Registratienummer Vkb-2019-30-Apennijnenweg

Logo Tilburg

Redacteur Chiel Cornelissen

 

Besluit inzake Registratienummer Vkb-2019-30-Apennijnenweg

 

Afdelingshoofd Wilbert Wouters

 

Datum besluit 11 december 2019

 

Publiceren ja, officiële bekendmaking

 

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

Overwegende dat:

- op grond van artikel 15, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor maatregelen op of aan de weg die tot wijziging van de inrichting van de weg leiden of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

- maatregelen worden genomen in de Apennijnenweg te Tilburg;

- de Apennijnenweg een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, en deze weg in beheer is bij de gemeente Tilburg;

- de omgeving van de Apennijnenweg een verblijfsgebied is waarbij een maximumsnelheid van 30 km/h hoort:

- de naastgelegen wijk reeds is ingericht als 30 km/h zone;

- om meer parkeergelegenheid te creëren de rijbaan van de Apennijnenweg is versmald waardoor de straat te smal is voor verkeer in 2 richtingen;

- in overleg met de belanghebbenden van de Apennijnenweg is besloten de rijrichting van noord naar zuid te leggen en een 30 km/h zone in te stellen;

- deze maatregel genomen wordt uit het oogpunt van het instand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- deze maatregel genomen wordt om de veiligheid op de weg te verzekeren en tevens genomen wordt ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte aantasting van de verblijfsfunctie van deze straat;

- over deze maatregelen overleg is gepleegd met de Politie-Chef van eenheid Zeeland-West-Brabant, District Hart van Brabant, waarbij deze heeft verklaard met deze maatregelen te kunnen instemmen.

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels- en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit van 15 mei 2012.

 

Besluit:

De Apennijnenweg inrichten als 30 km zone en het instellen van eenrichtingsverkeer van noord naar zuid bekrachtigd door; het plaatsen van de verkeersborden A01, A02, C02 en C03 C04 (eenrichtingsverkeer) met onderborden OB54 (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) van Bijlage 1 van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, zoals is aangegeven op de aan dit besluit gehechte tekening:

- Rv-2019-Apennijnenweg.dgn)

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

namens deze,

hoofd Ruimtelijke Uitvoering,

Wilbert Wouters

Iedereen, wiens belang betrokken is, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de bezwaarmaker, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop bezwaar wordt gemaakt. Een eventueel bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90155 te 5000 LH Tilburg.

 

 

Naar boven