Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OosterhoutStaatscourant 2019, 69219VerkeersbesluitenInstellen fietspad, voetpad en voorrangssituatie De Contreie, Slotlocatie

Logo Oosterhout

VERKEERSBESLUIT

(JW 11-12-2019)

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,

Gelet op:

 • het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • het raadsbesluit van 28 maart 1995, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van Verkeersbesluiten is overgedragen aan burgemeester en wethouders.

Overwegende dat:

 • de straten Hamerbijl en Napoleonshoed gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Oosterhout;

 • genoemde straten onderdeel uitmaken van ontwikkellocatie De Contreie;

 • de Hamerbijl een erftoegangsweg is met een bijbehorende maximaal toegestane snelheid van 30 km/uur;

 • het Napoleonshoed een erftoegangsweg is waarbij gemotoriseerd verkeer niet is toegestaan;

 • voetpaden worden ingesteld in de straat Napoleonshoed tussen de straten Hamerbijl en Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan, in de straat Napoleonshoed parallel aan de Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan en de straat Hamerbijl vanaf zijkant huisnummer 36 tot de aansluiting met het fietspad Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan;

 • een verplicht fietspad wordt ingesteld in de strata Napoleonshoed tussen de straten Hamerbijl en Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan;

 • een voorrangssituatie wordt ingesteld bij de aansluiting tussen het fietspad Napoleonshoed en Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan waarbij fietsverkeer komende vanaf de straat Napoleonshoed voorrang dient te verlenen;

 • de maatregelen (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;

 • Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de, daartoe gemandateerde, verkeersadviseur van de politie-eenheid Zeeland West-Brabant, afdeling DROS, werkzaam binnen het district De Baronie. De politie heeft bij de totstandkoming van dit verkeersadvies geconcludeerd dat door de genomen maatregelen de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk wordt gewaarborgd, voldoende wordt bevorderd en de veiligheid op de weg wordt gegarandeerd;

 • de genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Oosterhout.

Besluiten tot het:

 • 1.

  instellen van een verplicht voetpad in de straat Napoleonshoed tussen de straten Hamerbijl en Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan, in de straat Napoleonshoed parallel aan de Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan en de straat Hamerbijl vanaf zijkant huisnummer 36 tot de aansluiting met het fietspad Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan;

 • 2.

  instellen van een verplicht fietspad in de straat Napoleonshoed tussen de straten Hamerbijl en de Burgemeester Hijbregts-Schiedonlaan;

 • 3.

  instellen van een voorrangsregeling bij de aansluiting van de straat Napoleonshoed op de Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan waarbij fietsverkeer komende vanaf de straat Napoleonshoed voorrang dient te verlenen;

 • 4.

  bepalen van de datum van openbaarmaking van dit besluit op woensdag 18 december 2019.

 

door:

 • het aanbrengen van haaientandmarkering en de borden B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), G7 (verplicht voetpad), G11 (verplicht fietspad) en OB505 (aanduiding twee richtingen fietspad) conform bijlage I van het RVV 1990.

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage.

 

 

Oosterhout, 11-12-2019

Namens burgemeester en wethouders van Oosterhout,

drs. M. Rook

unitleider Beleid en Strategie van de afdeling Stadsontwikkeling

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na publicatie van dit besluit een ondertekend bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld in deze brief de datum, uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Ten slotte is het belangrijk dat u de brief ondertekent. Een bezwaarschrift indienen kan ook via het Digitaal Loket op www.oosterhout.nl.