Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen, van 17 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/252702, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (vaststelling Milieulijst 2020)

De Minister voor Milieu en Wonen,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en na overleg met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Economische Zaken en Klimaat;

Gelet op de artikelen 3.31, tweede lid, en 3.42a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

ARTIKEL I

De Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 komt te luiden:

 • 1. Investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, komen voor niet meer dan € 25 miljoen per belastingplichtige per jaar en, tenzij in die bijlage voor een bedrijfsmiddel een lager maximumbedrag is opgenomen, voor niet meer dan € 25 miljoen per bedrijfsmiddel in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving.

 • 2. Indien een belastingplichtige met betrekking tot een of meer voorgaande jaren reeds een beroep heeft gedaan op milieu-investeringsaftrek of willekeurige afschrijving voor een investering in hetzelfde bedrijfsmiddel, wordt het investeringsbedrag ter zake waarvan reeds een beroep is gedaan op milieu-investeringsaftrek of willekeurige afschrijving in mindering gebracht op het maximuminvesteringsbedrag voor dat bedrijfsmiddel, bedoeld in het eerste lid, of op het maximuminvesteringsbedrag voor dat bedrijfsmiddel dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

B

De bijlage wordt vervangen door de in de bijlage bij deze regeling opgenomen bijlage.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2019, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer

BIJLAGE BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN, VAN 17 DECEMBER 2019, NR. IENW/BSK-2019/252702, TOT WIJZIGING VAN DE AANWIJZINGSREGELING WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING EN INVESTERINGSAFTREK MILIEU-INVESTERINGEN 2009 (VASTSTELLING MILIEULIJST 2020)

Bijlage bij de artikelen 1a en 2

Paragraaf 1 Algemeen

 • 1. Deze bijlage wordt aangehaald als: Milieulijst milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2020.

 • 2. De bepalingen onder 3 tot en met 7 zijn van toepassing op alle in paragraaf 2a en 2b genoemde bedrijfsmiddelen. Voor de bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift zijn in paragraaf 2b aanvullende voorschriften opgenomen.

 • 3. Investeringen in bedrijfsmiddelen waarvan de code begint met:

  • F of G, behorende tot categorie I van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 36% van het investeringsbedrag in aanmerking voor een investeringsaftrek;

  • A of D, behorende tot categorie II van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 27% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;

  • B of E, behorende tot categorie III van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 13,5% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;

  • A, B, C of F komen in aanmerking voor 75% willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

 • 4.

  • a. Investeringen in woonschepen, met inbegrip van de gedeelten van andere zaken die dienen voor bewoning, komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

  • b. Investeringen in woonhuizen komen uitsluitend in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek indien deze voldoen aan de vereisten van bedrijfsmiddel G 6102 (Circulaire woning).

 • 5. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen geldt dat deze alleen in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen wanneer het niveau van milieubescherming ten minste hoger ligt dan voorgeschreven door het bevoegd gezag of verplicht is gesteld op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving.

 • 6. Indien in deze bijlage bepaalde meetvoorschriften, testmethoden, verklaringen of certificaten worden voorgeschreven, worden daarmee gelijkgesteld gelijkwaardige meetvoorschriften, testmethoden of gelijkwaardige verklaringen of certificaten, die worden gebruikt om bedrijfsmiddelen te toetsen of die zijn afgegeven met betrekking tot een bedrijfsmiddel.

 • 7. Tot de in paragrafen 2a en 2b genoemde bedrijfsmiddelen worden tevens gerekend:

  • voorzieningen, zoals leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur, die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en geen zelfstandige betekenis hebben;

  • certificaten en meetrapporten die in deze bijlage worden vereist.

 • 8. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen betreffende landbouwproductie, die in paragraaf 2a zijn opgenomen onder ‘Voedselvoorziening en landbouwproductie’, en investeringen betreffende visserij en aquacultuur geldt dat:

  • een investeringsproject is gedefinieerd als een technisch, functioneel en in de tijd samenhangend geheel van activa en werkzaamheden;

  • investeringen in bedrijfsmiddelen die verband houden met de primaire landbouwproductie op grond van artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening in aanmerking komen voor ten hoogste € 500.000 aan steun per onderneming per investeringsproject;

  • investeringen in bedrijfsmiddelen voor de visserij of aquacultuur op grond van artikel 2, eerste lid, van de Visserij Groepsvrijstellingsverordening in aanmerking komen voor ten hoogste € 1.000.000 aan steun per onderneming per jaar;

  • bij investeringen in bedrijfsmiddelen aan boord van visserijschepen aan de artikelen 25 en 38 van verordening (EU) nr. 508/2014 wordt voldaan;

  • bij investeringen door startende aquacultuurexploitanten aan artikel 46 van verordening (EU) nr. 508/2014 wordt voldaan.

 • 9. De bedrijfsmiddelen, genoemd in de code E 3194 (Transporttrailer met halogeenvrije koelinstallatie) en B 3415 (Hybride aangedreven mobiel werktuig) voldoen aan de in paragraaf 2a vermelde eisen omtrent de luchtzijdige emissies door de verbrandingsmotor van het bedrijfsmiddel. Dit kan uitsluitend worden aangetoond met de conformiteitsverklaring voor het bedrijfsmiddel of een combinatie van een verklaring van gelijkvormigheid en een EG-typegoedkeuringsverklaring.

  De conformiteitsverklaring, ook wel CE-certificaat of EU-verklaring van overeenstemming genoemd, is een door de fabrikant ondertekend document waarmee wordt verklaard dat het product aan de Europese productveiligheidswetgeving voldoet. Met dit document, dat onderdeel is van de machinedocumentatie, kan in veel gevallen worden aangetoond dat het bedrijfsmiddel aan de in paragraaf 2a vermelde eisen omtrent de luchtzijdige emissies door de verbrandingsmotor voldoet.

  Met een verklaring van gelijkvormigheid verklaart de leverancier of importeur dat het geleverde bedrijfsmiddel overeenkomt met een gemeten exemplaar, waarvan met een EG-typegoedkeuringsverklaring is aangetoond dat deze aan de gestelde emissie-eisen voldoet. De verklaring van gelijkvormigheid wordt opgesteld door de leverancier of importeur met gebruikmaking van een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld model dat verkrijgbaar is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  In de EG-typegoedkeuringsverklaring worden de emissiewaarden van het bedrijfsmiddel aangetoond op basis van het Uitvoeringsbesluit EU-verordening emissiegrenswaarden voor motoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines.

  Onder de grenswaarden van fase IV en V voor verbrandingsmotoren worden de grenswaarden verstaan genoemd in Verordening (EU) nr. 2016/1628 van het Europees parlement en de Raad van 14 september 2016 inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG (PbEU 2016, L 252).

  Voor fase IV voor verbrandingsmotoren gelden de grenswaarden in onderstaande tabel:

  Netto vermogen (P) in kW

  Koolmonoxide (CO) in g/kWh

  Koolwaterstof (HC) in g/kWh

  Stikstofoxiden (NOx)

  in g/kWh

  Deeltjes (PM)

  in g/kWh

  130 ≤ P ≤ 560

  3,5

  0,19

  0,4

  0,025

  56 ≤ P 130

  5,0

  0,19

  0,4

  0,025

  Voor fase V voor verbrandingsmotoren gelden de grenswaarden in onderstaande tabel:

  Netto vermogen (P) in kW

  Koolmonoxide (CO) in g/kWh

  Koolwaterstof (HC) in g/kWh

  Stikstofoxiden (NOx)

  in g/kWh

  Deeltjes (PM)

  in g/kWh

  Deeltjes (PN) in 1/kWh

  130 ≤ P ≤ 560

  3,5

  0,19

  0,4

  0,015

  1 x 1012

  56 ≤ P 130

  5,0

  0,19

  0,4

  0,015

  1 x 1012

  19 ≤ P 56

  5,0

  4,70 (voor de som van HC en NOx)1

  0,015

  1 x 1012

  8 ≤ P 19

  6,6

  7,50 (voor de som van HC en NOx)1

  0,400

  P < 8

  8,0

  7,50 (voor de som van HC en NOx)1

  0,4002

  X Noot
  1

  1,10 g/kWh aan koolwaterstof (HC) en stikstofoxiden (NOx) voor aardgasmotoren

  X Noot
  2

  0,60 g/kWh aan deeltjes (PM) voor met de hand te starten en met lucht gekoelde motoren met directe inspuiting

  De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan ter controle van een gemelde investering de conformiteitsverklaring of EG-typegoedkeuringsverklaring en de verklaring van gelijkvormigheid opvragen bij de onderneming die het bedrijfsmiddel heeft gemeld voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

 • 10. Voor bedrijfsmiddelen waarbij een eis gesteld wordt voor investeringen in nieuw duurzaam hout, geldt dat al het aangeschafte nieuwe hout, dat verwerkt wordt, gecertificeerd dient te zijn door middel van een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee is goedgekeurd en waarvoor de betrokken fabrikant, aannemer en opdrachtnemer in het bezit zijn van een ‘Chain of Custody’-certificaat van dit certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee is goedgekeurd en het hout volgens dit ‘Chain of Custody’-certificaat levert of verwerkt.

  Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar op de website www.keurhout.nl.

Paragraaf 2a Bedrijfsmiddelen met middelvoorschrift

Thema-overstijgende milieu-innovatie

A 0001

Nieuwe en innovatieve milieuvriendelijke technologie

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 0100

Software voor duurzame productontwikkeling

 • a. bestemd voor: het, door een kleine of middelgrote onderneming (kmo), verduurzamen van producten op basis van ontwerpsoftware, die ten minste vier van de volgende milieuparameters inzichtelijk maakt:

  • 1. fosfaatemissie,

  • 2. SOx-emissie,

  • 3. NOx-emissie,

  • 4. CO2-emissie,

  • 5. watergebruik,

  • 6. energiegebruik,

  • 7. recycling van materialen of hergebruik van componenten, of

  • 8. materiaalbesparing,

 • b. bestaande uit: ontwerpsoftware.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 6.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Grondstoffen- en watergebruik

Kringloopsluiting, levensduurverlenging, biobased en circulaire economie, recycling, hergebruik, afval(water)inzameling en -verwerking

Biobased economy

F 1100

Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1110

Productieapparatuur voor (producten van) biobased plastics

 • a. bestemd voor: het uitsluitend produceren van plastics of plastic producten die gemaakt zijn van duurzame biomassa door een onderneming die niet actief is in de productie van visserij- of aquacultuurproducten zoals bedoeld onder punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor het produceren van (producten van) biobased plastics.

Toelichting: Structuurverbetering van (producten van) biobased plastics met natuurlijke vezels valt ook onder bedrijfsmiddel F 1110. Van duurzame biomassa is in ieder geval sprake als de biomassa binnen de voorwaarden van NTA 8080 is geproduceerd.

Zie de bedrijfsmiddelen F 2430, F 2600, F 2601, F 2602, F 2603, F 2610, F 2612 en F 2613 voor verwerking van biomassa in de landbouw, visserij of aquacultuur.

F 1112

Vergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor

 • a. bestemd voor: het vergisten van organische reststromen, niet zijnde mest, door een onderneming die niet actief is in de productie van visserij- of aquacultuurproducten zoals bedoeld onder punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage, waarbij:

  • de dunne fractie van het digestaat als voeding dient voor de algen-, kroos- of wierenreactor,

  • de geproduceerde algen, kroos of wieren worden ingezet als (groene grondstof voor) veevoer, biobrandstof of voor hoogwaardigere toepassingen, en

  • het restproduct al dan niet een energietoepassing krijgt,

 • b. bestaande uit: een vergister, een productiesysteem voor algen, kroos of wieren en al dan niet de volgende onderdelen: voorbewerkingsapparatuur, een behandelingseenheid voor recirculatie van de voedingsoplossing, een oogstsysteem, apparatuur voor verwerking tot grondstof, een gasmotor, een generator en biogasopwerkingsapparatuur.

A 1113

Algen-, wieren- of kroossysteem voor afvalwaterverwerking

 • a. bestemd voor: het verwerken van afvalwater door biologische afbraak door algen, wieren of kroos door een onderneming die niet actief is in de productie van visserij- of aquacultuurproducten zoals bedoeld onder punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage, waarbij de algen, wieren of het kroos geoogst worden,

 • b. bestaande uit: een vloeistofdicht bassin, een schoepenrad of pomp, een continu meetsysteem, oogstapparatuur en al dan niet voorscheidingsapparatuur.

F 1115

Productieapparatuur voor bio-asfalt

 • a. bestemd voor: het toepassen van lignine bij de productie van asfalt, waarbij het bindmiddel van het met de asfaltcentrale geproduceerde bio-asfalt gemiddeld voor ten minste 45% op gewichtsbasis bestaat uit lignine,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor het toepassen van lignine bij de productie van asfalt.

Toelichting: Alleen (aanpassing van) productieapparatuur die technisch noodzakelijk is om lignine als bindmiddel in asfalt te verwerken, zoals silo’s, leidingwerk en meet- en regeltechniek, valt onder bedrijfsmiddel F 1115.

Zie bedrijfsmiddel G 6315 voor de aanschaf van bio-asfalt.

Preventie van water- en grondstoffengebruik

F 1200

Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

B 1201

Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik door efficiëntieverbetering

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1205

Apparatuur voor duurzamer produceren (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het vervaardigen van producten waarvan de afzonderlijke materialen na de gebruiksfase gemakkelijker te scheiden, recyclen of hergebruiken zijn dan wat gangbaar is voor het product door:

  • 1. monomaterialen te gebruiken voor producten die uit gecombineerde materialen bestaan,

  • 2. de producten zo te ontwerpen dat deze na de gebruiksfase uiteengenomen kunnen worden tot monomaterialen voor hergebruik voor het type product of hoogwaardige recycling,

  • 3. de producten zo te ontwerpen dat deze na de gebruiksfase uiteen genomen kunnen worden tot onderdelen of materialen die gebruikt kunnen worden in refurbished, remanufactured of repurposed producten, of

  • 4. een combinatie van bovenstaande methoden,

  en waarbij onder punt 1 tot en met 4 geldt dat het product na de gebruiksfase aantoonbaar teruggenomen wordt door de producent en de materialen (deels) worden hergebruikt of gerecycled,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor het gemakkelijker scheiden, recyclen of hergebruiken van de vervaardigde producten en al dan niet apparatuur voor terugname en demontage van gebruikte producten en apparatuur voor tracking en tracing ten behoeve van terugname van het product, met uitzondering van apparatuur voor productie-uitbreiding.

F 1210

Variabele verpakkingsmachine

 • a. bestemd voor: het automatisch verpakken van artikelen in dozen met een verpakkingsmachine, waarbij deze machine de dozen op maat produceert uit een vlak karton op basis van scans van de hoogte, breedte en lengte van de artikelen, waardoor per doos de hoeveelheid verpakkings- en vulmateriaal tot een minimum wordt beperkt,

 • b. bestaande uit: een 3D-meetsyteem, een snij-en vouwinrichting, een doosopzet- en vouwsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een robot, een tapesysteem, een labelprinter en een labelaanbrengsysteem.

Toelichting: Verpakkingsmachines die de dimensies van bestaande dozen aanpassen door dozen kleiner te vouwen of bij te snijden komen niet in aanmerking onder dit bedrijfsmiddel, omdat de gebruikte hoeveelheid verpakkingsmateriaal per doos hierdoor niet vermindert.

F 1211

Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers

 • a. bestemd voor: het voor transport vastzetten van goederen op rolcontainers met een herbruikbare vastzetter die vast gemonteerd is op de rolcontainer, ter vervanging van het gebruik van plastic rekwikkelfolie,

 • b. bestaande uit: herbruikbare vastzetters voor lading.

Toelichting: Voor bedrijfsmiddelen geldt een minimum meldingsbedrag van € 2.500. Bij bijvoorbeeld een prijs van € 25 per bedrijfsmiddel worden ten minste 100 bedrijfsmiddelen tegelijk aangeschaft en gemeld.

G 1230

Standtijdverlengingssysteem voor olie (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het zuiveren van hydraulische- of smeerolie in een oliereinigingseenheid waarbij:

  • de oliereinigingseenheid met een bypass is gekoppeld aan het systeem waarin de olie wordt gebruikt,

  • de olie vervolgens recirculeert in datzelfde systeem, en

  • de aanschaf per oliereinigingseenheid ten minste € 10.000 bedraagt,

 • b. bestaande uit: een oliereinigingseenheid, een recirculatieleiding en al dan niet de volgende onderdelen: een buffervat en een koeleenheid.

A 1240

Waterbesparende voorziening of installatie

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

A 1241

Ultrasoon reinigingssysteem

 • a. bestemd voor: het reinigen van grote onderdelen van petrochemische installaties op basis van ultrasone activiteit in baden met een lengte van ten minste 5 meter, waarbij:

  • VOS-vrije reinigingsvloeistof wordt toegepast,

  • de reinigingsvloeistof wordt gereinigd en gecirculeerd, en

  • de afgescheiden olie nuttig wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: ultrasoonstaven, reinigingsbaden, een olie-afscheidingssysteem en al dan niet een liftsysteem.

G 1245

Voorziening voor het benutten van proceswater van naburige ondernemingen

 • a. bestemd voor: het benutten van afvalwater of proceswater van een nabijgelegen onderneming ten behoeve van het eigen productieproces, waarbij:

  • per saldo water, grondstoffen of water en grondstoffen wordt bespaard,

  • voor het transport van het proceswater geen wegverkeer nodig is,

  • het zuiveren van het ontvangen water niet het belangrijkste doel is,

  • het benutten van energie (warmte) niet het belangrijkste doel is, en

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten) ten opzichte van niet investeren in het doorleveren of benutten van afval- of proceswater,

 • b. bestaande uit: leidingwerk, buffer(s), pomp(en) en al dan niet apparatuur om het water geschikt te maken voor benutting door het ontvangende bedrijf.

Toelichting: Apparatuur voor het zuiveren van het ontvangen water komt uitsluitend in aanmerking indien deze aanvullend is op kosten die het leverende bedrijf had moeten maken voor het voldoen aan lozingsnormen.

A 1246

Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging

 • a. bestemd voor: het wassen van textiel met water en zeepoplossingen, waarbij het watergebruik ten hoogste 2 liter per kilogram wasgoed bedraagt,

 • b. bestaande uit: een milieuvriendelijke wasstraat.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 4570 voor textielreinigingssystemen met CO2 en bedrijfsmiddel E 4572 voor gesloten textielreinigingsmachines van de 6e generatie met halogeenvrije oplosmiddelen.

D 1249

Regenwaterinstallatie

 • a. bestemd voor: het gebruik van regenwater voor spoelen, koelen of andere toepassingen van regenwater in industriële processen, ter vermijding van het gebruik van drinkwater,

 • b. bestaande uit: een regenwateropslag en al dan niet de volgende onderdelen: een waterzuiveringsinstallatie en een fotovoltaïsch systeem voor de energie die de regenwaterinstallatie verbruikt, met uitzondering van de volgende onderdelen: dakgoten, regenpijpen, regenwaterafvoerpijpen en eindapparatuur waarmee het regenwater wordt toegepast.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 6444 voor voorzieningen voor het bufferen van regenwater.

B 1281

Printsysteem voor ontinktbare watergedragen inkt

 • a. bestemd voor: het industrieel digitaal printen op papier of karton in de grafische industrie, waarbij:

  • uitsluitend op water gebaseerde inkt wordt gebruikt, die bij de recycling een INGEDE deinkability score 'good' heeft en een score van ten minste 95 punten vastgesteld conform de INGEDE testmethode 11, beoordeeld volgens de Assessment of printed product Recyclability Deinkability Score (ERPC 2009), en

  • de toegepaste primer geen (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen bevat, genoemd in artikel 1.3c van de Activiteitenregeling milieubeheer,

 • b. bestaande uit: een printsysteem voor uitsluitend ontinktbare watergedragen inkt.

Toelichting: INGEDE staat voor de International Association of the Deinking Industry.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS-criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken, of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Het RIVM houdt lijsten bij van zeer zorgwekkende stoffen en potentiële zeer zorgwekkende stoffen. Deze lijsten zijn te vinden op:

https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen en https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS.

F 1282

Inkt- of oliebesparend printsysteem

 • a. bestemd voor: het industrieel digitaal printen in de grafische industrie op printmedia, niet zijnde papier of (golf)karton, waarbij:

  • rechtstreeks op het printmedium geprint wordt, zodat geen transferfolie nodig is,

  • de inkt of toner die wordt gebruikt in het nieuwe printersysteem geen Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bevat, en

  • 1. in het geval van uv-drogende inkt wordt gedroogd met led uv, waarbij een besparing van inktverbruik wordt bereikt van ten minste 25% bij een niet noodzakelijke vervanging van een bestaand printsysteem of ten minste 15% ten opzichte van een vergelijkbaar en gangbaar printsysteem, of

  • 2. in het geval van in olie opgeloste toner ten minste 75% van de olie wordt hergebruikt,

 • b. bestaande uit: een printsysteem.

A 1285

Verfemmer voor het verwarmen van alkydverf

 • a. bestemd voor: het verwarmen van alkydverf met een verfemmer voorzien van een oplaadbare accu, waardoor een goede vloei van de verf wordt bewerkstelligd en verdunning van de verf met oplosmiddelen overbodig is,

 • b. bestaande uit: een verfemmer met verwarmingselement en oplaadbare accu.

Toelichting: Voor bedrijfsmiddelen geldt een minimum meldingsbedrag van € 2.500. Bij bijvoorbeeld een prijs van € 180 per verfemmer worden ten minste 14 verfemmers tegelijk aangeschaft en gemeld.

E 1286

Verfmengmachine met retournering van pigmentspoeling

 • a. bestemd voor: het bij verkooppunten mengen van basisverf met kleurpasta’s, waarbij tijdens de reiniging van het pigmentdoseersysteem geen kleurpasta verloren gaat maar het residu terug wordt gevoerd naar het voorraadvat,

 • b. bestaande uit: verfmengmachine en een retoursysteem voor pigmentspoeling.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Substitutie van water en grondstoffen

F 1300

Productieapparatuur voor het vervangen van (potentiële) ZZS, nanodeeltjes of microplastics (aanpassen bestaande situatie)

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

A 1345

Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation

 • a. bestemd voor: het ter plaatse door elektrolyse bereiden van geoxideerd water voor ontsmetten of reinigen, waarbij het reinigingsmiddel wordt bereid uit water, al dan niet in combinatie met keukenzout, zonder dat daarbij chloorbleekloog wordt gevormd,

 • b. bestaande uit: een installatie voor het ter plaatse bereiden en toepassen van het desinfectie- of reinigingsmiddel.

F 1350

Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels

 • a. bestemd voor: het door het onder hoge druk opbrengen van koolzuur- of ijskorrels reinigen van machineonderdelen, halffabricaten, producten of (gevel)oppervlakken, niet zijnde scheepshuiden,

 • b. bestaande uit: een straalunit, straalnozzles, een (droog)ijsproductie-installatie en al dan niet de volgende onderdelen: een afzuiginstallatie, een buffer en waterzuiveringsapparatuur voor het ontstane afvalwater, met uitzondering van het transportsysteem voor de reinigingsinstallatie.

Recycling van afval(water) en grondstoffen

A 1400

Apparatuur voor recycling van grondstoffen

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1401

Near Infrared-afvalscheidingsinstallatie (NIR) voor zwarte afvalstoffen

 • a. bestemd voor: het scheiden van zwart afval door middel van detectie met onder andere nabij-infrarood licht (near infrared), waarbij de teruggewonnen materialen worden gerecycled,

 • b. bestaande uit: een scanner, een detectiesysteem, een sorteersysteem en transportbanden naar en onder de NIR-afvalscheidingsinstallatie.

F 1402

Afvalscheidingsinstallatie op basis van magnetische dichtheidsscheiding (MDS)

 • a. bestemd voor: het scheiden van afval door middel van magnetische dichtheidsscheiding, waarbij:

  • verschillende materialen zich door verschil in dichtheid op afzonderlijke hoogtes in een magnetische vloeistof verzamelen waardoor deze van elkaar gescheiden kunnen worden, en

  • de teruggewonnen materialen worden gerecycled,

 • b. bestaande uit: een invoervoorziening, een MDS-systeem en een opvangvoorziening.

F 1403

Scheidingsinstallatie voor non-ferrometalen en roestvast staal (rvs) op basis van inductie

 • a. bestemd voor: het scheiden van non-ferrometalen en rvs door achtereenvolgens detectie op basis van inductie, niet zijnde Eddy Current, en sortering, waarbij de teruggewonnen metalen worden gerecycled,

 • b. bestaande uit: een scanner, een detectiesysteem, een sorteersysteem en transportbanden naar en onder de inductiescheider, met uitzondering van Eddy Current-scheiders.

F 1404

Sorteerrobots voor afval

 • a. bestemd voor: het scheiden van afval met sorteerrobots, waarbij de teruggewonnen materialen worden gerecycled,

 • b. bestaande uit: sorteerrobots en met uitzondering van transportbanden.

B 1405

Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib (aanpassen bestaande situatie)

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1406

Terugwinningsinstallatie voor fosfaten of witte fosfor

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1407

Terugwinningsapparatuur voor grondstoffen uit afgassen

 • a. bestemd voor: het met ten minste 90% rendement terugwinnen van één van de procesgassen waterstof, stikstof, methaan, waterstofsulfide of de vaste stof tinoxide uit de afgassen van een productieproces in de glas-, staal-, halfgeleider- of chemische industrie, waarna deze grondstoffen of procesgassen opnieuw in dit proces worden gebruikt of een andere nuttige toepassing krijgen en waarbij dit terugwinnen geen gangbare praktijk in de betreffende industrie is,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het terugwinnen van grondstoffen of procesgassen uit afgassen, met uitzondering van onderdelen voor de toepassing van de teruggewonnen grondstoffen of procesgassen.

F 1408

Afvalscheidingsinstallatie op basis van enzymen

 • a. bestemd voor: het door middel van enzymatische hydrolyse scheiden van huishoudelijk restafval of vergelijkbaar afval van bedrijven in een organische- en anorganische fractie, waarbij de organische (vloeibare) fractie kan dienen als grondstof voor duurzame energieopwekking en uit de anorganische (vaste) fractie grondstoffen, zoals metalen en plastics, kunnen worden teruggewonnen,

 • b. bestaande uit: een thermische reactor, een enzymreactor en een behandelingssysteem voor de vloeibare fractie inclusief ontwateringsapparatuur, met uitzondering van voorzieningen voor het opwekken van energie of het terugwinnen van grondstoffen uit de anorganische fractie.

F 1409

Apparatuur voor de chemische verwerking van afvalstoffen

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1410

Afvalscheidingsinstallatie voor kunststoffen op basis van tracers of trackers

 • a. bestemd voor: het automatisch scheiden van (onderdelen van) producten of kunststof verpakkingen op basis van:

  • 1. in het kunststof geperste watermerken die informatie bieden over het materiaalgebruik, de samenstelling en al dan niet de herkomst van de verpakking of het product, waarbij de verpakkingen of (onderdelen van) producten hoogwaardig worden gerecycled of in geval van niet-recyclebaar afval worden afgescheiden van het recyclebare afval, of

  • 2. trackers, waarbij de verpakkingen of (onderdelen van) producten worden ingenomen door de producent om te worden gerecycled, gerefurbished of hergebruikt,

 • b. bestaande uit: een camerasysteem of scanner, een detectiesysteem, een sorteersysteem en transportbanden naar en onder de scheidingsinstallatie.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 1800 voor apparatuur voor het aanbrengen van watermerken of trackers.

F 1411

Opwerkingsinstallatie voor AEC-bodemas

 • a. bestemd voor: het opwerken van AEC-bodemas tot niet-vormgegeven bouwstof als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, niet zijnde een IBC-bouwstof, waarbij:

  • de input van de opwerkingsinstallatie AEC-bodemas betreft dat is ontdaan van (ferro)metalen en te storten of verbranden residu, en

  • ten minste 60% van de input van de opwerkingsinstallatie wordt opgewerkt tot niet-vormgegeven bouwstof, gemeten als massa droge stof zoals deze als ruwe bodemas (exclusief metalen) uit de betreffende AEC komt,

 • b. bestaande uit: een opwerkingsinstallatie voor van (ferro)metalen en residu ontdaan AEC-bodemas en al dan niet een wasstraat.

F 1412

Depolymerisatie-installatie voor polyesterafval

 • a. bestemd voor: het afbreken van condensatiepolymeren in polyester- of polyethyleentereftalaat (pet-)afvalstromen door glycolyse en katalyse in een continu proces, waarbij:

  • de grondstof bestaat uit rejects die vervuild zijn met kleur of niet meer mechanisch gerecycled kunnen worden tot een kwaliteit die voldoende is voor de productie van nieuwe petflessen (de zogenaamde jazz mix),

  • de procestemperatuur ten hoogste 200°C bedraagt,

  • de geproduceerde monomeren virgin kwaliteit hebben, en

  • ten minste 99% van de vrijkomende reactieproducten worden toegepast als grondstof voor nieuwe polyesters,

 • b. bestaande uit: een reactor, een centrifuge, een kristallisatie-eenheid, een filter, een destillatiekolom en al dan niet de volgende onderdelen: een afvalvoorbewerkingsinstallatie, een toe- en afvoersysteem en opslagvoorzieningen.

A 1413

Verwerkingsapparatuur voor gerecyclede kunststoffen of chemisch gerecyclede grondstoffen

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1416

Verwerkingsapparatuur voor plastic zwerfafval

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1417

Voorzieningen voor demontage ten behoeve van hergebruik of recycling

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

A 1420

Smeltinstallatie voor verwerking van gevaarlijke afvalstromen

 • a. bestemd voor: het verwerken van gevaarlijke afvalstromen bij een temperatuur van 1.300 tot 1.500°C, waardoor de minerale delen smelten tot een vloeibare slak en de organische delen volledig vergassen tot synthesegas, en waarbij:

  • de vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige reactieproducten worden toegepast als grondstof of als alternatief voor fossiele brandstoffen, en

  • het verwerkte afval op gewichtsbasis voor ten minste 50% uit gevaarlijk afval bestaat,

 • b. bestaande uit: een smeltinrichting, een afvalvoorbewerkingsinstallatie, een afgasreinigingsinstallatie en al dan niet de volgende onderdelen: een waterzuiveringsinstallatie en een energieopwekkingsinstallatie, met uitzondering van voorzieningen voor het opwekken van energie voor derden.

F 1421

Apparatuur voor detectie van (potentiële) ZZS

 • a. bestemd voor: het detecteren van (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, genoemd in artikel 1.3c van de Activiteitenregeling milieubeheer om te voorkomen dat deze in recyclaat terecht komen,

 • b. bestaande uit: detectieapparatuur, met uitzondering van laboratoriumapparatuur.

Toelichting: Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS-criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken, of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Het RIVM houdt lijsten bij van zeer zorgwekkende stoffen en potentiële zeer zorgwekkende stoffen. Deze lijsten zijn te vinden op:

https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen en https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS.

F 1423

Productieapparatuur voor beter recyclebare verpakkingen (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het produceren van kunststof verpakkingen die na de gebruiksfase gemakkelijker te scheiden en recyclen zijn, waarbij:

  • 1. pvc, oxo-degradeerbare plastics of gecombineerde, permanent gehechte plastics of laminaten of multilayers worden vervangen door één plastic zijnde polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) of polyethyleentereftalaat (pet).

  • 2. vulmaterialen en andere additieven in de kunststoffen voor ten minste 90% minder worden toegepast in virgin plastics ten opzichte van de huidige situatie,

  • 3. papieren labels van vormvaste verpakkingen worden vervangen door labels van PP in geval van een PP verpakking en PE in geval van een PE verpakking,

  • 4. niet afwasbare lijmen en hotmelts worden vervangen voor wateroplosbare lijmen of klemverbindingen,

  • 5. doppen en andere separate elementen van meeneemverpakkingen na openen verbonden blijven met de rest van de verpakking en niet als separate elementen in het milieu kunnen belanden, of

  • 6. een combinatie van de bovenstaande technieken,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is om verpakkingen beter recyclebaar te maken.

Toelichting: Onder plastics worden thermoplasten, thermoharders en elastomeren verstaan. Meer informatie over duurzaam verpakken: www.hoeverpakjeduurzaam.nl. Onder vulmaterialen en andere additieven wordt onder meer verstaan talk, kalk, carbon black (kleurstof), antistatica, brandvertragers en stabilisatoren.

Zie de bedrijfsmiddelen F 1200, F 1300 en A 1413 voor investeringen in preventie van het gebruik van grondstoffen, het vervangen van ZZS en het gebruik van kunststofrecyclaat. Zie bedrijfsmiddel F 1800 voor apparatuur voor het aanbrengen van watermerken of trackers.

F 1442

Hydrothermale oxidatie-installatie

 • a. bestemd voor: het verwerken van waterige afvalstromen door oxidatie met zuurstof bij een druk tot 220 bar en een temperatuur tot 350°C, waarbij:

  • de vrijkomende energie primair wordt aangewend ten behoeve van de hydrothermale oxidatie-installatie, en

  • water en al dan niet grondstoffen worden teruggewonnen en ten minste nuttig worden toegepast,

 • b. bestaande uit: een hogedrukpomp, zuurstofdosering, een buisreactor, warmtewisselaars, thermische of elektrische energierecuperatie en een ontspanningssectie of drukaflaat.

B 1445

Eutectische vrieskristallisatie-installatie voor proces- of afvalwater

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1470

Recyclinginstallatie voor bitumineus afval

 • a. bestemd voor: het verwerken van bitumineus afval, niet zijnde asfalt, waarbij zowel de minerale fractie als de bitumen worden gerecycled of hoogwaardiger toegepast,

 • b. bestaande uit: voorscheidingsapparatuur, wasapparatuur, een shredder of maalmolen, een drooginstallatie, een mengschroef of smelthomogenisator, een smeltzuiveringsinstallatie, een extruder of agglomerator, transportbanden en een menginstallatie of een granulator.

F 1471

Asfaltcentrale voor toepassen van ten minste 80% recyclaat

 • a. bestemd voor: het produceren van asfalt met een asfaltcentrale, waarbij:

  • asfaltmengsels op basis van ten minste 80% gerecycled asfalt worden geproduceerd,

  • het te recyclen asfalt overdekt wordt opgeslagen, en

  • het te recyclen asfalt op productietemperatuur wordt gebracht door middel van indirecte verwarming,

 • b. bestaande uit: een asfaltcentrale.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 1490

Recyclinginstallatie voor luiers

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

Verwerking van afval(water)

B 1520

Plasma-omzetter voor gevaarlijke afvalstoffen

 • a. bestemd voor: het in een plasmaveld thermisch ontleden van gevaarlijke afvalstoffen, waardoor de afvalstoffen uiteenvallen in hun elementaire componenten,

 • b. bestaande uit: een plasma-omzetter met voedingssysteem, een gasbehandelingssysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een afvoersysteem en een elektriciteitsopwekkingsinstallatie, met uitzondering van apparatuur ter opwerking en aanwending van de ontstane componenten.

A 1525

Stofemissievrije denatureringsinstallatie voor asbesthoudend afval of asbesthoudende grond

 • a. bestemd voor: het stofemissievrij denatureren van asbesthoudend afval of asbesthoudende grond door de asbestresten bij een temperatuur van minder dan 250°C met behulp van natronloog of zuur af te breken, waarbij:

  • de asbestvezels volledig worden vernietigd, en

  • de silicaathoudende filterkoek wordt gebruikt als bouwstof of als toeslagstof in de bouw en voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit,

 • b. bestaande uit: een stofemissievrije afvalverkleiningsinstallatie, een verwarmings- en koelsysteem, een natronloog- of zuurdoseerinstallatie, een filterinstallatie, een behandelingsinstallatie voor filterkoek en al dan niet een scheidingsinstallatie.

A 1526

Thermische denatureringsinstallatie voor asbestcementproducten

 • a. bestemd voor: het thermisch denatureren van asbestcementproducten waarbij de asbestvezels via verhitting volledig worden vernietigd en het daarbij gevormde eindproduct wordt gebruikt als bouwstof of als toeslagstof in de bouw en voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit,

 • b. bestaande uit: een tunneloven of een verrijdbare stolpoven, een brandersysteem, naverbranders en al dan niet de volgende onderdelen: keramische filters, een onderdrukruimte voor controle en reparatie van verpakkingen, een transportinstallatie en een breekinstallatie voor nabehandeling van het product.

