Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistStaatscourant 2019, 69194VerkeersbesluitenVerkeersbesluit inzake openstellen Korte Steynlaan en instellen geslotenverklaring busstation Slotlaan

Logo Zeist

Datum: 11-12-2019

Kenmerk: 0346604

Burgemeester en wethouders,

INLEIDING

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de politie. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

Motivering

Op 11 januari 2017 is verkeersbesluit 210529 genomen waarin onder andere is besloten om de Korte Steynlaan in beide richtingen af te sluiten (met uitzondering van fietsers, lijnbussen en ontheffingshouders) en de geslotenverklaring van het busstation op de Slotlaan (uitgezonderd lijnbussen) op te heffen.

Op 10 april 2019 is verkeersbesluit 309755 genomen, waarin wordt besloten om de Korte Steynlaan tijdelijk open te stellen voor alle verkeer in de rijrichting Slotlaan – Antonlaan. Lijnbussen, ontheffingshouders en (brom)fietsen mogen ook van de tegenrichting gebruikmaken. Het college heeft hiertoe besloten, omdat in afwachting van het hoger beroep over de centrumvisie de herinrichting van het busstation is opgeschort. Tijdelijk verkeersbesluit 309755 geldt tot het afronden van de werkzaamheden herinrichting busstation.

Om invulling te geven aan het raadsbesluit van 10 december 2019 wordt de Korte Steynlaan weer in twee richtingen opengesteld en wordt een geslotenverklaring ingesteld voor het busstation op de Slotlaan (uitgezonderd lijnbussen). Hiermee geeft de gemeenteraad invulling aan de gedurende de inspraakprocedure veelvuldig geuite wens van ondernemers, bewoners en bezoekers van het centrum, om aanpassingen door te voeren op de huidige verkeerssituatie in en om het centrum. Door het tweerichtingsverkeer op de Korte Steynlaan en een geslotenverklaring op het busstation op de Slotlaan in te voeren verwacht de gemeente dat het voor de bezoekers van het centrum eenvoudiger wordt om van en naar hun bestemming te rijden. Bovendien worden een aantal rijroutes aanmerkelijk korter.

Hiermee geven we tevens invulling aan de opdracht van de Raad van State van augustus 2019 om de verkeersmaatregelen te blijven monitoren, evalueren en waar gewenst/noodzakelijk bij te stellen.

Verkeerscirculatie

Door het openstellen van de Korte Steynlaan voor autoverkeer in twee richtingen, wordt de verkeerscirculatie in en om het centrum van Zeist verbeterd. Het verkeer dat nu om moet rijden om het centrum te verlaten, wordt met het herstellen van deze verbinding beter gefaciliteerd. Hierdoor neemt de druk op een aantal wegen in de omliggende wijken af.

Dit zorgt voor een betere en snellere afwikkeling van het verkeer op onder andere de Steynlaan, Bergweg en Jacob van Lenneplaan. Hiermee wordt tevens beoogd om het zoekverkeer in omliggende wijken zoveel mogelijk te beperken. Tevens zorgt dit voor een betere bereikbaarheid van bewoners in de Wilhelminaparkbuurt. Ook de functies en voorzieningen die zich bevinden achter de Slotlaan zijn op deze manier vanuit de richting van Zeist-Noord en Zeist-West beter bereikbaar.

Verkeersveiligheid

De huidige inrichting van de Korte Steynlaan is veilig en kan de stromen in twee richtingen verwerken.

Ook de verkeersregelinstallatie wordt zodanig ingeregeld dat dit op een veilige manier kan en er geen files ontstaan tot op de kruising van de Steynlaan/Antonlaan. Fysiek hoeven hier geen maatregelen genomen te worden voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De verkeersveiligheid wordt door de geslotenverklaring van het busstation verbeterd, zodat alleen lijnbussen van dit gedeelte van de Slotlaan gebruik maken. Fietsers kunnen hier gebruik van de vrijliggende fietspaden.

Met dit verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

BESLUITEN

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

 • 1.

  door het verwijderen van borden model C02 en C03 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en de bijbehorende onderborden met de tekst “uitgezonderd lijnbussen” en onderborden OB54, het eenrichtingsverkeer voor alle motorvoertuigen op de Korte Steynlaan op te heffen;

 • 2.

  door het verwijderen van het bord model D7 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het bijbehorende onderbord met de tekst “uitgezonderd lijnbussen” en onderbord OB54 de verplichte rijrichting voor alle motorvoertuigen linksaf of rechtsaf vanaf de Steynlaan in de richting van de Antonlaan op te heffen;

 • 3.

  door het plaatsen van borden model C01 van Bijlage 1 van het RVV 1990, met daarbij onderborden met de tekst “uitgezonderd lijnbussen”, een geslotenverklaring voor motorvoertuigen op de Slotlaan, in het gedeelte tussen de Stationslaan en de rotonde Boulevard/Verlengde Slotlaan/Lyceumlaan/Slotlaan/Antonlaan in te stellen;

 • 4.

  door het woord “BUS” op het wegdek aan te brengen, het exclusieve gebruik door lijnbussen van het onder 3 genoemde wegvak in te stellen;

 • 5.

  verkeersbesluit 309755 (d.d. 10 april 2019) in zijn geheel in te trekken;

 • 6.

  besluitpunten 1, 2, 5 en 6 van verkeersbesluit 210529 (d.d. 11 januari 2017) in te trekken.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking zodra de bebording is aangebracht.

Communicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.zeist.nl/verkeersbesluiten. Daarnaast ligt het besluit inclusief tekening gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Situatietekening verkeersbesluit Korte Steynlaan

burgemeester en wethouders van Zeist,

burgemeester, secretaris,

(J.J.L.M. Janssen) (R. Grotens)

Bezwaarmogelijkheid

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zeist. Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

 • de naam, het adres en de handtekening van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (in casu is gepubliceerd). Het bezwaarschrift dient voor het einde van deze termijn te zijn ontvangen, dan wel – bij verzending per post – voor het einde van de termijn per post te zijn bezorgd en binnen een week bij het bestuursorgaan aangekomen te zijn.

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u na het indienen van het beroepschrift (als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist) schriftelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden- Nederland, Afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Ook aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het verzoek om voorlopige voorziening krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Griffierecht

Het griffierecht bedraagt:

 • € 170,- voor een natuurlijk persoon;

 • € 338,- voor een rechtspersoon.

Na indiening ontvangt u hierover nader bericht van de rechtbank.