Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 6 december 2019, kenmerk 1568897-194198-WJZ, houdende wijziging van de Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen in verband met een aanpassing van de referentielanden

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van de Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘de Bondsrepubliek Duitsland’ vervangen door ‘Noorwegen’.

2. Onderdeel b komt als volgt te luiden:

  • b. de prijslijst genaamd ‘Price- and reimbursement list’, uitgegeven door de Norwegian Medicines Agency, te Oslo;

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 4 december 2019 tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden (Stb. 2019, 479) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

TOELICHTING

Door de Wet van 4 december 2019, houdende wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden (Stb. 2019, 479) is Duitsland in de Wet geneesmiddelenprijzen vervangen als referentieland door Noorwegen. Als gevolg hiervan wordt in onderhavige regeling de Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen gewijzigd. De wijziging heeft tot gevolg dat niet meer een Duitse referentieprijslijst is aangewezen, maar een Noorse. Gekozen is om de ‘Price- en reimbursement list’ van de Norwegian Medicines Agency aan te wijzen. Deze prijslijst is algemeen aanvaard en wordt beheerd en onderhouden door de centrale overheid van Noorwegen. Er wordt gebruik gemaakt van de kolom ‘Maks AIP Gyldig’ waarin de maximale apotheekinkoopprijs is vermeld. Deze prijs is net als de maximumprijs in de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen, exclusief btw. De prijslijst is te raadplegen op www.legemiddelverket.no.

Deze regeling heeft geen significante gevolgen voor de regeldruk, er zijn slechts geringe kennisnemingskosten.

De regeling treedt in werking op het moment dat de hiervoor genoemde wet in werking treedt. Dit zal medio december zijn. Hierbij wordt afgeweken van de vaste verandermomenten, zodat er kan worden aangesloten bij de normale inwerkingtreding van de herijkingen van de maximumprijzen voor geneesmiddelen. Deze worden halfjaarlijks herijkt en treden in werking op 1 april en 1 oktober. De herijking wordt voorafgegaan door een uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht). De uniforme openbare voorbereidingsprocedure voor de herijking die in werking treedt op 1 april 2020 start eind december 2019. Daarom treedt deze regeling medio december 2019 in werking zodat per 1 april 2020 de maximumprijzen worden vastgesteld mede met behulp van de Noorse prijslijst.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Naar boven