Kennisgeving verleende omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van een parkeerplaats met landschappelijke inpassing ‘Bredaseweg 43, Klein Zundert’

Logo Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend:

 

 • dat zij met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder 1, sub a onderdeel 3 van de Wabo een omgevingsvergunning heeft verleend voor de aanleg van een parkeerplaats met landschappelijke inpassing aan de Bredaseweg 43 te Klein Zundert

 

De omgevingsvergunning ziet op het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo). 

ing

Terinzagelegging

Het besluit omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 december 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens openingstijden op het gemeentekantoor aan de Markt 1 te Zundert. Voor inhoudelijke vragen dient een afspraak te worden gemaakt via www.zundert.nl of 076-5995600. Een digitale versie van de omgevingsvergunning is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepsschrift worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.

U kunt een beroepschrift op twee manieren indienen:

 • 1.

  Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > In beroep gaan > Meer over de beroepsprocedure bij een bestuursrechter > Beroepschrift indienen > Beroepschriftformulier rechtbank;

 • 2.

  U stuurt een brief naar: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het indienen van een beroepschrift schorst te inwerkingtreding van het besluit omgevingsvergunning niet. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl. U gaat naar > uw situatie > rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening. Het besluit treedt dan in ieder geval niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

 • 1.

  Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

 • 2.

  U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Gemeente Zundert,

18 december 2019

 

 

Naar boven