A 1540

Installatie voor het extraheren van neo-alginaten uit korrelslib

 • a. bestemd voor: het extraheren, zuiveren en opwerken van neo-alginaten uit korrelslib van een waterzuiveringsinstallatie, waarna de verkregen neo-alginaten nuttig toegepast kunnen worden,

 • b. bestaande uit: een installatie voor het extraheren, zuiveren en opwerken van de neo-alginaten, met uitzondering van gebouwen, de korrelslibreactor en voorzieningen voor het leveren van energie.

Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen F 1100 en F 1110 voor het produceren van producten of biobased plastics uit neo-alginaten.

F 1544

Verwijderingsinstallatie voor microverontreinigingen in water

 • a. bestemd voor: het aantoonbaar verminderen van de emissie van de volgende stoffen naar een rioolwaterzuivering of het oppervlaktewater door deze te verwijderen uit afvalwater:

  • 1. nanodeeltjes kleiner dan 50 nanometer, niet zijnde nutriënten,

  • 2. microplastics kleiner dan 50 micrometer,

  • 3. (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, genoemd in artikel 1.3c van de Activiteitenregeling milieubeheer, niet zijnde (resten van) gewasbeschermingsmiddelen, of

  • 4. opkomende stoffen die een belemmering vormen voor een duurzame drinkwaterproductie,

  waarbij onder punt 1 tot en met 4 geldt dat het verwijderen van de stoffen uit afvalwater niet gangbaar is.

 • b. bestaande uit: (een combinatie van) één van de volgende zuiveringstechnieken: oxidatiereactor(en), een uv-bestralingseenheid, een biologisch actief koolfilter, poederkooldosering of een membraaninstallatie, en met uitzondering van voorzuiveringsapparatuur.

Toelichting: Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS-criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken, of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Het RIVM houdt lijsten bij van zeer zorgwekkende stoffen en potentiële zeer zorgwekkende stoffen. Deze lijsten zijn te vinden op:

https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen en https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS.

Opkomende stoffen zijn niet (wettelijk) genormeerde stoffen, waarvan de schadelijkheid nog niet (volledig) is vastgesteld.

B 1545

(Katalytische) oxidatiereactor voor waterreiniging (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het ter vervanging van ontsmetting met heet water, chloor of chemicaliën, al dan niet katalytisch oxideren met waterstofperoxide, zuurstofradicalen, zuurstofionen, ozon, uv-bestraling of een combinatie van deze ontsmettingstechnieken, van,

  • 1. legionella in waterleidingen in gebouwen of in watersystemen op schepen, of

  • 2. bacteriën en virussen in installaties in de voedingsmiddelenindustrie,

 • b. bestaande uit: oxidatiereactor(en) met apparatuur voor het genereren van oxidatoren en al dan niet de volgende onderdelen: doseer- of injectieapparatuur, een restozonvernietiger, een recirculatietank, een recirculatiepomp, een biologisch actief koolfilter, een omgekeerde osmose-installatie en een ionenwisselaar, en met uitzondering van voorzuiveringsapparatuur.

B 1546

Chemicaliënvrije koelwaterbehandelingsinstallatie (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het bij bestaande koelinstallaties vervangen van behandeling van koelwater met chloor of chemicaliën, door ontsmetting en al dan niet ontkalking van koelwater met:

  • 1. ozonoxidatie,

  • 2. elektrolyse,

  • 3. uv-bestraling, of

  • 4. een combinatie van de bovenstaande technieken,

  en waarbij onder punt 1 tot en met 4 geldt dat,

  • het behandelde koelwater wordt gerecirculeerd in de betreffende koelinstallatie, en

  • indien een antiscalant wordt toegepast, deze antiscalant een biopolymeer is,

 • b. bestaande uit: oxidatiereactor(en) en apparatuur voor het genereren van ozon, een elektrolysereactor of een uv-bestralingseenheid.

B 1590

Verwerkingsinstallatie voor luiers

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

Inzameling van afval(water)

A 1600

Afvalinzamelapparatuur die leidt tot meer of zuiverder monostromen

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

A 1610

Glasversnipperaar voor horecabedrijven

 • a. bestemd voor: het op locatie granuleren van glasafval (non-return glas) van een horecabedrijf als bedoel in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, waardoor het glasafval compact wordt afgevoerd door of aangeboden aan een afvalverwerkend bedrijf en het versnipperde glas vervolgens wordt gerecycled tot nieuw glas,

 • b. bestaande uit: een glasversnipperaar.

B 1611

Versnipperaar voor kunststofafval van landbouwbedrijven

 • a. bestemd voor: het op de eigen bedrijfslocatie versnipperen van kunststof bussen, fusten en ander kunststofafval, niet zijnde landbouwfolie of landbouwplastic, afkomstig van een landbouwbedrijf, ten behoeve van het apart aanbieden van dit kunststofafval aan een afvalverwerkend bedrijf waar dat in de huidige situatie nog niet het geval is en waarbij het kunststofafval wordt gerecycled tot nieuwe kunststofproducten,

 • b. bestaande uit: een speciaal daarvoor aangepaste versnipperaar die past op de inzamelcontainer voor kunststofafval.

D 1616

Inzamelinstallatie voor blikjes en flessen zonder statiegeld

 • a. bestemd voor: het inzamelen van lege blikjes en flesjes zonder statiegeld met een inzamelautomaat, waarbij de ingezamelde blikjes en flesjes aantoonbaar worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf,

 • b. bestaande uit: een behuizing, een controlesysteem, een lopende band en een printer voor tegoedbonnen.

B 1640

Havenontvangstinstallatie bij jachthavens

 • a. bestemd voor: het innemen van grijswater, bilgewater of zwartwater bij een jachthaven:

  • 1. met meer dan 50 ligplaatsen, waarbij plastic gescheiden wordt ingezameld en aantoonbaar nuttig wordt toegepast,

  • 2. met een inzamelstation met ten minste één lekvrij en geurvrij aansluitpunt per 4 ligplaatsen, of

  • 3. met ten minste één inzamelstation en niet meer dan 50 ligplaatsen voor niet-open pleziervaartuigen,

 • b. bestaande uit: een inzamelstation, tanks, pompen, leidingen en al dan niet een olie-/vetafscheider.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

Ketenaanpak

F 1800

Apparatuur voor het aanbrengen van watermerken of trackers

 • a. bestemd voor: het produceren van verpakkingen of (onderdelen van) producten welke tijdens de afvalfase gemakkelijker te traceren, te scheiden of te recyclen zijn, door:

  • 1. verpakkingen of (onderdelen van) producten tijdens de productiefase te voorzien van in de verpakking of (onderdelen van) het product geperste watermerken, welke informatie bieden over het materiaalgebruik, de samenstelling en al dan niet de herkomst van de verpakking of het product, of

  • 2. (onderdelen van) producten tijdens de productiefase te voorzien van een tracker, waarbij de producent het product in de afvalfase terugneemt en het product wordt gerecycled, gerefurbished of hergebruikt,

 • b. bestaande uit:

  • 1. met betrekking tot punt 1 van onderdeel a.: een matrijs en al dan niet aanpassingen van bestaande productieapparatuur, of

  • 2. met betrekking tot punt 2 van onderdeel a.: (aanpassing van) productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor het aanbrengen en volgen van de trackers.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 1410 voor afvalscheidingsinstallaties voor kunststoffen op basis van watermerken of trackers.

B 1812

Meubilair op basis van hergebruikte materialen of componenten

 • a. bestemd voor: het inrichten van een bedrijfsgebouw met meubilair dat:

  • 1. voor ten minste 50% op gewichtsbasis bestaat uit hergebruikte materialen of componenten, niet zijnde gerecycled metaal of hout, of

  • 2. onderdelen bevat die zijn vervaardigd uit hergebruikt pet, composiet of textiel,

en waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat de herkomst van de hergebruikte materialen of componenten kan worden aangetoond,

 • b. bestaande uit: meubilair.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld een meubel gemaakt van hergebruikte plaatmaterialen of onderdelen van bestaande producten. Slechts gerepareerde interieurproducten komen niet in aanmerking.

Onder hergebruikte materialen worden geen materialen verstaan die tot de oorspronkelijke grondstof zijn teruggebracht (gerecycled) voordat deze tot een nieuw product zijn verwerkt.

A 1813

Sloophout in (onderdelen van) een bouwwerk of product

 • a. bestemd voor: het gebruik voor de directe verwerking van niet-geïmpregneerd sloophout, waarvan bekend is van welke bron dit afkomstig is en waarbij dit geverifieerd kan worden met onder andere afvoerbonnen,

 • b. bestaande uit: (onderdelen van) een bouwwerk of product van sloophout.

Een investering in sloophout als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6126 komt onder bedrijfsmiddel A 1813 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Dit geldt niet voor het sloophout dat wordt toegepast in het interieur.

F 1814

Bamboecomposiet in (onderdelen van) een bouwwerk of product

 • a. bestemd voor: het gebruik van een composiet van bamboe en biologisch afbreekbare hars voor industriële- of transporttoepassingen of in (onderdelen van) een bouwwerk of civiel werk, waarbij:

  • het gebruik van hardhout, metaal of beton wordt vermeden, en

  • de bamboecomposiet voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: bamboecomposiet of een (onderdeel van een) product van bamboecomposiet, met uitzondering van bamboecomposiet dat is verwerkt in interieur of inrichting van een gebouw.

Een investering in bamboecomposiet als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel F 1814 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 1815

Gecertificeerde plastics op basis van biomassa in (onderdelen van) een product

 • a. bestemd voor: het gebruik van gecertificeerde plastics op basis van biomassa in (onderdelen van) een product, waarbij:

  • het gebruikte plastic gecertificeerd is volgens een door de Green Deal Groencertificaten erkend certificeringsschema voor biomassa,

  • onder plastics op basis van biomassa worden verstaan thermoplasten, thermoharders en elastomeren, waarbij in geval van elastomeren geen sprake is van gangbare natuurrubbers zoals latex, en

  • in geval van plastics die bewust een tijdelijke functie hebben van enkele jaren in bodem of water, dit plastics zijn die onder de toegepaste condities biodegradeerbaar zijn en voldoen aan de eisen gesteld in EN 13432,

 • b. bestaande uit: (onderdelen van) een product van gecertificeerde plastics op basis van biomassa.

Een investering in gecertificeerde plastics op basis van biomassa als onderdeel van een gebouwproject dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel F 1815 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Dit geldt niet voor gecertificeerde plastics op basis van biomassa die worden toegepast in het interieur.

Toelichting: Indien sprake is van gecertificeerde plastics op basis van biomassa in onderdelen van een product, kunnen enkel deze onderdelen gemeld worden onder bedrijfsmiddel F 1815.

Meer over de Green Deal Groencertificaten en een lijst van erkende certificeringsschema’s vindt u op http://greendeal-groencertificaten.nl.

Dit bedrijfsmiddel betreft producten met kunststoffen op basis van biomassa. Voorbeelden hiervan zijn (onderdelen van) kantoormeubilair, pallets, kratten, boomverankering, regenwaterinfiltratie- of drainagesystemen, geotextiel en bouwmaterialen voor utiliteitsbouw zoals (riool)buizen en kozijnen.

Zie de bedrijfsmiddelen F 1100 en F 1110 voor productieapparatuur voor biobased plastics en producten op basis van biomassa.

F 1820

Circulair matras met terugnamegarantie

 • a. bestemd voor: het gebruik van een matras waarbij:

  • de afzonderlijke componenten zoals de tijk, comfortlaag, pocketveren, zijstroken en onderlaag van eenzelfde materiaal of een minimaal aantal verschillende materialen gemaakt zijn, die na de gebruiksfase kunnen worden onthecht en gescheiden en waarvan de grondstoffen aantoonbaar volledig toepasbaar zijn als grondstoffen voor nieuwe matrassen,

  • de producent aantoont dat het matras wordt teruggenomen aan het eind van de gebruiksfase, met als doel volledige recycling, en

  • het product geen zeer zorgwekkende stoffen bevat,

 • b. bestaande uit: een circulair matras.

Toelichting: Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken, of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Het RIVM houdt lijsten bij van zeer zorgwekkende stoffen en potentiële zeer zorgwekkende stoffen. Deze lijsten zijn te vinden op:

https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen en https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS.

Voedselvoorziening en landbouwproductie

Een producent van primaire landbouw-, visserij- of aquacultuurproducten komt alleen voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen in aanmerking indien het een kmo is (zie punt 7 van paragraaf 1 van deze bijlage)

Kassen, stallen, landbouwwerktuigen, aquacultuur, visserij, verwerkingsapparatuur

Glastuinbouw

B 2110

Kas voor milieuvriendelijke productie volgens ‘On the way to PlanetProof’

 • a. bestemd voor: het milieuvriendelijk produceren van gewassen of producten in een kas, waarbij is vastgesteld dat de productie in de kas voldoet aan de eisen van ‘On the way to PlanetProof’ Plantaardige producten uit de bedekte teelt, wat blijkt uit een aanmeldingsbevestiging voor ‘On the way to PlanetProof’ die binnen drie maanden na de meldingsdatum is afgegeven en een certificaat ‘On the way to PlanetProof’ dat binnen drie jaar na deze aanmeldingsbevestiging is afgegeven door de daartoe bevoegde instantie,

 • b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels), teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen, en met uitzondering van de volgende onderdelen: assimilatiebelichting, cyclische belichting, bedrijfsruimte(n), scherminstallaties, voorzieningen voor het opslaan van CO2, warmte of elektriciteit of combinaties hiervan en voorzieningen voor het produceren van CO2, warmte of elektriciteit of combinaties hiervan.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Investeringen in een kas voor milieuvriendelijke productie volgens ‘On the way to PlanetProof’ kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel B 2110 worden gemeld.

Toelichting: Informatie over ‘On the way to PlanetProof’ Plantaardige producten is beschikbaar op de website www.planetproof.eu.

Let op: naast het maximale bedrag per bedrijfsmiddel, geldt dat voor het totale investeringsproject niet meer dan € 500.000 staatssteun verleend mag worden. Zie punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage en www.rvo.nl/miavamil onder ‘voorwaarden maximale staatssteun’.

B 2111

Kas voor biologische teelt

 • a. bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen in een kas volgens de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, wat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland,

 • b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels), teelttechnische of klimaattechnische voorzieningen, en met uitzondering van de volgende onderdelen: assimilatiebelichting, cyclische belichting, bedrijfsruimte(n), scherminstallaties, voorzieningen voor het opslaan van CO2, warmte of elektriciteit of combinaties hiervan en voorzieningen voor het produceren van CO2, warmte of elektriciteit of combinaties hiervan.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Investeringen in een kas voor biologische teelt kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel B 2111 worden gemeld.

Toelichting: Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 is beschikbaar op de website www.skal.nl.

Let op: naast het maximale bedrag per bedrijfsmiddel, geldt dat voor het totale investeringsproject niet meer dan € 500.000 staatssteun verleend mag worden. Zie punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage en www.rvo.nl/miavamil onder ‘voorwaarden maximale staatssteun’.

F 2112

Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie volgens ‘On the way to PlanetProof’

 • a. bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen of producten in een kas waarbij is vastgesteld dat deze voldoet aan de eisen bedoeld onder a. van bedrijfsmiddel A 2113 en het bedrijfsmatig telen van gewassen plaatsvindt volgens:

  • 1. de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, wat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland, of

  • 2. de eisen van ‘On the way to PlanetProof’ Plantaardige producten uit de bedekte teelt, wat blijkt uit een aanmeldingsbevestiging voor ‘On the way to PlanetProof’ die binnen drie maanden na de meldingsdatum is afgegeven en een certificaat ‘On the way to PlanetProof’ dat binnen drie jaar na deze aanmeldingsbevestiging is afgegeven door de daartoe bevoegde instantie,

 • b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels) en teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen.

De investering in de Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie komt ten hoogste voor het volgende bedrag per vierkante meter gecertificeerd teeltoppervlak in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000:

Gewasgroep

€/m2 intensieve teelt

€/m2 extensieve teelt

Groenten

110

120

Bloemen

170

145

Potplanten

190

160

Uitgangsmateriaal

230

160

Investeringen in een Groen Label Kas kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen F 2112, A 2113 en F 2114 worden gemeld.

Toelichting: Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 is beschikbaar op www.skal.nl. Informatie over ‘On the way to PlanetProof’ is beschikbaar op www.planetproof.eu.

Let op: naast het maximale bedrag per bedrijfsmiddel, geldt dat voor het totale investeringsproject niet meer dan € 500.000 staatssteun verleend mag worden. Zie punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage en www.rvo.nl/miavamil onder ‘voorwaarden maximale staatssteun’.

A 2113

Groen Label Kas

 • a. bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen in een Groen Label Kas waarbij wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • de kas voldoet aan de eisen van het Certificatieschema Groen Label Kas 14 (GLK14) met een minimumniveau van 85 punten voor extensieve teelt en 115 punten voor intensieve teelt, wat blijkt uit een kas-ontwerpcertificaat Groen Label Kas 14 (GLK14) dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en

  • binnen drie jaar na afgifte van het kas-ontwerpcertificaat GLK14 wordt een kas-certificaat GLK14 overgelegd, dan wel binnen vier jaar wordt een kas-certificaat overgelegd volgens de op dat moment geldende maatlat Groen Label Kas en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels) en teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen.

De investering in de Groen Label Kas komt ten hoogste voor het volgende bedrag per vierkante meter gecertificeerd teeltoppervlak in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000:

Gewasgroep

€/m2 intensieve teelt

€/m2 extensieve teelt

Groenten

110

120

Bloemen

170

145

Potplanten

190

160

Uitgangsmateriaal

230

160

Investeringen in een Groen Label Kas kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen F 2112, A 2113 en F 2114 worden gemeld.

Toelichting: Het Certificatieschema Groen Label Kas 14 (GLK14) is beschikbaar op de website www.groenlabelkas.nl.

Let op: naast het maximale bedrag per bedrijfsmiddel, geldt dat voor het totale investeringsproject niet meer dan € 500.000 staatssteun verleend mag worden. Zie punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage en www.rvo.nl/miavamil onder ‘voorwaarden maximale staatssteun’.

F 2114

Groen Label Kas met vis-, schaal- of schelpdierenkwekerij

 • a. bestemd voor: het gecombineerd bedrijfsmatig telen van gewassen en kweken van vis, schaal- of schelpdieren in een kas, waarbij uitwisseling van water, warmte en CO2 plaatsvindt en is vastgesteld dat de kas voldoet aan de eisen bedoeld onder a. van bedrijfsmiddel A 2113,

 • b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels), een vis-, schaal- of schelpdierenkwekerij, teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen, en met uitzondering van de volgende onderdelen: assimilatiebelichting, cyclische belichting, bedrijfsruimte(n), scherminstallaties, voorzieningen voor het opslaan van CO2, warmte of elektriciteit of combinaties hiervan en voorzieningen voor het produceren van CO2, warmte of elektriciteit of combinaties hiervan.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Investeringen in een Groen Label Kas kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen F 2112, A 2113 en F 2114 worden gemeld.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 2400 voor een polycultuurkwekerij voor aquatische producten.

Let op: naast het maximale bedrag per bedrijfsmiddel, geldt dat voor het totale investeringsproject niet meer dan € 500.000 staatssteun verleend mag worden. Zie punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage en www.rvo.nl/miavamil onder ‘voorwaarden maximale staatssteun’.

A 2130

Mechanische of (micro)biologische bestrijdingsapparatuur voor plagen of ziekten in een tuinbouwkas

 • a. bestemd voor: het bestrijden van plagen of ziekten in een tuinbouwkas, door:

  • 1. het inzetten van natuurlijke vijanden voor (micro)biologische bestrijding,

  • 2. het op mechanische wijze actief laten opvliegen en vangen van de plaagdieren, of

  • 3. het op mechanische wijze bestrijden van motten en vlinders met behulp van micro-drones,

 • b. bestaande uit: apparatuur of voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor de (micro)biologische of mechanische bestrijding, met uitzondering van het trekkende voertuig.

B 2135

Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw

 • a. bestemd voor: het in een kas op biologische wijze verhogen van de weerbaarheid van planten tegen ziekten, waarbij geen chemische stoffen of metalen worden toegepast en waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt verminderd,

 • b. bestaande uit: een installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid, met uitzondering van wateropslagvoorzieningen en watergiftesysteem.

F 2140

Ondergrondse waterberging

 • a. bestemd voor: het individueel of collectief opslaan van water in ondergrondse bodemlagen, niet zijnde een warmte-koude opslag (WKO) of systeem voor geothermie, voor het gebruik als beregenings- of gietwater in de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrond- of bedekte teelt, waarbij door het bevoegd gezag schriftelijk toestemming is verleend voor de ondergrondse wateropslag,

 • b. bestaande uit: ondergrondse wateropslagvoorziening, putten, pompen, al dan niet filtersystemen voor het zuiveren van het te bergen water, en met uitzondering van voorzieningen voor het opvangen van het regenwater en het geschikt maken van het teruggewonnen water.

Toelichting: Onder bedekte teelt wordt ook glastuinbouw verstaan.

F 2141

Waterberging onder de kas

 • a. bestemd voor: het onder een tuinbouwkas individueel of collectief opslaan van regenwater of recirculatiewater in een afgesloten voorziening voor gebruik in de glastuinbouw,

 • b. bestaande uit: een wateropslagvoorziening onder de kas, pompen en al dan niet filtersystemen voor het zuiveren van het te bergen water, met uitzondering van de volgende onderdelen: voorzieningen voor het opvangen van het regen- of circulatiewater en voorzieningen voor het voor gebruik geschikt maken van het teruggewonnen water.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2142

Apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor de productie van gietwater voor gebruik in de glastuinbouw met ten minste 45% ten opzichte van de bestaande situatie, waarbij:

  • eventuele wijzigingen in de teeltcapaciteit en gewasbehoefte van de kas in de berekening van de besparing worden meegenomen,

  • de vermindering wordt gerealiseerd door het terugwinnen van water en grondstoffen uit brijn of de vergroting van regenwatergebruik, waarbij de totale regenwateropslag meer per hectare teeltoppervlak bedraagt dan wettelijk verplicht, en

  • er geen brijn in de bodem wordt gebracht,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het terugwinnen van water en grondstoffen uit brijn, een vacuümverdamper of een (uitbreiding van de) regenwateropslagvoorziening of al dan niet opslagvoorzieningen voor recirculatie van (afval)water.

A 2145

Installatie voor het ontzouten van drain(age)water in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het aantoonbaar vaker recirculeren van drain(age)water binnen het teeltproces ten opzichte van de bestaande situatie, door het verbeteren van de verwijdering van (natrium-)zouten, waardoor de lozing van drain(age)water verminderd of vermeden wordt en waarbij de investering op bedrijfsniveau niet leidt tot het lozen van meer brijn,

 • b. bestaande uit: een installatie voor het verwijderen van zouten en al dan niet de volgende onderdelen: een vacuümverdamper en meetapparatuur.

F 2146

Voorzieningen voor nullozing in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het realiseren van nullozing in een bestaande tuinbouwkas,

  • waarbij drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater niet meer wordt geloosd op oppervlaktewater of het riool, wat wordt aangetoond door een verklaring van of correspondentie met het bevoegd gezag, en

  • bij substraatteelt deze afvalwaterstromen bovendien niet in of op de bodem worden geloosd,

 • b. bestaande uit: voorzieningen zoals filters, meetapparatuur, opvangbassins, meetapparatuur en leidingwerk ten behoeve van het realiseren van nullozing.

F 2147

Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw

 • a. bestemd voor: het via buffering gedoseerd lozen van afvalwater op het riool door middel van een telemetriesysteem, waarbij op afstand het moment van lozen kan worden bepaald om overbelasting van de riolering te voorkomen,

 • b. bestaande uit: een waterbuffer, leidingen, meetapparatuur (zoals niveaumeting en watermeters) en een regeleenheid.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

F 2150

Apparatuur voor het opwerken van plantenresten tot grondstof

 • a. bestemd voor: het verwerken van plantenresten uit de glastuinbouw, al dan niet in combinatie met reststromen uit de oesterzwammenteelt, tot een grondstof voor een product, niet zijnde een brandstof of een meststof,

 • b. bestaande uit: opwerkingsapparatuur die nodig is voor het verwerken van de plantenresten met uitzondering van opslagvoorzieningen.

Veehouderij

B 2200

Proefstal

 • a. bestemd voor: het houden van dieren in een proefstal met een stalsysteem waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld als bedoeld in artikel 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij, waarbij de opdracht tot meting van het in de proefstal toegepaste stalsysteem is verstrekt vóór datum van melden en wordt uitgevoerd volgens het voorgeschreven Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij of een gelijkwaardige meetmethode,

 • b. bestaande uit: een proefstal.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Investeringen in een proefstal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel B 2200 worden gemeld.

Toelichting: Meer informatie over de proefstalregeling is beschikbaar op de website www.rvo.nl (zie de webpagina voor de Regeling ammoniak en veehouderij).

A 2201

Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met ammoniakemissiereductie

 • a. bestemd voor: het houden van melk- of pluimvee in een bedrijf dat dierlijke landbouwproducten produceert volgens de voorschriften van het Besluit dierlijke producten, wat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland, en waarbij al het vee in de gehele stal wordt gehouden in één of meerdere ammoniakemissiearme huisvestingssystemen,

  • 1. die zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling ammoniak en veehouderij en niet zijn aangemerkt als een 'overig huisvestingssysteem', of

  • 2. waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld als bedoeld in artikel 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij,

  en waarbij de voorwaarden onder punt 1 en 2 niet gelden voor een huisvestingssysteem voor jongvee indien in de melkveestal tevens jongvee wordt gehouden,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis, met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Investeringen in een stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel A 2201 worden gemeld.

Toelichting: De gehele stal moet zijn voorzien van één of meerdere ammoniakemissiearme huisvestingsystemen als bedoeld in de Regeling ammoniak en veehouderij. Een stal voorzien van meerdere huisvestingssystemen waarvan een huisvestingssysteem is aangemerkt als een 'overig huisvestingssysteem' komt niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Informatie over het Besluit dierlijke producten is beschikbaar op de website www.skal.nl.

In bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij zijn geen huisvestingsystemen opgenomen voor biologische varkens, waardoor een stal voor biologische varkens niet voldoet aan de eisen gesteld in bedrijfsmiddel A 2201. Onder melkvee wordt verstaan al het vee dat wordt gehouden voor de productie van melk.

Zie bedrijfsmiddel B 2200 voor een proefstal, bijvoorbeeld een biologische varkensstal waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld als bedoeld in artikel 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij.

A 2205

Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser

 • a. bestemd voor: het verminderen van het waterverbruik van biologische luchtwassers met ten minste 60%, door met omgekeerde osmose het spuiwater te zuiveren, waarna het gezuiverde spuiwater opnieuw wordt gebruikt in de biologische luchtwasser en het resterende concentraat nuttig wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een omgekeerde osmose-eenheid en al dan niet de volgende onderdelen: een opslagvoorziening voor het concentraat, een opslagvoorziening voor het te recirculeren waswater en voorzieningen om het behandelde spuiwater geschikt te maken voor recirculatie, met uitzondering van een luchtwasser.

B 2206

Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het aan de bron gescheiden opvangen en bewaren van dierlijke mest en urine in bestaande varkens- of rundveestallen,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur of voorzieningen die technisch noodzakelijk is voor het gescheiden opvangen en bewaren van dierlijke mest en urine en met uitzondering van mestscheidingsapparatuur.

Toelichting: Mestscheidingsapparatuur zoals schroefpersen, zeefbandpersen of decanters, komen onder bedrijfsmiddel B 2206 niet in aanmerking.

B 2207

Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het koelen van drijfmest in een bestaande stal waardoor de temperatuur van de drijfmest ten hoogste 15°C bedraagt en waarbij de uit de drijfmest verkregen warmte nuttig wordt ingezet,

 • b. bestaande uit: mestkoeling, een warmtepomp en met uitzondering van de mestkelder(s).

B 2208

Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag

 • a. bestemd voor: het afdekken van een drijfmestopslag bij een veehouderij met een gasdichte voorziening, niet zijnde een vergister, waardoor de methaanemissie aantoonbaar wordt verminderd en waarbij de ontstane gassen in een gasdichte ruimte worden opgevangen en nuttig worden toegepast,

 • b. bestaande uit: een gasdichte voorziening, met uitzondering van (onderdelen van de) mestopslag en het verbrandingssysteem.

B 2209

Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het door middel van luchtbellen mixen van drijfmest in een drijfmestkelder of mestsilo van een bestaand bedrijf zonder stal(ontwerp)certificaat MDV 12 of 13 dat mest produceert, verwerkt of transporteert, waardoor de vorming van methaan en waterstofsulfide in de drijfmestkelder of mestsilo aanzienlijk gereduceerd wordt,

 • b. bestaande uit: een compressor, een besturingseenheid, een regelklep, luchtslangen en pvc-uitlaten, met uitzondering van mestkelders en mestsilo's.

A 2210

Duurzame melkveestal

 • a. bestemd voor: het houden van melkrundvee in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 13 – melkveestallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 13 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame melkveestal komt ten hoogste voor € 5.000 per gecertificeerde dierplaats in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000.

Investeringen in een duurzame melkveestal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen A 2210 of F 2212 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

De investeringen in jongveeruimten kunnen worden gebruikt ter onderbouwing van het maximum bedrag tot een maximum van eenzelfde aantal jongveeplaatsen als het aantal melkveeplaatsen waarvoor is gecertificeerd.

A 2211

Duurzame vleeskalver- of vleesveestal

 • a. bestemd voor: het houden van vleeskalveren of vleesvee in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 13 – vleeskalverstallen of vleesveestallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 13 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis, met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame vleeskalver- of vleesveestal komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Investeringen in een duurzame vleeskalver- of vleesveestal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel A 2211 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

F 2212

Duurzame melkveestal met weidegang

 • a. bestemd voor: het houden van melkrundvee in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 13 – melkveestallen met weidegang, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 13 met weidegang dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij de stal binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat in gebruik is genomen en er binnen drie jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat met weidegang wordt overgelegd, dan wel binnen vier jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten, en waarbij er op bedrijfsniveau aantoonbaar sprake is van weidegang van het melkrundvee,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame melkveestal met weidegang komt ten hoogste voor € 5.000 per gecertificeerde dierplaats in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000.

Investeringen in een duurzame melkveestal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen A 2210 of F 2212 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

De investeringen in jongveeruimten kunnen worden gebruikt ter onderbouwing van het maximum bedrag tot een maximum van eenzelfde aantal jongveeplaatsen als het aantal melkveeplaatsen waarvoor is gecertificeerd.

A 2213

Autonome mestverzamelrobot

 • a. bestemd voor: het opzuigen van koemest op dichte stalvloeren ter vermindering van de ammoniakemissie, klauw- en uierproblemen en antibioticagebruik, waarbij de mestrobot:

  • zelfstandig met behulp van sensoren door de stal navigeert, en

  • voorzien is van waterzakken waardoor het apparaat aan de voor- en achterzijde van de vloer water sproeit, zodat de mest makkelijker verwijderd kan worden,

 • b. bestaande uit: mestverzamelrobot, waterbijvul- en oplaadstation en mestdumppunt.

B 2214

Systeem voor monitoring van diergezondheid

 • a. bestemd voor: het per koe automatisch meten en monitoren van ten minste de volgende gezondheidsparameters door individuele meting in de melk en analyse van de (herkauw)activiteit van de koe, op basis waarvan de optimale antibiotica- of hormoongift per koe bepaald wordt en waardoor het gebruik van antibiotica of hormonen op het bedrijf gereduceerd wordt:

  • uiergezondheid,

  • vruchtbaarheid,

  • voedingsbalans, en

  • energiebalans,

 • b. bestaande uit: een melkmonsterstation, een meetsysteem voor de koe-activiteit en een analyse-eenheid, met uitzondering van de kosten voor het managementsysteem.

Toelichting: Alle in de code genoemde gezondheidsparameters moeten gemeten worden. Systemen waarbij één of enkele van de gezondheidsparameters gemeten worden komen niet in aanmerking. Een combinatie van systemen die samen alle gezondheidsparameters meten kan wel gemeld worden.

Zie bedrijfsmiddel A 2215 voor systemen waarbij de gezondheidsparameters uitsluitend in de melk gemeten worden.

A 2215

Systeem voor monitoring van diergezondheid uitsluitend via de melk

 • a. bestemd voor: het op een melkveebedrijf per koe automatisch meten en monitoren van ten minste de volgende gezondheidsparameters in de melk op basis waarvan de optimale antibiotica- en hormoongift per koe bepaald wordt en waardoor het gebruik van antibiotica en hormonen op het bedrijf gereduceerd wordt:

  • uiergezondheid,

  • vruchtbaarheid,

  • voedingsbalans, en

  • energiebalans,

 • b. bestaande uit: een melkmonsterstation en een analyse-eenheid, met uitzondering van de kosten voor het managementsysteem.

Toelichting: Het monitoringsysteem moet alle gezondheidsparameters in de melk meten.

Zie bedrijfsmiddel B 2214 voor systemen waarbij bijvoorbeeld een of enkele gezondheidsparameters niet in de melk gemeten worden maar op een andere manier.

A 2216

Uv-behandelingsinstallatie voor rauwe (biest)melk

 • a. bestemd voor: het met uv-licht bestrijden van bacteriën in rauwe (biest-)melk zodat deze melk een veilige voeding wordt voor kalveren van een melkveehouder, waarbij de vitale voedingsstoffen in de melk worden behouden,

 • b. bestaande uit: een module met uv-lampen, een reinigingsautomaat, een besturingsautomaat en een melkvat.

B 2217

Getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee

 • a. bestemd voor: het verstrekken van ruwvoer aan melkrundvee met een getrokken voermengwagen, die:

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat, en

  • zelfstandig het voer mengt en verdeelt,

 • b. bestaande uit: een getrokken elektrische voermengwagen en al dan niet een oplaadstation.

A 2218

Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers

 • a. bestemd voor: het vergroten van de rantsoenefficiëntie en het verkleinen van de kans op voedingsstoornissen bij herkauwers door:

  • 1. het automatisch en gemengd voeren van ruwvoeders met een mengsysteem dat zich zelfstandig door de stal voortbeweegt op basis van elektrische energie,

  • 2. het meerdere keren per dag automatisch en gemengd voeren van ruwvoeders met een elektrisch aangedreven voerband die het voer bij de juiste groep dieren lost, of

  • 3. het met luchtdruk, een vijzel, een spiraal of een ketting door een buizensysteem automatisch gemengd voeren van ruwvoeders al dan niet in combinatie met krachtvoer,

  en waarbij onder punt 1, 2 en 3 het meest optimale voermoment bepaald wordt door het nog aanwezige voer bij de betreffende groep dieren automatisch te meten of te berekenen op basis van de hoeveelheid verstrekt voer, het ingegeven dagrantsoen per dier, het aantal dieren per groep en het voertijdstip,

 • b. bestaande uit:

  • 1. met betrekking tot onderdeel a. punt 1: een voerkeuken, een voergrijper, een mineraal- en brokdoseerinrichting, een besturingssysteem, een zelfstandig voortbewegende voerrobot, sensoren voor de routebepaling en al dan niet de volgende onderdelen: een geleiderail en oplaadstation, en met uitzondering van krachtvoerautomaten en krachtvoerinstallaties,

  • 2. met betrekking tot onderdeel a. punt 2: voerbunkers, voerband(en), afschuifploeg voor het lossen van het voer, sensoren en een besturingssysteem, met uitzondering van krachtvoerautomaten en krachtvoerinstallaties, of

  • 3. met betrekking tot onderdeel a. punt 3: voorraadbunkers voor ruwvoer, een menger, een mineraal- en brokdoseerinrichting, buizensysteem, sensoren en besturingssysteem, met uitzondering van krachtvoerautomaten en krachtvoerinstallaties.

B 2219

Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen

 • a. bestemd voor: het afdekken van kuilvoer met een mechanisch op- en afrolbaar permanent dekkleed voorzien van kanalen die met water gevuld worden om het kuilvoer aan te drukken,

 • b. bestaande uit: een dekkleed met waterslurven en een afdekmachine.

