Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2019, 68731Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 december 2019, nr. 2019-0000599018, houdende vaststelling van regels voor de subsidiëring van jongerenuitwisseling tussen Nederland en zijn buurlanden (Subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 3 en 4, eerste lid, van de Kaderwet overige BZK-subsidies en de artikelen 3, 6, zevende lid, 8 en 11, eerste en tweede lid, van het Kaderbesluit BZK-subsidies;

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Kaderbesluit:

Kaderbesluit BZK-subsidies.

Artikel 2 Doel van de subsidie

De minister kan subsidie verstrekken voor evenementen op het gebied van sport en cultuur, waar Nederlandse jongeren Duitse of Belgische jongeren treffen en die voor die jongeren kosteloos toegankelijk zijn.

Artikel 3 Aanvragers

In afwijking van artikel 3 van het Kaderbesluit kan subsidie op grond van deze regeling mede worden verstrekt aan een provincie, gemeente, waterschap of openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 4 Subsidieaanvraag en aanvraagtijdvak

 • 1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend:

  • a. in de periode van 1 tot en met 31 januari 2020, indien het evenement waarvoor subsidie wordt gevraagd plaatsvindt in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2020;

  • b. in de periode van 1 tot en met 31 juli 2020, indien het evenement waarvoor subsidie wordt gevraagd plaatsvindt in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een door de minister elektronisch beschikbaar gesteld formulier.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1. Voor de verstrekking van subsidie op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van:

  • a. € 75.000,– voor evenementen die plaatsvinden in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2020;

  • b. € 75.000,– voor evenementen die plaatsvinden in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020.

 • 2. Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond in een aanvraagtijdvak, bedoeld in artikel 4, worden aanvragen in volgorde van datum van binnenkomst behandeld, waarbij alleen volledige aanvragen in behandeling worden genomen. Van een volledige aanvraag is sprake indien wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 11, derde lid, van het Kaderbesluit.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten op grond waarvan het subsidiebedrag wordt bepaald, zijn ten hoogste € 50,– per deelnemer aan de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 7 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, maar ten hoogste € 15.000.

Artikel 8 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op artikel 21 van het Kaderbesluit is de subsidieontvanger verplicht:

 • a. publicaties die uit de activiteit voortkomen direct en vrij toegankelijk te maken;

 • b. een verslag in te dienen waaruit blijkt dat de activiteit is uitgevoerd.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

TOELICHTING

Algemeen

1. Inleiding

Met deze regeling wordt de subsidiëring van grensoverschrijdende evenementen voor jongeren geregeld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) wil uitwisseling van jongeren in de grensregio’s stimuleren. Onbekendheid met elkaars taal en cultuur belemmert dat jongeren in die regio’s over de grens heen op zoek gaan naar een opleiding of werkplek. Evenementen waar Nederlandse jongeren in contact komen met Duitse of Belgische jongeren kunnen bijdragen aan de overbrugging van bestaande taalbarrières en cultuurverschillen.

Om die reden wil het ministerie van BZK de organisatie van grensoverschrijdende evenementen voor jongeren op het gebied van sport en cultuur financieel ondersteunen. Het beschikbaar gestelde subsidiebedrag is bestemd voor het subsidiëren van een beperkt aantal grotere evenementen en een groot aantal kleine evenementen. Evenementen kunnen worden gesubsidieerd indien de deelname van en interactie tussen Nederlandse en Duitse of Belgische jongeren centraal staat en aandacht wordt gevraagd voor de verschillen in taal en cultuur.

Deze regeling is aangekondigd in de Kamerbrief van 12 juli 20191 en geeft uitvoering aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie Van der Molen c.s.2, waarin de regering werd verzocht grensoverschrijdende jongerenevenementen te bevorderen.

2. Regeldruk

Enkel voor aanvragers van subsidie heeft de regeling administratieve lasten tot gevolg, die bovendien zo beperkt mogelijk zijn gehouden. Voor het doen van de aanvraag wordt een formulier beschikbaar gesteld en ter verantwoording van de subsidieverstrekking dient slechts een inhoudelijk verslag van de gesubsidieerde activiteit te worden overgelegd.

Artikelsgewijs

Artikel 2

In artikel 2 is de grondslag voor en het doel van subsidieverstrekking op grond van de regeling opgenomen. Voor een uitgebreide toelichting op het doel van de regeling wordt verwezen naar het algemeen deel van de toelichting.

Artikel 3

Om op grond van deze regeling subsidie te kunnen verstrekken voor een grensoverschrijdend jongerenevenement dat wordt georganiseerd door een medeoverheid of openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, is gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 3 van het Kaderbesluit BZK-subsidies.

Artikel 4

In dit artikel zijn de aanvraagtijdvakken vastgesteld en is geregeld op welke wijze een aanvraag kan worden ingediend. Het daarvoor beschikbare formulier kan via het e-mailadres ‘onbegrensd@minbzk.nl’ worden aangevraagd.

Artikel 5

Voor kalenderjaar 2020 is een totaal subsidiebedrag van € 150.000,– beschikbaar. Dat bedrag wordt in dit artikel verdeeld in een subsidieplafond van € 75.000,– voor de eerste helft van 2020 en € 75.000,– voor de tweede helft van 2020. Tevens is in dit artikel de wijze van verdeling van het subsidieplafond vastgesteld.

Artikelen 6 en 7

De artikelen 6 en 7 betreffen de maximale hoogte van de subsidie die kan worden verleend.

Artikel 8

Dit artikel bevat de verplichtingen voor de subsidieontvanger die gelden naast de verplichtingen die al volgen uit artikel 21 van het Kaderbesluit BZK-subsidies.

Artikel 9

Het eerste aanvraagtijdvak loopt van 1 tot en met 31 januari 2020. Om aanvragers in de gelegenheid te stellen in dat tijdvak een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen, wordt afgeweken van de vaste verandermomenten en publicatietermijn van twee maanden voor inwerkingtreding. In plaats daarvan treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Kamerstuk 32 851, nr. 56.

X Noot
2

Kamerstuk 35 000 VII, nr. 21.