Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West BetuweStaatscourant 2019, 69529Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Planherziening Lingedijk 68, 70 en 72 Rhenoy en omgevingsvergunning gecoördineerd ter inzage, gemeente West Betuwe

Logo West Betuwe

Met ingang van donderdag 19 december 2019 ligt, op grond van artikel 3.8 lid 1 Wro en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage bij het Klantencontactcentrum (op afspraak) op het gemeentehuis te Geldermalsen voor zes weken het (ongewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan “Planherziening Lingedijk 68, 70 en 72 Rhenoy” ter inzage. Ook de hieraan gerelateerde omgevingsvergunning lag ter inzage. Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. Het vaststellingsbesluit van 26 november 2019 maakt onderdeel uit van de planstukken.

De ter inzage gelegde stukken kunt u op afspraak in zien bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis in Geldermalsen (adres: Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen). Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U kunt via (0344-) 579314 of info@odrivierenland.nl een afspraak maken. De planstukken zijn ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (via het adres of planidentificatienummer NL.IMRO.1960.RHELingedijk68-VSG1)

Toelichting op de planstukken

Het bestemmingsplan heeft tot doel de planologische basis te leggen om het bewonen van het voormalige pakhuis (Rijksmonument) mogelijk te maken. Het bestemmingsplan kent geen specifieke bouwaanduiding – hoofdgebouw op dit monumentale pand. Om bewoning mogelijk te maken dient deze specifieke aanduiding toegevoegd te worden. De huidige specifieke functieaanduiding “groothandel” die nu op de percelen Lingedijk 68, 70 en 72 ligt zal verwijderd worden. Hiermee wordt ook voor in de toekomst voorkomen dat er een groothandel terug kan komen.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

Reageren

Gedurende de terinzage legging van de planstukken (t/m woensdag 29 januari 2020) kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij het college van B en W hebben ingediend, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.