A 2220

Duurzame varkensstal

 • a. bestemd voor: het houden van varkens in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 13 – varkensstallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 13 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame varkensstal komt ten hoogste voor het volgende bedrag per gecertificeerde dierplaats in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000:

Diercategorie

€ per dierplaats

Vleesvarkens

500

Gespeende biggen

300

Guste en dragende zeugen

1.400

Kraamzeugen

3.500

Dekberen

3.400

Investeringen in een duurzame varkensstal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel A 2220 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

A 2230

Duurzame pluimveestal

 • a. bestemd voor: het houden van pluimvee, niet zijnde eenden of kalkoenen, in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 13 – pluimveestallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 13 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame pluimveestal komt ten hoogste voor het volgende bedrag per gecertificeerde dierplaats in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000:

Diercategorie

Punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat

€ per dierplaats

Opfok legouderdieren en leghennen

0–3

4–7

8–11

12

18,50

20,00

23,00

27,50

Productie legouderdieren en leghennen

0–3

4–7

8–9

10

23,50

30,00

42,00

52,00

Opfok vleeskuikenouderdieren

0–1

2–3

4

29,00

36,00

48,00

Productie vleeskuikenouderdieren

0–1

2–3

4

54,00

62,00

70,00

Vleeskuikens

0–3

4–6

7–8

9

14,50

17,50

21,50

26,00

Investeringen in een duurzame pluimveestal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel A 2230 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

G 2235

Stofemissiereducerende techniek voor een pluimveestal

 • a. bestemd voor: het verminderen van de emissie van stof van een pluimveestal zonder stal(ontwerp)certificaat MDV door toepassing van één of meerdere technieken die zijn vermeld in de op grond van artikel 66, aanhef en onderdeel i, van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 gepubliceerde lijst van emissiefactoren fijnstof voor veehouderij,

 • b. bestaande uit: stofemissiereducerende techniek(en).

Toelichting: De lijst van emissiefactoren staat in de publicatie 'emissiefactoren fijnstof voor veehouderij'. Deze publicatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl of via internet met zoekterm 'emissiefactoren fijnstof'.

Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

A 2290

Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal

 • a. bestemd voor: het houden van konijnen, eenden of kalkoenen in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 13 – konijnenstallen of pluimveestallen, onderdeel eenden- of kalkoenenstal, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 13 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis, met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Investeringen in een duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel A 2290 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

A 2291

Duurzame melkgeiten- of melkschapenstal

 • a. bestemd voor: het houden van melkgeiten of melkschapen in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 13 – melkgeiten- of melkschapenstallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 13 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis, met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame melkgeiten- of melkschapenstal komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Investeringen in een duurzame melkgeiten- of melkschapenstal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel A 2291 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

D 2292

Elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten

 • a. bestemd voor: het gericht voeren van krachtvoer aan melkgeiten met een elektrische installatie, door specifiek het rantsoen per geit vast te stellen, waardoor minder krachtvoer wordt verspild, de diergezondheid verbetert, antibioticagebruik wordt verminderd en minder uitval van geiten optreedt,

 • b. bestaande uit: elektrisch systeem voor het verstrekken van krachtvoer.

B 2299

Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel

 • a. bestemd voor: het ondergronds koelen van kadavers waarbij de kadaverkoelplaats:

  • door middel van een natuurlijk koudemiddel wordt gekoeld, en

  • vloeistofdicht is uitgevoerd, wat wordt aangetoond door middel van een certificaat,

 • b. bestaande uit: een ondergrondse vloeistofdichte kadaverkoelplaats met natuurlijk koudemiddel.

Landbouwapparatuur

A 2310

Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht

 • a. bestemd voor: het in de open lucht in teeltgoten telen van gewassen:

  • waarvan het gangbaar is dat deze in de volle grond geteeld worden,

  • waarbij nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen niet uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater, en

  • waarbij het drainwater wordt opgevangen en gerecirculeerd,

 • b. bestaande uit: een teeltsysteem en een water- en mestgiftsysteem, met uitzondering van een regen- of drainwateropvang en een waterrecirculatiesysteem.

Toelichting: Onder bedrijfsmiddel A 2310 komen alleen teeltsystemen in de open lucht in aanmerking. Teeltsystemen onder glas komen niet in aanmerking.

B 2311

Productieapparatuur voor zilte teelt

 • a. bestemd voor: het telen van zilte gewassen zonder dat gebruik gemaakt wordt van bestrijdingsmiddelen en andere chemische toevoegingen, en waarbij de zilte teelt is toegestaan volgens de op de meldingsdatum geldende milieuvergunning of omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor de teelt van zilte gewassen.

A 2312

Productieapparatuur voor paludicultuur (natte teelt)

 • a. bestemd voor: het op het eigen bedrijf telen van de gewassen lisdodde, cranberry, kroosvaren of veenmos, zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen, kunstmest en andere chemische toevoegingen,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor de teelt van deze gewassen, met uitzondering van tractoren.

F 2314

Klimaatcel voor gewasteelt

 • a. bestemd voor: het produceren van gewassen in een volledig geïsoleerde klimaatcel, niet zijnde een kas, waarbij:

  • voor de teelt uitsluitend gebruik wordt gemaakt van ledverlichting,

  • het gebruikte water volledig wordt gerecirculeerd,

  • de volledige teelt (inclusief afkweek) tot aflevering product in de klimaatcel plaatsvindt,

  • voor de warmtevoorziening geen gebruik wordt gemaakt van aardgas, en

  • ten minste 20% van de benodigde elektriciteit duurzaam is opgewekt in Nederland,

 • b. bestaande uit: een teeltsysteem, aanpassingen in een daglichtdichte ruimte, teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen en celwanden voor zover geen onderdeel van een gebouw, met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwen, warmtepompen, ledverlichting en voorzieningen voor het produceren van elektriciteit.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

B 2315

Teeltsysteem voor bladgewassen op water

 • a. bestemd voor: het telen van bladgewassen, niet zijnde witlof, in een teeltsysteem waarbij:

  • de gewassen op water worden geteeld,

  • voor de teelt uitsluitend gebruik wordt gemaakt van zonlicht of ledverlichting,

  • geen (pot)grond wordt gebruikt, en

  • het gebruikte water wordt gerecirculeerd,

 • b. bestaande uit: een teeltsysteem met bijbehorende teelttechnische voorzieningen, met uitzondering van de volgende onderdelen: ledverlichting, waterrecirculatiesysteem, klimaattechnische voorzieningen, kas en gebouwen.

A 2316

Milieuvriendelijke productie in een gebouw volgens ‘On the way to PlanetProof’

 • a. bestemd voor: het milieuvriendelijk produceren van plantaardige producten in een gebouw, niet zijnde een kas, waarbij is vastgesteld dat de productie voldoet aan de eisen van ‘On the way to PlanetProof’ Plantaardige producten uit de bedekte teelt, wat blijkt uit een aanmeldingsbevestiging voor ‘On the way to PlanetProof’ die binnen drie maanden na de meldingsdatum is afgegeven en een certificaat ‘On the way to PlanetProof’ dat binnen drie jaar na deze aanmeldingsbevestiging is afgegeven door de daartoe bevoegde instantie,

 • b. bestaande uit: teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen, met uitzondering van de volgende onderdelen: het gebouw, assimilatiebelichting, cyclische belichting, voorzieningen voor het opslaan of produceren van CO2, elektriciteit of warmte, kosten voor grond en kosten voor sloop.

Toelichting: Informatie over ‘On the way to PlanetProof’ Plantaardige producten is beschikbaar op de website www.planetproof.eu.

F 2317

Meerjarige kweektrays (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het ter vervanging van het gebruik van wegwerptrays kweken van gewassen in meerjarige kweektrays die ten minste tien jaar meegaan en aan het einde van de levensduur worden gerecycled tot nieuwe meerjarige trays,

 • b. bestaande uit: meerjarige kweektrays, (aanpassing van de) pelletiseerinstallatie, (aanpassing van de) apparatuur voor het wassen, stapelen en ontstapelen van de trays.

F 2319

Insectenkweeksysteem

 • a. bestemd voor: het kweken van insecten ter vervanging van andere eiwitbronnen voor humane voeding of diervoer, of voor toepassing in farmaceutica, waarbij de kweek van de insecten en het voedsel voor de insecten, dat niet bestaat uit (bestanddelen van) vis, wettelijk zijn toegestaan,

 • b. bestaande uit: een kweeksysteem van insecten, met uitzondering van gebouwen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zowel de kweek van de insectensoort als het voedsel waarop de insecten worden gekweekt moeten wettelijk zijn toegestaan. Kweek van insecten op voedsel dat (deels) bestaat uit vis komt niet in aanmerking vanwege het niet-duurzame karakter van dit voedsel.

Dit bedrijfsmiddel kan bijvoorbeeld een insectenkwekerij voor humane voedingsproducten, diervoer of farmaceutica betreffen. Onder het kweken van insecten wordt ook de opfok van insecten verstaan. Zowel 'breeding' als 'rearing' van insecten komt in aanmerking.

Zie bedrijfsmiddel F 2613 voor apparatuur voor de verwerking van insecten tot producten.

D 2320

Gps-nauwkeurig meetsysteem voor lokale klimaatgegevens

 • a. bestemd voor: het doen van lokale plantenziektenkundig relevante waarnemingen van klimatologische aard met een gps-nauwkeurig meetsysteem op een land- of tuinbouwbedrijf,

 • b. bestaande uit: een gps-nauwkeurig meetsysteem, temperatuursensoren en al dan niet de volgende onderdelen: lichtsensoren, een elektronische verwerkings- en registratie-installatie, een sturingsinstallatie en plantsensoren.

A 2321

Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening met doponafhankelijke aansturing

 • a. bestemd voor: het neerwaarts toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen aan landbouwgewassen, waarbij:

  • rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden door meting van de in het gewas aanwezige plaagdruk, onkruiddruk of ziektedruk,

  • de verkregen gegevens via elektronische koppeling in een gps/gis-systeem worden vastgelegd,

  • vervolgens op basis van de vastgelegde gegevens (taakkaarten) de optimale hoeveelheid door een regeleenheid wordt bepaald, en

  • de spuitmachine door een regeleenheid op basis van taakkaarten per dop onafhankelijk het middel aan het gewas toedient,

 • b. bestaande uit: een spuitmachine, een gps/gis-systeem, een regeleenheid voor optimale dosering, een autopilot systeem, een doponafhankelijke aansturing met gps/gis-koppeling, een aanpassings- of stuursysteem voor de spuitmachine, al dan niet de volgende onderdelen: meetapparatuur met gps/gis-koppeling, een ISObus 11783-systeem, een systeem voor het bepalen van de spuitdruk waarbij automatisch de juiste spuitdop wordt ingesteld, een volledig gesloten vulsysteem, een plantherkenningssysteem en onkruidsensoren, en met uitzondering van boomgaardspuitmachines en spuitmachines die het gewas op- en zijwaarts bespuiten.

B 2322

Plaatsspecifieke bemestingsapparatuur

 • a. bestemd voor: het zodanig toedienen van meststoffen dat rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden door meting van de in de grond aanwezige voorraad meststoffen, waarbij:

  • de verkregen gegevens via elektronische koppeling in een gps/gis-systeem met een afwijking van ten hoogste 10 centimeter worden vastgelegd,

  • vervolgens op basis van de vastgelegde gegevens (taakkaarten) de optimale hoeveelheid meststoffen door een regeleenheid wordt bepaald,

  • in geval van een mestinjectie-machine of zodenbemester door een regeleenheid op basis van taakkaarten per sectie of per dop onafhankelijk het middel of de mest aan het gewas wordt toegediend, en

  • in geval van vaste mest- of organische stofstrooiers door een regeleenheid op basis van taakkaarten gebaseerd op bodemscans of grondmonsters plaatsspecifiek meer of minder mest wordt toegediend aan het gewas,

 • b. bestaande uit: bemestingsapparatuur, meetapparatuur met gps/gis-koppeling, een gps/gis-systeem, een regeleenheid voor optimale dosering, een autopilot systeem en al dan niet de volgende onderdelen: sensoren, een plantherkenningssysteem, een ISObus 11783-systeem, een automatisch sectieafsluitingssysteem met gps/gis-koppeling, een sneltester voor stikstof, een NIR-sensor in de mesttank en een uitschuifbare as bij een mestinjectie-machine of een zodenbemester. Bemestingseenheden op zaai-, poot- en plantmachines, granulaatstrooiers en kunstmeststrooiers komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 2321 voor spuitmachines voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen met doponafhankelijke aansturing.

D 2323

Monitoringssysteem voor plantactiviteit in de vollegrondteelt

 • a. bestemd voor: het automatisch monitoren van de plantactiviteit van gewassen in de vollegrondteelt, waarbij het toedienen van water, meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen op basis van de meetgegevens wordt gestuurd,

 • b. bestaande uit: een plantactiviteitssensor, een elektronisch verwerkings- en registratiesysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een infraroodcamera voor meting van de gewastemperatuur en een fotosynthesemeter, met uitzondering van de volgende onderdelen: een procescomputer en apparatuur voor het toedienen van water, meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen.

B 2324

Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening in de open teelt

 • a. bestemd voor: het bestrijden van ziekten, plagen en onkruiden door het plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddelen aan een gewas in de open teelt, waarbij sensoren detecteren waar de plant of het onkruid staat, waarop de spuitdoppen worden aangestuurd en waardoor alleen gewasbeschermingsmiddel wordt toegediend waar het onkruid of de plant staat,

 • b. bestaande uit: een spuitmachine, sensoren, spuitdoppen, een computer, een regeleenheid, een sensorbesturing van de spuitboom en al dan niet een volledig gesloten vulsysteem.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

B 2326

Meetsensor voor gewasparameters

 • a. bestemd voor: het met een (nabij-)infrarood sensor op basis van gewasreflectie meten van gewasparameters van landbouwgewassen op basis waarvan de hoeveelheid toe te dienen meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen of loofdodingsmiddelen direct wordt bepaald en toegediend met behulp van een regeleenheid,

 • b. bestaande uit: een gewassensor, een montageset, een bedieningspaneel, een regeleenheid, softwaremodules, aansluitkabels, een gps/gis-systeem en al dan niet een sneltester voor stikstof, met uitzondering van apparatuur voor het toedienen van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen of loofdodingsmiddelen.

A 2336

Uv-gewasbeschermingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het doden van plantpathogenen in grasvelden of land- en tuinbouwgewassen door behandeling met uv-licht, ter stimulering van geïntegreerde gewasbescherming en beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen,

 • b. bestaande uit: een hangende, getrokken of zelfrijdende gewasbeschermingsinstallatie, uv-lampen, voeding en meet- en regelapparatuur, met uitzondering van het trekkend voertuig of de rail.

B 2338

Insectengaas voor de fruitteelt

 • a. bestemd voor: het verminderen van schade aan fruit door insecten en het gebruik en de verspreiding van chemische middelen in de fruitteelt in de open lucht, door toepassing van insectengaas met een maasopening van ten hoogste 0,98 vierkante millimeter,

 • b. bestaande uit: insectengaas met ondersteuningsconstructie.

E 2339

Hagelnetten voor de fruitteelt

 • a. bestemd voor: het verminderen van het gebruik en de verspreiding van chemische middelen in de fruitteelt en het voorkomen van hagelschade aan fruit door toepassing van hagelnetten,

 • b. bestaande uit: hagelnetten en een ondersteuningsconstructie voor de hagelnetten.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 2340

Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage

 • a. bestemd voor: het via drainage reguleren van het grondwaterpeil van één of meerdere landbouwpercelen, waarbij er sprake is van omgekeerde drainage, onderwaterdrainage of het drainagesysteem is aangesloten op een verzamelput met verstelbare overstort of een sloot met een regelbare stuw, waardoor verdroging, verzilting, te natte landbouwgrond en afspoeling van meststoffen wordt voorkomen,

 • b. bestaande uit: een drainagesysteem onder het perceel, een verzameldrain en al dan niet de volgende onderdelen: een verzamelput met verstelbare overstort of een regelbare stuw, een meetsysteem voor het meten van het grondwaterpeil en een pomp.

B 2341

Emissiearm erf bij een bedrijf in de akkerbouw, veehouderij of bloembollen-, fruit of boomteelt

 • a. bestemd voor: het tegengaan van erfafspoeling bij een bedrijf in de akkerbouw, veehouderij of bloembollen-, fruit- of boomteelt met een erf dat voldoet aan de eisen van de Maatlat Schoon Erf MSE 3, wat blijkt uit een (ontwerp)certificaat MSE 3 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het ontwerpcertificaat MSE 3 een MSE 3 certificaat wordt overgelegd, dan wel binnen 3 jaar een MSE certificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Schoon Erf en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: voorzieningen voor een emissiearm erf.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste de volgende bedragen in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen uitgaande van de eenheden zoals vermeld op het certificaat MSE 3:

€ 12.500 per 500 m2 erfverharding

€ 30.000 per 500 m2 sleufsilo

€ 10.000 per 100 m2 mestsilo

€ 15.000 per wasplaats

€ 1.500 per 500 m2 erfverharding infiltratievoorziening

€ 1.250 per 500 m2 erfverharding opvangput voor hergebruik van regenwater in combinatie met erfverharding, niet zijnde perssappenopvang

€ 175 per 10 m2 overkapping in combinatie met sleufsilo, mestsilo, wasplaats, koepad of dierverblijven op het erf

€ 10.000 per 100 m2 composteervoorziening

€ 4.750 per automatische inwendige reiniger voor spuitmachines

€ 3.000 per vulplaats voor spuitapparatuur

€ 2.500 per straatkolk met opvangput bij koepaden/dierenverblijven op het erf

€ 25.000 per ontsmettingsinstallatie voor bloembollen (inclusief voorzieningen op transportwagens)

€ 900 per set droogrijmatten voor een ontsmettingsinstallatie voor bloembollen of behandelingsinstallatie voor fruit

€ 350 per kunststof kist voor fruitteelt

€ 4.400 per opvangvoorziening voor naoogstbehandeling van fruit

€ 5.400 per zuiveringsvoorziening voor fruitsorteerinstallaties

Investeringen in een emissiearm erf kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel B 2341 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Schoon Erf is beschikbaar op de website www.maatlatschoonerf.nl. Op deze website zijn tevens te vinden de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen, aanvullende besluiten en een module voor het berekenen van het maximale bedrag dat in aanmerking komt.

F 2342

Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem

 • a. bestemd voor: het reinigen van fusten of kisten voor de opslag van landbouwproducten met een reinigingsinstallatie,

  • die op het eigen bedrijfsterrein staat opgesteld,

  • waarmee uitsluitend fusten of kisten van het eigen agrarisch bedrijf, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf, worden gereinigd,

  • die de fusten of kisten volautomatisch reinigt zonder handmatige tussenkomst,

  • die is voorzien van een gesloten systeem waarin de wasvloeistof wordt opgevangen voor recycling of zuivering, en

  • waarbij de af te voeren wasvloeistof conform de daarvoor geldende voorschriften uit het Activiteitenbesluit wordt afgevoerd,

 • b. bestaande uit: een volautomatische fusten- of kistenreiniger.

F 2343

Fosfaatabsorptie met ijzerzand in de bloembollenteelt

 • a. bestemd voor: het voorkomen van afspoeling van fosfaat via het drainwater van bloembollenpercelen door:

  • 1. met ijzerzand omhulde drains in het perceel,

  • 2. ijzerzand als absorberende laag in het perceel, of

  • 3. ijzerzand in een aan een bloembollen perceel grenzende oever of watergang,

 • b. bestaande uit: met ijzerzand omhulde drains of toepassing van ijzerzand in de watergang, een waterberging in een krattensysteem of een bassin op het perceel.

F 2345

Biologisch verwijderingssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen

 • a. bestemd voor: het op biologische wijze behandelen van met gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd spoel- of afvalwater uit de land- en tuinbouw, niet zijnde de glastuinbouw, in een biologisch systeem, waarbij het water verdampt of geconcentreerd wordt en reststromen, zoals het substraat en het geconcentreerde afvalwater, worden afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of, in geval van substraat, ten minste één jaar wordt gecomposteerd,

 • b. bestaande uit: biologisch waterbehandelingssysteem met bijbehorende overkapping en een afvalwaterbuffer, met uitzondering van de volgende onderdelen: wasplaats, olie/water-afscheider en slibvangput.

B 2347

Kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen

 • a. bestemd voor: het bewaren van bloembollen tijdens opslag, transport of ontsmetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van kuubkisten vervaardigd van materialen die aantoonbaar geen vocht opnemen, wat direct een besparing aan chemische middelen oplevert,

 • b. bestaande uit: kuubkisten voor bloembollen gemaakt van materiaal dat geen vocht opneemt.

Toelichting: Voor bedrijfsmiddelen geldt een minimum meldingsbedrag van € 2.500. Bij bijvoorbeeld een prijs van € 350 per kuubkist worden ten minste 8 kuubkisten tegelijk aangeschaft en gemeld.

A 2349

Systeem voor het mengen van gewasbeschermingsmiddelen in de spuitleiding

 • a. bestemd voor: het voorkomen van het ontstaan van restvloeistof in de spuittank bij het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen aan gewassen in de landbouw, bloembollen-, boom- of fruitteelt, niet zijnde glastuinbouw, door een systeem waarbij de gewasbeschermingsmiddelen op het laatste moment voor het spuiten op het gewas in de spuitleiding vermengd worden,

 • b. bestaande uit: een selectieve doseringseenheid of een spuitmiddelinjectiesysteem.

A 2350

Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met gps/gis-systeem

 • a. bestemd voor: het mechanisch bestrijden van onkruid tussen de rijen van het gewas met behulp van een gps/gis-systeem met een afwijking van ten hoogste 10 centimeter,

 • b. bestaande uit: een mechanische onkruidbestrijdingmachine, gps/gis-systeem en al dan niet de volgende onderdelen: onkruidsensoren, een plantherkenningssysteem, een autopilotsysteem en een klaverdoorzaaimodule.

A 2351

Intrarijwieder

 • a. bestemd voor: het mechanisch of pneumatisch bestrijden van onkruid zowel tussen als in de rijen van het gewas,

 • b. bestaande uit: een intrarijwieder met een mechanisch of pneumatisch onkruidbestrijdingssysteem en al dan niet de volgende onderdelen: onkruidsensoren en een plantherkenningssysteem.

B 2352

Mechanische onkruidknipper

 • a. bestemd voor: het doorsnijden van de dikkere stengels van onkruid met een machine voorzien van kam- en kniptechniek, waarbij het geteelde gewas niet wordt beschadigd en de onkruiddruk in akkerbouwgewassen of grasland wordt verminderd,

 • b. bestaande uit: een mechanische onkruidknipper met een vingerbalk, messen en een bezem.

A 2353

Precisiezaaimachine met voorzieningen voor sojateelt

 • a. bestemd voor: het zaaien van sojazaden en al dan niet andere zaden met een precisiezaaimachine zodat er een optimale verdeling van de zaden per vierkante meter plaatsvindt en waarbij het gps/gis-systeem een afwijking heeft van ten hoogste 10 centimeter,

 • b. bestaande uit: een precisiezaaimachine, een gps/gis-systeem en een bedieningsterminal.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Om in aanmerking te komen voor bedrijfsmiddel A 2353 moet worden aangetoond dat de precisiezaaimachine ook gebruikt wordt voor het zaaien van soja.

A 2354

Flexibel maaibord voor het oogsten van sojabonen

 • a. bestemd voor: het laag bij de grond oogsten van sojabonen met een flexibel maaibord,

 • b. bestaande uit: een flexibel maaibord.

E 2359

Potafdekinstallatie

 • a. bestemd voor: het in de boom-, vaste planten- of sierteelt tegengaan van de groei van onkruid in de potten, door het machinaal strooien van een afdeklaag bestaande uit los organisch materiaal op de bovenzijde van het substraat,

 • b. bestaande uit: een elevator, een doseersysteem, transportbanden en een trilsysteem.

A 2360

Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met gps-gestuurde afschakeling per rij

 • a. bestemd voor: het gelijktijdig met het zaaien, poten, planten, frezen, schoffelen of aanaarden per rij gedoseerd toedienen van vloeibare kunstmest of de vloeibare fractie die rest na de verwerking van dierlijke meststoffen, in de grond vlakbij het zaad, de knol of het plantje, waarbij er plaatsspecifiek meer of minder mest wordt gegeven met behulp van een gps/gis-systeem met een afwijking van ten hoogste 10 centimeter,

 • b. bestaande uit: een geheel van een tank voor vloeibare meststoffen, een regeleenheid om vloeistof te sturen en doseren, een schoonwatertank, een verdeelset, doseerslangen, een aangepaste injectiekouter of -tand, een gps/gis-systeem, gps/gis-gestuurde afsluitkleppen, opbouw op een plant-, poot- of zaaimachine en een slangenpompset of een membraan-, een centrifugaal- of een tandwielpomp, en met uitzondering van de volgende onderdelen: de plant,- poot- of zaaimachine, granulaatstrooiers, sleepslangdoseersystemen, sleepslang- en zodenbemesters.

D 2361

Fertigatiesysteem

 • a. bestemd voor: het met een druppelsysteem gereguleerd doseren van water en meststoffen aan gewassen in de vollegrondteelt, niet zijnde glastuinbouw, ter voorkoming van uitspoeling en ter besparing van (grond)water,

 • b. bestaande uit: vochtmeetapparatuur, een regeleenheid, een druppelsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een lichtmeter en apparatuur voor het bepalen van het mineralengehalte.

B 2370

Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt

 • a. bestemd voor: het verlagen van de bodemdruk in de open teelt, ter behoud van de bodemstructuur, door:

  • 1. rupsbanden voor tractoren, of

  • 2. brede banden voor tractoren en (zelfrijdende) machines, in combinatie met een luchtdrukwisselsysteem,

 • b. bestaande uit: rupsbanden of brede banden voor tractoren of (zelfrijdende) machines en een luchtdrukwisselsysteem.

A 2375

Apparatuur voor het aanbrengen van mulch

 • a. bestemd voor: het ter bescherming, verbetering en voorkoming van erosie van de bodem aanbrengen van een mulchlaag bestaande uit organisch restmateriaal, niet zijnde compost, stro of mest, voor teelt in de open lucht, waarbij de bodem in het geval van bodembewerking niet dieper dan 3 centimeter wordt bewerkt,

 • b. bestaande uit: apparatuur noodzakelijk voor het aanbrengen van een mulchlaag met uitzondering van: frezen, grasmaaiers, weilandbloters en versnipperaars.

Aquacultuur

F 2400

Polycultuurkwekerij voor aquatische producten

 • a. bestemd voor: het kweken van twee of meer aquatische productgroepen (planten, vissen, weekdieren, schaaldieren, schelpdieren, insecten, ringwormen en overige lagere diersoorten) waarbij:

  • ten minste één van de gekweekte productgroepen als voedsel dient voor een andere productgroep,

  • dierlijke producten worden verkregen van gekweekte ouderdieren,

  • er geen sprake is van kweken in open water,

  • het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,

  • de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord, en

  • het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,

 • b. bestaande uit: een kweeksysteem, een real-time monitoringsysteem voor waterkwaliteit, en al dan niet de volgende onderdelen: waterzuiveringsapparatuur en een voerkweeksysteem, met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 2114 voor een Groen Label Kas met vis-, schaal- of schelpdierenkwekerij.

F 2410

Duurzame viskwekerij

 • a. bestemd voor: het kweken van vis in een viskwekerij, waarbij:

  • de juveniele vissen verkregen wordt van gekweekte ouderdieren,

  • er geen sprake is van opkweken in open water,

  • het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,

  • de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord,

  • het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen, en

  • de verwerking en transport van de vis voldoet aan de eisen van bedrijfsmiddel F 2612,

 • b. bestaande uit: een viskwekerij, een real-time monitoringssyteem voor het effluent, waterzuiveringsapparatuur, al dan niet een voerkweeksysteem en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2411

Duurzame pootviskwekerij

 • a. bestemd voor: het opkweken van pootvis in een viskwekerij, waarbij:

  • de pootvis verkregen wordt van gekweekte ouderdieren,

  • er geen sprake is van opkweken in open water,

  • het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,

  • de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord, en

  • het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,

 • b. bestaande uit: een pootviskwekerij, een real-time monitoringssyteem voor het effluent, waterzuiveringsapparatuur, al dan niet een voerkweeksysteem en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2420

Schaal- en schelpdierbroedinstallatie

 • a. bestemd voor: het broeden en opkweken van schaal- en schelpdieren uit ouderdieren, waarbij:

  • er geen sprake is van broeden en opkweken in open water,

  • het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,

  • de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord, en

  • het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,

 • b. bestaande uit: een broedinstallatie, een kweeksysteem, een real-time monitoringssyteem voor het effluent, al dan niet de volgende onderdelen: waterzuiveringsapparatuur en een voerkweeksysteem en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2421

Schaal- of schelpdierkwekerij

 • a. bestemd voor: het kweken van schelp- of schaaldieren, waarbij:

  • de juveniele schelp- of schaaldieren worden verkregen van gekweekte ouderdieren,

  • er geen sprake is van broeden en opkweken in open water,

  • het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,

  • de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord, en

  • het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,

 • b. bestaande uit: een kweeksysteem, een real-time monitoringssyteem voor het effluent, al dan niet de volgende onderdelen: waterzuiveringsapparatuur en een voerkweeksysteem en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2430

Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren

 • a. bestemd voor: het produceren van algen, kroos of (zee)wieren, waarbij de geproduceerde algen, kroos of (zee)wieren worden ingezet voor:

  • 1. het kweken van vis, schaal- of schelpdieren, of

  • 2. het produceren van hoogwaardige grondstoffen voor bestrijdingsmiddelen, voedingsmiddelen, cosmetica, farmaceutica, industriële of andere toepassingen, niet zijnde brandstof of een andere energiedrager, en waarbij het restproduct al dan niet een energietoepassing krijgt,

 • b. bestaande uit: een productiesysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een behandelingseenheid voor recirculatie van de voedingsoplossing, een oogstsysteem en apparatuur voor verwerking tot grondstof.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Voorbeelden van hoogwaardige grondstoffen zijn: eiwitten, suikers, oliën, vitamines, bindmiddelen, kleurstoffen en antioxidanten.

Visserij

F 2510

Akoestische afschrikkingsapparatuur aan visnetten

 • a. bestemd voor: het ter vermijding van bijvangst verdrijven van walvisachtigen door aan visnetten bevestigde apparatuur die ultrasoon geluid produceert met een variabele pulssnelheid, voor zover die visnetten niet genoemd zijn in bijlage I van Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad van 26 april 2004 tot vaststelling van maatregelen betreffende de bijvangsten van walvisachtigen bij de visserij en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 88/98 (PbEU 2004, L 150),

 • b. bestaande uit: akoestische afschrikkingsapparatuur.

F 2511

Boomkor vervangende visinstallatie op een bestaand visserijschip

 • a. bestemd voor: het op een bestaand visserijschip verminderen van bijvangst en schade aan de onderwaterbodem door het volledig vervangen van boomkorvistuig en -installaties door een alternatieve visinstallatie, waarbij uit de op de meldingsdatum geldende vismachtiging die de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening voor het schip heeft afgegeven, blijkt dat niet meer met boomkor wordt gevist,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van de) visinstallatie en het verwijderen van de boomkorinstallatie, met uitzondering van pulskorvisinstallaties en hydrorig-vleugelinstallaties.

Toelichting: Voor een hydrowingsysteem voor de garnalenvisserij en energiezuinige visinstallaties zie de bedrijfsmiddelen 221222 en 340000 van de energie-investeringsaftrek.

F 2515

Overlevingsbak of -bun met verbeterde terugvoer voor bijvangst

 • a. bestemd voor: het ter verhoging van de overlevingskans van bijvangst in de visserij, opvangen en automatisch sorteren van de bijvangst in een overlevingsbak of -bun met een terugvoermogelijkheid voor onbedoelde vangsten die wettelijk teruggezet moeten of mogen worden door een diep in het water stekende buis, en waarbij:

  • de dode bijvangst op het schip wordt opgeslagen, en

  • de werking van het systeem is aangetoond door een relevante en erkende onderzoeksorganisatie,

 • b. bestaande uit: een opvangbak of -bun met sorteervoorziening, een terugvoersysteem en al dan niet een opslagtank voor dode bijvangst.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

A 2520

Roestvast stalen dipkoeltank voor schaaldieren op een visserijschip

 • a. bestemd voor: het aan boord van een visserijschip conserveren van schaaldieren door een vast opgesteld, luchtdicht afsluitbaar roestvast stalen vat, waarin SC-20 als conserveringsmiddel wordt gebruikt, ter vervanging van dipkoeling met natriumbisulfiet of een derivaat daarvan,

 • b. bestaande uit: luchtdicht afsluitbaar roestvast stalen vat.

F 2590

Balenpers voor plastic afval op een zeeschip

 • a. bestemd voor: het minimaliseren van plastic afvalopslag op een zeegaand (visserij)schip varend onder Nederlandse vlag, met een vast aan boord opgestelde balenpers, waarbij het plastic afval ter verwerking afgegeven wordt aan een havenontvangstinstallatie,

 • b. bestaande uit: een balenpers en al dan niet geïntegreerde zonnecellen voor de energievoorziening.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel is onderdeel van de Green Deal ‘Visserij voor een Schone Zee’ en de Green Deal ‘Scheepsafvalketen’.

Verwerkingsapparatuur voor voedsel en agrarische producten

F 2600

Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie)

 • a. bestemd voor: het op of in de nabijheid van het land waar de landbouwgewassen voor het proces zijn geteeld uitvoeren van kleinschalige, decentrale processtappen in de verwerking van het gewas, waarbij het gangbaar is dat deze processtappen centraal en fabrieksmatig plaatsvinden, met als doel het verkleinen van kringlopen, het op het land houden van nutriënten en het voorkomen van afval bij de fabriek,

 • b. bestaande uit: verwerkingsapparatuur en -voorzieningen voor lokale verwerking, en met uitzondering van de volgende onderdelen: apparatuur en voorzieningen voor het transporteren, sorteren, verpakken, schoonmaken en opslaan van primaire landbouwproducten, gebouwen en mobiele machines.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld kleinschalige en lokale fermentatie-apparatuur, als het gangbaar is om dat fabrieksmatig en centraal te doen.

F 2601

Verwerkingsapparatuur voor hoogwaardige (afgekeurde) voedseloverschotten in de voedingsmiddelenindustrie

 • a. bestemd voor: het tot humane voedingsmiddelen verwerken van hoogwaardige voedingsmiddelen die worden gezien als overschotten, minder vers zijn of zijn afgekeurd,

  • die voldoen aan geldende wetgeving op gebied van traceerbaarheid en voedselveiligheid,

  • die in de gangbare praktijk een laagwaardigere toepassing zouden krijgen, zoals vergisting, compostering of verwerking tot diervoeder,

  • waarbij wordt aangetoond dat de verwerking milieuvriendelijker is dan de gangbare verwerking van de betreffende stroom, en

  • waarbij het restproduct al dan niet een energietoepassing krijgt,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is voor de verwerking van hoogwaardige (afgekeurde) voedseloverschotten.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel kan bijvoorbeeld apparatuur zijn voor het verwerken van oud brood of optisch afgekeurde groenten en fruit.

F 2602

Verwerkingsapparatuur van laagwaardige plantaardige reststromen tot voedsel voor insectenkweek

 • a. bestemd voor: de verwerking van een laagwaardige plantaardige en aantoonbaar onvermijdbare reststroom, waarbij:

  • de reststroom wordt ingezet als voedsel voor insecten,

  • de reststroom in de gangbare praktijk laagwaardiger wordt ingezet zoals voor vergisting of compostering,

  • het voedsel voor de insecten wettelijk is toegestaan,

  • de insecten worden gekweekt voor de productie van voedingsmiddelen of ingrediënten voor humane consumptie of vis- of veevoer, en

  • wordt aangetoond dat de verwerking milieuvriendelijker is dan de gangbare verwerking van de betreffende stroom,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is voor de verwerking van laagwaardige plantaardige reststromen.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 2319 voor een insectenkweeksysteem.

F 2603

Apparatuur voor het opwaarderen van bierbostel tot humane voeding

 • a. bestemd voor: het opwaarderen van bierbostel tot humane voedingsmiddelen die voldoen aan geldende wetgeving op gebied van traceerbaarheid en voedselveiligheid,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het opwaarderen van bierbostel tot humane voedingsmiddelen.

F 2610

Productieapparatuur voor vleesvervangers

 • a. bestemd voor: het vervaardigen van vleesvervangers op basis van plantaardige grondstoffen of (grondstoffen uit) schimmels,

 • b. bestaande uit: productieapparatuur voor vleesvervangers.

F 2612

Verwerkingsapparatuur voor diervriendelijke verwerking van gekweekte vis

 • a. bestemd voor: het verdoven, slachten en verwerken van gekweekte vis, waarbij:

  • de verwerking plaatsvindt binnen 25 kilometer van de kwekerij,

  • het bedrijf waar de vis wordt bedwelmd en gedood, apparatuur heeft die de vis binnen één seconde bedwelmt en vervolgens doodt zonder dat de vis bijkomt, en

  • op de transportwagen voor aan- en afvoer van levende vis, apparatuur aanwezig is die tijdens transport het zuurstofniveau meet en aanpast waardoor het zuurstofgehalte ten hoogste 110% bedraagt en meetapparatuur voor de waterkwaliteit aanwezig is die ten minste de watertemperatuur meet en de mogelijkheid biedt dit tijdens transport automatisch bij te sturen,

 • b. bestaande uit: verdovings- en slachtapparatuur, verwerkingsapparatuur en -voorzieningen en meetapparatuur en voorzieningen ter beheersing van de waterkwaliteit tijdens transport, met uitzondering van de volgende onderdelen: apparatuur en voorzieningen voor het sorteren, verpakken en opslaan van vis, schaal-of schelpdieren, gebouwen en mobiele machines.

