Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2019, 69421Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan parapluplan Parkeren 't Vaartje Someren

Logo Someren

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 20 december 2019 het ontwerpbestemmingsplan “parapluplan Parkeren 't Vaartje Someren” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019019-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 30 januari 2020.

 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “parapluplan Parkeren 't Vaartje Someren” voorziet in het opnemen van regels voor parkeren en regels voor het laden en lossen, binnen het plangebied. Het plangebied is het bedrijventerrein ’t Vaartje, waarvoor op dit moment de bestemmingsplannen, Bedrijventerrein ’t Vaartje en Bedrijventerrein ’t Vaartje 1, Someren-Eind gelden. Het parapluplan is een aanvulling op deze plannen.

 

De regels van het ontwerpbestemmingsplan verwijzen naar de Nota Parkeernormen, die op 28 juni 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad. Alleen bij vergunningsplichtige activiteiten zal worden getoetst aan de regels van het parapluplan.

 

 

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019019-OW01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.