gevaarlijke problemen ontstaan op het gebied van overzicht en manouvrerend autoverkeer;

 • 8.

  dat deze maatregel – met verwijzing naar artikel 2 van de WVW 1994 – strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • 9.

  dat niet is gebleken dat belanghebbende onevenredig worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan;

 • 10.

  dat instemming met de maatregel bestaat bij de Politie.

 

Besluiten

 • 1.

  door plaatsing van het bord C03 van bijlage 1 van het RVV 1990, komende vanuit de Hoofdstraat richting het Nonnenpad, eenrichtingsverkeer in te stellen in de Olavstraat;

 • 2.

  door plaatsing van het bord C02 van bijlage 1 van het RVV 1990, komende vanuit de Bloemendaalse Zeedijk ná het Nonnenbad, eenrichtingsverkeer in te stellen in de Olavstraat;

 • 3.

  door plaatsing van bord C4 van bijlage 1 van het RVV 1990, komende vanuit het Kerkpad richting de Olavstraat, eenrichtingsverkeer in te stellen in de Olavstraat.

Zevenbergen 24 december 2019

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P. van der Putten

Teamleider Infrastructuur

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.