F 2613

Verwerkingsapparatuur voor insecten

 • a. bestemd voor: het verwerken van insecten tot een product dat wettelijk is toegestaan,

 • b. bestaande uit: verwerkings- of voorbewerkingsapparatuur voor insecten, met uitzondering van gebouwen.

Toelichting: Verwerkingsapparatuur voor insecten kan betrekking hebben op het scheiden van insecten in verschillende fracties, zoals vetten en eiwitten. Ook apparatuur voor het verwerken van insecten tot voer- of voedingsproducten kan in aanmerking komen. Zie bedrijfsmiddel F 2319 voor een insectenkweeksysteem.

B 2615

Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen of uien

 • a. bestemd voor: het met een camerasysteem automatisch sorteren van aardappelen of uien zodat er qua vorm, maat en kwaliteit, uniforme partijen worden verkregen waardoor uitval nagenoeg voorkomen wordt, en waarbij:

  • 1. sortering van aardappelen op ten minste diameter, vierkantsmaat, knolvorm, beschadigingen, groeiafwijkingen en ziekten plaatsvindt, of

  • 2. sortering van uien op ten minste gewicht, diameter, kleur, externe en interne kwaliteit plaatsvindt,

 • b. bestaande uit:

  • 1. met betrekking tot onderdeel a. punt 1: in-, door- en uitvoerbanden, een verenkelings- en rotatiesysteem met trillende axiaalrollen, een kleuren- en infraroodcamera, een led-belichtingssysteem, een besturingscomputer met classificatie- en sorteersoftware en een persluchtsysteem waarmee aardappelen bij de juiste sorteeruitgang worden geblazen en sorteeruitgangen, of

  • 2. met betrekking tot onderdeel a. punt 2: in-, door- en uitvoerbanden of rollensets, een verenkelaar, een cupsorteerder met alle controle-units met NIR-technologie, cameraboxen en lasers, een weegunit, persluchtvoorzieningen, kistenvullers en een volautomatische wasstation voor het reinigen van de machine.

F 2620

Hoge druk pasteurisatie-installatie voor conservering van verse levensmiddelen

 • a. bestemd voor: het onder een druk van 400 tot 600 MPa pasteuriseren van verse levensmiddelen waardoor de houdbaarheid verlengd wordt en waarbij de verse levensmiddelen niet worden verhit,

 • b. bestaande uit: een hogedrukvat, een juk, een systeem om het vat op druk te brengen, een systeem voor het laden en lossen en een regeleenheid.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Deze conserveringstechniek wordt ook High Pressure Processing (HPP) genoemd. Installaties die levensmiddelen pasteuriseren door middel van verhitting voldoen niet aan de eisen gesteld in bedrijfsmiddel F 2620.

A 2621

Heetwaterinstallatie voor fruitbehandeling

 • a. bestemd voor: het uitsluitend met water bestrijden van vruchtrot bij hardfruit, zonder gebruik te maken van chemische toevoegingen, door het fruit voor bewaring in aanraking te brengen met heet water met een temperatuur van ten minste 40°C,

 • b. bestaande uit: een watertank, een verwarmingselement en regelapparatuur.

A 2631

Bevochtigingsapparatuur voor verse voedingsmiddelen in supermarkten

 • a. bestemd voor: het met ultrasone techniek uit gezuiverd water gecreëerde aerosolen kleiner dan 5 micron bedekken van verse voedingsmiddelen in supermarkten, zodat in de directe omgeving van de voedingsmiddelen de luchtvochtigheid toeneemt en de temperatuur daalt, waardoor de voedingsmiddelen langer houdbaar blijven en voedselverspilling wordt voorkomen,

 • b. bestaande uit: waterbehandelingsapparatuur met voorfilters en een omgekeerd osmosemembraan, een waterkwaliteitscontrolesysteem, een waterbesparingspomp, een ultrasone bevochtiger voor voedingsmiddelen, een automatische leegloopfunctie, een ozongenerator, een afvoerpomp, een frame en een deelstelsel.

A 2635

Laserapparaat voor natural branding van groente, fruit en aardappelen

 • a. bestemd voor: het ter vervanging van plastic verpakkingsmateriaal of stickers met een laser weghalen van pigment in de buitenste schil van groente, fruit of aardappelen, waardoor een logo of tekst ontstaat en waarbij geen gebruik van hulpstoffen wordt gemaakt,

 • b. bestaande uit: een laserapparaat.

F 2650

Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest

 • a. bestemd voor: het behandelen van dierlijke mest, waarbij de fosfaat- of stikstofstroom uit de mest wordt gescheiden en tot een nuttig product wordt omgezet door een installatie die is toegestaan door het bevoegd gezag, en die:

  • 1. het stikstofhoudend concentraat:

   • verwerkt tot een vloeibare meststof met een gehalte aan stikstof van meer dan 15% of,

   • indampt door middel van vacuüm, mechanische damprecompressie en destillatie, waarbij het ontstane kaliconcentraat en ammoniakwater een nuttige toepassing krijgen, of

  • 2. het fosfaathoudend concentraat behandelt door:

   • pyrolyse,

   • toepassing van ongebluste kalk, of

   • het doen neerslaan van struvietkristallen,

  en waarbij een bij punt 1 of punt 2 ontstane waterige fractie wordt gerecirculeerd of loosbaar is op het oppervlakte water of riool,

 • b. bestaande uit: een terugwinningsinstallatie, met uitzondering van de volgende onderdelen: mestvergistingsinstallatie, hygiëniseerinstallatie, droogband, validatie-installatie, composteerinstallatie, verbrandingsinstallatie en gebouwen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 2690

Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw

 • a. bestemd voor: het in een land- of tuinbouwbedrijf desinfecteren van lucht, een gesloten (opslag)ruimte of een product door oxidatie met ozon, waardoor het gebruik van chemicaliën aantoonbaar wordt verminderd of vermeden,

 • b. bestaande uit: een oxidatie-installatie, een ozongenerator en al dan niet de volgende onderdelen: doseer- of injectieapparatuur, een restozonabsorber of -vernietiger, een besturingssysteem en meet-en regelapparatuur.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel B 1545 voor een oxidatiereactor voor waterreiniging.

Mobiliteit

Stille, schone en zuinige transportmiddelen, mobiele werktuigen, distributie van alternatieve brandstoffen, transportpreventie

Wegvervoer

G 3101

Lichte elektrische bestelauto

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bestelauto die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N1, en

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een lichte elektrische bestelauto en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

G 3102

Lichte waterstofbestelauto

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bestelauto die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N1, en

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een brandstofcel en al dan niet een accupakket,

 • b. bestaande uit: een lichte waterstofbestelauto en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 125.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

G 3103

Zware elektrische bestelauto

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bestelauto die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N2, en

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een zware elektrische bestelauto en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

G 3104

Zware waterstofbestelauto

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bestelauto die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N2, en

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een brandstofcel en al dan niet een accupakket,

 • b. bestaande uit: een zware waterstofbestelauto en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 125.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

D 3105

Elektrisch aangedreven taxi

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen met een voertuig:

  • waarvoor in het kentekenregister de vermelding ‘taxi’ is opgenomen, niet zijnde een taxi voor rolstoelvervoer of met 9 zitplaatsen, en

  • dat is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven taxi en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 40.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen F 3109 en F 3116 voor waterstofpersonenauto's en elektrische of waterstofvrachtwagens. Zie bedrijfsmiddel E 3110 voor elektrische voertuigen niet zijnde taxi’s. Zie bedrijfsmiddel G 3720 voor oplaadpunten voor eigen gebruik. Zie bedrijfsmiddel G 3106 voor elektrische taxi’s met 9 zitplaatsen of voor rolstoelvervoer.

G 3106

Elektrisch aangedreven taxi met 9 zitplaatsen of voor rolstoelvervoer

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen met een voertuig:

  • waarvoor in het kentekenregister de vermelding ‘taxi’ is opgenomen,

  • dat is voorzien van 9 zitplaatsen of een inrichting voor het vervoer van rolstoelgebruikers in hun rolstoel die voldoet aan de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR), en

  • dat is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven taxi en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen F 3109 en F 3116 voor waterstofpersonenauto's en elektrische of waterstofvrachtwagens. Zie bedrijfsmiddel E 3110 voor elektrische voertuigen niet zijnde taxi’s. Zie bedrijfsmiddel G 3720 voor oplaadpunten voor eigen gebruik. Zie bedrijfsmiddel D 3105 voor elektrische taxi’s.

F 3108

Elektrische bus

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen met een bus, die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie M2 of M3, en

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een elektrische bus en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 300.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 3109

Waterstofpersonenauto

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen met een uitsluitend elektrisch aangedreven personenauto, niet zijnde een taxi voor rolstoelvervoer of met 9 zitplaatsen, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een brandstofcel en al dan niet een accupakket,

 • b. bestaande uit: een waterstofpersonenauto en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Op www.rvo.nl/miavamil onder ‘Positieve lijsten’ staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

E 3110

Elektrisch aangedreven voertuig

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen of goederen op land in de open lucht met een voertuig, niet zijnde een fiets, bromfiets, snorfiets, quad, gehandicaptenvoertuig, brandstofcel aangedreven voertuig, bestelauto, vrachtwagen, bus, tram, metro of mobiel werktuig, dat:

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door accupakket dat geen lood bevat, en

  • een actieradius heeft van ten minste 50 kilometer op een vol accupakket indien het een niet gekentekend voertuig betreft,

 • b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven voertuig en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 40.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen F 3109 en F 3116 voor waterstofpersonenauto's en elektrische of waterstofvrachtwagens. Zie bedrijfsmiddel D 3105 voor elektrisch aangedreven taxi's. Zie bedrijfsmiddel G 3720 voor oplaadpunten voor eigen gebruik.

Op www.rvo.nl/miavamil onder ‘Positieve lijsten’ staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

G 3111

Elektrisch aangedreven voertuig met zonnepanelen

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen met een elektrisch aangedreven personenauto die is voorzien van in het voertuig geïntegreerde zonnepanelen, en waarbij:

  • de voor de aandrijving benodigde energie wordt opgeslagen in een accupakket dat geen lood bevat, en

  • de zonnepanelen een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek,

 • b. bestaande uit: een uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig, een vast aan het voertuig verbonden zonnepaneel en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen F 3109 en F 3116 voor waterstofpersonenauto's en elektrische of waterstofvrachtwagens. Zie bedrijfsmiddel E 3110 voor overige elektrische auto’s. Zie bedrijfsmiddel G 3720 voor oplaadpalen voor eigen gebruik.

Op www.rvo.nl/miavamil onder ‘Positieve lijsten’ staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

F 3112

Waterstoftaxi met 9 zitplaatsen of voor rolstoelvervoer

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen met een voertuig:

  • waarvoor in het kentekenregister de vermelding ‘taxi’ is opgenomen,

  • dat is voorzien van 9 zitplaatsen of een inrichting voor het vervoer van rolstoelgebruikers in hun rolstoel die voldoet aan de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR), en

  • dat is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een brandstofcel en al dan niet een accupakket,

 • b. bestaande uit: een waterstoftaxi en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 125.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 3113

Plug-in-hybridebakwagenchassis, trekker of bus

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen met een plug-in-hybride bus, bakwagenchassis of trekker, die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N2, N3, M2 of M3, niet zijnde een bus voor een lijndienst, en

  • is voorzien van een combinatie van één of meerdere elektromotoren, een elektrische aandrijving en een verbrandingsmotor voor de aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde elektrische energie wordt opgeslagen in een accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een bus, bestelauto, bakwagenchassis of trekker.

F 3115

Waterstofbus

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen met een bus, die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie M2 of M3, en

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een brandstofcelsysteem en al dan niet een accupakket,

 • b. bestaande uit: een waterstofbus en al dan niet een oplaadstation.

F 3116

Elektrische of waterstofvrachtwagen

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of trekker, die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, en

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door:

   • 1. een accupakket dat geen lood bevat, of

   • 2. een brandstofcelsysteem en al dan niet een accupakket.

 • b. bestaande uit: een elektrische of waterstofbakwagenchassis of -trekker en al dan niet een oplaadstation of voor de elektrische aandrijving noodzakelijke aanpassingen aan de opbouw.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 3191 voor voertuigen met een halogeenvrije transportkoeling.

E 3117

LNG-bakwagenchassis of -trekker

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of een trekker, die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, en

  • af-fabriek aangedreven wordt door een LNG-motor, waarbij onder LNG ook bio-LNG wordt verstaan,

 • b. bestaande uit: een LNG-bakwagenchassis of trekker.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 3191 voor voertuigen met een duurzame transportkoeling.

B 3118

Elektrische brom- of snorfiets

 • a. bestemd voor: het vervoer over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open lucht met een elektrisch aangedreven brom- of snorfiets,

 • b. bestaande uit: een elektrische brom- of snorfiets en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Onder een elektrische bromfiets wordt ook een speed pedelec verstaan.

F 3119

Elektrische bakfiets of fietstaxi

 • a. bestemd voor: het bedrijfsmatig vervoeren van personen of goederen over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open lucht met een bakfiets of fietstaxi voorzien van elektrische trapondersteuning, waarbij de aanschaf per bakfiets of fietstaxi ten minste € 3.000 bedraagt,

 • b. bestaande uit: een elektrische bakfiets of fietstaxi en al dan niet de volgende onderdelen: wisselaccu(’s) en oplaadstation.

A 3120

Loodvrij accupakket voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen

 • a. bestemd voor: het met een in het voertuig ingebouwd accupakket dat geen lood bevat voorzien in de energiebehoefte van:

  • 1. een gebruikt voertuig als bedoeld in de bedrijfsmiddelen G 3101, G 3102, G 3103, G 3104, D 3105, G 3106, F 3108, E 3110, G 3111, A 3113 of F 3116,

  • 2. een gebruikt gekoeld voertuig als bedoeld in bedrijfsmiddel A 3191,

  • 3. een gebruikt mobiel werktuig als bedoeld in de bedrijfsmiddelen F 3413, B 3415, F 3416 of F 3417, of

  • 4. een gebruikte elektrische of hybride trein als bedoeld in bedrijfsmiddel F 3510,

 • b. bestaande uit: een accupakket en al dan niet een snellaadsysteem.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 30.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 3160

NOx-reductiesysteem voor een voertuig (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het reduceren van de NOx-emissie en al dan niet de emissie van andere schadelijke componenten van een Euro 4, 5, IV of V bestelauto, vrachtauto of bus met een retrofit SCR-systeem, waarbij:

  • het voertuig voor de aandrijving is voorzien van een dieselmotor en behoort tot de voertuigcategorie N1, N2, N3, M1, M2 of M3, en

  • de NOx-emissie de grenswaarden van Euro 6 of VI niet overschrijdt, wat wordt aangetoond met een emissiemeting,

 • b. bestaande uit: een retrofit SCR-systeem en al dan niet een NOx-monitoringsysteem.

E 3170

Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck)

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of een trekker, die niet is voorzien van een aardgasmotor of elektromotor, en die behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3,

  • met een aandrijfgeluid van ten hoogste 71 dB(A), en

  • waarvoor een QuietTRUCK-certificaat van Piek-Keur is afgegeven,

 • b. bestaande uit: een bakwagenchassis of trekker.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 22.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Met bovengenoemde geluidseis komt niet iedere Quiet Truck in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Het advies is om voorafgaand aan de melding te controleren of het aandrijfgeluid voldoende laag is.

Zie de bedrijfsmiddelen F 3116 en E 3117 voor elektrische of waterstofvrachtwagens en LNG-bakwagenchassis of -trekkers.

F 3190

CO2- of N2-vulstation voor transportkoeling

 • a. bestemd voor: het afleveren van vloeibare CO2 of stikstof als koelmiddel van cryogene koelinstallaties van eigen vrachtwagens of vaartuigen voor transport van goederen, ter beperking van luchtzijdige emissies en geluidhinder,

 • b. bestaande uit: een afleverkast of -zuil, een pomp, een bufferopslag en een kaartlezer.

Toelichting: Installaties voor het vullen van stationaire installaties met CO2 of stikstof voldoen niet aan de omschrijving van bedrijfsmiddel F 3190.

A 3191

Voertuig met halogeenvrije transportkoeling

 • a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen met een aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarbij de goederen worden gekoeld door een gesloten koelsysteem dat:

  • uitsluitend werkt op basis van een natuurlijk (halogeenvrij) koudemiddel,

  • niet wordt aangedreven door een uitsluitend daarvoor bestemde dieselmotor, en

  • van energie wordt voorzien door middel van een lithiumaccu,

 • b. bestaande uit: een gekoelde aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 16.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen G 3101 tot en met G 3104 voor elektrische of waterstofbestelauto's. Zie de bedrijfsmiddelen F 3116, E 3117 en E 3170 voor een bakwagenchassis of een trekker.

F 3192

Transportcontainer met niet-cryogene CO2-koelinstallatie

 • a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen in een (zee)container over water of de openbare weg, waarbij de goederen worden gekoeld door een gesloten koelsysteem dat:

  • uitsluitend werkt op basis van R744 (CO2) als koudemiddel, en

  • wordt aangedreven door een elektromotor met een accupakket voor opslag van energie,

 • b. bestaande uit: een gekoelde transportcontainer en al dan niet ombouwkosten van een gekoelde transportcontainer op basis van halogeenhoudende koudemiddelen naar een transportcontainer met een koelinstallatie zoals hierboven omschreven.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 20.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 3193

Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem

 • a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen in een aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarvan het volledige laadvolume wordt gekoeld met een gesloten koelsysteem dat werkt met een koudemiddel met een GWP (Global Warming Potential) van ten hoogste 2.500, en waarbij:

  • het koelsysteem hermetisch gesloten en gelabeld is conform de Verordening (EU) Nr. 517/2014 van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 (PbEU 2014, L 150),

  • de koelinstallatie niet wordt aangedreven door een uitsluitend daarvoor bestemde dieselmotor, en

  • de aanhanger, bakwagen of oplegger voldoet aan de eisen van Piek, wat wordt aangetoond met een Piekcertificaat afgegeven door Stichting Piek-keur (het verminderen van piekniveaus tijdens het laden en lossen in de gebouwde omgeving door een aanhanger, bakwagen, bestelwagen of oplegger, waarbij het geluidsdrukniveau LpA (7,5m) van de opbouw inclusief koelinstallatie ten hoogste 60 dB(A) bedraagt, gemeten volgens de ‘Meetmethode voor piekgeluiden bij laden en lossen’),

 • b. bestaande uit: een gekoelde aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 16.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen F 3116, E 3117 en E 3170 voor een bakwagenchassis of een trekker.

E 3194

Transporttrailer met halogeenvrije koelinstallatie

 • a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen in een transporttrailer, waarbij de goederen worden gekoeld door een gesloten koelsysteem dat:

  • uitsluitend werkt op basis van een natuurlijk (halogeenvrij) koudemiddel, en

  • wordt aangedreven door:

   • 1. een elektromotor met een accupakket voor de opslag van energie,

   • 2. de vrachtwagenmotor,

   • 3. een CNG- of LNG-verbrandingsmotor al dan niet met generator, of

   • 4. een dieselmotor die ten minste voldoet aan fase IV zoals opgenomen onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: een op basis van een halogeenvrij koudemiddel gekoelde transporttrailer.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 20.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

A 3195

Transporttrailer met gecombineerd cryogeen en gesloten koelsysteem

 • a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen over de openbare weg met aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarbij het koelen en vriezen wordt gerealiseerd met een cryogene koeling in combinatie met een gesloten koelsysteem met koudemiddel en dampcompressie waarbij:

  • de energie die vrijkomt uit het cryogene deel van de koelinstallatie tevens wordt benut voor de autonome aandrijving een van het gesloten koelsysteem middels een elektromotor, en

  • in het gesloten systeem een koudemiddel wordt gebruikt met een GWP (Global Warming Potential) van ten hoogste 2.500,

 • b. bestaande uit: een gekoelde aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger met een gecombineerd cryogeen en gesloten koelsysteem.

Installaties voor vervoermiddelen en werktuigen

G 3260

Gesloten roetfilter voor een koelmotor, dieselmotor of mobiel werktuig (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verwijderen van roetdeeltjes uit de uitlaatgassen van een bestaande koelmotor voor gekoeld wegtransport, vast opgestelde dieselmotor of een mobiel werktuig door deze te voorzien van een roetfilter:

  • met een verwijderingsrendement van ten minste 90%,

  • dat niet is voorzien van een bypass-voorziening, en

  • dat voldoet aan de eisen van TRGS 554 of staat op de roetfilterlijst van VERT (Verminderung der Emissionen von Real-Dieselmotoren im Tunnelbau) of BAFU (Bundesambt für Umwelt) of typegoedkeuringslijst van de RDW (de Dienst Wegverkeer),

 • b. bestaande uit: een gesloten roetfilter.

Toelichting: De roetfilterlijsten van VERT en BAFU zijn te vinden op www.vert-certification.eu en https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/fachinformationen/partikelfilterliste.html.

Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

A 3261

NOx-reductiesysteem voor een mobiel werktuig (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het reduceren van de NOx-emissie en al dan niet de emissie van andere schadelijke componenten van een bestaand mobiel werktuig, waarbij:

  • de mobiele machine voor de aandrijving is voorzien van een fase I, II, IIIA of IIIB dieselmotor, en

  • de NOx-emissie de grenswaarden van fase IV of V niet overschrijdt, wat wordt aangetoond met een emissiemeting,

 • b. bestaande uit: een NOx-reductiesysteem en al dan niet de kosten voor de uitgevoerde emissiemeting.

Scheepvaart

F 3300

Voorspeller van scheepsbewegingen

 • a. bestemd voor: het langer en vaker kunnen doorwerken op een vaartuig dat onder Nederlandse vlag vaart, door gebruik te maken van een voorspeller van scheepsbewegingen, die op basis van analyse van weer-, radar- of satellietgegevens de bewegingen van het schip vooruit voorspelt,

 • b. bestaande uit: hardware en software die nodig is om met golfvoorspelling te kunnen werken.

A 3310

Loodvrij accupakket voor vaartuigen

 • a. bestemd voor: het voorzien in de energiebehoefte van een vaartuig met een modulaire of in het vaartuig ingebouwd accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een accupakket.

A 3311

Waterstof brandstofvoorziening voor schepen

 • a. bestemd voor: het voorzien in de energiebehoefte van een vaartuig met een modulaire of in het vaartuig ingebouwde eenheid voor de opslag en conversie van in vloeistof of zout opgeslagen waterstof,

 • b. bestaande uit: een opslagtank voor waterstof in vloeistof of zout, en al dan niet een brandstofcel en katalysator.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 3310 voor een loodvrij accupakket voor vaartuigen.

B 3320

Duurzame aandrijving voor een vaartuig

 • a. bestemd voor: de voortstuwing van een vaartuig, niet zijnde een vissersschip, dat vaart op binnenwateren of het Nederlandse deel van de Noordzee, voor het verrichten van werkzaamheden, het bestrijden van calamiteiten of voor het vervoer van personen of goederen, met een installatie waarin uitsluitend één of meerdere van de volgende motoren of systemen worden toegepast:

  • 1. een motor die voldoet aan Euro VI, waarbij de emissiegrenswaarde waaraan wordt voldaan is opgenomen in Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 en richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG (PbEU 2009, 188), of

  • 2. een hybride systeem voor voorstuwing en de overige vermogensbehoefte met een aardgasmotor, waarbij één of meer verbrandingsmotoren en één of meer elektromotoren samen worden ingezet,

 • b. bestaande uit: één of meerdere motoren of een hybride aandrijving.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 3321 voor brandstofcelsystemen, hybride- of gasmotoren voor een vaartuig.

Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.

F 3321

Zeer duurzame motor voor een vaartuig

 • a. bestemd voor: de energievoorziening of voortstuwing van een vaartuig, niet zijnde een visserijschip, door een hoofdmotor die bestaat uit:

  • 1. een aardgasmotor, waarbij de methaanslip van een toegepaste gasmotor ten hoogste 4,0 gram per kilowattuur bedraagt, wat wordt aangetoond door een relevant meetrapport opgesteld door een erkend en onafhankelijk meetinstituut,

  • 2. een brandstofcelsysteem, of

  • 3. een combinatie van 1 of 2,

 • b. bestaande uit: al dan niet de volgende onderdelen: een in het vaartuig ingebouwde aardgasmotor, een gastank, een brandstofcel en een oplaadstation.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 3120 voor een loodvrij accupakket voor een vaartuig.

Onder aardgas wordt ook biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt verstaan.

Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.

F 3322

Elektrische scheepsaandrijving

 • a. bestemd voor: het aandrijven van een onder Nederlandse vlag varend schip, dat niet is voorzien van een verbrandingsmotor en niet bestemd is voor het vervoeren van passagiers, waarbij de stroomvoorziening voldoet aan de eisen bedoeld onder a. van bedrijfsmiddel A 3310 of A 3311,

 • b. bestaande uit: een elektrische aandrijflijn en al dan niet een stroomvoorziening.

A 3325

Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor

 • a. bestemd voor: het automatisch op basis van het zwavelgehalte in de brandstof en de specifieke samenstelling van de smeerolie, uitvoeren van smeerolie-deelverversingen in een scheepsmotor op een schip dat onder Nederlandse vlag vaart,

 • b. bestaande uit: een smeerolie-deelverversingseenheid.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 25.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

B 3330

Duurzame romp van een binnenvaartschip

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over binnenwateren of het bestrijden van calamiteiten op binnenwateren, met een schip waarvan de romp voldoet aan onderstaande criteria:

  • de romp van het schip bestaat uit kunststof of is voorzien van een milieuvriendelijk antifoulingsysteem als bedoeld in bedrijfsmiddel F 3332,

  • als het schip is voorzien van ankers en kluizen, zijn deze zodanig geplaatst, dat schade bij een aanvaring wordt voorkomen,

  • de romp van het schip heeft een beschermingssysteem tegen corrosie dat geen offeranodes bevat, zoals opgedrukte stroom, als een beschermingssysteem tegen corrosie wordt gebruikt, en

  • indien een buikdenning wordt toegepast, dit een kunststof of stalen buikdenning is, en

waarbij de eigenaar van het schip met meetrapporten of certificaten aantoont dat aan de vereiste specificaties wordt voldaan,

 • b. bestaande uit: een romp van een binnenvaartschip en al dan niet de volgende onderdelen: een beschermingssysteem tegen corrosie en een buikdenning.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 500.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 3332

Antifoulingsysteem voor een scheepshuid

 • a. bestemd voor: het beschermen van de scheepshuid tegen corrosie en aangroei met een verfsysteem of een folie, dat biocidevrij, kopervrij, teervrij en niet zelfslijpend is, en waarbij de aangebrachte antifouling gegarandeerd gedurende ten minste 7 jaar niet hoeft te worden vervangen,

 • b. bestaande uit: een coating van de scheepshuid.

Toelichting: Op www.rvo.nl/miavamil onder ‘Positieve lijsten’ staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

B 3340

Waterzuiveringsinstallatie voor een vaartuig

 • a. bestemd voor: het zuiveren en al dan niet recyclen van aan boord van een vaartuig ontstaan huishoudelijk (of hiermee vergelijkbaar) afvalwater met een vast opgestelde afvalwaterzuiveringsinstallatie die het water op een biologische wijze zuivert,

 • b. bestaande uit: een waterzuiveringsinstallatie, een opslagtank en al dan niet een recyclingsysteem.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

F 3360

NOx-reductiesysteem voor een schip

 • a. bestemd voor: het verwijderen van NOx uit de afgassen van:

  • 1. een binnenvaartschip, door het uitrusten van de dieselmotoren met een NOx-reductiesysteem, waardoor de NOx-uitstoot niet meer bedraagt dan 2 gram per kilowattuur voor nieuwe motoren of 3 gram per kilowattuur voor bestaande motoren, wat wordt aangetoond met een NOx-meetrapport en de NOx-metingen uitgevoerd zijn conform ISO 8178, of

  • 2. een zeeschip dat vaart op het Nederlandse deel van de Noordzee, waarbij de NOx-emissie van de scheepsmotor met nageschakelde NOx-reducerende techniek, voldoet aan IMO TIER III, conform MARPOL Annex VI,

 • b. bestaande uit: een NOx-reductiesysteem.

Toelichting: Dieselmotoren op een binnenvaartschip die onder bedrijfsmiddel F 3360 in aanmerking kunnen komen zijn voortstuwingsmotoren, boegschroeven, aggregaten en (beladings)pompen.

Roetfilters kunnen geplaatst worden in combinatie met SCR-katalysatoren (retrofitinstallaties) zoals genoemd in bedrijfsmiddel F 3360. Roetfilters voor een binnenvaartschip kunnen worden gemeld onder bedrijfsmiddel A 3361.

Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.

A 3361

Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip

 • a. bestemd voor: het verwijderen van roetdeeltjes uit de rookgassen van een binnenvaartschip, al dan niet in combinatie met andere schadelijke luchtverontreinigingen, met een gesloten roetfilter dat voldoet aan de eisen van TRGS 554 of dat staat op de roetfilterlijst van VERT (Verminderung der Emissionen von Real-Dieselmotoren im Tunnelbau) of BAFU (Bundesambt für Umwelt), en dat voorzien is van een:

  • 1. actief regeneratiesysteem, of

  • 2. passief regeneratiesysteem in combinatie met een SCR-katalysator,

 • b. bestaande uit: een gesloten roetfilter en een actief regeneratiesysteem of een passief regeneratiesysteem met een SCR-katalysator.

Toelichting: Roetfilters kunnen geplaatst worden in combinatie met SCR-katalysatoren (retrofitinstallaties) zoals genoemd in bedrijfsmiddel F 3360. De roetfilterlijsten van VERT en BAFU zijn te vinden op www.vert-certification.eu en www.bafu.admin.ch.

Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.

F 3365

Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers

 • a. bestemd voor: het ontgassen van transportcontainers door afzuiging van lucht gevolgd door behandeling van de afgezogen lucht, ter voorkoming van emissie van ontsmettingsgassen of andere luchtverontreinigende stoffen naar de buitenlucht,

 • b. bestaande uit: een afzuiginstallatie, een filterinstallatie en al dan niet gasnabehandelingsapparatuur, met uitzondering van gasdetectieapparatuur.

F 3366

Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks

 • a. bestemd voor: het ontgassen van scheepstanks voor het vervoer van vluchtige koolwaterstoffen of brandstoffen, waarbij de afgevangen gassen worden gereinigd en de afgescheiden koolwaterstoffen nuttig worden toegepast of worden vernietigd,

 • b. bestaande uit: een ontgassingsinstallatie en een luchtreinigingsinstallatie.

Toelichting: Onder dit bedrijfsmiddel valt ook een ontgassingsinstallatie aan boord van een schip of op een ponton.

Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

G 3390

Walstroomaansluiting aan boord van een schip

 • a. bestemd voor: het gebruik maken van aangeboden walstroom aan boord van een schip, niet zijnde een pleziervaartuig, dat is voorzien van een eigen aandrijving en bestemd is voor het vervoer van personen of goederen,

 • b. bestaande uit: aansluitpunt(en), aanpassing van het elektrische systeem aan boord en een verlengkabel om een verbinding tussen het schip en de walstroomkast te kunnen maken, met uitzondering van eventuele zonnepanelen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 7.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek. Deze aftopping geldt niet voor walstroomaansluitingen aan boord van zeegaande schepen.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.

G 3391

Walstroominstallatie op de kade

 • a. bestemd voor: het leveren van walstroom aan eigen schepen, niet zijnde pleziervaartuigen, zodat de eigen generatoren niet gebruikt worden als de schepen aan de kade liggen,

 • b. bestaande uit: een walstroomkast met één of meerdere aansluitpunten en al dan niet de volgende onderdelen: een registratiesysteem en een omvormer.

Mobiele werktuigen

F 3413

Elektrisch aangedreven mobiel werktuig

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht met een mobiel werktuig, niet zijnde een schaarhoogwerker, verreiker, vorkheftruck of zelfrijdend mobiel werktuig, dat:

  • af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurders(zit)plaats, en

  • uitsluitend elektrisch wordt aangedreven, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een netspanningskabel of brandstofcel,

 • b. bestaande uit: een mobiel werktuig en al dan niet de volgende onderdelen: een vast aan het werktuig verbonden zonnepaneel, een netspanningskabel, een oplaadstation en een wisselaccupakket.

Toelichting: Onder een zelfrijdend mobiel werktuig wordt een mobiel werktuig verstaan dat werkzaamheden kan verrichten zonder bestuurder. Onder een vorkheftruck wordt geen meeneemheftruck verstaan. Een mobiel werktuig met een vaste bestuurders(zit)plaats is bijvoorbeeld een dozer, graafmachine, laadschop, landbouwmachine, landbouwtrekker of bosbouwtrekker.

A 3414

Elektrisch aangedreven mobiel werktuig op netspanning

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht met een mobiel werktuig, niet zijnde een zelfrijdend mobiel werktuig, dat:

  • af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurders(zit)plaats, en

  • uitsluitend elektrisch wordt aangedreven, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een netspanningskabel,

 • b. bestaande uit: een mobiel werktuig en al dan niet een vast aan het werktuig verbonden zonnepaneel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 250.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Onder een zelfrijdend mobiel werktuig wordt een mobiel werktuig verstaan dat werkzaamheden kan verrichten zonder bestuurder. Een mobiel werktuig met een vaste bestuurders(zit)plaats is bijvoorbeeld een dozer, graafmachine, laadschop, landbouwmachine, landbouwtrekker of bosbouwtrekker.

B 3415

Hybride aangedreven mobiel werktuig

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht met een mobiel werktuig, niet zijnde een zelfrijdend mobiel werktuig, dat:

  • af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurders(zit)plaats, en

  • voor de aandrijving is voorzien van één of meerdere elektromotoren in combinatie met een verbrandingsmotor, waarbij de emissies van de verbrandingsmotor de grenswaarden van fase IV of V niet overschrijden, zoals opgenomen onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage en de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door:

   • 1. een accupakket dat geen lood bevat,

   • 2. een condensator, of

   • 3. een netspanningskabel,

 • b. bestaande uit: een mobiel werktuig en al dan niet de volgende onderdelen: een oplaadstation en een wisselaccupakket.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 150.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Onder een zelfrijdend mobiel werktuig wordt een mobiel werktuig verstaan dat werkzaamheden kan verrichten zonder bestuurder. Een mobiel werktuig met een vaste bestuurders(zit)plaats is bijvoorbeeld een dozer, graafmachine, laadschop, landbouwmachine, landbouwtrekker of bosbouwtrekker.

F 3416

Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht met een vorkheftruck die af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurderszitplaats en gesloten cabine, waarbij deze vorkheftruck:

  • een hefcapaciteit heeft van ten minste 5 ton, en

  • voor de aandrijving is voorzien van uitsluitend één of meerdere elektromotoren, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving uitsluitend wordt geleverd door een:

   • 1. accupakket dat geen lood bevat, of

   • 2. brandstofcel, al dan niet in combinatie met een accupakket,

 • b. bestaande uit: een elektrische vorkheftruck en al dan niet een oplaadstation en een wisselaccupakket.

F 3417

Elektrische verreiker

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden met een verreiker die uitsluitend elektrisch wordt aangedreven, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een netspanningskabel of brandstofcel,

 • b. bestaande uit: een elektrische verreiker en al dan niet de volgende onderdelen: een netspanningskabel, een oplaadstation en een wisselaccupakket.

B 3460

Stofarme veeg(zuig)machine

 • a. bestemd voor: het verrichten van reinigingswerkzaamheden in de open lucht met een niet-zelfrijdende veeg(zuig)machine, die is voorzien van een vuilcontainer van ten minste 2.000 liter en een ontstoffingsinstallatie waardoor de uitgeblazen lucht van fijnstof wordt ontdaan waardoor de continue stofemissie niet meer bedraagt dan 5 milligram per nominaal kubieke meter gemeten conform UNI EN 13284-1 en het verwijderingsrendement ten minste 90% voor PM2,5 en ten minste 97% voor PM10 bedraagt gemeten conform US-EPA Testmethode 201A,

 • b. bestaande uit: een veeg(zuig)machine en al dan niet een oplaadstation.

