Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2019, 6934VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT - Diverse verkeersmaatregelen t.b.v. reconstructie Schutboomweg

Logo Best

Burgemeester en wethouders,

Gelet op

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan – Beleidsnota – Best Mobiel (december2017);

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

Dat op dit verkeersbesluit afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is:

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Uitvoering bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de weg.

• Het beschermen weggebruikers en passagiers.

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

• Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

Een aantal verkeersmaatregelen te nemen bij de reconstructie van de Schutboomweg. Het betreft hier het opheffen en wijzigen van voorrangssituaties.

Motivering

Deze maatregelen zijn nodig om:

 • 1.

  Aan te sluiten bij de landelijke richtlijnen van het CROW

 • 2.

  Duidelijkheid over de voorrangssituatie voor de weggebruikers

 • 3.

  Eenduidigheid over de voorrangssituatie voor de weggebruikers (in de oude situatie waren er 3 vormen van voorrangsregelingen aanwezig)

 • 4.

  Gelijkwaardigheid m.b.t. de voorrangsregeling voor de weggebruikers.

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

 • 1.

  Het opheffen van de voorrangsregeling op het kruispunt Schutboomweg-Ketelbraken door het verwijderen van verkeersborden B06 en B03 uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 2.

  Het instellen van een voorrangskruispunt op de uitmonding van de fietsdoorsteek op de Schutboomweg waarbij de fietsdoorsteek die komt vanaf de Philip van der Goesstraat voorrang dient te verlenen aan het verkeer op de schutboomweg. Dit door het aanbrengen van verkeersbord B06 uit bijlage I van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden;

 • 3.

  Het instellen van een voorrangskruispunt op de uitmonding van de fietsdoorsteek op de Schutboomweg waarbij de fietsdoorsteek die komt vanaf de Kruisparkweg voorrang dient te verlenen aan het verkeer op de schutboomweg. Dit door het aanbrengen van verkeersbord B06 uit bijlage I van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden;

 • 4.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 5.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 6.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant en op de gemeentelijke website;

Beroep

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd. U kunt alleen beroep instellen als u tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingediend in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijzen heeft ingediend.

Als u een beroepschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

24-01-2019

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

Verkeerskundige afdeling Uitvoering