Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmelandStaatscourant 2019, 69465Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling Bestemmingsplan ‘Ballum-Camminghastraat 16’

Logo Ameland

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 25 november 2019 het bestemmingsplan ‘Ballum-Camminghastraat 16’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de functie ‘dagrecreatie’ naar een hotelfunctie aan de Camminghastraat 16 te Ballum. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 juli tot en met 28 augustus 2019 ter inzage gelegen. Tijdens de periode van ter inzagelegging is één zienswijze ingediend.

 

Het bestemmingsplan ‘Ballum-Camminghastraat 16’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan met bijlagen kunt u ook vinden op www.ameland.nl. De wijzigingen in het bestemmingsplan vindt u in de zienswijzenota, welke is bijgevoegd bij het vaststellingsbesluit. Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, kan vanaf 19 december 2019 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest tijdig een zienswijze in te dienen. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 

 

Ballum, 18 december 2019

College van burgemeester en wethouders van Ameland,

Namens deze:

G. van Klaveren, burgemeester

I. Valk, secretaris-directeur