Toelichting: Onder een zelfrijdend voertuig wordt een voertuig verstaan dat werkzaamheden kan verrichten zonder bestuurder.

Vervoer over het spoor

F 3510

Hybride, elektrische of waterstoflocomotief (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de luchtzijdige emissies van een bestaande diesellocomotief door de bestaande aandrijving aan te passen en de locomotief te voorzien van een accupakket voor de opslag van aandrijvingsenergie en al dan niet een brandstofcel, waarbij:

  • de locomotief in staat is om volledig elektrisch te rijden op trajecten zonderbovenleiding,

  • remenergie wordt teruggewonnen en opgeslagen in het accupakket, en

  • het accupakket kan worden bijgeladen op trajecten met bovenleiding,

 • b. bestaande uit: een accupakket, aanpassingen aan de bestaande aandrijving, een systeem voor het terugwinnen van remenergie en al dan niet een brandstofcel of oplaadsysteem.

Luchtvervoer

B 3610

Elektrisch lesvliegtuig

 • a. bestemd voor: het leren vliegen met een vliegtuig dat is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een elektrisch lesvliegtuig.

Distributie van alternatieve brandstoffen

F 3710

Waterstofafleverstation voor voer- of vaartuigen

 • a. bestemd voor: het afleveren van waterstof als motorbrandstof voor uitsluitend eigen voer- of vaartuigen,

 • b. bestaande uit: een afleverpunt en al dan niet de volgende onderdelen: compressoren, een bufferopslag en een lokale waterstofzuiveringseenheid.

G 3720

Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen

 • a. bestemd voor: het elektrisch laden en al dan niet ontladen van accu’s van uitsluitend eigen bestelauto's, personenauto's, motorfietsen, brom- of snorfietsen of vaartuigen waarbij het oplaadpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein,

 • b. bestaande uit: een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een stekkerherkenningssysteem, en met uitzondering van zonnepanelen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 3721 voor oplaadpunten voor zware elektrische voertuigen.

F 3721

Oplaadpunt voor zware elektrische voertuigen

 • a. bestemd voor: het elektrisch laden van accu’s van uitsluitend eigen voertuigen behorende tot de Europese voertuigcategorie M2, M3, N2 of N3, die zijn voorzien van een geheel of gedeeltelijk elektrische hoofdaandrijving,

 • b. bestaande uit: een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een stekkerherkenningssysteem, en met uitzondering van zonnepanelen.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel G 3720 voor oplaadpunten voor elektrische vaar- en voertuigen.

F 3722

Oplaadpunt voor vliegtuigen

 • a. bestemd voor: het elektrisch laden van accu’s van uitsluitend eigen vliegtuigen die zijn voorzien van een geheel of gedeeltelijk elektrische hoofdaandrijving,

 • b. bestaande uit: een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een stekkerherkenningssysteem, en met uitzondering van zonnepanelen.

B 3730

Afleverstation voor hoge blend biobrandstof

 • a. bestemd voor: het afleveren van hoge blend biobrandstof als motorbrandstof voor eigen voertuigen, waarbij:

  • uitsluitend één of meerdere van de volgende brandstoffen worden afgeleverd: B30, B100, E85, ED95, biomethanol, hernieuwbare DME, PPO of brandstof die ten minste 30% HVO bevat, en

  • het afleverstation is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein,

 • b. bestaande uit: een afleverzuil en een bufferopslag voor biobrandstof.

G 3740

Aardgasvulpunt voor vrachtwagens

 • a. bestemd voor: het afleveren van aardgas als motorbrandstof voor eigen voertuigen die behoren tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, door een installatie die, voor zover van toepassing, voldoet aan de eisen gesteld in de PGS 25: 2009 of de PGS 33-1: 2013 en waarbij:

  • het aardgasvulpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein, en

  • onder aardgas ook wordt verstaan: CNG, LNG en biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt,

 • b. bestaande uit: een aardgasvulpunt.

Toelichting: PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Informatie over PGS is beschikbaar op de website www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

G 3741

Aardgasvulpunt voor vaartuigen

 • a. bestemd voor: het afleveren van aardgas als motorbrandstof voor eigen vaartuigen door een installatie die, voor zover van toepassing, voldoet aan de eisen gesteld in de PGS 33-2: 2014 en waarbij onder aardgas ook wordt verstaan: CNG, LNG en biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt,

 • b. bestaande uit: een al dan niet drijvend aardgasvulpunt.

Toelichting: PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Informatie over PGS is beschikbaar op de website www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Klimaat en lucht

CO2-uitstoot, overige broeikasgassen, zure depositie, fijnstof, smog, vluchtige organische stoffen (VOS), overige luchtverontreiniging, geur

CO2-uitstoot

F 4100

Productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO2

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 4101

Apparatuur voor het afscheiden van CO2 voor nuttige toepassing

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 4102

Apparatuur voor het transport van CO2 voor nuttige toepassing

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 4103

Apparatuur voor het binden van CO2

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 4109

Reformer voor waterstofproductie uit een hernieuwbare bron

 • a. bestemd voor: het in de chemische industrie produceren van waterstof voor industriële- of vervoerstoepassingen door middel van reforming, waarbij de waterstof gemaakt wordt uit biogas of biobrandstof,

 • b. bestaande uit: een reformer-reactor, een waterstofzuiveringseenheid en al dan niet katalysatoren en voorbehandelingsapparatuur voor de inkomende gasstromen, met uitzondering van voorzieningen voor het afscheiden, terugwinnen en transporteren van CO2 voor permanente opslag.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 5.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Voorbeelden van reforming zijn stoomreforming, autothermal reforming (ATR) of partial oxidation (POX) reforming.

Zie bedrijfsmiddel 270301 van de energie-investeringsaftrek voor het afscheiden, terugwinnen en transporteren van CO2 uit de afgassen voor permanente opslag.

A 4110

Reformer voor waterstofproductie

 • a. bestemd voor: het in de chemische industrie produceren van waterstof voor industriële- of vervoerstoepassingen door middel van reforming, waarbij de waterstof gemaakt wordt uit aardgas, raffinagegas of andere afgassen of restbronnen, waarbij de vrijkomende CO2 nuttig wordt toegepast of permanent wordt opgeslagen,

 • b. bestaande uit: een reformer-reactor, een waterstofzuiveringseenheid en al dan niet katalysatoren en voorbehandelingsapparatuur voor de inkomende gasstromen, met uitzondering van voorzieningen voor het afscheiden, terugwinnen en transporteren van CO2 voor permanente opslag.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 5.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Voorbeelden van reforming zijn stoomreforming, autothermal reforming (ATR) of partial oxidation (POX) reforming.

Zie bedrijfsmiddel F 4101 voor het afscheiden en terugwinnen van CO2 uit afgassen voor nuttige toepassing. Zie bedrijfsmiddel 270301 van de energie-investeringsaftrek voor het afscheiden, terugwinnen en transporteren van CO2 uit de afgassen voor permanente opslag.

F 4111

Apparatuur voor elektrificatie van processen in de chemische industrie

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

A 4115

Lithiumaccu of brandstofcel voor stroomvoorziening van gereedschap

 • a. bestemd voor: het met een lithiumaccu en al dan niet een brandstofcel van stroom voorzien van professioneel gereedschap dat in een gangbare situatie is voorzien van een verbrandingsmotor,

 • b. bestaande uit: een lithiumaccu en al dan niet een brandstofcel en (snel)laadsysteem.

Toelichting: Voor bedrijfsmiddelen geldt een minimum meldingsbedrag van € 2.500. Bij bijvoorbeeld een prijs van € 500 per accu worden ten minste 5 accu’s tegelijk aangeschaft en gemeld.

F 4120

Oxyfuel-verbrandingsinstallatie met CO2-terugwinning

 • a. bestemd voor: het verbranden van brandstoffen met zuivere zuurstof, met uitzondering van toepassingen in de be- en verwerking van metalen, metaalverbindingen en glas, waarbij de ontstane CO2 wordt afscheiden en teruggewonnen,

 • b. bestaande uit: (aanpassingen aan) een verbrandingsinstallatie en al dan niet een gasscheidingsinstallatie voor het maken van zuivere zuurstof, apparatuur voor het afscheiden en terugwinnen van CO2, met uitzondering van voorzieningen voor het afscheiden, terugwinnen en transporteren van CO2 voor permanente opslag.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 4101 voor apparatuur voor het enkel afscheiden en terugwinnen van CO2. Zie bedrijfsmiddel 270301 van de energie-investeringsaftrek voor het afscheiden, terugwinnen en transporteren van CO2 uit de afgassen voor permanente opslag.

A 4140

CO2-emissiearme waterzuiveringsinstallatie voor stikstofverwijdering (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de emissie van CO2 van een bestaande waterzuiveringsinstallatie door het vervangen van een conventionele nitrificatie-/denitrificatie-installatie door een bioreactor met korrelslib, waarbij ammonium in een enkele processtap wordt omgezet in stikstofgas en er geen nitraat wordt gevormd,

 • b. bestaande uit: een bioreactor, een (lamellen)afscheider, een chemicaliëndosering, een compressor, een beluchtingsinstallatie, een menger, een koolstofbrondosering en al dan niet een warmtewisselaar, met uitzondering van de volgende onderdelen: voorzuiveringstechnieken en voorzieningen voor het beschermen van apparatuur tegen weersinvloeden.

Overige broeikasgassen

F 4200

Apparatuur voor emissiereductie van overige broeikasgassen

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 4209

Vacuüm hoog- of middenspanningsschakelsysteem (aanpassing bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het vervangen van een SF6-houdend schakelsysteem voor het doorschakelen van hoog- of middenspanning met een schakelsysteem dat geen SF6 bevat, maar geïsoleerd is door een vacuüm, waarbij:

  • het vervangen van het SF6-houdend schakelsysteem wordt uitgevoerd door een wettelijk gecertificeerd monteur, en

  • wordt aangetoond dat het SF6 is opgevangen en milieuverantwoord wordt verwerkt,

 • b. bestaande uit: vervanging van een vacuüm last- of vermogensschakelaar.

A 4210

Hoog- of middenspanningsschakelsysteem of gasgeïsoleerde leiding met een laag GWP isolatiegas

 • a. bestemd voor: het doorschakelen of transporteren van hoog- of middenspanning met een schakelsysteem of gasgeïsoleerde leiding dat geen SF6 bevat, maar geïsoleerd is met een isolatiegas met een Global Warming Potential (GWP) van minder dan 500 CO2-equivalenten, waarbij:

  • dit in geval van het vervangen van een SF6-houdend schakelsysteem, wordt uitgevoerd door een wettelijk gecertificeerd monteur, en

  • wordt aangetoond dat het SF6 is opgevangen en milieuverantwoord wordt verwerkt,

 • b. bestaande uit: (vervanging van) een schakelsysteem of gasgeïsoleerde leiding met isolatiegas.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.500.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 4220

Methaanemissiereducerende techniek voor een stationaire gasmotor (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de emissie van methaan via de rookgassen van een al in gebruik zijnde stationair opgestelde gasmotor met een thermisch vermogen van ten minste 2,5 megawatt, waarbij de emissie van het totaal aan koolwaterstoffen, berekend als C, ten hoogste 400 milligram per normaal kubieke meter bij 15% O2 bedraagt, aangetoond met een emissierapportage conform het Activiteitenbesluit milieubeheer,

 • b. bestaande uit: motorzijdige aanpassing van een bestaande gasmotor of nageschakelde technieken of een waterstofdoseerinstallatie.

F 4230

Gesloten plasmareinigingssysteem op basis van fluorgas (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het met fluorgas (F2) in een gesloten systeem reinigen van proceskamers in de elektronica-industrie, zoals gebruikt bij het produceren van halfgeleiders of zonnecellen, ter vervanging van een bestaand reinigingsproces op basis van NF₃, SF6, C2F₆ of een ander fluoridehoudend gas,

 • b. bestaande uit: een gesloten plasmareinigingssysteem met een fluorgasgenerator.

Zure depositie

B 4301

Automatisch brandstofinvoersysteem of buffervat voor bestaande ketels of kachels

 • a. bestemd voor:

  • 1. het automatisch van houtpellets voorzien van een bestaande ketel of kachel, of

  • 2. het in een buffervat opslaan van warm water voor een bestaande ketel met een thermisch vermogen van minder dan 1 megawatt,

 • b. bestaande uit: een automatisch brandstofinvoersysteem of een buffervat.

F 4305

NOx-emissiereducerende techniek

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 4306

Apparatuur voor natte NOx-verwijdering

 • a. bestemd voor: het uit rookgassen verwijderen van NOx en al dan niet andere componenten door de rookgassen te leiden door een waterbad of gaswasser met water als scrubbervloeistof,

 • b. bestaande uit: natte wasser of waterbad en al dan niet de volgende onderdelen: een loogdosering, oxidatiesysteem op basis van uv, ozon of chemische omzetting of een combinatie hiervan, warmteterugwinningssysteem, apparatuur voor waterzuivering al dan niet met hergebruik van het water.

B 4309

Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 20 mg NOx/Nm3

 • a. bestemd voor: het verwarmen van water met een ketel met een geïntegreerde brander, waarbij de rookgassen niet meer dan 20 milligram NOx per normaal kubieke meter bij 3% O2 bevatten, aangetoond met een emissierapportage van NOx-metingen aan eenzelfde installatie, uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium of een SCIOS scope 6 gecertificeerd bedrijf conform het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarbij geen correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een ketel met een geïntegreerde brander.

Toelichting: Een emissiemeting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU normen NEN-EN 14792 voor NOx, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O2) of gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is.

Op www.rvo.nl/miavamil onder ‘Positieve lijsten’ staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

E 4310

Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 30 mg NOx/Nm3

 • a. bestemd voor: het verwarmen van water met een ketel met een geïntegreerde brander, waarbij de rookgassen niet meer dan 30 milligram NOx per normaal kubieke meter bij 3% O2 bevatten, aangetoond met een emissierapportage van NOx-metingen aan eenzelfde installatie, uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium of een SCIOS scope 6 gecertificeerd bedrijf conform het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarbij geen correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een ketel met een geïntegreerde brander.

Toelichting: Een emissiemeting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU normen NEN-EN 14792 voor NOx, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O2) of gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is.

Op www.rvo.nl/miavamil onder ‘Positieve lijsten’ staat een lijst met merken en typen waarvan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft vastgesteld dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

B 4311

Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander ≤ 40 mg NOx/Nm3

 • a. bestemd voor: het verwarmen van water of het produceren van lagedrukstoom met een druk van ten hoogste 5 bar en een temperatuur van hoogste 110°C, met een combinatie van een ketel en een voorzetbrander, waarbij de rookgassen niet meer dan 40 milligram NOx per normaal kubieke meter bij 3% O2 bevatten, aangetoond met een emissierapportage conform het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarbij geen correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een voorzetbrander en een ketel.

Toelichting: Een emissiemeting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU normen NEN-EN 14792 voor NOx, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O2) of gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is.

B 4312

Verwarmingsketel met low-NOx-brander voor stoom of thermische olie ≤ 60 mg NOx/Nm3

 • a. bestemd voor: het produceren van hogedrukstoom met een druk van ten minste 5 bar of het verwarmen van thermische olie met een combinatie van een ketel en een brander, waarbij de rookgassen niet meer dan 60 milligram NOx per normaal kubieke meter bij 3% O2 bevatten, aangetoond met emissierapportage conform het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarbij geen correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een brander en een ketel.

Toelichting: Een emissiemeting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU normen NEN-EN 14792 voor NOx, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O2) of gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is.

A 4315

Selectieve (katalytische) reductie-installatie (SCR of SNCR) (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het omzetten van NOx uit afgassen van een bestaande stookinstallatie door injectie van ureum of ammoniak, al dan niet in combinatie met een katalysator, waardoor de NOx-emissie van de stookinstallatie, gemeten volgens de Activiteitenregeling milieubeheer, ten minste 30% lager is dan de wettelijk eis in het Activiteitenbesluit milieubeheer of voorgeschreven door het bevoegd gezag, en waarbij de stookinstallatie:

  • een ketel, zuigermotor, gasturbine- of motor met een thermisch vermogen van meer dan 400 kilowatt en minder dan 50 megawatt betreft, en

  • niet is bestemd voor de glastuinbouw,

 • b. bestaande uit: een reductie-installatie met een ammoniak- of ureuminjectiesysteem en al dan niet een katalysator, een stoffilter en een warmteterugwinningsinstallatie.

Toelichting: Een emissiemeting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU-normen NEN-EN 14792 voor NOx, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O2) of gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is. Voor de berekening van de uitworp van rookgas door een stookinstallatie wordt de massaconcentratie van stikstofoxiden (NOx) in het rookgas herleid op rookgas met een volumegehalte aan zuurstof van:

 • a. 15 procent, indien het een dieselmotor, gasmotor of gasturbine betreft;

 • b. 6 procent, indien het een stookinstallatie met vaste brandstof (biomassa) betreft;

 • c. 3 procent, in alle andere gevallen (zoals bij aardgas en brandstof in vloeibare vorm).

Zie bedrijfsmiddel F 3360 voor een NOx-reductiesysteem op een schip.

F 4320

Gaswasser voor een aluminiumsmelterij

 • a. bestemd voor: het ontzwavelen van afgassen van een aluminiumsmelterij door het oplossen van de verontreinigende stoffen in een vloeistof,

 • b. bestaande uit: een gaswasser.

F 4325

(Biologische) ontzwavelingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het al dan niet biologisch reinigen van met zwavel verontreinigde gassen door een ontzwavelingsinstallatie met een zwavelverwijderingsrendement van ten minste 95%, waarbij:

  • elementair zwavel of zwavelverbindingen worden afgescheiden en nuttig worden toegepast, en

  • in geval van chemisch reinigen sprake is van recirculatie van hulpstoffen in het reinigingsproces,

 • b. bestaande uit: een ontzwavelingsinstallatie en al dan niet een wasvloeistofbehandelingssysteem, met uitzondering van apparatuur voor de productie of nuttige toepassing van zwavel of zwavelverbindingen.

Fijnstof

F 4410

Apparatuur voor het voorkomen van ontstaan van stof (aanpassen bestaande situatie)

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

B 4416

Platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar voor indirect halogeenvrij koelen, drogen of verwarmen in de chemische of voedingsmiddelenindustrie

 • a. bestemd voor: het indirect koelen, drogen of verwarmen van vrij stromende vaste stoffen in de chemische of voedingsmiddelenindustrie, waardoor het ontstaan van stof, al dan niet in combinatie met andere gasvormige verontreinigingen, wordt voorkomen of geminimaliseerd, en waarbij:

  • koelen, drogen of verwarmen met lucht voor de betreffende situatie gangbaar is,

  • het energiegebruik niet hoger is dan bij toepassing van een directe koel-, droog- of verwarmingstechniek, en

  • in geval van koelen uitsluitend halogeenvrije koelmiddelen worden gebruikt,

 • b. bestaande uit: een platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar, met uitzondering van apparatuur voor het indirect koelen, drogen of verwarmen van vloeistoffen.

Toelichting: Bij een indirect systeem komen het medium en het te koelen, te drogen of te verwarmen product niet met elkaar in contact. Voorbeelden van vrij stromende vaste stoffen zijn poeders en korrels zoals suiker, zout, zaden, diervoerder en kunstmest.

B 4417

Rookgenerator voor voedselbewerking

 • a. bestemd voor: het bewerken of garen van voedingswaren met rookcondensaat, waarbij het rookcondensaat verneveld wordt in de rookkamer,

 • b. bestaande uit: een rookgenerator.

F 4420

Apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 4421

Apparatuur voor optische stofdetectie en -registratie

 • a. bestemd voor: het monitoren van de stofemissie door het continu optisch online detecteren, registreren en terugrekenen van stofemissies tot bedrijfsemissies rondom op- en overslagen, met als doel de stofemissie te minimaliseren,

 • b. bestaande uit: stofdetectieapparatuur op basis van een optische techniek en registratieapparatuur.

D 4422

Gesloten beladingssysteem

 • a. bestemd voor: het met een sluitkegel, een opblaasbare band of een stofrok verminderen van stofemissies bij het laden of lossen van vrachtwagens of schepen, waarbij de verbinding op onderdruk wordt gehouden en de uittredende lucht wordt gefilterd,

 • b. bestaande uit: een beladingsbalg met een sluitkegel, een opblaasbare band of een stofrok, een filteraansluiting of een geïntegreerd stoffilter en al dan niet een ventilator.

A 4485

Stofafscheider

 • a. bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes uit een afgas of luchtstroom met een vast opgestelde stofafscheider, waarbij:

  • de restemissie die geforceerd naar de buitenlucht wordt afgevoerd ten hoogste 2 milligram stof per normaal kubieke meter bedraagt,

  • de gefilterde lucht niet wordt gerecirculeerd, en

  • de afgas of luchtstroom niet afkomstig is van een crematorium, kantoorgebouw of gebouw waarin aan landbouw gerelateerde activiteiten plaatsvinden,

 • b. bestaande uit: een stofafscheider en al dan niet een ventilator en apparatuur die benodigd is om de condities van de te reinigen gassen aan te passen voor stofafscheiding.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

A 4486

Filterinstallatie voor hout- en pelletstook

 • a. bestemd voor: het met een vast opgesteld filter verwijderen van stofdeeltjes uit een rookgas afkomstig van een hout- of houtpelletgestookte ketel, kachel of oven met een thermisch vermogen van minder dan 1 megawatt,

 • b. bestaande uit: een filterinstallatie en al dan niet een ventilator.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

A 4487

Filtrerende stofafscheider voor stofbron met emissiegrenswaarde ≥ 10 mg/Nm3

 • a. bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes uit een afgas met een vast opgestelde filtrerende stofafscheider met een poreus filtermedium, waarbij:

  • de wettelijk geldende emissiegrenswaarde ten minste 10 milligram stof per normaal kubieke meter bedraagt,

  • de restemissie die geforceerd naar de buitenlucht wordt afgevoerd ten hoogste 5 milligram stof per normaal kubieke meter bedraagt, en

  • de emissiegrenswaarde en restemissie worden uitgedrukt conform de Activiteitenregeling milieubeheer,

 • b. bestaande uit: een filtrerende stofafscheider.

Vluchtige organische stoffen (VOS)

F 4520

Dubbele mechanische asafdichting of hermetisch gesloten magnetische koppeling

 • a. bestemd voor: het verminderen of voorkomen van lek- en verdampingsverliezen van vluchtige organische stoffen of andere milieuschadelijk gassen langs roterende assen van machines, door:

  • 1. een dubbele mechanische afdichting die voldoet aan ISO 21049:2004, categorie 3, arrangement 3, of

  • 2. een hermetisch gesloten magnetische koppeling,

 • b. bestaande uit: een dubbele mechanische asafdichting of magnetische koppeling.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

D 4531

Reinigings- of ontvettingsinstallatie op basis van CO2

 • a. bestemd voor: het ontvetten en reinigen van metalen (half-)producten met superkritisch CO2,

 • b. bestaande uit: een ontvettings- en reinigingsinstallatie.

A 4550

Druktorens voor waterloze offset

 • a. bestemd voor: het bedrukken van materiaal zoals papier, karton, textiel of kunststof door een offsetdrukmachine die waterloze inkten verbruikt,

 • b. bestaande uit: druktorens en al dan niet een droogeenheid en een terugdraaivoorziening ter voorkoming van uitval.

A 4551

Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen

 • a. bestemd voor: het in twee opeenvolgende processtappen verwijderen van inkt en het strippen van zeefdruksjablonen in een gesloten systeem zonder gebruik te maken van vluchtige organische reinigingsmiddelen,

 • b. bestaande uit: een inktverwijderingseenheid, een stripeenheid en een rondpompsysteem, met uitzondering van apparatuur voor het reinigen van persrollen.

F 4570

Textielreinigingssysteem met CO2

 • a. bestemd voor: het reinigen van textiel met CO2,

 • b. bestaande uit: een reinigingsinstallatie, een toevoereenheid, een mengsysteem, een pomp en een opslagsysteem voor CO2.

G 4571

Natreinigingssysteem

 • a. bestemd voor: het reinigen van bovenkleding, voorzien van een reinigingsetiket met het symbool voor professionele natreiniging normaal proces, professionele natreiniging mild proces of professionele natreiniging zacht proces (conform ISO 3758), door een nat proces op basis van water in plaats van perchloorethyleen, waarbij de gereinigde bovenkleding wordt gedroogd met een droogsysteem op basis van een warmtepomp,

 • b. bestaande uit: een reinigingsmachine, een droogsysteem en al dan niet een vormdroger.

E 4572

Gesloten textielreinigingsmachine van de 6e generatie met halogeenvrije oplosmiddelen

 • a. bestemd voor: het reinigen van niet-natwasbaar textiel in een gesloten textielreinigingsmachine,

  • die in één cyclus textiel reinigt en droogt,

  • die reinigt met niet-toxische, halogeenvrije oplosmiddelen van klasse A III met een vlampunt boven 55°C en die lichter zijn dan water,

  • die voorzien is van een droogsysteem op basis van een warmtepomp,

  • waarbij het droog- en destillatiesysteem zijn voorzien van waterbesparende ventielen,

  • waarin het oplosmiddel wordt teruggewonnen in een emissievrij destillatiesysteem, en

  • waarbij de bestaande reinigingsmachine wordt vervangen en verwijderd,

 • b. bestaande uit: een computergestuurde textielreinigingsmachine, een droogsysteem op basis van een warmtepomp, elektronische droogcontrole, een waterafscheider, een overvulbeveiliging van het destillatie- en residuvat, een emissievrij vul- en uitruimsysteem.

D 4580

Thermische oxidator voor afgassen

 • a. bestemd voor: het thermisch oxideren van afgassen of vluchtige organische stoffen, waarbij:

  • de NOx-emissie tijdens autotherme verbranding niet meer bedraagt dan 10 milligram per nominaal kubieke meter (bij 11% O2),

  • het netto energiegebruik niet meer bedraagt dan 75 kilojoule per nominaal kubieke meter afgas, en

  • in geval van een regeneratieve thermische oxidatie de piekemissie, die kan optreden bij het omschakelen van de keramische bedden of ander warmte bufferend medium, tot een minimum wordt beperkt door toepassing van een systeem met ten minste drie verbrandingskamers,

 • b. bestaande uit: een thermische oxidator.

B 4581

Biologisch luchtfilter voor vluchtige organische stoffen

 • a. bestemd voor: de microbiologische afbraak van vluchtige organische stoffen uit afgassen,

 • b. bestaande uit: een bak of vat met biomassa, een ventilator en al dan niet de volgende onderdelen: een filterbevochtigingsinstallatie, een afgasbevochtigingsinstallatie, een demister en een afgassenkoelinstallatie.

F 4583

Vlamloze thermische oxidator voor afgassen met energieterugwinning

 • a. bestemd voor: het thermisch oxideren van verbrandingsgassen, rookgassen, stortgassen of vluchtige organische stoffen (VOS) met behulp een reactor voorzien van een warmtebufferend medium waarbij:

  • de NOx-emissie ten hoogste 5 milligram per nominaal kubieke meter bij 11% O2 bedraagt, en

  • sprake is van netto energiewinst,

 • b. bestaande uit: een vlamloze thermische oxidator en al dan niet de volgende onderdelen: een compressor en een warmtewisselaar, met uitzondering van turbine en generator.

Overige luchtverontreiniging

F 4600

Apparatuur voor reductie van styreenemissie (aanpassen bestaande situatie)

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

A 4680

Koude oxidatie-installatie voor luchtreiniging

 • a. bestemd voor: het (al dan niet katalytisch) niet-thermisch oxideren van geurstoffen, VOS of pathogenen in naar buiten te blazen luchtstromen in de industrie of horeca door koud plasma of ionisatie, waarbij de verontreinigingen worden omgezet in onschadelijke stoffen of uiteenvallen in hun elementaire componenten,

 • b. bestaande uit: een reactorkamer met plasmaplaten (plasmaomzetter) of ionisator (op basis van hoogspanning) en al dan niet de volgende onderdelen: een katalysator, een voorfilterinstallatie voor het koude oxidatieproces en een nageschakelde restradicalenabsorber of -vernietiger.

E 4681

Ozon- en uv-oxidatie-installatie voor luchtreiniging

 • a. bestemd voor: het oxideren van pathogenen, geur- of koolwaterstoffen in naar buiten te blazen luchtstromen afkomstig van horeca of voedingsmiddelenindustrie, waarbij gebruik gemaakt wordt van een gaswasser met opgelost ozon in combinatie met uv-bestraling en geen gebruik wordt gemaakt van chemicaliën,

 • b. bestaande uit: een ozongenerator en uv-lampen, een wastoren, een waterrecyclesysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een katalysator en een restozonabsorber of -vernietiger.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 4680 voor apparatuur voor de reiniging van lucht door koud plasma of ionisatie. Zie bedrijfsmiddel A 2690 voor ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw.

A 4682

Apparatuur voor het verwijderen van zwavelhoudende geuremissies

 • a. bestemd voor: het in een gesloten systeem in een kalkhoudende waterige oplossing condenseren van zwavelhoudende dampen en de daarmee samenhangende geurstoffen afkomstig van een industrieel proces, waarbij de geurstoffen worden gebonden en geuremissie naar buiten wordt voorkomen,

 • b. bestaande uit: apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de geurstoffen te verwijderen en al dan niet een waterbehandelingssysteem.

E 4685

Biologische afgaswasser

 • a. bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen, niet afkomstig uit afval- of slibverbrandingsinstallaties of stallen, door een biologische gaswasinstallatie, waarbij er geen sprake is van het opwaarderen van gas, zoals biogas of stortgas, tot een hoogwaardiger brandstof,

 • b. bestaande uit: biomassa, een tank en al dan niet de volgende onderdelen; een ventilator, een druppelvanger, een chemicaliëndoseerinstallatie en een wasvloeistofbehandelingssysteem.

Toelichting: Bedrijfsmiddel E 4685 is enkel bestemd voor de behandeling van afgassen en niet voor de productie van gassen. Onder opwaarderen tot een brandstof wordt verstaan zowel het verhogen van de energie-inhoud als het reinigen van de (af)gassen.

Ruimtegebruik

Ecologische systemen, biodiversiteit, oppervlaktewater, grondwater, bodem, gevaarlijke stoffen, externe veiligheid

Ecosystemen en biodiversiteit

F 5100

Voorzieningen voor het versterken van biodiversiteit

 • a. bestemd voor: het versterken van gebiedseigen biodiversiteitsfactoren in het landelijk gebied door het aanbrengen of aanpassen van landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken of apparatuur, al dan niet in combinatie met waterretentie of natuurlijke speelelementen voor kinderen, waarbij geldt dat:

  • toegepast hout voldoet aan de eisen zoals opgenomen punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • de gebiedseigen biodiversiteitsfactoren zijn bepaald op basis van een ecologisch rapport door een relevante onderzoeks- of adviesorganisatie,

  • het niet de aanleg van een teeltvrije zone betreft zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit Milieubeheer, en

  • het niet een investering betreft die als randvoorwaarde wordt gesteld vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid,

 • b. bestaande uit: landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken of apparatuur die technisch noodzakelijk zijn voor versterking van gebiedseigen biodiversiteit en al dan niet natuurlijke speelelementen, met uitzondering van geprefabriceerde speelelementen en andere in de Milieulijst genoemde bedrijfsmiddelen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Landschapselementen kunnen bijvoorbeeld veedrinkpoelen, houtwallen, hagen en bomen of een natuurzuil zijn. Informatie over gebiedseigen elementen is onder andere beschikbaar op de websites www.spade.nl, www.landschapsbeheer.nl en www.nederlandscultuurlandschap.nl.

Voor landschapsinrichting kan ook gebruik gemaakt worden van de maatlat BREEAM-NL Gebied (www.breeam.nl/gebied/breeam_gebied).

Investeringen in het kader van de Green Deal ‘Levende Duurzame Buitenruimtes’ kunnen op grond van dit bedrijfsmiddel gemeld worden. Informatie over de Green Deal is beschikbaar op de website www.nlgreenlabel.nl/homepage/nlgreenlabel.

F 5101

Voorzieningen voor het verbeteren van de leefomstandigheden van insecten

 • a. bestemd voor: het uitbreiden van voedselaanbod en nestgelegenheid voor bijen en andere insecten in het landelijk gebied door het aanbrengen of aanpassen van landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken of permanente voorzieningen, al dan niet in combinatie met waterretentie of broed- of overwintergelegenheid voor vogels en vleermuizen, waarbij geldt dat:

  • toegepast nieuw hout gecertificeerd dient te zijn door middel van een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee is goedgekeurd,

  • de genomen maatregelen ten behoeve van insecten gebaseerd zijn op adviezen van relevante onderzoeks- of adviesorganisaties,

  • het niet de aanleg van een teeltvrije zone betreft zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit Milieubeheer, en

  • het niet een investering betreft die als randvoorwaarde wordt gesteld vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid,

 • b. bestaande uit: landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken of voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor het verbeteren van leefomstandigheden van insecten, met uitzondering van andere in de Milieulijst genoemde bedrijfsmiddelcodes op grond waarvan een investering in aanmerking komt voor investeringsaftrek of willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Landschapselementen of voorzieningen voor insecten zijn bijvoorbeeld bijenhotels, houtwallen, windhagen, bloeiende bomen en op insecten afgestemde erf- of terreinbeplanting.

Informatie over insectvriendelijke landschapselementen en voorzieningen is beschikbaar op de websites www.vlinderstichting.nl, www.nederlandzoemt.nl, www.2B-connect.eu en www.food4bees.nl.

Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar op de website www.keurhout.nl.

Investeringen in het kader van de Nationale Bijenstrategie kunnen op grond van dit bedrijfsmiddel gemeld worden.

F 5120

Visgeleidingssysteem

 • a. bestemd voor:

  • 1. het voorkomen van beschadiging of sterfte van vissen bij de inname van koel- of proceswater, of

  • 2. het opheffen van bestaande kunstmatige barrières zoals veroorzaakt door stuwen en waterkrachtcentrales bij de migratie van vis,

 • b. bestaande uit: een vistrap, een visgeleidingssysteem of een visbypass-systeem.

F 5121

Zwerfafvalvangsysteem op het water

 • a. bestemd voor: het verwijderen van het in het oppervlaktewater aanwezige plastic afval met een verzamelvoorziening of -installatie op binnenwateren of het Nederlands Continentaal Plat (NCP), waarbij de hoeveelheid verwijderd plastic zwerfafval toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie en het verzamelde materiaal wordt verwerkt,

 • b. bestaande uit: een zwerfafvalvangsysteem en al dan niet een monitoringssysteem en een sorteerinstallatie.

Toelichting: Dit is een onderdeel van het Kunststof Ketenakkoord.

F 5125

Onderwatergeluidsschadebeperkende apparatuur

 • a. bestemd voor: het in real-time voorkomen van gedragsverstoring of gehoorschade bij zeezoogdieren door het monitoren van de aanwezigheid van zeezoogdieren, het meten van door de mens veroorzaakt onderwatergeluid en het op basis hiervan nemen van geluidbeperkende maatregelen,

 • b. bestaande uit: een onderwatergeluidmonitoringssysteem, een zeezoogdiermonitoringssysteem en geluidbeperkende voorzieningen.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel is onderdeel van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

F 5129

Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen

 • a. bestemd voor: het voorkomen en verminderen van letsel door:

  • 1. het verjagen en al dan niet monitoren van vogels en vleermuizen bij windmolens, waarbij plaatsing en uitvoering van de apparatuur plaatsvindt in samenwerking met een relevante en erkende onderzoeksorganisatie, of

  • 2. het verjagen van vogels door middel van laserlicht,

 • b. bestaande uit: verjagingsapparatuur en al dan niet de volgende onderdelen: monitoringsapparatuur en aanpassingen aan de windmolen.

F 5140

Biodiversiteitversterkende voorzieningen voor het aquatisch milieu

 • a. bestemd voor: het in of op een waterlichaam (inclusief de Nederlandse kustwateren) versterken van gebiedseigen biodiversiteitsfactoren, al dan niet in combinatie met kust- of oeverbescherming, door landschapselementen, zoals natuurvriendelijke oevers, nestvlotjes en wilgenbossen of bouwkundige of civieltechnische werken, zoals kunstriffen, hangende structuren of hard substraat, waarbij:

  • het bepalen van de gebiedseigen biodiversiteitsfactoren in lijn is met adviezen van relevante beheerplannen of gebaseerd is op een ecologisch rapport door een relevante onderzoeks- of adviesorganisatie, en

  • schade door eigen activiteiten wordt verminderd of voorkomen,

 • b. bestaande uit: landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken, die aantoonbaar bijdragen aan de gebiedseigen aquatische biodiversiteit, met uitzondering van drijvende zonnepanelen en apparatuur of installaties bestemd voor kweek of productie.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Voor een waterlichaam wordt de definitie uit de Kaderrichtlijn water gehanteerd: een ‘onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een overgangswater of een strook kustwater’.

