Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheStaatscourant 2019, 69072Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Buitengebied, Steunenbergerweg 6’ gewijzigd vastgesteld

Logo Olst-Wijhe

De gemeenteraad stelde op 2 december 2019 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Steunenbergerweg 6’ gewijzigd vast. Het plan geldt voor het voormalig agrarisch erf Steunenbergerweg 6 (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie C, nummer 1895). Het plan maakt de realisatie van maximaal vier woningen mogelijk op het achtererf ter compensatie van de sloop van alle landschapsontsierende agrarische bebouwing en een landschappelijk passende herinrichting en beplanting van het erf.

De gemeenteraad bracht bij de vaststelling ambtshalve en/of naar aanleiding van zienswijzen onderstaande wijzigingen aan in de plantoelichting:

 • 1.

  paragraaf 4.2 van de ruimtelijke onderbouwing aanvullen met de conclusies uit de ‘Notitie flora en fauna, Steunenbergerweg 6, Olst’, opgesteld door Eelerwoude op 9 oktober 2019 en de ‘AERIUS berekening, sloop en bouwfase Steunenbergerweg 6 Olst’, opgesteld door Eelerwoude op 3 oktober 2019;

 • 2.

  de ‘Notitie flora en fauna, Steunenbergerweg 6, Olst’, opgesteld door Eelerwoude op 9 oktober 2019, opnemen als bijlage 5b van de plantoelichting;

 • 3.

  het rapport ‘AERIUS berekening, sloop en bouwfase Steunenbergerweg 6 Olst’, opgesteld door Eelerwoude op 3 oktober 2019, opnemen als bijlage 5c van de plantoelichting;

 • 4.

  paragraaf 5.6 van de ruimtelijke onderbouwing (blz. 44) aanvullen met de conclusie uit het rapport ‘Onderzoek woon- en leefklimaat Steunenbergerweg 6 te Olst’, opgesteld op 24 mei 2019 door Lowijs advies, dat ter plaatse van het woningbouwplan sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat;

 • 5.

  het ‘Onderzoek woon- en leefklimaat Steunenbergerweg 6 te Olst’, opgesteld op 24 mei 2019 door Lowijs advies, opnemen als bijlage 9 van de plantoelichting;

 • 6.

  overal in de plantoelichting ‘Steunenbergerweg 7a’ vervangen door ‘Steunenbergerweg 7’ en de in de plantoelichting opgenomen toepasselijke afbeeldingen van de situering van dit perceel overeenkomstig corrigeren.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2016001013-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 19 december 2019 tot en met 22 januari 2020. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl/plannen.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

 • 1.

  tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of

 • 2.

  belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend, of

 • 3.

  belanghebbende bent en bezwaar hebt tegen de door de raad aangebrachte wijzigingen.

   

  Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.