Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VelsenStaatscourant 2019, 68797VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Velsen

Nummer besluit: 19.019

Datum besluit: 19 december 2019

 

Burgemeester en wethouders van Velsen;

gelet op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet en het mandaatbesluit van 10 januari 2012;

Overwegende dat:

het Hillegondswegje gelegen is binnen de bebouwde kom van Velserbroek;

het Hillegondswegje is ingericht als gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 50km/h;

De Broekeroog is gelegen buiten de bebouwde kom;de Broekeroog is ingericht als gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80km/h;

De kruising van de Broekeroog met het Hillegondswegje is ingericht als voorrangskruising, waarbij het verkeer komende vanaf het Hillegondswegje voorrang dient te verlenen aan kruisend verkeer;

Er hiertoe bebording aanwezig is, te weten borden B6 en B3 van Bijlage 1 van het RVV 1990;Er ter hoogte van de kruising op het Hillegondswegje bebording H1 en H2 van Bijlage 1 van het RVV 1990 aanwezig is;

Er op korte afstand van de betreffende kruising woningbouw in het kader van het project ‘Skaeve Huse’ zal plaatsvinden;

In het kader van deze woningbouw bij Raadsbesluit R17.053 met datum 20 juli 2017 de wens is vastgelegd dat het Hillegondswegje niet langer aansluit op de Broekeroog;

Het ook vanuit optiek van verkeersveiligheid wenselijk is om al het verkeer vanaf de Broekeroog naar het Hillegondswegje en vice versa onmogelijk te maken;

Het afsluiten en verwijderen van de aantakking van het Hillegondswegje op de Broekeroog een middel is om dit te bewerkstelligen;

Deze afsluiting breed gedragen wordt bij direct omwonenden;deze afsluiting niet leidt tot onevenredige hinder voor de doorgang van het verkeer;

Deze afsluiting leidt tot een veiliger situatie voor verkeer op de Broekeroog;

Gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van objecten of gebieden;

Gelet op artikel 24 van het BABW overleg met de politie heeft plaatsgevonden over het onderstaande besluit.

Besluiten:

 

 • 1.

  een kruising op te heffen door middel van het verwijderen van de verharding en het doortrekken van de watergang ten zuidwesten van de Broekeroog;

 • 2.

  het bestaande bord B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 te verwijderen;

 • 3.

  de bestaande haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op het Hillegondswegje te verwijderen;

 • 4.

  de bestaande borden B3 van Bijlage 1 van het RVV 1990 te vervangen door bord B4 van Bijlage 1 van het RVV 1990 ten noordwesten van de kruising, en bord B5 van Bijlage 1 van het RVV 1990 ten zuidoosten van de kruising;

 • 5.

  de bestaande borden H1 en H2 van Bijlage 1 van het RVV 1990 te verwijderen.

Burgemeester en wethouders van Velsen

Namens deze

B. van der Vlies

Openbare Werken

Mededelingen

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.