Relevante beheerplannen zijn beschikbaar op de website www.rwsnatura2000.nl. Informatie over het versterken van aquatische biodiversiteit, eventueel in combinatie met kust- of oeverbescherming, is onder andere beschikbaar op de websites www.buildingwithnatureindestad.nl, http://natuurvriendelijkeoevers.stowa.nl/ of in het rapport ‘Bouwen met Noordzee-natuur. Uitwerking Gebiedsagenda Noordzee 2050’ van Wageningen Marine Research (http://edepot.wur.nl/411288).

F 5145

Natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving

 • a. bestemd voor: het in de gebouwde omgeving, door apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken versterken van gebiedseigen biodiversiteitsfactoren, al dan niet in combinatie met het verminderen van stedelijke warmte-eiland effecten, en al dan niet voorzien van natuurlijke speelelementen, een natuurzwemvijver en begroeiing voor kinderen om buitenspelen te stimuleren, waarbij:

  • toegepast hout voldoet aan de eisen zoals opgenomen punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • het bepalen van de gebiedseigen biodiversiteitsfactoren gebaseerd is op een ecologisch rapport door een relevante onderzoeks- of adviesorganisatie, en

  • schade door eigen activiteiten wordt verminderd of voorkomen,

 • b. bestaande uit: apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken die technisch noodzakelijk zijn voor versterking van de gebiedseigen biodiversiteit en al dan niet de volgende onderdelen: natuurlijke speelelementen en een natuurzwemvijver, met uitzondering van de volgende onderdelen: geprefabriceerde speelelementen, investeringen in woningen en andere in de Milieulijst genoemde bedrijfsmiddelen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Voor maatregelen in de gebouwde omgeving kan men gebruik maken van de informatie van de vogelbescherming (www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/stad_en_dorp/stadsvogels) en van het biodiversiteitsportaal (www.biodiversiteit.nl).

Bodem en grondwater

B 5311

Transformator met plantaardige olie

 • a. bestemd voor: het omzetten van hoogspanning naar laagspanning door een transformator die is geïsoleerd met uitsluitend plantaardige olie,

 • b. bestaande uit: een transformator.

F 5320

Grondwatersaneringssysteem met nuttig gebruik van saneringswater

 • a. bestemd voor: het saneren van verontreinigd grondwater in de zin van de Wet bodembescherming, waarbij het grondwater gezuiverd en nuttig gebruikt wordt:

  • 1. voor een andere toepassing in de ondergrond,

  • 2. als proceswater, of

  • 3. als oppervlaktewater, waarbij aantoonbaar sprake is van het verbeteren van het waterkwantiteitsbeheer of de natuurkwaliteit,

 • b. bestaande uit: onttrekkings- en infiltratiefilters, leidingwerk, een pomp, een zuiveringswerk voor het grondwater en al dan niet de volgende onderdelen: een warmtewisselaar en een elektronische monitorings- en regeleenheid, met uitzondering van investeringen in gangbare pump-and-treat-techniek.

Toelichting: Voorbeelden van nuttige toepassingen in de ondergrond zijn het tegengaan van verdroging (natuurbeheer of -herstel) of van grondwateroverlast door het stopzetten van industriële bronnen of elke andere combinatie van meerdere gebruiksfuncties waarvan het verbeteren van de grondwaterkwaliteit er één is.

B 5321

Grondwaterbeheerssysteem met nuttig gebruik van saneringswater

 • a. bestemd voor: het aantoonbaar geohydrologisch beheersen van de vlek van verontreinigd grondwater, in de zin van de Wet bodembescherming, waarbij het verontreinigd grondwater nuttig wordt gebruikt voor een andere toepassing in de ondergrond,

 • b. bestaande uit: onttrekkings- en infiltratiefilters, leidingwerk, een pomp en al dan niet de volgende onderdelen: een warmtewisselaar en een elektronische monitorings- en regeleenheid, met uitzondering van investeringen in gangbare pump-and-treat-techniek.

Toelichting: Een voorbeeld van nuttig gebruik van verontreinigd grondwater is het gebruik in een WKO.

A 5331

Apparatuur voor bodem- of grondwatersanering voor een ernstige verontreiniging op een niet-spoedlocatie

 • a. bestemd voor: het saneren van bodem- of grondwaterverontreiniging op een locatie, die niet is aangemerkt als spoedlocatie en waarbij,

  • er sprake is van ernstige verontreiniging,

  • de verontreiniging is veroorzaakt vóór 1987, en

  • blijkt dat aan bovengestelde eisen wordt voldaan uit een beschikking van het bevoegd gezag of uit een rapportage opgesteld door een daartoe erkende instelling op basis van het Besluit bodemkwaliteit,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het saneren van bodem- of waterverontreiniging en al dan niet een monitorings- en regeleenheid.

F 5345

Apparatuur voor het karakteriseren en monitoren van verontreinigde locaties

 • a. bestemd voor: het bemonsteren en analyseren van grondwaterkwaliteit of -kwantiteit met niet-conventionele bemonsterings- en analyseapparatuur ten behoeve van gebiedsgericht grondwaterbeheer in de zin van de Wet bodembescherming,

 • b. bestaande uit: monstername- en meetapparatuur.

Toelichting: Voorbeelden van parameters, die gemeten kunnen worden, zijn bodemgesteldheid, verontreinigingsvracht en -flux met bijvoorbeeld 'passive samplers' of bacterie-aanwezigheid. Ook het visueel maken van deze data komt in aanmerking onder dit bedrijfsmiddel. Een ander voorbeeld van een niet-conventionele techniek is het online en continu meten van de pH. De conventionele manier van het meten van de zuurgraad is door een eenmalige meting in een peilbuis.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer staat in paragraaf 3b, artikel 55, lid c tot en met i van de Wet bodembescherming beschreven.

Gevaarlijke stoffen

A 5405

Apparatuur voor lokale productie van gevaarlijke stoffen (aanpassing bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van het risico op ongevallen in Nederland bij transport of opslag van gevaarlijke stoffen, door het op eigen locatie gaan produceren van gevaarlijke stoffen, waarbij:

  • in de bestaande situatie de gevaarlijke stof over een afstand van meer dan 10 kilometer wordt getransporteerd over weg of spoor,

  • dit transport volledig wordt beëindigd,

  • de gevaarlijke stof als grondstof dient voor één of meer kernprocessen,

  • niet meer wordt geproduceerd dan voor het kernproces noodzakelijk is, en

  • de gevaarlijke stof opgenomen is bijlage 1, deel 1 en 2 van de richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waarnaar verwezen wordt vanuit het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) en waarbij de hoeveelheid van de gevaarlijke stof op eigen locatie de drempelwaarde genoemd in kolom 2 van deel 1 of 2 overschrijdt,

 • b. bestaande uit: lokale productie-installatie van gevaarlijke stoffen en al dan niet: transportleidingen naar het kernproces of kernprocessen tot ten hoogste 10 kilometer.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 10.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 5406

Apparatuur voor continue productie van gevaarlijke stoffen (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van het risico op ongevallen in Nederland bij grootschalige opslag van gevaarlijke stoffen door het continu in plaats van batchgewijs produceren van die gevaarlijke stoffen, waarbij:

  • het volume van de opslag met ten minste 80% wordt gereduceerd,

  • de gevaarlijke stof als grondstof dient voor één of meer kernprocessen, en

  • de gevaarlijke stof opgenomen is bijlage 1, deel 1 en 2 van de richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waarnaar verwezen wordt vanuit het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) en waarbij de hoeveelheid van de gevaarlijke stof op eigen locatie de drempelwaarde genoemd in kolom 2 van deel 1 of 2 overschrijdt,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor continue productie van gevaarlijke stoffen en al dan niet transportleidingen naar het kernproces tot maximaal 10 kilometer.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 10.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 5410

Gasdetectieapparatuur bij grote opslagen van toxische gassen

 • a. bestemd voor: het met ten minste twee sensoren vroegtijdig detecteren van lekken bij opslagen van toxische gassen, zoals ammoniak of chloor, groter dan 5 normaal kubieke meter, met activering van een systeem dat het ontsnappen van de gassen tegengaat of met automatische doormelding naar een alarmcentrale,

 • b. bestaande uit: early warning gasdetectieapparatuur en al dan niet de volgende onderdelen: apparatuur voor doormelding naar een alarmcentrale en een noodopslagtank die geen deel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

F 5411

Branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen tot 10 ton

 • a. bestemd voor: het vroegtijdig detecteren van brand in chemicaliënopslagruimten met een opslagcapaciteit van minder dan 10 ton, met activering van een blussysteem of met automatische doormelding naar een alarmcentrale, voor zover het systeem niet vanuit een brandconcept noodzakelijk is,

 • b. bestaande uit: detectieapparatuur en al dan niet de volgende onderdelen: een automatisch brandblussysteem en apparatuur voor doormelding naar een alarmcentrale.

Toelichting: Branddetectiesystemen bij vuurwerkopslagen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Vuurwerkopslagen worden niet aangemerkt als chemicaliënopslagen.

Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

F 5412

Lichtschuimblusinstallatie voor chemicaliënopslagen

 • a. bestemd voor: het bij brand vol schuimen van de opslagruimte bij installaties,

 • b. bestaande uit: lichtschuimgeneratoren.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage. Van wettelijke verplichtingen is bijvoorbeeld sprake wanneer voldoen aan beschermingsniveau 1 op grond van PGS 15:2005 verplicht is.

PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Informatie over PGS is beschikbaar op de website www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

A 5415

Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen

 • a. bestemd voor: het verminderen van het risico van een zwaar ongeval door het omschakelen van bestaand transport van gevaarlijke stoffen over weg of spoor naar transport per binnenvaartschip,

 • b. bestaande uit: laad- en losvoorzieningen en al dan niet kadefaciliteiten die technisch noodzakelijk zijn om vervoer via een binnenvaartschip mogelijk te maken.

A 5416

Tweede omhulling voor een proces- of verladingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het voorkomen van het in de buitenlucht komen van incidentele emissies van toxische gassen uit een chemische procesinstallatie of een verladingsinstallatie met een uitsluitend daartoe bestemde constructie die in overeenstemming is met de eisen betreffende arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding, wat blijkt uit een verklaring opgesteld door een onafhankelijke deskundige dan wel het bevoegde gezag,

 • b. bestaande uit: een constructie die als een tweede omhulling de proces- of verladingsinstallatie omsluit zodanig dat er geen toxisch gas naar buiten kan treden, met uitzondering van de gasopvang- en neutralisatie-installatie.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

F 5420

Verwijderingsinstallatie voor cadmium uit kunstmest

 • a. bestemd voor: het verwijderen van cadmium uit kunstmest tijdens of na de productie, zodat de geproduceerde kunstmest in totaal minder dan 40 milligram cadmium per kilogram fosfaat bevat, wat wordt aangetoond door een meetrapport van een onafhankelijk meetinstituut of laboratorium,

 • b. bestaande uit: een cadmiumverwijderingsinstallatie.

Gebouwde omgeving

DuBo, gebouwen, bedrijfsterreinen, bouwmaterialen, installaties, civiele voorzieningen

DuBo

G 6100

Circulair utiliteitsgebouw zonder industriefunctie

 • a. bestemd voor: het creëren van circulaire materiaalketens door het realiseren van een circulair utiliteitsgebouw(deel), niet zijnde een gebouw(deel) met woon- of industriefunctie, stal, kas of datacenter, dat voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. er wordt een berekening van de milieuprestatie overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019 of later, waaruit blijkt dat;

   • a. de milieuprestatie ten hoogste € 0,5 per m2 per jaar is,

   • b. de verhouding module D/module A kleiner is dan -0,75, of de verhouding van module D/MPG-score groter is dan 0,75 bij van een positieve waarde van module D,

  • 3. er is een beveiligd webbased materialenpaspoort beschikbaar met ten minste de volgende onderdelen: alle elementen en componenten van het gebouw, inzicht in toxiciteit van materialen en demontabiliteit (losmaakbaarheid),

  • 4. bovenstaande wordt aangetoond door een ontwerpassessment dat binnen drie maanden na meldingsdatum is gevalideerd door een assessor van een door de regeling erkende maatlatmethodiek,

  • 5. opleverresultaten van het project worden aangeleverd in de vorm van een assessmentrapport dat binnen 1 jaar na oplevering en binnen 4 jaar na validatie van het ontwerpassessment gevalideerd is door een onafhankelijke assessor, anders dan de assessor van het ontwerpassessment, en

  • 6. de melder gaat ermee akkoord dat de ontwerp- en opleverassessments voor kennisdeling en analysedoeleinden openbaar worden gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

 • b. bestaande uit: onderzoekskosten voor het opnemen van in het gebouw toegepaste materialen in de Nationale Milieudatabase op categorie 1 niveau en een circulair utiliteitsgebouw(deel), met uitzondering van de volgende onderdelen: duurzame energie-opwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw(deel).

De investering in het circulaire utiliteitsgebouw(deel) komt voor ten hoogste € 1.200 per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Investeringen in een circulair utiliteitsgebouw(deel) zoals hierboven genoemd, kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel G 6100 gemeld worden. Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6126 van de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: In het kader van de Bouwagenda en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (https://circulairebouweconomie.nl) wordt met dit experimentele bedrijfsmiddel beoogd circulaire materiaalketens te stimuleren en ervaring op te doen met de MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen (MPG) op basis van een circulaire bouwbenadering. Door publicatie van de projectgegevens op het Podium Duurzame Gebouwen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/podium) wordt de kennis gedeeld met de Nederlandse samenleving en kan de circulaire bepalingsmethodiek worden verbeterd. De eerste publicatie van het circulaire bouwproject vindt plaats op basis van het ontwerpassessmentrapport, waarna deze publicatie aangevuld wordt met de gegevens van het opleverrapport. Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of energie-investeringsaftrek.

De door de regeling erkende duurzame bouw maatlatmethodieken zijn voor 2020 BREEAM-NL en GPR Gebouw.

De Nationale Milieudatabase informatie kun u vinden op: www.milieudatabase.nl.

Op www.rvo.nl/miavamil is de ‘Handreiking circulaire gebouwen op de Milieulijst’ te downloaden. Meer informatie over circulair bouwen kunt u vinden op:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/circulaire-economie/circulair-bouwen.

D 6101

Circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie

 • a. bestemd voor: het creëren van circulaire materiaalketens door het realiseren van een circulair utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie, niet zijnde een stal of kas, dat voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. er wordt een berekening van de milieuprestatie overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019 of later, waaruit blijkt dat;

   • a. de verhouding module D/module A kleiner is dan -0,75, of de verhouding van module D/MPG-score groter is dan 0,75 bij van een positieve waarde van module D, en

   • b. een gebouw zonder vegetatiedak als genoemd onder punt 8 een milieuprestatie heeft van ten hoogste € 0,3 per m2 per jaar, of

   • c. een gebouw met vegetatiedak als genoemd onder punt 8 een milieuprestatie heeft van ten hoogste € 0,5 per m2 per jaar,

  • 3. er is een beveiligd webbased materialenpaspoort beschikbaar met ten minste de volgende onderdelen: alle elementen en componenten van het gebouw, inzicht in toxiciteit van materialen en demontabiliteit (losmaakbaarheid),

  • 4. bovenstaande wordt aangetoond door een ontwerpassessment dat binnen drie maanden na meldingsdatum is gevalideerd door een assessor van een door de regeling erkende maatlatmethodiek,

  • 5. opleverresultaten van het project worden aangeleverd in de vorm van een assessmentrapport dat binnen 1 jaar na oplevering en binnen vier jaar na validatie van het ontwerpassessment gevalideerd is door een onafhankelijke assessor, anders dan de assessor van het ontwerpassessment, en

  • 6. de melder gaat ermee akkoord dat de ontwerp- en opleverassessments voor kennisdeling en analysedoeleinden openbaar worden gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en al dan niet

  • 7. voorzien is van een vegetatiedak, waarbij ten minste 80% van het dakoppervlak is bedekt met vegetatie met daarboven voorzieningen voor duurzame energieopwekking voor ten minste 50% van dit oppervlak,

 • b. bestaande uit: onderzoekskosten voor het opnemen van in het gebouw toegepaste materialen in de Nationale Milieudatabase op categorie 1 niveau en een circulair utiliteitsgebouw(deel), met uitzondering van de volgende onderdelen: duurzame energie-opwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw(deel).

De investering in het circulaire utiliteitsgebouw(deel) komt voor ten hoogste de volgende bedragen per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

€ 600 bij een gebouw(deel) dat niet voldoet aan punt 8.

€ 900 bij een gebouw(deel) dat voldoet aan punt 8.

Investeringen in een circulair utiliteitsgebouw(deel) zoals hierboven genoemd, kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel D 6101 gemeld worden. Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6126 van de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: In het kader van de Bouwagenda en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (https://circulairebouweconomie.nl) wordt met dit experimentele bedrijfsmiddel beoogd circulaire materiaalketens te stimuleren en ervaring op te doen met de MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen (MPG) op basis van een circulaire bouwbenadering. Door publicatie van de projectgegevens op het Podium Duurzame Gebouwen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/podium) wordt de kennis gedeeld met de Nederlandse samenleving en kan de circulaire bepalingsmethodiek worden verbeterd. De eerste publicatie van het circulaire bouwproject vindt plaats op basis van het ontwerpassessmentrapport, waarna deze publicatie aangevuld wordt met de gegevens van het opleverrapport. Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of energie-investeringsaftrek.

De door de regeling erkende duurzame bouw maatlatmethodieken zijn voor 2020 BREEAM-NL en GPR Gebouw.

De Nationale Milieudatabase informatie kun u vinden op: www.milieudatabase.nl.

Op www.rvo.nl/miavamil is de ‘Handreiking circulaire gebouwen op de Milieulijst’ te downloaden. Meer informatie over circulair bouwen kunt u vinden op:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/circulaire-economie/circulair-bouwen.

G 6102

Circulaire woning

 • a. bestemd voor: het creëren van circulaire materiaalketens door het realiseren van een circulair gebouw met woonfunctie (Bouwbesluit 2012, 1 woonfunctie) dat voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. er wordt een berekening van de milieuprestatie overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019 of later, waaruit blijkt dat;

   • a. de milieuprestatie ten hoogste € 0,6 per m2 per jaar is, en

   • b. de verhouding module D/module A kleiner is dan -0,75, of de verhouding van module D/MPG-score groter is dan 0,75 bij van een positieve waarde van module D,

  • 3. er is een beveiligd webbased materialenpaspoort beschikbaar met ten minste de volgende onderdelen: alle elementen en componenten van het gebouw, inzicht in toxiciteit van materialen en demontabiliteit (losmaakbaarheid),

  • 4. bovenstaande wordt aangetoond door een ontwerpassessment dat binnen drie maanden na meldingsdatum is gevalideerd door een assessor van een door de regeling erkende maatlatmethodiek,

  • 5. opleverresultaten van het project worden aangeleverd in de vorm van een assessmentrapport dat binnen 1 jaar na oplevering en binnen vier jaar na validatie van het ontwerpassessment gevalideerd is door een onafhankelijke assessor, anders dan de assessor van het ontwerpassessment, en

  • 6. de melder gaat ermee akkoord dat de ontwerp- en opleverassessments voor kennisdeling en analysedoeleinden openbaar worden gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

 • b. bestaande uit: onderzoekskosten voor het opnemen van in het gebouw toegepaste materialen in de Nationale Milieudatabase op categorie 1 niveau en een circulaire woning, met uitzondering van de volgende onderdelen: duurzame energie-opwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw(deel).

De investering in de circulaire woning komt voor ten hoogste € 1.200 per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Investeringen in een circulaire woning zoals hierboven genoemd, kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel G 6102 gemeld worden. Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6126 van de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: In het kader van de Bouwagenda en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (https://circulairebouweconomie.nl) wordt met dit experimentele bedrijfsmiddel beoogd circulaire materiaalketens te stimuleren en ervaring op te doen met de MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen (MPG) op basis van een circulaire bouwbenadering. Door publicatie van de projectgegevens op het Podium Duurzame Gebouwen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/podium) wordt de kennis gedeeld met de Nederlandse samenleving en kan de circulaire bepalingsmethodiek worden verbeterd. De eerste publicatie van het circulaire bouwproject vindt plaats op basis van het ontwerpassessmentrapport, waarna deze publicatie aangevuld wordt met de gegevens van het opleverrapport. Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of energie-investeringsaftrek.

De door de regeling erkende duurzame bouw maatlatmethodieken zijn voor 2020 BREEAM-NL en GPR Gebouw.

De Nationale Milieudatabase informatie kun u vinden op: www.milieudatabase.nl. Op www.rvo.nl/miavamil is de ‘Handreiking circulaire gebouwen op de Milieulijst’ te downloaden. Meer informatie over circulair bouwen kunt u vinden op:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/circulaire-economie/circulair-bouwen.

G 6105

Circulaire gevel voor een utiliteitsgebouw

 • a. bestemd voor: het creëren van circulaire materiaalketens door het realiseren van de circulaire gevel van een utiliteitsgebouw(deel), niet zijnde de gevel van een gebouw(deel) met woon- of industriefunctie, stal, kas of datacenter, dat voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouwcomponent voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. er wordt een berekening van de milieuprestatie overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019 of later,

  • 3. er is een beveiligd webbased materialenpaspoort beschikbaar met ten minste de volgende onderdelen: alle elementen en componenten van de gevel, inzicht in toxiciteit van materialen en demontabiliteit (losmaakbaarheid),

  • 4. er is sprake van een ‘Circulair Materiaal Service Contract’ met terugnameverplichting,

  • 5. bovenstaande wordt aangetoond door een ontwerpassessment dat binnen drie maanden na meldingsdatum is gevalideerd door een assessor van een door de regeling erkende maatlatmethodiek of door een geaccrediteerde certificeringsorganisatie,

  • 6. opleverresultaten van het project worden aangeleverd in de vorm van een afgegeven certificaat of een assessmentrapport dat binnen 1 jaar na oplevering en binnen vier jaar na validatie van het ontwerpassessment gevalideerd is door een onafhankelijke assessor, anders dan de assessor van het ontwerpassessment, en

  • 7. de melder gaat ermee akkoord dat de projectgegevens, ontwerp- en opleverassessments voor kennisdeling en analysedoeleinden openbaar kunnen worden gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

 • b. bestaande uit: onderzoekskosten voor het opnemen van in het gebouw toegepaste materialen in de Nationale Milieudatabase op categorie 1 niveau en een circulaire utiliteitsgebouwgevel, met uitzondering van de volgende onderdelen: aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw(deel).

De investering in de circulaire utiliteitsgebouwgevel komt voor ten hoogste 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Investeringen in een utiliteitsgebouw(deel) die meer omvatten dan de gevel kunnen uitsluitend in zijn geheel voor een van de bedrijfsmiddelen G 6100, D 6101 of D 6115 tot en met E 6126 gemeld worden.

Toelichting: In het kader van de Bouwagenda en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (https://circulairebouweconomie.nl) wordt met dit experimentele bedrijfsmiddel beoogd circulaire materiaalketens te stimuleren en ervaring op te doen met de MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen (MPG) op basis van een circulaire bouwbenadering. Door publicatie van de projectgegevens op het Podium Duurzame Gebouwen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/podium) wordt de kennis gedeeld met de Nederlandse samenleving en kan de circulaire bepalingsmethodiek worden verbeterd. De eerste publicatie vindt plaats op basis van het ontwerpassessmentrapport, waarna deze publicatie verrijkt wordt met de gegevens van het opleverrapport of publicatie vindt plaats op basis van een gevelcertificaat zoals het SlimBouwen Keurmerk. Informatie hierover kunt u vinden op: http://slimbouwen.nl/.

De door de regeling erkende duurzame bouw maatlatmethodieken zijn voor 2020 BREEAM-NL en GPR Gebouw.

De Nationale Milieudatabase informatie kun u vinden op: www.milieudatabase.nl.

Op www.rvo.nl/miavamil is de ‘Handreiking circulaire gebouwen op de Milieulijst’ te downloaden. Meer informatie over circulair bouwen kunt u vinden op:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/circulaire-economie/circulair-bouwen.

D 6115

Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal, of een kas, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. er wordt een berekening van de milieuprestatie overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019 of later,

  • 3. van renovatie is slechts sprake indien de fundering en gebouwschil conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, waarbij ingrijpende renovatie als nieuwbouw wordt beschouwd,

  • 4a. voor het gerenoveerde gebouw(deel) wordt het niveau ‘Excellent’ (4 sterren) op het aspect ‘Asset’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL-In-Use) van de Dutch Green Building Council behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde scores worden behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL-in-Use ontwerpassessmentrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen drie jaar na meldingsdatum afgegeven Breeam In-Use certificaat, of

  • 4b. voor het nieuwe of grootschalig gerenoveerd gebouw(deel) wordt het niveau ‘Outstanding’ (5 sterren) van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie) van de Dutch Green Building Council behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden (voor Bespoke trajecten binnen negen maanden) na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL assessmentrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen drie jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven oplevercertificaat dan wel een binnen vier jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven oplevercertificaat volgens de op dat moment geldende maatlat van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie, en

  • 5. een gebouw(deel) met industriefunctie is voorzien van een vegetatiedak, waarbij ten minste 80% van het dakoppervlak is bedekt met vegetatie met daarboven voorzieningen voor duurzame energieopwekking voor ten minste 50% van dit oppervlak,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw(deel) of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen, met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, duurzame energieopwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

€ 600 bij een gebouw(deel) zonder industriefunctie.

€ 400 bij een gebouw(deel) met industriefunctie.

Investeringen in een utiliteitsgebouw binnen het kalenderjaar van de eerste melding voor milieu-investeringsaftrek kunnen uitsluitend in zijn geheel voor een van de bedrijfsmiddelen D 6115 tot en met E 6126 worden gemeld. Vervolginvesteringen in dit bouwproject in nakomende jaren kunnen uitsluitend gemeld worden voor bedrijfsmiddel E 6130 van de betreffende Milieulijst indien voldaan wordt aan de eisen van dat bedrijfsmiddel. Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6126 van de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Een gebouw, waarbinnen meerdere functies gecombineerd worden, kan één MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen (MPG) voor de combinatie van de Gebouwfuncties hebben.

Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of energie-investeringsaftrek.

De Nationale Milieudatabase informatie kun u vinden op: www.milieudatabase.nl.

Informatie over BREEAM-NL is beschikbaar op de website www.BREEAM.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl.

E 6116

Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal, of een kas, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. er wordt een berekening van de milieuprestatie overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019 of later,

  • 3. van renovatie is slechts sprake indien de fundering en gebouwschil conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, waarbij ingrijpende renovatie als nieuwbouw wordt beschouwd,

  • 4a. voor het gerenoveerde gebouw(deel) wordt het niveau ‘Very Good’ (3 sterren) op het aspect ‘Asset’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL-In-Use,) van de Dutch Green Building Council behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde scores worden behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL-in-Use ontwerp-assessmentrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen drie jaar na meldingsdatum afgegeven Breeam In-Use certificaat, of

  • 4b. voor het nieuwe of grootschalig gerenoveerd gebouw(deel) wordt het niveau ‘Excellent’ (4 sterren) van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie) van de Dutch Green Building Council behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden (voor Bespoke trajecten binnen negen maanden) na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL assessmentrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen drie jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven oplevercertificaat dan wel een binnen vier jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven oplevercertificaat volgens de op dat moment geldende maatlat van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie, en

  • 5. een gebouw(deel) met industriefunctie is voorzien van een vegetatiedak, waarbij ten minste 80% van het dakoppervlak is bedekt met vegetatie met daarboven voorzieningen voor duurzame energieopwekking voor ten minste 50% van dit oppervlak,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw(deel) of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen, met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, duurzame energieopwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

€ 600 bij een gebouw(deel) zonder industriefunctie.

€ 400 bij een gebouw(deel) met industriefunctie.

Investeringen in een utiliteitsgebouw binnen het kalenderjaar van de eerste melding voor milieu-investeringsaftrek kunnen uitsluitend in zijn geheel voor een van de bedrijfsmiddelen D 6115 tot en met E 6126 worden gemeld. Vervolginvesteringen in dit bouwproject in nakomende jaren komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6126 van de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Een gebouw, waarbinnen meerdere functies gecombineerd worden, kan één MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen (MPG) voor de combinatie van de Gebouwfuncties hebben.

Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of energie-investeringsaftrek.

De Nationale Milieudatabase informatie kun u vinden op: www.milieudatabase.nl.Informatie over BREEAM-NL is beschikbaar op de website www.BREEAM.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op

de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl.

D 6120

Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw 4.3

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal, kas of datacenter, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. er wordt een berekening van de milieuprestatie overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019 of later,

  • 3. van renovatie is slechts sprake indien de fundering en gebouwschil conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, waarbij ingrijpende renovatie als nieuwbouw wordt beschouwd,

  • 4a. het gerenoveerde gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.3 met een score van ten minste 7,5 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde, of

  • 4b. het nieuwe gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.3 met een score van ten minste 8,5 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde,

  • 5. het voldoen aan de eisen onder 4 blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven rapportage van de GPR Gebouw berekening, welke is geaccordeerd door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening (versie maart 2015), en waarbij na de oplevering van het gebouw, binnen drie jaar na afgifte van voornoemde rapportage een opleverrapportage overgelegd wordt die geaccordeerd is door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening (versie maart 2015), dan wel binnen vier jaar volgens de op dat moment geldende maatlat van GPR Gebouw, en

  • 6. een gebouw(deel) met industriefunctie is voorzien van een vegetatiedak, waarbij ten minste 80% van het dakoppervlak is bedekt met vegetatie met daarboven voorzieningen voor duurzame energieopwekking voor ten minste 50% van dit oppervlak,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw(deel) of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen, met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, duurzame energieopwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

€ 600 bij een gebouw(deel) zonder industriefunctie.

€ 400 bij een gebouw(deel) met industriefunctie.

Investeringen in een utiliteitsgebouw binnen het kalenderjaar van de eerste melding voor milieu-investeringsaftrek kunnen uitsluitend in zijn geheel voor een van de bedrijfsmiddelen D 6115 tot en met E 6126 worden gemeld. Vervolginvesteringen in dit bouwproject in nakomende jaren kunnen uitsluitend gemeld worden voor bedrijfsmiddel E 6130 van de betreffende Milieulijst indien voldaan wordt aan de eisen van dat bedrijfsmiddel. Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6126 van de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Een gebouw, waarbinnen meerdere functies gecombineerd worden, kan één MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen (MPG) voor de combinatie van de gebouwfuncties hebben.

Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of energie-investeringsaftrek.

De Nationale Milieudatabase informatie kun u vinden op: www.milieudatabase.nl.Informatie over GPR Gebouw 4.3 is beschikbaar op de website www.gprgebouw.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl.

E 6121

Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw 4.3

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal, kas of datacenter, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. er wordt een berekening van de milieuprestatie overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019 of later,

  • 3. van renovatie is slechts sprake indien de fundering en gebouwschil conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, waarbij ingrijpende renovatie als nieuwbouw wordt beschouwd,

  • 4a. het gerenoveerde gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.3 met een score van ten minste 7,0 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde, of

  • 4b. het nieuwe gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.3 met een score van ten minste 8,0 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde, en

  • 5. het voldoen aan de eisen onder 4 blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven rapportage van de GPR Gebouw berekening, welke is geaccordeerd door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening (versie maart 2015), en waarbij na de oplevering van het gebouw, binnen drie jaar na afgifte van voornoemde rapportage een opleverrapportage overgelegd wordt die geaccordeerd is door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening (versie maart 2015), dan wel binnen vier jaar volgens de op dat moment geldende maatlat van GPR Gebouw, en

  • 6. een gebouw(deel) met industriefunctie is voorzien van een vegetatiedak, waarbij ten minste 80% van het dakoppervlak is bedekt met vegetatie met daarboven voorzieningen voor duurzame energieopwekking voor ten minste 50% van dit oppervlak,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw(deel) of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen, met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, duurzame energieopwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

€ 600 bij een gebouw(deel) zonder industriefunctie.

€ 400 bij een gebouw(deel) met industriefunctie.

Investeringen in een utiliteitsgebouw binnen het kalenderjaar van de eerste melding voor milieu-investeringsaftrek kunnen uitsluitend in zijn geheel voor een van de bedrijfsmiddelen D 6115 tot en met E 6126 worden gemeld. Vervolginvesteringen in dit bouwproject in nakomende jaren komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6126 van de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Een gebouw, waarbinnen meerdere functies gecombineerd worden, kan één MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen (MPG) voor de combinatie van de gebouwfuncties hebben.

Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of energie-investeringsaftrek.

De Nationale Milieudatabase informatie kun u vinden op: www.milieudatabase.nl.Informatie over GPR Gebouw 4.3 is beschikbaar op de website www.gprgebouw.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl.

D 6125

Zeer duurzaam gerenoveerd of nieuw utiliteitsgebouw volgens LEED 4 BD+C

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal, kas of datacenter, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. er wordt een berekening van de milieuprestatie overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019 of later,

  • 3. van renovatie is slechts sprake indien de fundering en gebouwschil conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, waarbij ingrijpende renovatie als nieuwbouw wordt beschouwd,

  • 4. voor het gebouw(deel) wordt het niveau ‘Platinum’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (LEED BD+C, versie 4) van de U.S. Green Building Council behaald, hetgeen blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum, door een LEED Accredited Professional, opgesteld statusrapport waaruit blijkt dat in het ontwerp de volgende creditscores zijn opgenomen: SS credit 1 (SA) en 2 (SD-PoRH) samen ten minste 2 punten, EA credit 2 (OEP) ten minste 10 punten, MR credit 2 (BPDO-EPD) tot en met 4 (PBT.SR-M) samen ten minste 4 punten,

  • 5. waarbij binnen drie jaar na afgifte van het statusrapport een oplevercertificaat wordt overgelegd op het niveau ‘Platinum’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (LEED) van de U.S. Green Building Council waaruit bovengenoemde scores blijken, dan wel binnen vier jaar volgens de op dat moment geldende maatlat van LEED BD+C, en

  • 6. een gebouw(deel) met industriefunctie is voorzien van een vegetatiedak, waarbij ten minste 80% van het dakoppervlak is bedekt met vegetatie met daarboven voorzieningen voor duurzame energieopwekking voor ten minste 50% van dit oppervlak,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw(deel) of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen, met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, duurzame energieopwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

€ 600 bij een gebouw(deel) zonder industriefunctie.

€ 400 bij een gebouw(deel) met industriefunctie.

Investeringen in een utiliteitsgebouw binnen het kalenderjaar van de eerste melding voor milieu-investeringsaftrek kunnen uitsluitend in zijn geheel voor een van de bedrijfsmiddelen D 6115 tot en met E 6126 worden gemeld. Vervolginvesteringen in dit bouwproject in nakomende jaren kunnen uitsluitend gemeld worden voor bedrijfsmiddel E 6130 van de betreffende Milieulijst indien voldaan wordt aan de eisen van dat bedrijfsmiddel. Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6126 van de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Een gebouw, waarbinnen meerdere functies gecombineerd worden, kan één MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen (MPG) voor de combinatie van de gebouwfuncties hebben.

Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of energie-investeringsaftrek.

De Nationale Milieudatabase informatie kun u vinden op: www.milieudatabase.nl.Informatie over LEED is beschikbaar op de website www.usgbc.org en www.bouwcertificering.org. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl.

E 6126

Duurzaam gerenoveerd of nieuw utiliteitsgebouw volgens LEED 4 BD+C

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal, kas of datacenter, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. er wordt een berekening van de milieuprestatie overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019 of later,

  • 3. van renovatie is slechts sprake indien de fundering en gebouwschil conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, waarbij ingrijpende renovatie als nieuwbouw wordt beschouwd,

  • 4. voor het gebouw(deel) wordt het niveau ‘Platinum’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (LEED BD+C, versie 4) van de U.S. Green Building Council behaald, hetgeen blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum, door een LEED Accredited Professional, opgesteld statusrapport waaruit blijkt dat in het ontwerp de volgende creditscores zijn opgenomen: SS credit 1 (SA) en 2 (SD-PoRH) samen ten minste 2 punten, EA credit 2 (OEP) ten minste 10 punten, MR credit 2 (BPDO-EPD) tot en met 4 (PBT.SR-M) samen ten minste 4 punten,

  • 5. waarbij binnen drie jaar na afgifte van het statusrapport een oplevercertificaat wordt overgelegd op het niveau ‘Platinum’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (LEED) van de U.S. Green Building Council waaruit bovengenoemde scores blijken, dan wel binnen vier jaar volgens de op dat moment geldende maatlat van LEED BD+C, en

  • 6. een gebouw(deel) met industriefunctie is voorzien van een vegetatiedak, waarbij ten minste 80% van het dakoppervlak is bedekt met vegetatie met daarboven voorzieningen voor duurzame energieopwekking voor ten minste 50% van dit oppervlak,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw(deel) of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen, met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, duurzame energieopwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

€ 600 bij een gebouw(deel) zonder industriefunctie.

