Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2019, 69343VergunningenOmgevingsvergunning en watervergunning t.b.v. renovatie en nieuwbouw Tripolis.

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Zaaknummer: 9040002

 

De Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Burgemeester en Wethouders van Amsterdam en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend.

 

Voor de renovatie en nieuwbouw van het gebouwencomplex Tripolis aan het Burgerweeshuispad wordt de gecoördineerde procedure als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gevolgd. In dit kader hebben drie samenhangende ontwerpbesluiten (omgevingsvergunning, watervergunning en objectvergunning APV) vanaf 18 september 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen.

 

Naar aanleiding van de tervisielegging van de ontwerpbesluiten zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbesluiten. De aanvraag voor de objectvergunning APV is ingetrokken en maakt derhalve geen deel meer uit van de procedure.

 

De volgende besluiten worden thans ter inzage gelegd:

- omgevingsvergunning d.d. 12 december 2019 voor de activiteiten bouwen, afwijken bestemmingsplan en wijzigen monument, inclusief het MER Verdi Zuidas-Amsterdam

- watervergunning d.d. 12 december 2019 voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van grondwater

 

Inzage 

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken digitaal ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij:

- provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-5144440);

- het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum;

- De locatie van de omgevingsvergunning wordt verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.K1903PBGST-VG01)

 

 

Beroep 

De belanghebbende bij de genoemde besluiten kan binnen zes weken na de dag waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ‘s-Gravenhage.

 

Rechtstreeks beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de vergunningen is van toepassing vanwege de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking als bedoeld in paragraaf 3.6.1 Wro.

 

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van het besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op.

 

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.