€ 400 bij een gebouw(deel) met industriefunctie.

Investeringen in een utiliteitsgebouw binnen het kalenderjaar van de eerste melding voor milieu-investeringsaftrek kunnen uitsluitend in zijn geheel voor een van de bedrijfsmiddelen D 6115 tot en met E 6126 worden gemeld. Vervolginvesteringen in dit bouwproject in nakomende jaren kunnen uitsluitend gemeld worden voor bedrijfsmiddel E 6130 van de betreffende Milieulijst indien voldaan wordt aan de eisen van dat bedrijfsmiddel. Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6126 van de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Een gebouw, waarbinnen meerdere functies gecombineerd worden, kan één MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen (MPG) voor de combinatie van de gebouwfuncties hebben.

Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of energie-investeringsaftrek.

De Nationale Milieudatabase informatie kun u vinden op: www.milieudatabase.nl.Informatie over LEED is beschikbaar op de website www.usgbc.org en www.bouwcertificering.org. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl.

E 6130

(Zeer) duurzaam utiliteitsgebouw conform Milieulijst 2017, 2018 of 2019

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal of een kas, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. de gemelde investering betreft een vervolginvestering op de eerst gemelde investering in hetzelfde bouwproject in het jaar 2017, 2018 of 2019, en

  • 2. het bouwproject voldoet aan alle eisen van in het jaar van de eerste melding voor dit project vigerende Milieulijst, conform één van de bedrijfsmiddelen 6115, 6120 of 6125,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw, de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken of gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen, met uitzondering van gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

Vervolginvesteringen in een duurzaam gebouwproject, niet zijnde vervolginvesteringen in het jaar van de eerst gemelde investering, kunnen uitsluitend in zijn geheel voor dit bedrijfsmiddel worden gemeld. Uitsluitend vervolginvesteringen voor investeringen gemeld onder bedrijfsmiddel 6115, 6120 of 6125 van de Milieulijst 2017, 2018 of 2019 komen in aanmerking onder bedrijfsmiddel E 6130.

Bedrijfsterreinen

D 6240

Apparatuur of werken voor een klimaatadaptief bedrijfsterrein (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het herinrichten van een bestaand bedrijfsterrein gelegen op een bestaand bedrijventerrein of in een economische zone type C1 (retail, meubelboulevards) zoals deze in het IBIS wordt gehanteerd of op een bestaande kantorenlocatie, zodanig dat wateroverlast, verdroging en hittestress tegen wordt gegaan door:

  • het verwijderen van bestaande aansluitingen van de hemelwaterafvoer op het (regenwater)riool van het gebouw, en

  • het vervangen van ten minste 50% van de bestaande verharding bestemd voor parkeren, zij- en achterpaden (met uitzondering van trottoir en wegen) door groen, een waterpartij of waterdoorlatende of waterpasserende (half)verharding, waarbij ten minste één van de volgende voorzieningen aanwezig is of toegepast wordt:

   • 1. een vegetatiedak als bedoeld in bedrijfsmiddel F 6420,

   • 2. een gevel- of muurbegroeiingssysteem als bedoeld in bedrijfsmiddel F 6421,

   • 3. een draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking als bedoeld in bedrijfsmiddel F 6405,

   • 4. een infiltratiesysteem als bedoeld in bedrijfsmiddel G 6440,

   • 5. een voorziening voor het bufferen van regenwater als bedoeld in bedrijfsmiddel F 6444, of

   • 6. een natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving als bedoeld in bedrijfsmiddel F 5145,

 • b. bestaande uit: apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken die technisch noodzakelijk zijn voor de klimaatadaptieve maatregelen.

Een investering in klimaatadaptief aanpassen van een bedrijfsterrein als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel

D 6240 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Voor bedrijventerrein en economische zone wordt de definitie aangehouden zoals deze in het IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem) wordt gehanteerd (zie https://www.ibis-bedrijventerreinen.nl/).

Infrastructuur en gebouwgebonden materiaalgebruik

E 6311

Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecyclede content

 • a. bestemd voor: het gebruik van duurzaam beton in (onderdelen van) een bouwwerk of prefab bouwproduct, waarbij:

  • ten minste 30% op volumebasis van de grove fractie van het beton is vervangen door betongranulaat, thermisch of mechanisch gereinigd en gewassen grind of zand, gereinigd ballastgrind of gerecycled cement,

  • de milieuprestaties van het beton met gerecycled content ten minste gelijk zijn aan die van beton van dezelfde kwaliteit zonder gerecycled content, en

  • wordt aangetoond dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan met een certificaat op basis van het certificeringsprogramma 'Duurzaam beton' van de Concrete Sustainability Council (CSC),

 • b. bestaande uit: beton, inclusief de kosten voor transport en verwerking van het beton, of een betonnen prefab bouwproduct.

De investering in het duurzame beton(product) komt voor ten hoogste de volgende bedragen in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

€ 50 per kubieke meter beton bij uitsluitend vervanging van de grove fractie

€ 75 per kubieke meter beton als 20% van het gerecycled content bestaat uit gerecycled cement.

Een investering in beton(producten) met gerecycled content als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel E 6311 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

A 6312

Duurzame recyclebare bitumineuze of EPDM-dakbedekking

 • a. bestemd voor: het bedekken van platte of licht hellende daken met:

  • 1. een beloopbare eenlaags bitumineuze dakbedekking, die:

   • een duurzaam alternatief vormt voor de gebruikelijke tweelaags bitumineuze daksystemen bestaande uit een onder- en bovenlaag,

   • mechanisch wordt bevestigd, niet geballast is en waarbij uitsluitend de overlappen worden gelast met hete lucht zonder gebruik te maken van branders, en

   • geen zand, grind of leislag bevat, of

  • 2. een homogeen niet-betalkt EPDM-membraan, dat:

   • mechanisch wordt bevestigd met behulp van een inductielasapparaat, en

   • is opgebouwd uit meerdere banen onderling verbonden middels hot-bonding naden,

  en waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat de dakbedekking door de producent aan het einde van de levensduur gegarandeerd wordt ingenomen, wat blijkt uit de garantievoorwaarden, en wordt hergebruikt of wordt gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe dakbedekking,

 • b. bestaande uit: een eenlaags bitumineuze dakbedekking of homogene EPDM-dakbedekking en de bijkomende kosten voor het aanbrengen van de dakbedekking en al dan niet een inductielasapparaat voor het bevestigen van de EPDM-dakbedekking.

Een investering in duurzame recyclebare dakbedekking als onderdeel van een duurzaam gebouwproject dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen

G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel A 6312 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

G 6315

Bio-asfalt

 • a. bestemd voor: het gebruik van bio-asfalt voor wegverharding, waarbij het bindmiddel voor ten minste 45% op gewichtsbasis bestaat uit lignine,

 • b. bestaande uit: bio-asfalt, inclusief de kosten voor transport en verwerking van het bio-asfalt.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 1115 voor productieapparatuur voor bio-asfalt.

A 6318

Circulaire keuken met terugnamegarantie

 • a. bestemd voor: een circulaire keuken waarvan de corpus, achterwand, blad en fronten, volledig zijn gemaakt van biobased en formaldehydevrij plaatmateriaal, waarbij:

  • de keuken volledig demontabel is en zonder lijm of schroeven in elkaar gezet en weer uit elkaar gehaald kan worden,

  • alle onderdelen, inclusief de installaties, onderling uitwisselbaar zijn, en

  • de keuken wordt geleverd inclusief materialenpaspoort, en

  • de keuken aan het einde van de levensduur gegarandeerd wordt ingenomen door de producent, wat blijkt uit de garantievoorwaarden, en door de producent volledig wordt hergebruikt voor een nieuwe keuken of gerecycled tot nieuwe grondstoffen voor een nieuwe keuken,

 • b. bestaande uit: een keuken, plug-and-play remontabele installaties en met uitzondering van keukenapparatuur.

A 6319

Modulair herbruikbaar wandsysteem

 • a. bestemd voor: het onderverdelen van de binnenruimte in een bedrijfspand met kantoorfunctie in kleinere ruimtes, waarbij het wandsysteem:

  • modulair is ontworpen,

  • niet aard- en nagelvast is verbonden aan plafond, vloer en muur, en

  • door de producent aan het einde van de levensduur gegarandeerd wordt ingenomen, wat blijkt uit de garantievoorwaarden, en wordt hergebruikt of wordt gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe wandsystemen,

 • b. bestaande uit: een modulair wandsysteem.

Installaties en civiele voorzieningen

F 6405

Draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking

 • a. bestemd voor: multifunctionele voorzieningen door middel van volautomatische draaibare kokers, waarbij voor ten minste twee zijden van driekantige kokers en ten minste drie zijden van vierkantige kokers geldt dat de gekozen voorzieningen luchtzuivering, waterberging, energieopwekking, productie van groene grondstoffen, vermindering van het warmte-eiland effect of vergelijkbaar milieuvoordeel betreffen,

 • b. bestaande uit: (vol)automatische draaibare kokers met bovengenoemde voorzieningen, een bevestigingsframe en al dan niet de volgende onderdelen: bodem- of gevelbevestiging en constructieve aanpassingen ten behoeve van plaatsing, met uitzondering van kosten voor energieopwekking.

C 6410

Circulaire PV-panelen met terugnamegarantie

 • a. bestemd voor: het opwekken van elektriciteit met PV-panelen waarbij:

  • geen thermohardende kunststoffen zijn verwerkt in de PV-panelen,

  • de PV-cellen niet tussen glasplaten zijn verwerkt,

  • de PV-panelen zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD), en

  • de PV-panelen door de producent aan het einde van de levensduur gegarandeerd worden ingenomen, wat blijkt uit de garantievoorwaarden, en worden hergebruikt of gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe PV-panelen,

 • b. bestaande uit: PV-panelen met uitzondering van de omvormer.

Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6126 van de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel 251102 van de energie-investeringsaftrek voor PV-installaties met een piekvermogen van ten minste 15 kW en een doorlaatwaarde van ten hoogte 3x80 A.

F 6420

Vegetatiedak

 • a. bestemd voor: het ter voorkoming van overlast of overbelasting van het riool door regenwater, zuivering van de buitenlucht of bevordering van broed- en foerageergelegenheid voor dieren afdekken van de dakconstructie van een bedrijfsgebouw met een pakket van waterbufferende lagen met vegetatie,

 • b. bestaande uit: een waterkerende folie, een vegetatielaag en al dan niet de volgende onderdelen: een drainagelaag, een kunstmatige bevloeiing en verankering, constructieve aanpassingen bij bestaande daken en nestelvoorzieningen.

F 6421

Gevel- of muurbegroeiingssysteem

 • a. bestemd voor: het ter verkoeling en zuivering van de buitenlucht, geluidsdemping of bevordering van broed- en foerageermogelijkheden van dieren met een vegetatielaag bedekken van de verticale buitenzijden van een bedrijfsgebouw of beide zijden van een muurconstructie,

 • b. bestaande uit: een frame met substraat en al dan niet de volgende onderdelen: een gevelbeschermende laag, constructieve aanpassingen bij bestaande muren, irrigatieleidingwerk en nestelvoorzieningen.

F 6423

Inpandig muurbegroeiingsysteem

 • a. bestemd voor: het met een muurbegroeiingssysteem zuiveren en koelen van binnenruimten, ter ondersteuning van klimaatinstallaties, waarbij het begroeid oppervlak van het muurbegroeiingssysteem ten minste 5 vierkante meter per systeem bedraagt,

 • b. bestaande uit: een inpandig begroeiingsysteem met vegetatie en al dan niet constructieve aanpassingen bij bestaande muren en irrigatieleidingwerk.

G 6440

Infiltratiesysteem

 • a. bestemd voor:

  • 1. het bufferen en infiltreren van regenwater in geperforeerde containers, waarbij het regenwater na verblijf in deze containers infiltreert in de bodem,

  • 2. het transporteren van regenwater naar een infiltratiesysteem of infiltreren van regenwater met geperforeerde leidingen, of

  • 3. het bufferen en infiltreren van regenwater in een wadi,

 • b. bestaande uit:

  • 1. met betrekking tot onderdeel a., punt 1, een geperforeerde container en al dan niet geotextiel,

  • 2. met betrekking tot onderdeel a., punt 2, geperforeerde leidingen en al dan niet geotextiel,

  • 3. met betrekking tot onderdeel a., punt 3, een wadi.

F 6441

Paardrijbak of sportveld met regenwateropvang en -infiltratie

 • a. bestemd voor: het opvangen van regenwater van tenminste de eigen bedrijfsgebouwen in een waterdichte paardrijbak of waterdicht sportveld met overloop naar een infiltratiegebied niet zijnde een afwatersloot, al dan niet in combinatie met nuttige toepassing van het opgevangen regenwater,

 • b. bestaande uit: een waterdichte paardrijbak of waterdicht sportveld, leidingwerk met uitzondering van dak en goten.

F 6444

Voorziening voor het bufferen van regenwater

 • a. bestemd voor: het tijdens hevige regenval bufferen van regenwater afkomstig van bedrijfsterreinen en bedrijfsgebouwen in de gebouwde omgeving, niet zijnde terreinen of gebouwen behorend bij de land- en (glas)tuinbouw, waarbij:

  • ten minste 50 liter regenwater per vierkante meter opvangoppervlak kan worden gebufferd,

  • de regenwaterbuffer zich op een dak of onder verharding bevindt, en

  • het opgevangen regenwater in drogere perioden:

   • 1. lokaal infiltreert,

   • 2. nuttig wordt toegepast buiten industriële processen, of

   • 3. wordt afgevoerd naar het regenwaterriool middels een meet- en regelsysteem gericht op regenwaterbuffering tijdens piekbuien,

 • b. bestaande uit: een wateropslagvoorziening en al dan niet de volgende onderdelen: een verzwaarde dakconstructie, geotextiel, een infiltratiesysteem, een meet- en regelsysteem en voorzieningen nodig voor het nuttig toepassen van regenwater tot aan de aansluiting voor nuttige toepassing.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel G 6440 voor een infiltratiesysteem en bedrijfsmiddel D 1249 voor het benutten van regenwater in industriële processen.

F 6446

Decentrale sanitatie-installatie

 • a. bestemd voor: het decentraal zuiveren van afvalwaterstromen van huishoudelijke aard of hiermee vergelijkbaar, al dan niet in combinatie met andere reststromen, waarbij:

  • 1. scheiding van afvalwaterstromen aan de bron plaatsvindt en na bewerking of zuivering van het afvalwater grondstoffen en schoon water worden teruggewonnen die vervolgens worden gerecycled of anderszins nuttig toegepast, of

  • 2. geneesmiddelresten, hormoonverstorende stoffen of multiresistente bacteriën in het afvalwater onschadelijk worden gemaakt,

 • b. bestaande uit: een zuiveringsinstallatie en al dan niet de volgende onderdelen: een vermaler, een vergister, een membraaninstallatie, een oxidatiereactor, een actief kool filter en al dan niet een afvalcompressor.

Paragraaf 2b Bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift

Voor een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift geldt:

 • 1. Een investering komt in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen indien de investering voldoet aan de voorschriften uit artikel 36 of artikel 47 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, dan wel artikel 14 of artikel 17 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening.

 • 2. Een investering die bosbouw, energie, visserij of aquacultuur betreft komt niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

 • 3. Een investering die landbouw betreft komt niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, met uitzondering van investeringen in de bedrijfsmiddelen A 0001, F 1100, A 1400 en F 1406.

 • 4. Een investering welke primair gericht is op energiebesparing, brandstofproductie, duurzame energie, andere energievoorzieningen of energietoepassingen of automatisering gericht op een besparing op arbeidskosten komt niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, tenzij het produceren van brandstoffen expliciet wordt genoemd in de omschrijving van het bedrijfsmiddel.

 • 5. Brandstof en mest worden niet beschouwd als grondstof, CO2 wordt wel beschouwd als grondstof.

 • 6. In aanvulling op punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage is het niveau van milieubescherming het hoogst mogelijke, dat in een gemiddeld en financieel gezond bedrijf van de betreffende branche met succes wordt bereikt.

 • 7. Een investering behaalt een aanmerkelijk milieuvoordeel in relatie tot het investeringsbedrag, uitgaande van het hoogst mogelijke niveau van milieubescherming dat in een gemiddeld en financieel gezond bedrijf van de betreffende branche met succes wordt bereikt.

 • 8. Een investering die naar aard, gebruik en toepassing overeenkomt met een in paragraaf 2a omschreven bedrijfsmiddel met middelvoorschrift wordt niet gemeld als een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift.

 • 9. Een investering die een gebouw of een voorziening voor het beschermen van apparatuur tegen weersinvloeden betreft komt niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

 • 10. De steun die middels de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen voor een investering kan worden verkregen bedraagt ten hoogste 35% van de in aanmerking komende kosten voor investeringen ten behoeve van recycling en hergebruik van door andere ondernemingen geproduceerd afval. Voor overige investeringen bedraagt deze steun ten hoogste 40% van de in aanmerking komende kosten.

  De in aanmerking komende kosten worden vastgesteld ten opzichte van de investering in een minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens de stand van de techniek in Nederland.

  De steunintensiteit kan met 10 procentpunten worden verhoogd voor steun aan middelgrote ondernemingen en met 20 procentpunten voor steun aan kleine ondernemingen in de zin van bijlage I van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Deze verhoging is niet van toepassing op de bedrijfsmiddelen A 0001, A 1240, F 1300, F 4100, F 4111, F 4200, F 4305, F 4410, F 4420 en F 4600.

 • 11. In afwijking van punt 10 bedraagt de steun die middels de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen voor een investering die landbouw betreft ten hoogste 40% van de investeringskosten, waarbij een bedrijfsmiddel in de primaire landbouw voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking komt.

A 0001

Nieuwe en innovatieve milieuvriendelijke technologie

 • a. bestemd voor: het toepassen van milieuvriendelijke technologie, waarbij:

  • het gaat om een voor Nederland nieuw werkingsprincipe,

  • de belastingplichtige aantoont dat deze specifieke techniek voor het eerst in Nederland wordt toegepast (bijvoorbeeld door contractuele vastlegging of een verklaring van de leverancier), en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het behalen van de milieuvoordelen.

Toelichting: Onder een nieuwe en innovatieve technologie wordt verstaan een ten opzichte van de huidige stand van de techniek nieuwe en nog niet bewezen technologie, die een risico op technologische of industriële mislukking inhoudt en geen optimalisatie of opschaling is van een bestaande technologie. Ook een bedrijfsmiddel dat in het buitenland niet nieuw en innovatief is, maar nog niet in Nederland wordt toegepast, kan bij eerste toepassing in Nederland in aanmerking komen onder A 0001.

F 1100

Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa

 • a. bestemd voor: de verwerking van duurzame biomassa tot een product, waarbij:

  • het product geen voedingsmiddel, brandstof, warmte of elektriciteit is,

  • de duurzame biomassa geen mest is,

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

  • het restproduct al dan niet een energie- of voedingsmiddeltoepassing krijgt, en

   • 1. het product niet gangbaar is, of

   • 2. het product wel gangbaar is maar de gebruikte duurzame biomassa niet gangbaar is als grondstof voor het product,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur voor het verwerken van duurzame biomassa tot een product en voorbewerkingsapparatuur.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld raffinage van biomassastromen (zoals gras), biochemie of toepassing van natuurlijke vezels, mits het geen gangbare toepassing is. Onder voedingsmiddelen worden zowel humane als dierlijke voeding verstaan.

Van duurzame biomassa is in ieder geval sprake als de biomassa binnen de voorwaarden van NTA 8080 is geproduceerd.

Zie de bedrijfsmiddelen F 2430, F 2600, F 2601, F 2602, F 2603, F 2610, F 2612 en F 2613 voor verwerking van biomassa in de landbouw, visserij of aquacultuur.

F 1200

Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik

 • a. bestemd voor: het verminderen van het verbruik van grondstoffen, waarbij:

  • de vermindering wordt gerealiseerd met een voor de toepassing nieuwe techniek of nieuw werkingsprincipe,

  • de vermindering niet wordt gerealiseerd door recycling,

  • het niet primair vermindering van waterverbruik betreft,

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten) ten opzichte van de investering in een minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het verminderen van het verbruik van grondstoffen, met uitzondering van apparatuur ter vermindering van waterverbruik en 3D-printers in tandartsen- en tandtechniekpraktijken.

Toelichting: Voorbeelden van apparatuur voor vermindering van het verbruik van grondstoffen zijn voorzieningen voor, kringloopsluiting, verwaarden van reststromen, refurbishment, diensteneconomie, van eenmalige naar meermalige verpakkingen, installaties voor hergebruik van onderdelen of producten, 3D-printers (uitgezonderd toepassing in de tandheelkunde), procesintensificatie (zoals micro- en spinning disc reactoren) en voorzieningen om paraffineresten uit schepen in te zetten als product.

Zie bedrijfsmiddel A 1240 voor investeringen in waterbesparende installaties. Zie bedrijfsmiddel A 1400 en verder voor investeringen in recycling van grondstoffen en water.

B 1201

Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik door efficiëntieverbetering

 • a. bestemd voor: het verminderen van het verbruik van grondstoffen, waarbij:

  • de vermindering van het grondstoffenverbruik niet wordt gerealiseerd met een voor de toepassing nieuwe techniek of nieuw werkingsprincipe,

  • de vermindering niet wordt gerealiseerd door recycling,

  • het niet primair vermindering van waterverbruik betreft,

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten) ten opzichte van de investering in een minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het verminderen van het verbruik van grondstoffen, met uitzondering van apparatuur ter vermindering van waterverbruik en 3D-printers in tandartsen- en tandtechniekpraktijken.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 1240 voor investeringen in waterbesparende installaties. Zie bedrijfsmiddel A 1400 en verder voor investeringen in recycling van grondstoffen en water.

A 1240

Waterbesparende voorziening of installatie

 • a. bestemd voor: het verminderen van de inname van water voor gebruik als koel-, spoel- of proceswater, waarbij:

  • de investering geen koelinstallatie betreft welke gebruik maakt van koudemiddelen,

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel drie jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten) ten opzichte van de investering in een minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: een voorziening of installatie die technisch noodzakelijk is om de waterbesparing te bereiken.

F 1300

Productieapparatuur voor het vervangen van (potentiële) ZZS, nanodeeltjes of microplastics (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het in producten of processen vervangen van de volgende stoffen door stoffen zonder milieuschadelijke effecten of ongewenste accumulatie in organismen:

  • 1. (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, genoemd in artikel 1.3c van de Activiteitenregeling milieubeheer, of

  • 2. nanodeeltjes kleiner dan 50 nanometer of microplastics in cosmetica of andere producten voor persoonlijke verzorging,

  en waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor het vervangen van de (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen of nanodeeltjes of microplastics.

Toelichting: Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken, of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Het RIVM houdt lijsten bij van zeer zorgwekkende stoffen en potentiële zeer zorgwekkende stoffen. Deze lijsten zijn te vinden op:

https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen en https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS.Zodra het toepassen van microplastics in cosmetica of andere producten voor persoonlijke verzorging bij wet verboden is, komen investeringen in aanpassing van productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor het vervangen van microplastics niet meer in aanmerking.

Bovenstaande criteria gelden ten opzichte van de bestaande situatie. Voor de in aanmerking komende kosten kan een andere referentie gelden. Zie www.rvo.nl/miavamil, onder ‘Voorwaarden’ en vervolgens ‘Voorwaarden Bedrijfsmiddelen doelvoorschrift’ voor meer informatie hierover.

A 1400

Apparatuur voor recycling van grondstoffen

 • a. bestemd voor: het terugbrengen van afval tot een grondstof, niet zijnde het chemisch verwerken van afval, waarbij:

  • in geval van de verwerking van gemengde stromen de bewerking niet leidt tot te storten stromen,

  • het geen vermindering van water- of energiegebruik betreft,

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten) ten opzichte van de investering in een minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het terugwinnen van de oorspronkelijke grondstof(fen), met uitzondering van de volgende onderdelen: apparatuur ter vermindering van water- of energiegebruik, apparatuur om het afval in te zamelen of in de recyclinginstallatie te brengen en apparatuur ter aanwending van de teruggewonnen grondstof(fen).

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld onderdelen van recyclinginstallaties voor kunststoffen, bouwstoffen en dergelijke, scheidingsinstallaties (zoals inductiescheiding, toepassen visiontechnologie, magnetische dichtheidsscheiding, dubbele vacuümfiltratie voor extrusie van kunststofgranulaat en XRF-technologie), recyclinginstallaties voor lithiumaccu’s. Ook recyclinginstallaties die recyclen volgens de criteria voor voorkeursrecycling, zoals gedefinieerd in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) komen in aanmerking.

Zie bedrijfsmiddel A 1240 voor investeringen in waterbesparende installaties. Zie bedrijfsmiddel F 1200 en verder voor investeringen in preventie van gebruik van grondstoffen en water. Zie bedrijfsmiddel F 1409 voor investeringen in chemische verwerking van afvalstoffen, waaronder solvolyse-installaties.

B 1405

Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het ten opzichte van de bestaande situatie terugwinnen van één of meer stoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib, zoals gedefinieerd in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP), zoals bedoeld in artikel 10.3 van de Wet milieubeheer, waarbij:

  • het terugwinrendement ten minste 25% (op gewichtsbasis) per stof bedraagt,

  • de teruggewonnen stof(fen) worden gerecycled,

  • het terugwinrendement wordt berekend ten opzichte van de bestaande situatie,

  • geen sprake is van de winning van struviet uit afvalwater, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het afscheiden en opwerken van de terug te winnen stoffen uit de afvalwaterstroom of het waterzuiveringsslib, met uitzondering van investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit.

Toelichting: Bovenstaande criteria gelden ten opzichte van de bestaande situatie. Voor de in aanmerking komende kosten kan een andere referentie gelden. Zie www.rvo.nl/miavamil, onder ‘Voorwaarden’ en vervolgens ‘Voorwaarden Bedrijfsmiddelen doelvoorschrift’ voor meer informatie hierover.

F 1406

Terugwinningsinstallatie voor fosfaten of witte fosfor

 • a. bestemd voor: het terug- of herwinnen van fosfaten of witte fosfor uit afval(water)- of reststromen, al dan niet in combinatie met andere mineralen, waarbij:

  • geen fosfaten of witte fosfor wordt teruggewonnen uit mest, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het terugwinnen van fosfaat of witte fosfor en al dan niet andere mineralen, met uitzondering van investeringen in apparatuur voor het opwerken en toepassen van teruggewonnen (herwonnen) fosfaat, witte fosfor of andere mineralen.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld de terugwinning van fosfaat of witte fosfor (P₄) uit afvalwater, urine, plantaardige reststromen, afvalwaterslib en assen van afvalwaterslibverbranding afkomstig van communale of industriële biologische waterzuiveringsinstallaties.

Zie voor het terugwinnen van fosfaten of witte fosfor uit mest bedrijfsmiddel F 2650.

F 1409

Apparatuur voor de chemische verwerking van afvalstoffen

 • a. bestemd voor: het chemisch en al dan niet thermisch verwerken van afval tot (gasvormige) grondstoffen of brandstoffen, waarbij:

  • indien sprake is van een (deel)stroom waarvoor mechanische recycling redelijkerwijs mogelijk is, de chemische verwerking van deze (deel)stroom milieuvriendelijker is dan mechanische recycling van de (deel)stromen, hetgeen wordt aangetoond door middel van een LCA, uitgevoerd conform bijlage 9 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het chemisch verwerken van afvalstoffen en terugwinnen van grond- of brandstoffen, al dan niet de volgende onderdelen: een af- of rookgasreinigingssysteem, een CO2-afvanginstallatie, apparatuur voor het ter vernietiging afscheiden van (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, genoemd in artikel 1.3c van de Activiteitenregeling milieubeheer, een afvalvoorbewerkingsinstallatie, en met uitzondering van voorzieningen voor het opwekken van energie.

Toelichting: Voorbeelden van chemische verwerking zijn onder andere pyrolyse, vergassen, solvolyse en superkritische (water)vergassing. Zie bedrijfsmiddel F 1412 voor een depolymerisatie-installatie voor polyesterafval.

Onder mechanische recycling wordt een proces verstaan waarbij afvalstoffen tot grondstof worden verwerkt door middel van bijvoorbeeld sorteren, verkleinen (malen of versnipperen), wassen, agglomereren en extruderen, waarbij het afval dat redelijkerwijs geschikt gemaakt kan worden voor recycling daadwerkelijk wordt afgescheiden en gerecycled en een zo klein mogelijk residu wordt verbrand.

Onder afvalstoffen waarvoor mechanische recycling niet mogelijk is en welke redelijkerwijs ook niet geschikt te maken zijn voor mechanische recycling worden afvalstoffen verstaan waarvoor recycling, gezien de aard of samenstelling technisch niet mogelijk is of waarvoor de recycling zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener meer zouden bedragen dan € 205 per ton. Hiermee is mechanische recycling, uit zakelijk oogpunt, geen geloofwaardig alternatief.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS-criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken, of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Het RIVM houdt lijsten bij van zeer zorgwekkende stoffen en potentiële zeer zorgwekkende stoffen. Deze lijsten zijn te vinden op:

https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen en https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS.

A 1413

Verwerkingsapparatuur voor gerecyclede kunststoffen of chemisch gerecyclede grondstoffen

 • a. bestemd voor: het verwerken van gerecyclede kunststoffen of chemisch gerecyclede grondstoffen voor kunststoffen tot (onderdelen van) een product, waarbij:

  • in geval van mechanisch gerecyclede kunststoffen het percentage gerecycled materiaal in het product op gewichtsbasis toeneemt met ten minste 5 procentpunt ten opzichte van:

   • 1. het gangbare aandeel, als gerecycled materiaal in het product gangbaar is, of

   • 2. het huidige aandeel, als gerecycled materiaal in het product niet gangbaar is,

  en waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat:

  • de hoeveelheid primaire grondstoffen in het product afneemt,

  • het kunststofrecyclaat of kunststofproduct geen oxo-degradeerbare plastics bevat, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het verwerken van gerecycled materiaal tot een product.

F 1416

Verwerkingsapparatuur voor plastic zwerfafval

 • a. bestemd voor: het verwerken van plastic zwerfafval tot (onderdelen van) een product, waarbij:

  • in geval van de verwerking van gemengde stromen de bewerking niet leidt tot een toename van te storten of te verbranden afvalstromen,

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten) ten opzichte van de investering in productieapparaat voor een vergelijkbaar product waarin geen zwerfafval is verwerkt, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het verwerken van plastic zwerfafval tot een product, met uitzondering van apparatuur om het afval in te zamelen of in de recyclinginstallatie te brengen.

F 1417

Voorzieningen voor demontage ten behoeve van hergebruik of recycling

 • a. bestemd voor: het demonteren van producten, waarbij:

  • 1. onderdelen van de producten worden voorbereid voor hergebruik, of

  • 2. materialen uit de producten geschikt worden gemaakt voor recycling tot grondstoffen,

  en waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat:

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten) ten opzichte van de investering in een minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze brochure.

 • b. bestaande uit: al dan niet geautomatiseerde of gerobotiseerde apparatuur of voorzieningen ten behoeve van hergebruik of recycling van materialen of grondstoffen, met uitzondering van standaard handgereedschap.

Toelichting: Onder bedrijfsmiddel F 1417 kan apparatuur worden gemeld die gebruikt wordt om geautomatiseerd elektronische apparatuur (mobiele telefoons) of zonnepanelen voor te bereiden voor recycling. Ook kan apparatuur voor de demontage van vangrails worden gemeld.

B 1445

Eutectische vrieskristallisatie-installatie voor proces- of afvalwater

 • a. bestemd voor: het scheiden van proces- of afvalwater in schoon water en grondstoffen door koeling en kristallisatie, waarbij:

  • onder proceswater geen zee- of grondwater wordt verstaan,

  • geen chemicaliën worden gebruikt,

  • het water en de grondstoffen nuttig worden toegepast,

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten) ten opzichte van de investering in een minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: een koelunit, kristallisator en een bandfilter of pusher centrifuges.

F 1490

Recyclinginstallatie voor luiers

 • a. bestemd voor: het verwerken van uitsluitend luiers en incontinentiemateriaal, waarbij:

  • de oorspronkelijk in luiers en incontinentiemateriaal aanwezige cellulose, kunststof en al dan niet superabsorberende polymeren (SAP’s) worden teruggewonnen als afzonderlijke grondstofstromen en worden gerecycled,

  • het recyclaat zonder risico’s voor milieu en volksgezondheid gerecycled kan worden, wat wordt aangetoond door onderzoek van een relevante onderzoeksorganisatie,

  • de techniek niet primair gericht is op het produceren van energie of brandstof, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het terugwinnen van grondstoffen uit luiers.

Toelichting: Zodra er een protocol beschikbaar is voor het bepalen van de milieu- en gezondheidsrisico’s van recyclaat uit luiers, moet dit worden gevolgd. Meer informatie over (de beschikbaarheid van) dit protocol kunt u opvragen bij Rijkswaterstaat.

Zie bedrijfsmiddel B 1590 voor installaties voor het verwerken van luiers.

B 1590

Verwerkingsinstallatie voor luiers

 • a. bestemd voor: het verwerken van luiers, al dan niet in combinatie met andere afvalstromen, waarbij:

  • cellulose, kunststof of superabsorberende polymeren (SAP's) nuttig worden toegepast,

  • de nuttige toepassing plaatsvindt zonder risico voor milieu en volksgezondheid, wat wordt aangetoond door onderzoek van een relevante onderzoeksorganisatie,

  • de verwerkingsmethode aantoonbaar milieuvriendelijker is dan verbranden, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het verwerken van luiers.

Toelichting: Zodra er een protocol beschikbaar is voor het bepalen van de milieu- en gezondheidsrisico’s van recyclaat uit luiers, moet dit worden gevolgd. Meer informatie over (de beschikbaarheid van) dit protocol kunt u opvragen bij Rijkswaterstaat.

Zie bedrijfsmiddel F 1490 voor installaties voor het recyclen van luiers.

A 1600

Afvalinzamelapparatuur die leidt tot meer of zuiverdere monostromen

 • a. bestemd voor: het inzamelen van afval, waarbij:

  • meer of zuiverdere monostromen dan gangbaar in die situatie worden ingezameld, zodat de recycling van dat afval aantoonbaar verbetert, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: afvalinzamelapparatuur.

F 4100

Productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO2

 • a. bestemd voor: het voorkomen of verminderen van het ontstaan van CO2-emissie in Nederland door aanpassing van:

  • 1. het productieproces door substitutie van (koolstofrijke) grond- of hulpstoffen, of

  • 2. het reactiemechanisme,

  en waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat:

  • er geen sprake is van een verschuiving van CO2-emissies elders in de keten,

  • de CO2-emissiereductie niet wordt bereikt door een verminderd verbruik van fossiele brandstoffen met het doel om energiebesparing te realiseren, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: productieapparatuur waarmee het ontstaan van CO2 wordt voorkomen al dan niet aanpassing van het productieproces.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1 per gereduceerde kilogram CO2 emissiereductie per jaar in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 4101

Apparatuur voor het afscheiden van CO2 voor nuttige toepassing

 • a. bestemd voor: het afscheiden en terugwinnen van CO2 uit de buitenlucht of uit afgassen, niet afkomstig van een WKK of ketel voor de tuinbouw, waarbij:

  • de CO2 wordt ingezet voor bemesting in de tuinbouwsector of als grondstof voor een product waarbij CO2 als grondstof voor het product niet gangbaar is, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur om CO2 uit afgassen af te scheiden en al dan niet de volgende onderdelen: zuiveringsapparatuur, wassers, drogers en compressie-, koel- en opslagvoorzieningen voor tijdelijke opslag.

Toelichting: Onder producten worden ook grondstoffen of brandstoffen verstaan. Gangbare toepassingen zoals carboniseren van dranken vallen niet onder dit bedrijfsmiddel.

F 4102

Apparatuur voor het transport van CO2 voor nuttige toepassing

 • a. bestemd voor: het transporteren van afgescheiden CO2 uit de buitenlucht of uit afgassen, niet afkomstig van een WKK of ketel voor de tuinbouw, waarbij:

  • de CO2 wordt ingezet voor een product waarbij CO2 als grondstof voor het product niet gangbaar is, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur om CO2 te transporteren en al dan niet de volgende onderdelen: zuiveringsapparatuur, wassers, drogers en compressie-, koel- en opslagvoorzieningen voor tijdelijke opslag.

Toelichting: Onder producten worden ook grondstoffen of brandstoffen verstaan. Gangbare toepassingen in de tuinbouw en bij het carboniseren van dranken vallen niet onder dit bedrijfsmiddel.

Zie bedrijfsmiddel 221005 van de energie-investeringsaftrek voor een transportleiding voor het leveren van gasvormig CO2 aan glastuinbouwbedrijven.

F 4103

Apparatuur voor het binden van CO2

 • a. bestemd voor: het chemisch binden van CO2 uit de buitenlucht of afgassen tot een stabiel product, waarbij:

  • de CO2 onder industriële omstandigheden gebonden wordt, al dan niet na tussentijdse opslag, zuivering of chemische omzetting,

  • de CO2 als grondstof voor het product niet gangbaar is, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur om CO2 te binden en al dan niet de volgende onderdelen: zuiveringsapparatuur, wassers, drogers en compressie-, koel- en opslagvoorzieningen voor tijdelijke opslag.

Toelichting: Onder producten worden ook grondstoffen of brandstoffen verstaan. Het over land uitstrooien van CO2 bindende mineralen en gangbare toepassingen zoals carboniseren van dranken vallen niet onder dit bedrijfsmiddel.

F 4111

Apparatuur voor elektrificatie van processen in de chemische industrie

 • a. bestemd voor: het in de chemische industrie produceren van een grondstof, product of brandstof via elektrochemische conversie, ter voorkoming van het gebruik van fossiele grondstoffen en ter vermindering van (lokale) luchtemissies, waarbij:

  • voor het betreffende proces het produceren met fossiele grondstoffen de gangbare praktijk is, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die noodzakelijk is voor de productie via elektrochemische conversie.

Toelichting: Een voorbeeld van dit bedrijfsmiddel is elektrolyse van water voor de productie van waterstof en zuurstof. Ook de binding van waterstof met koolstofcomponenten (zoals CO2) tot een basischemicalie kan gemeld worden onder dit bedrijfsmiddel. CO2 wordt niet beschouwd als een fossiele grondstof.

F 4200

Apparatuur voor emissiereductie van overige broeikasgassen

 • a. bestemd voor: het reduceren van de emissie van CH4, N2O of gefluoreerde broeikasgassen (zoals HFK’s en PFK’s) in een industrieel proces, waarbij:

  • in geval van vervangen van het broeikasgas wordt aangetoond dat het broeikasgas dat gebruikt werd, is opgevangen en milieuverantwoord wordt verwerkt, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: aanpassing van apparatuur die technisch noodzakelijk is om de emissiereductie te realiseren en al dan niet een broeikasgas met een lage(re) GWP (Global Warming Potential).

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1 per gereduceerde kilogram CO2-equivalent broeikasemissiereductie per jaar in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen F 4209 en A 4210 voor vervanging van SF6 bij hoog- of middenspanningsschakelsystemen.

F 4305

NOx-emissiereducerende techniek

 • a. bestemd voor: het verminderen of voorkomen van de emissie van NOx door aanpassingen een proces of door additionele voorzieningen waarbij:

  • de emissie van NOx ten minste 70% lager ligt dan wettelijk verplicht, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: (aanpassingen van) apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het verminderen of voorkomen van de emissie van NOx.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 500.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 4315 voor selectieve (katalytische) reductie-installaties (SCR of SNCR).

F 4410

Apparatuur voor het voorkomen van ontstaan van stof (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het aanpassen of vervangen van een bestaand productieproces in de industrie, waardoor de reststofemissie vermindert, waarbij:

  • de vermindering van de stofemissie niet wordt gerealiseerd door het filteren of isoleren van reeds gevormd stof,

  • het ontstaan van stof ten opzichte van het bestaande productieproces met ten minste 80% vermindert, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is om het ontstaan van stof te beperken of te voorkomen, met uitzondering van de volgende onderdelen: end-of-pipe-technieken en investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit.

Toelichting: Bovenstaande criteria gelden ten opzichte van de bestaande situatie. Voor de in aanmerking komende kosten kan een andere referentie gelden. Zie www.rvo.nl/miavamil, onder ‘Voorwaarden’ en vervolgens ‘Voorwaarden Bedrijfsmiddelen doelvoorschrift’ voor meer informatie hierover.

F 4420

Apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering

 • a. bestemd voor: het met een ontstoffingsinstallatie afscheiden van stof uit een afgas of luchtstroom tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering, waarbij:

  • de stofemissie naar de buitenlucht tot een minimum wordt beperkt,

  • de ontstoffingsinstallatie uitsluitend is bestemd voor het verminderen van stofemissies tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is om de emissie van stof te verminderen tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering.

Toelichting: Met niet-reguliere bedrijfsvoering wordt bedoeld: storingen, onderhoud aan de (reinigings-)technieken en opstarten en stoppen van installaties of processen. Bedrijfsmiddelen die de stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering kunnen beperken zijn bijvoorbeeld twee parallel geschakelde stoffilters waarbij in geval van uitval van één van de twee filters toch sprake is van ontstoffing.

F 4600

Apparatuur voor reductie van styreenemissie (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de styreenemissie van een bestaand industrieel productieproces met ten minste 80% door aanpassing of vervanging van het productieproces, waarbij:

  • de styreenemissie met meer dan 1.000 kilogram per jaar wordt verminderd,

  • de styreenemissie wordt voorkomen of afgevangen en teruggewonnen, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is om de emissie van styreen te verminderen, met uitzondering van adsorptietechnieken met actief kool.

Toelichting: Bovenstaande criteria gelden ten opzichte van de bestaande situatie. Voor de in aanmerking komende kosten kan een andere referentie gelden. Zie www.rvo.nl/miavamil, onder ‘Voorwaarden’ en vervolgens ‘Voorwaarden Bedrijfsmiddelen doelvoorschrift’ voor meer informatie hierover.

Reductie van styreenemissie kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door het voorkomen van de verdamping van styreen in een gesloten systeem, harsen waarin styreen deels is vervangen of voorzien zijn van additieven die verdamping van styreen beperken, alternatieve spuittechnieken en regeneratieve adsorptietechnieken.

TOELICHTING

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Deze regeling strekt tot vervanging van de bijlage behorende bij de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (hierna: Aanwijzingsregeling), met de vaststelling van de Milieulijst voor het kalenderjaar 2020.

Artikel I, onderdeel B, van onderhavige regeling voorziet in vervanging van de Milieulijst. In de Milieulijst zijn ter uitvoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen, die in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving (Vamil) als bedoeld in artikel 3.31 van de Wet IB 2001 en voor milieu-investeringsaftrek (MIA) als bedoeld in artikel 3.42a van de Wet IB 2001.

Met het instrument MIA/Vamil worden investeringen in bedrijfsmiddelen, die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu, fiscaal gestimuleerd. Het gaat hierbij om niet-gangbare bedrijfsmiddelen, waarvan de marktintroductie door die instrumenten ondersteund wordt.

Jaarlijks vindt er een aanpassing van de Milieulijst plaats, omdat voor bepaalde bedrijfsmiddelen verdere stimulering van de marktintroductie niet meer noodzakelijk wordt geacht, de formulering van bepaalde bedrijfsmiddelen wordt aangescherpt of versoepeld, of omdat er nieuwe, innovatieve bedrijfsmiddelen op de Milieulijst worden opgenomen. In de volgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan.

In het kader van de Urgenda-uitspraak heeft het kabinet in 2019 een plan gepresenteerd dat in 2020 moet leiden tot een aanzienlijke CO2-besparing. Onderdeel van dat plan is verhoging van het MIA-budget met € 10 miljoen. Met de extra middelen wordt het voor ondernemers aantrekkelijker om te investeren in circulaire technieken en bedrijfsmiddelen. Daartoe zijn meer codes toegevoegd aan hoofdstuk 1 Circulair ondernemen en is waar mogelijk het aftrekpercentage verhoogd. Het budget voor VAMIL bedraagt € 25 miljoen voor 2020; het voor MIA beschikbare budget voor 2020 bedraagt € 124 miljoen. Per melding dient de investering ten minste € 2.500 te bedragen om in aanmerking te komen voor MIA/Vamil.1

Artikel 3 van de Aanwijzingsregeling stelt het maximale bedrag vast waarvoor investeringen in aanmerking komen voor MIA/Vamil. In de Milieulijst zelf staat echter daarnaast voor bepaalde bedrijfsmiddelen ook nog een maximaal bedrag (aftopping) genoemd. Teneinde duidelijk te maken dat dit (lagere) maximale bedrag dat in de Milieulijst bij het bedrijfsmiddel zelf benoemd staat voorgaat op het algemene maximumbedrag in artikel 3, is dit toegevoegd aan het eerste lid. Deze specifieke aftoppingsbedragen in de Milieulijst worden bovendien over de jaargrenzen heen gehanteerd. Wanneer in hetzelfde bedrijfsmiddel een jaar later opnieuw wordt geïnvesteerd, dan wordt het reeds geïnvesteerde bedrag in mindering gebracht op het bedrag dat nog beschikbaar is voor MIA/Vamil op grond van de aftoppingsgrens van dat jaar. Teneinde dit ook juridisch te waarborgen is daartoe een bepaling in het tweede lid opgenomen.

1.2 Europeesrechtelijke aspecten

Het voordeel dat op basis van MIA/Vamil door de ondernemer kan worden verkregen, is in veel gevallen aan te merken als staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Bij de aanpassing van de Aanwijzingsregeling per 1 januari 2016 zijn de Aanwijzingsregeling en Milieulijst vastgesteld in overeenstemming met:

 • Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187) (hierna: Algemene Groepsvrijstellingsverordening),

 • Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 193) (hierna: Landbouw Groepsvrijstellingsverordening), en

 • Verordening (EU) nr. 1388/2014 van de Commissie van 16 december 2014 waarbij bepaalde categorieën steun voor ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 396) (hierna: Visserij Groepsvrijstellingsverordening), waardoor de steun geoorloofde staatssteun betreft. In de toelichting2 bij de voornoemde aanpassing is uiteengezet van welke steuncategorieën uit de genoemde groepsvrijstellingen bij het verlenen van MIA/Vamil gebruik wordt gemaakt, zodat ook de steun uit deze wijziging geoorloofde staatssteun betreft. Tevens wordt verwezen naar de op grond van de eerdergenoemde vrijstellingsverordeningen gedane kennisgevingen aan de Europese Commissie3.

1.3 Administratieve lasten en nalevingskosten

De administratieve lasten en de inhoudelijke nalevingskosten die samenhangen met de toepassing van de instrumenten MIA/Vamil vloeien niet voort uit de Aanwijzingsregeling, maar uit de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 en de Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001. De wijziging van de Aanwijzingsregeling heeft dan ook geen gevolgen voor de administratieve lasten of nalevingskosten.

1.4 Notificatie

In deze regeling is sprake van technische specificaties, die vergezeld gaan van fiscale maatregelen die van invloed zijn op het gebruik van producten doordat zij naleving van technische specificaties aanmoedigen. De Aanwijzingsregeling valt dan ook onder de omschrijving van artikel 1, eerste lid, onderdeel f, tweede alinea, punt iii, van Richtlijn 2015/1535/EU van het Europees parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie) (PbEU 2015, L 241). Om te voldoen aan artikel 5, eerste lid, van de genoemde richtlijn, is de ontwerpregeling op 4 december 2019 (notificatienummer 2019/0628/NL) gemeld aan de Europese Commissie. Uit artikel 7, vierde lid, van de genoemde richtlijn vloeit voort dat deze regeling na notificatie zonder uitstel in werking kan treden.

1.5 Inwerkingtreding

Bij het bepalen van het tijdstip van inwerkingtreding van 1 januari 2020 is aangesloten bij het systeem van de fiscale wetgeving, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van kalenderjaren. Er wordt afgeweken van de minimuminvoeringstermijn, omdat de doelgroepen gebaat zijn bij een spoedige inwerkingtreding. Het systeem van de vaste verandermomenten en minimuminvoeringstermijnen staat deze uitzondering toe.4

2. Toelichting op de Milieulijst

2.1. Milieulijst 2020

De Milieulijst 2020 bevat de bedrijfsmiddelen die in 2020 voor MIA/Vamil in aanmerking komen. De Milieulijst 2020 is ingedeeld in milieuthema’s. Het eerste cijfer van de code waaronder een bedrijfsmiddel op de lijst is vermeld, verwijst naar het betreffende milieuthema:

 • 0 thema-overstijgende milieu-innovatie;

 • 1 grondstoffen- en watergebruik;

 • 2 voedselvoorziening en landbouwproductie;

 • 3 mobiliteit;

 • 4 klimaat en lucht;

 • 5 ruimtegebruik;

 • 6 gebouwde omgeving.

Ten opzichte van 2019 zijn de volgende 23 bedrijfsmiddelen uit de Milieulijst 2020 verdwenen:

Nummer Milieulijst 2019

Bedrijfsmiddel

A 1242

Stoomreiniger met uv

A 1330

Waterhydraulisch systeem

F 1380

Textielverfmachine op basis van CO2

A 1615

Verwerkingsinstallatie voor keukenafval

B 1810

Tapijt(tegels) met ten minste 60% gerecycled materiaal

B 2330

Boomgaardspuitmachine

E 2337

Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de open teelt

A 2630

Apparatuur voor het actief verpakken van groenten of fruit

F 3114

Elektrische of waterstofbestelauto

F 3125

Verwarmd ruitensproeiervloeistofsysteem voor een bus of een vrachtwagen

B 3139

Composiet tankcontainer

A 3185

Deluge-sprinklersysteem voor losplaatsen van LPG-tankwagens bij tankstations

D 3222

Automatisch smeersysteem met biologisch smeermiddel

B 3240

Waterzuiveringsinstallatie voor vaartuigen

B 3420

Mobiele machine met biologische hydrauliekolie

E 4212

Vacuüm hoog- of middenspanningsschakelsysteem

D 4215

Halogeenvrij koudemiddel in een bestaande koelinstallatie of warmtepomp (aanpassen bestaande situatie)

A 4300

Emissiearme houtgestookte ketel

A 4316

Selectieve non-katalytische reductie-installatie (SNCR)

A 4582

Gas- en dampadsorber met reactivering

A 6310

Sloophout in (onderdelen van) een werk of product

F 6320

Natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving

G 6422

Muurbegroeiingssysteem

Deze codes zijn verdwenen om de volgende redenen:

 • A 1242 is geschrapt omdat voldoende marktintroductie is bereikt.

 • Voor A 1330 en F 1380 wordt niet gemeld.

 • A 1615 wordt weinig tot niet gemeld.

 • B 1810 is inmiddels redelijk gangbaar en de controle van meldingen bewerkelijk.

 • B 2330 en E 2337 zijn te gangbaar voor steun vanuit MIA/Vamil.

 • A 2630 wordt niet gemeld.

 • F 3114 is vervangen door G 3101, G 3102, G 3103 en G 3104.

 • Voor F 3125 wordt niet gemeld. Daarnaast is het milieuvoordeel gering.

 • Bij B 3139 is de controle van meldingen bewerkelijk en het milieuvoordeel gering.

 • A 3185 wordt niet gemeld. Daarnaast is het milieuvoordeel gering

 • D 3222 is te gangbaar voor steun vanuit MIA/Vamil. Bovendien zijn er weinig meerkosten.

 • B 3240 is omgenummerd naar B 3340.

 • Bij B 3420 zijn er weinig meerkosten waardoor er geen steun vanuit MIA/Vamil wordt gegeven.

 • E 4212 is vervangen door F 4209 en A 4210.

 • D 4215 wordt weinig tot niet gemeld.

 • A 4300 past onvoldoende in het huidige beleid.

 • A 4316 is samengevoegd met A 4315.

 • Voor A 4582 wordt veelal incorrect gemeld en overlapt deels met F 1200.

 • A 6310 is omgenummerd naar A 1813.

 • F 6320 is omgenummerd naar F 5145.

 • G 6422 is samengevoegd met F 6421.

Ten opzichte van 2019 zijn de volgende 52 nieuwe bedrijfsmiddelen in de Milieulijst 2020 opgenomen:

Nummer Milieulijst 2020

Bedrijfsmiddel

F 1115

Productieapparatuur voor bio-asfalt

B 1201

Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik door efficiëntieverbetering

F 1205

Apparatuur voor duurzamer produceren (aanpassen bestaande situatie)

F 1282

Inkt- of oliebesparend printsysteem

F 1416

Verwerkingsapparatuur voor plastic zwerfafval

F 1417

Voorzieningen voor demontage ten behoeve van hergebruik of recycling

B 1611

Versnipperaar voor kunststofafval van landbouwbedrijven

B 1812

Meubilair op basis van hergebruikte materialen of componenten

A 1813

Sloophout in (onderdelen van) een bouwwerk of product

F 1814

Bamboecomposiet in (onderdelen van) een bouwwerk of product

F 1820

Circulair matras met terugnamegarantie

F 2146

Voorzieningen voor nullozing in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)

F 2150

Apparatuur voor het opwerken van plantenresten tot grondstof

B 2217

Getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee

A 2312

Productieapparatuur voor paludicultuur (natte teelt)

F 2314

Klimaatcel voor gewasteelt

F 2317

Meerjarige kweektrays (aanpassen bestaande situatie)

B 2338

Insectengaas voor de fruitteelt

A 2375

Apparatuur voor het aanbrengen van mulch

G 3101

Lichte elektrische bestelauto

G 3102

Lichte waterstofbestelauto

G 3103

Zware elektrische bestelauto

G 3104

Zware waterstofbestelauto

D 3105

Elektrisch aangedreven taxi

G 3106

Elektrisch aangedreven taxi met 9 zitplaatsen of voor rolstoelvervoer

G 3111

Elektrisch aangedreven voertuig met zonnepanelen

F 3112

Waterstoftaxi met 9 zitplaatsen of voor rolstoelvervoer

A 3113

Plug-in-hybride bakwagenchassis, trekker of bus

A 3195

Transporttrailer met gecombineerd cryogeen en gesloten koelsysteem

A 3261

NOx-reductiesysteem voor een mobiel werktuig (aanpassen bestaande situatie)

F 3322

Elektrische scheepsaandrijving

B 3340

Waterzuiveringsinstallatie voor een vaartuig

G 3391

Walstroominstallatie op de kade

F 3417

Elektrische verreiker

B 3610

Elektrisch lesvliegtuig

F 3722

Oplaadpunt voor vliegtuigen

F 4100

Productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO2

F 4109

Reformer voor waterstofproductie uit een hernieuwbare bron

F 4209

Vacuüm hoog- of middenspanningsschakelsysteem (aanpassing bestaande situatie)

F 4305

NOx-emissiereducerende techniek

F 4306

Apparatuur voor natte NOx-verwijdering

A 4487

Filtrerende stofafscheider voor stofbron met emissiegrenswaarde ≥ 10 mg/Nm3

E 4681

Ozon- en uv-oxidatie-installatie voor luchtreiniging

F 5145

Natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving

G 6102

Circulaire woning

G 6105

Circulaire gevel voor een utiliteitsgebouw

G 6315

Bio-asfalt

A 6318

Circulaire keuken met terugnamegarantie

A 6319

Modulair herbruikbaar wandsysteem

C 6410

Circulaire PV-panelen met terugnamegarantie

F 6423

Inpandig muurbegroeiingsysteem

F 6441

Paardrijbak of sportveld met regenwateropvang en -infiltratie

2.2 Bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift

De meeste bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2020 zijn specifiek omschreven: het middel waarmee een bepaald milieudoel moet worden behaald, wordt daarmee aangewezen (middelvoorschrift). Deze bedrijfsmiddelen staan in paragraaf 2a van de Milieulijst. De Milieulijst 2020 bevat hiernaast, ook bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift, waarbij alleen een bepaalde milieuprestatie met enkele technische randvoorwaarden wordt geëist. Het bedrijfsleven wordt zo geprikkeld om zelf met innovatieve oplossingen te komen. De mogelijkheden van deze omschrijvingen zijn veelomvattend. De bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift5 zijn opgesomd in paragraaf 2b van de Milieulijst 2020.

Investeringen in een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift kwamen tot nu toe niet in aanmerking wanneer het om investeringen in de landbouw ging. De Milieulijst 2020 biedt wat dat betreft meer mogelijkheden voor landbouwinvesteringen. In 2020 zijn de volgende bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift opengesteld voor landbouw:

 • A 0001 (Nieuwe en innovatieve milieuvriendelijke technologie)

 • F 1100 (Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa)

 • A 1400 (Apparatuur voor recycling van grondstoffen)

 • F 1406 (Terugwinningsinstallatie voor fosfaten of witte fosfor).

Deze codes zijn voor landbouw opengesteld om circulaire economie en kringlooplandbouw meer te stimuleren.

Een investering met doelvoorschrift moet gericht zijn op milieubescherming in Nederland. Onder milieubescherming wordt verstaan: elke maatregel die is gericht op preventie of herstel van aantastingen van de natuurlijke omgeving of de natuurlijke hulpbronnen door de eigen activiteiten van een begunstigde, op beperking van het risico op dergelijke aantastingen, dan wel op aanmoediging van een rationeler gebruik van die hulpbronnen, daaronder begrepen energiebesparende maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (artikel 2, honderdeneerste lid, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening).

In paragraaf 2b, onder 6, is het vereiste toegevoegd dat de investering in een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift een aanmerkelijk milieuvoordeel behaalt in relatie tot het investeringsbedrag. Dit omdat de Aanwijzingsregeling niet beoogt investeringen te stimuleren waarbij het milieuvoordeel slechts marginaal is. Bij de controle van de melding van een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift wordt bepaald of het milieuvoordeel in de nieuwe situatie ‘aanmerkelijk’ kan worden genoemd in relatie tot het investeringsbedrag door de nieuwe situatie te toetsen aan:

 • de stand van de techniek in de branche; als de bestaande situatie de stand van de techniek vertegenwoordigt, wordt aan deze bestaande situatie getoetst;

 • andere milieuvriendelijke en innovatieve technieken die in de branche worden toegepast;

 • eerder gecontroleerde vergelijkbare meldingen.

Op deze wijze wordt ook de consistentie in de controles bewaakt.

Tevens geldt voor alle bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift het beginsel ‘de vervuiler betaalt’: het beginsel dat de kosten van het bestrijden van de vervuiling moeten worden gedragen door degene die de vervuiling heeft veroorzaakt (artikel 2, honderdentweeëntwintigste lid, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening).

De in aanmerking komende kosten zijn de bijkomende investeringskosten die nodig zijn om verder te gaan dan de stand van de techniek in Nederland en om het niveau van milieubescherming te verhogen. Dit geldt bovenop de eis van artikel 36, vijfde lid, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening dat dit verder gaat dan toepasselijke EU-normen of om, bij het ontbreken van EU-normen, het niveau van milieubescherming te verhogen.

Deze kosten worden als volgt vastgesteld:

 • a) wanneer de kosten voor de milieu-investering binnen de totale investeringskosten als een afzonderlijke investering kunnen worden vastgesteld, vormen deze specifiek op milieubescherming betrekking hebbende kosten de in aanmerking komende kosten;

 • b) in alle overige gevallen en in geval van investeringen in recycling of hergebruik van door andere ondernemingen geproduceerd afval, worden de kosten van investeringen in milieubescherming vastgesteld ten opzichte van de vergelijkbare investering volgens stand van de techniek in Nederland. Het verschil tussen de kosten van beide investeringen levert de met milieubescherming verband houdende kosten op en geldt als de in aanmerking komende kosten.

De kosten die niet rechtstreeks verband houden met het behalen van een hoger niveau van milieubescherming, komen niet in aanmerking.

De steun die voor een investering in een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift middels de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen kan worden verkregen is verhoogd van 35% naar 40%. Dit geldt niet voor investeringen ten behoeve van recycling en hergebruik van door andere ondernemingen geproduceerd afval.

Tot slot kunnen kleine en middelgrote ondernemingen voor een deel van de bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift respectievelijk 20 en 10 procentpunt meer steun krijgen via MIA/Vamil. Deze maatregel is gericht op het verdergaand stimuleren van investeringen in de circulaire economie.

2.3. Grondstoffen- en watergebruik

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie6 beoogt richting te geven aan de maatschappelijke ontwikkelingen die moeten leiden tot een circulaire economie. Dit programma gaat in op vijf prioritaire ketens. In hoofdstuk 1 ligt de nadruk op de ketens Kunststoffen, Maakindustrie en Consumptiegoederen. De actielijnen van de keten ‘Biomassa en voedsel’ raken het meest aan hoofdstuk 2 van de Milieulijst. Hier wordt in paragraaf 2.4 verder op ingegaan. Hoofdstuk 6 van de Milieulijst bedient vooral de transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

De Milieulijst 2020 biedt meer mogelijkheden voor ondernemers die investeren in demontage ten behoeve van hergebruik of recycling en de eisen voor het verwerken van (chemisch) gerecyclede kunststoffen zijn versoepeld. Dit om CE-initiatieven door ondernemers nog meer aan te wakkeren. Daarnaast is de Milieulijst 2020 uitgebreid met een omschrijving voor het maken van producten uit zwerfvuil en het zodanig produceren van producten dat deze na de gebruiksfase gemakkelijker uit elkaar kunnen worden gehaald, met het oog op hergebruik of recycling.

Ook nieuw op de Milieulijst 2020 zijn verschillende circulaire producten, zoals circulaire matrassen, meubels van gerecycled materiaal en producten van bamboecomposiet waarmee het gebruik van hardhout, metaal of beton wordt vermeden. Daarnaast zijn er een aantal circulaire bouwmaterialen en een circulaire keuken opgenomen op de Milieulijst, waarover in paragraaf 2.7 meer.

In onderstaande tabel staan bedrijfsmiddelen uit de andere hoofdstukken dan het hoofdstuk grondstoffen- en watergebruik van de Milieulijst 2020, die eveneens aanwijsbaar bijdragen aan de doelstellingen van een circulaire economie.

Nummer Milieulijst 2020

Bedrijfsmiddel

F 2140

Ondergrondse waterberging voor de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrond- of bedekte teelt

F 2141

Waterberging onder de kas

F 2145

Installatie voor het ontzouten van drain(age)water in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)

F 2146

Voorzieningen voor nullozing in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)

F 2150

Apparatuur voor het opwerken van plantenresten tot grondstof

A 2205

Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser

F 2430

Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren

F 2600

Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie)

F 2601

Verwerkingsapparatuur voor hoogwaardige (afgekeurde) voedseloverschotten in de voedingsmiddelenindustrie

F 2602

Verwerkingsapparatuur voor laagwaardige plantaardige reststromen tot voedsel voor insectenkweek

F 2603

Apparatuur voor het opwaarderen van bierbostel tot humane voeding

F 2610

Productieapparatuur voor vleesvervangers

B 2615

Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen of uien

F 2650

Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest

A 3325

Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor

F 4101

Apparatuur voor het afscheiden van CO2 voor nuttige toepassing

F 4102

Apparatuur voor het transport van CO2 voor nuttige toepassing

F 4103

Apparatuur voor het binden van CO2

F 4109

Reformer voor waterstofproductie uit een hernieuwbare bron

A 4110

Reformer voor waterstofproductie

F 4111

Apparatuur voor elektrificatie van processen in de chemische industrie

F 5121

Zwerfvuilvangsysteem op het water

G 6100

Circulair utiliteitsgebouw zonder industriefunctie

D 6101

Circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie

G 6102

Circulaire woning

G 6105

Circulaire utiliteitsgebouwgevel

E 6311

Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecyclede content

A 6312

Duurzame recyclebare bitumineuze of EPDM-dakbedekking

G 6315

Bio-asfalt

A 6318

Circulaire keuken met terugnamegarantie

A 6319

Modulair herbruikbaar wandsysteem

C 6410

Circulaire PV-panelen met terugnamegarantie

2.4 Voedselvoorziening en landbouwproductie

De Milieulijst 2020 biedt extra mogelijkheden voor het stimuleren van investeringen die leiden tot een circulaire economie in de agrarische sector. Verder zijn er meer mogelijkheden voor investeringen die in aanmerking komen voor MIA/Vamil in de kringlooplandbouw en het verminderen van emissies naar de omgeving. Het versterken van biodiversiteit, de eiwittransitie en het voorkomen van voedselverspilling blijven belangrijke onderwerpen op de Milieulijst.

Glastuinbouw

In 2020 kunnen ondernemers die investeren in het volledig sluiten van de waterkringloop in de kas rekenen op steun via MIA/Vamil (F 2146). De Groen Label Kas voldoet aan de eisen van het Certificatieschema (GLK14) met een bepaald minimum aan punten. Verder zijn de eisen voor het schema On the way to PlanetProof Plantaardige Producten aangescherpt. Tot slot is de klimaatcel opgenomen op de Milieulijst 2020 waarin vraag en aanbod van het geproduceerde voedsel goed op elkaar afgestemd kan worden en voedselverspilling wordt voorkomen (F 2314). Bovendien worden in de klimaatcel geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.

Daarnaast wordt de Milieulijst uitgebreid met meer mogelijkheden tot mechanische bestrijding van ziekten en plagen in de kas (A 2130).

Veehouderij

Ondernemers die investeren in stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij, proefstallen (innovatieve nieuwe stalsystemen die emissie naar lucht en omgeving reduceren) en SKAL stallen kunnen in 2020 opnieuw gebruik maken van MIA/Vamil. In de Maatlat Duurzame Veehouderij komt er een aanscherping van de toegestane emissie van ammoniak. Ook wordt de Maatlat Duurzame Veehouderij uitgebreid met technieken die de emissie van methaan reduceren.

Er is een extra techniek opgenomen voor het terugwinnen van stikstof uit dierlijke mest (F 2650). De Maatlat Schoon Erf wordt uitgebreid met extra voorzieningen die erfemissies reduceren (B 2341).

Kringlooplandbouw en circulaire economie

Kringlooplandbouw en circulaire economie worden steeds belangrijker in de agrarische sector. Daarom wordt de Milieulijst verruimd door een aantal bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift ook open te stellen voor de landbouw (A 0001, F 1100, A 1400 en F 1406). Nieuw op de Milieulijst 2020 zijn technieken voor het verwerken van reststromen uit de glastuinbouw (F 2150) en de aanschaf van meerjarige kweektrays ter vervanging van een systeem met eenmalig bruikbare kweektrays (F 2317).

Open teelten

Het beperken van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en precisielandbouw hebben nog steeds een belangrijke positie op de Milieulijst.

De Milieulijst 2020 biedt fiscaal voordeel voor boom-, fruit-, en bloembollenteeltbedrijven wanneer deze investeren in voorzieningen voor het voorkomen van erfemissies en het erf gecertificeerd is door de Maatlat Schoon Erf. Nieuw op de Milieulijst zijn verder apparatuur die nodig is voor de omschakeling naar natte teelten (A 2312) en het verbeteren van de bodem door het aanbrengen van organisch restmateriaal (mulch) (A 2375).

2.5 Mobiliteit

De Milieulijst 2020 ondersteunt de ambities en prioriteiten zoals beschreven in het regeerakkoord ’Vertrouwen in de toekomst’ en anticipeert op een komend klimaatakkoord.

Zo blijft de Milieulijst mogelijkheden bieden voor elektrisch vervoer in diverse voertuigklassen. Wel is de hoogte van het voordeel voor de elektrische personenauto verlaagd, uit budgettaire overwegingen en omdat het marktaandeel van deze voertuigen groeit. Om de taxisector te vergroenen zijn er aparte codes gekomen voor elektrisch aangedreven taxi’s (D 3105 en G 3106) en waterstoftaxi’s (F 3112). Daarnaast is er een aparte code voor ‘zonne-auto’s’: elektrisch aangedreven auto’s die zijn voorzien van zonnepanelen (G 3111). Dit type elektrische auto is een nieuwe stap in de elektrificatie van het wagenpark en wordt daarom extra gestimuleerd. De elektrificatie van vrachtwagens en bussen staat nog in de kinderschoenen. Om deze reden is er een code gekomen om plug-in hybride vrachtwagens en bussen te stimuleren (A 3113).

Voor de scheepvaart wordt nadere invulling gegeven aan de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. De mogelijkheden voor de scheepvaart zijn aangepast. Dual-fuel motoren komen onder bedrijfsmiddelcode B 3320 niet meer in aanmerking voor MIA/Vamil. Elektrische aandrijflijnen voor vrachtschepen komen sinds dit jaar wel in aanmerking (F 3322).

De codes voor mobiele werktuigen zijn aangepast. De belangrijkste wijziging is dat mobiele werktuigen die zijn voorzien van een verbrandingsmotor met een vermogen tot 56kW die niet voldoet aan fase IV of V niet meer in aanmerking komen voor MIA/Vamil. Hiernaast zijn voertuigen voor transport over bedrijfsterreinen duidelijker uitgesloten in de codes voor mobiele werktuigen, deze kunnen worden gemeld voor bedrijfsmiddelcode E 3110 voor elektrische voertuigen.

Nieuw op de Milieulijst zijn ook elektrisch aangedreven lesvliegtuigen (B 3610). De mogelijkheden voor het leveren van hoge blend biobrandstoffen zijn uitgebreid (B 3730).

2.6 Klimaat en lucht

Het hoofdstuk ‘klimaat en lucht’ richt zich voornamelijk op de industrie. De wijzigingen in de Milieulijst 2020 beogen verdere verduurzaming van de industrie en beperking van broeikasgas- en andere emissies. De mogelijkheden voor de productie van ‘blauwe’ waterstof en het voorkomen van CO2-emissies worden per 2020 bijvoorbeeld meer gestimuleerd. Deze actualisering draagt bij aan een invulling van het in juni verschenen klimaatakkoord.

Het kabinet wil de luchtkwaliteit in Nederland verder verbeteren. Het Schone Lucht Akkoord van rijk, gemeenten en provincies heeft als doel in 2030 gemiddeld ruim vier maanden gezondheidswinst te realiseren, waarmee jaarlijks 4.000 tot 5.000 sterfgevallen als gevolg van blootstelling aan luchtvervuiling worden voorkomen. Dat betekent dat de emissies in alle sectoren omlaag moeten, dus ook van de industrie. Nieuw zijn de bedrijfsmiddelcodes F 4305 en A 4487, voor investeringen die leiden tot een lagere emissie van NOx of (fijn)stof en die verder gaan dan wat wettelijk of via vergunningen verplicht is. Ook nieuw is de bedrijfsmiddelcode E 4681 voor het reduceren van de emissie van pathogenen en geur- of koolwaterstoffen.

2.7 Gebouwde omgeving

In hoofdstuk 6 is wederom meer de nadruk gelegd op circulair bouwen. Dat uit zich in nieuwe en aangepaste bedrijfsmiddelcodes op materiaal-, component- en gebouwniveau.

Hierbij is als gebouwtype, de circulaire woning opgenomen (G 6102). Dit betekent een verbreding van de milieu-investeringsaftrek, maar wel onder strikte voorwaarden. Daarnaast is er nu ook de mogelijkheid opgenomen voor een circulaire utiliteitsgebouwgevel (G 6105).

Ook is er een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen voor bio-asfalt (G 6315), een keuken van circulaire materialen (A 6318), een modulair wandsysteem (A 6319), circulaire PV-panelen (C 6410) en een paardrijbak of sportveld met regenwateropvang en -infiltratie (F 6441).

Ook het binnenklimaat is opgenomen op de Milieulijst 2020 (F 6423), naast de begroeiingsystemen aan de buitenkant van gebouwen of aan beide zijden van een muurconstructie.

Voor duurzame gebouwen volgens BREEAM, GPR en LEED (beoordeling- en certificatiesystemen voor duurzaamheidsprestaties) zijn er noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen verwarmde en onverwarmde gebouwen, maar is er een aanvullende eis gekomen voor de dakbedekking van industriegebouwdelen. Gebouwdelen met industriefunctie moeten voorzien zijn van een groen dak en daarbovenop voorzieningen voor duurzame energieopwekking. Hiermee wordt tevens het beleid voor klimaatadaptatie en biodiversiteit ondersteund.

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Zie artikel 3, tweede lid, van de Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001 en artikel 4, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001.

X Noot
3

SA.43918(2015/XA); SA.44328; SA.44329.

X Noot
5

Informatie over bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift is te vinden op: www.rvo.nl/miavamil onder ‘Voorwaarden’ en vervolgens ‘Voorwaarden bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift’.

Naar boven